Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atrankos į darbuotojų pagal darbo sutartį tvarkos aprašas

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro
2015 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr. 3-39
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS ATRANKOS 
Į DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ PAREIGAS TVARKOS APRAŠAS 
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atrankos į darbuotojų pareigas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atrankos į darbuotojų, su kuriais sudaroma darbo sutartis (toliau 
– darbuotojas), pareigas organizavimo tvarką Susisiekimo ministerijoje (toliau – ministerija).
2. Aprašo nuostatos gali būti netaikomos:
2.1. perkeliant ministerijos darbuotojus į kitas pareigas (išskyrus atvejus, kai perkeliama į  padalinio vadovo pareigas); 
2.2. priimant į pareigybes, kurioms nėra nustatytas reikalavimas turėti aukštąjį išsilavinimą;
2.3. esant būtinybei skubiai priimti darbuotoją pagal terminuotąją ar laikinąją darbo sutartį;
2.4. priimant į pareigas asmenis, dalyvavusius ankstesnėse (vykusiose ne vėliau nei prieš metus) ministerijos vykdytose darbuotojų pagal darbo sutartį atrankose ir atitinkančius laisvos pareigybės specialiuosius reikalavimus, kurie sutinka eiti siūlomas pareigas.
3. Atrankos procedūra apima:
3.1. atrankos paskelbimą;
3.2. pretendentų dokumentų priėmimą;
3.3. pretendentų atrankos komisijos sudarymą;
3.4. pokalbį;
3.5. darbuotoją į pareigas priimančio asmens sprendimo dėl priėmimo į pareigas (toliau – įsakymas) priėmimą.
 
II SKYRIUS
ATRANKOS PASKELBIMAS IR DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS
 
4. Sprendimą organizuoti atranką priima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras (toliau – ministras).
5. Personalo administravimo skyrius skelbimą apie atranką įdeda į ministerijos interneto svetainę ir elektroniniu paštu išsiunčia Valstybės tarnybos departamentui, kuris įdeda skelbimą į Valstybės tarnybos departamento interneto svetainę. 
6. Skelbime pateikiamas pareigybės, į kurią skelbiama atranka, aprašymas (jame pateikiami šie duomenys: pareigų pavadinimas, specialieji reikalavimai, pagrindinės funkcijos, trumpai aprašomas darbo pobūdis), informacija apie tai, kur, iki kada ir kokius dokumentus privalo pateikti asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, taip pat nurodoma,  kur galima gauti išsamią informaciją apie paskelbtą atranką. 
7. Paskelbta atranka gali būti atšaukiama ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki atrankos pradžios. Apie atrankos atšaukimą Personalo administravimo skyrius nedelsdamas elektroniniu paštu praneša pretendentams, norintiems dalyvauti atrankoje ir pateikusiems dokumentus. Apie atrankos atšaukimą Personalo administravimo skyrius nedelsdamas paskelbia ministerijos interneto svetainėje ir išsiunčia pranešimą Valstybės tarnybos departamentui.
8. Pretendentai dokumentus siunčia skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu. Dokumentai pateikiami per 9  kalendorines dienas nuo atrankos paskelbimo. 
9. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
9.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (toliau – prašymas), kuriame nurodo vardą, pavardę, adresą, telefoną ir elektroninio pašto adresą;
9.2. gyvenimo aprašymą;
9.3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
9.4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą);
9.5. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.
10. Prašymus Personalo administravimo skyrius registruoja pretendentų prašymų registravimo žurnale.
11. Personalo administravimo skyrius ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo išnagrinėja pretendentų pateiktus dokumentus. Prireikus papildomų duomenų ar dokumentų ar kilus abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo, pretendento prašyme nurodytu elektroniniu paštu iš pretendento gali būti reikalaujama papildomai pateikti elektroniniu paštu dokumento (-ų) kopiją (-as).  
12. Pretendentai ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo jų prašyme nurodytu elektroniniu paštu informuojami, ar jie atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus ir ar leidžiama dalyvauti atrankoje. Jeigu pretendentas pagal pateiktų dokumentų duomenis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, elektroniniu paštu siunčiamame pranešime turi būti nurodyta atrankos data, laikas ir vieta. 
 
III SKYRIUS
ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMAS
 
13. Atrankai vykdyti ministro įsakymu sudaroma pretendentų į pareigas atrankos komisija (toliau – komisija).
14. Komisija sudaroma iš 3–5 narių (ministerijos valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį) likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki atrankos pradžios. Įsakyme nurodomi komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, kiti komisijos nariai ir komisijos sekretorius, kuris gali būti komisijos narys. Komisijos sudėtyje turi būti būsimo darbuotojo tiesioginis vadovas arba jį pavaduojantis asmuo, Personalo administravimo skyriaus vedėjas arba kitas Personalo administravimo skyriaus darbuotojas.
15. Ministro sprendimu komisijos posėdyje patariamojo balso teise gali dalyvauti užsienio kalbos (-ų) ekspertas (-ai) arba užsienio kalbos eksperto funkcijos pavedamos komisijos nariui, jeigu pareigybės, į kurią vykdoma atranka, aprašyme nustatytas reikalavimas mokėti užsienio kalbą.
16. Komisijos darbe turi dalyvauti visi jos nariai. Jeigu komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, ši komisija gali dirbti, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.  
 
IV SKYRIUS
ATRANKA
 
17. Atranka turi įvykti ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo atrankos paskelbimo ministerijos interneto svetainėje.
18. Pretendentai, atvykę į atranką, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Pretendentams, nepateikusiems šio dokumento, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir apie tai pažymima protokole.
19. Atranka pradedama pretendentams praneštu laiku. Atsižvelgiant į pretendentų skaičių,  atranka gali būti vykdoma kelias dienas. Personalo administravimo skyrius pretendentų dokumentus komisijos nariams pateikia iki atrankos likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai.
20. Jeigu pareigybės aprašyme nustatytas specialusis reikalavimas mokėti užsienio kalbą atitinkamu lygiu, pokalbis pradedamas nuo užsienio kalbos, privalomos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, mokėjimo patikrinimo. Jeigu tikrinant nustatoma, kad pretendentas neatitinka pareigybės aprašyme nustatyto užsienio kalbos reikalavimo, jam neleidžiama toliau dalyvauti pokalbyje ir apie tai pažymima protokole.
21. Per pokalbį kiekvienas komisijos narys visiems pretendentams pateikia vienodus klausimus ir (ar) praktinę užduotį, siekiant patikrinti pretendento gebėjimus atlikti darbuotojo pareigybės, dėl kurios vyksta atranka, aprašyme nustatytas funkcijas. Pretendentams gali būti pateikiami ir jų atsakymus patikslinantys klausimai. Pretendentų gebėjimai atlikti darbuotojo pareigybės, dėl kurios vyksta atranka, aprašyme nustatytas funkcijas tikrinami individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant. 
22. Kiekvienas komisijos narys pretendentų tinkamumą eiti pareigas individualiai vertina pagal savo pateiktus  klausimus ir (ar) praktinę užduotį  nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias įvertinimas yra 1 balas, geriausias 10 balų. Įvertinę kiekvieno pretendento tinkamumą eiti pareigas, komisijos nariai užpildo pretendentų į darbuotojo pareigas pokalbio individualaus vertinimo lentelę (Aprašo 1 priedas). 
23. Kiekvienam pretendentui skirti balai sumuojami, dalijami iš komisijos narių skaičiaus ir gaunamas balų vidurkis. 
24. Atrankos rezultatai surašomi pretendentų atrankos į darbuotojo pareigas protokole (Aprašo 2 priedas). Atranką laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkęs pretendentas. Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių surinko keli pretendentai, konkurso laimėtoją pasirenka būsimo darbuotojo tiesioginis vadovas (ar jį pavaduojantis asmuo). 
25. Atranka laikoma įvykusia, jeigu joje dalyvavo nors vienas pretendentas ir jis surinko Aprašo 22 punkte nustatytą balų skaičių.
26. Atrankos protokole pasirašo visi atrankoje dalyvavę komisijos nariai ir komisijos sekretorius. 
27. Atrankai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas prieš tai įspėjus pretendentus. Skaitmeninis garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie atrankos protokolo ir saugomas ministerijoje teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Visi atrankoje dalyvavę pretendentai esant poreikiui po atrankos rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su atrankos protokolu ir savosios dalies pokalbio skaitmeniniu garso įrašu.
 
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
29. Duomenys apie pretendentus viešai neskelbiami.
30. Jeigu atranką laimėjęs pretendentas iki įsakymo priimti jį į pareigas priėmimo dienos atsisako eiti šias pareigas, gali būti siūloma eiti pareigas antrajam pagal atrankos rezultatus pretendentui, kuris surinko ne mažiau balų, nei nustatyta Aprašo 24 punkte, o jam atsisakius – atitinkamai kitam pretendentui iš eilės.
31. Jeigu darbuotojo pareigybės aprašyme yra nustatytas specialusis reikalavimas atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo atrankos pabaigos pradedama teisės aktuose nustatyta atranką laimėjusio pretendento tikrinimo procedūra, būtina išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ir kreipiamasi į kompetentingą valstybės instituciją dėl išvados, ar atranką laimėjusiam pretendentui gali būti išduodamas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
32. Aprašo 31 punkte nurodytu atveju gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad atranką laimėjusiam pretendentui negali būti išduodamas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, į pareigas gali būti priimamas antrasis pagal atrankos rezultatus, bet ne mažiau balų, nei nustatyta Aprašo 24 punkte, surinkęs pretendentas. Šis pretendentas į pareigas priimamas, gavus kompetentingos institucijos išvadą, kad jam gali būti išduodamas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad šiam pretendentui negali būti išduodamas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, į pareigas gali būti priimamas atitinkamai kitas iš eilės pretendentas. Antrojo ar kito iš eilės pretendento tikrinimo procedūra pradedama, jeigu šis pretendentas sutinka eiti pareigas, į kurias buvo organizuota atranka.
33. Atranką laimėjęs asmuo priimamas į pareigas ne anksčiau kaip po 3 darbo dienų ir ne vėliau kaip po 14 darbo dienų po atrankos pabaigos, išskyrus Aprašo 31 ir 32 punktuose nurodytus atvejus. Atranką laimėjusio asmens ir ministro susitarimu šis terminas gali būti sutrumpintas arba pratęstas.
34. Atrankoje dalyvavę pretendentai gali apskųsti atrankos rezultatus ir (ar) komisijos sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
35. Jeigu Aprašo nuostatos netaikomos prieš priimant (perkeliant) į pareigas Aprašo 
2.1–2.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, organizuojamas pretendento pokalbis su Personalo administravimo skyriaus vedėju, tiesioginiu vadovu ir ministerijos kancleriu.
__________________________
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-06