Studentų praktika

Valstybės tarnybos departamento skelbimai dėl studentų praktikos atlikimo

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. kovo 3 d.
įsakymu Nr. 3-94

Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentų praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje tvarkos aprašas

I Skyrius. Bendrosios nuostatos

 1. Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentų praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų (toliau – aukštoji mokykla) studentų praktikos (toliau – studentų praktika), atliekamos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje (toliau – ministerija), tikslus ir uždavinius, bendruosius praktikos organizavimo, koordinavimo, atlikimo reikalavimus, taip pat reikalavimus, keliamus praktiką atliekantiems studentams.
 2. Studentai nepriimami atlikti praktikos, jei jų studijų pobūdis neatitinka ministerijos vykdomų funkcijų.
 3. Ministerijoje atliekama praktika turi būti numatyta aukštosios mokyklos sudarytoje ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintoje studijų programoje.
 4. Šis tvarkos aprašas taikomas aukštųjų mokyklų studentams, skiriamiems atlikti praktiką ministerijoje, ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), atsakingiems už studentų praktikos organizavimą ir atlikimą.
 5. Studento praktinio mokymo sutartis (toliau – sutartis) sudaroma pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą pavyzdinę sutarties formą.
 6. Studentų praktikos atlikimo ministerijoje pagrindas – susisiekimo ministro įsakymas ir aukštosios mokyklos, studento ir praktikos vadovo pasirašyta sutartis.

II Skyrius. Studentų praktikos tikslas ir uždaviniai

 1. Studentų praktikos tikslas – populiarinti tarp studentų valstybės tarnybą, formuoti teigiamą ir objektyvų požiūrį į ją ir skatinti siekti karjeros valstybės tarnyboje, ministerijoje.
 2. Studentų praktikos uždaviniai:
  1. susipažinti su ministerijos veiklos tikslais ir uždaviniais, vykdomomis funkcijomis;
  2. gilinti žinias apie ministerijos struktūrą, ministerijai pavestas valdymo sritis ir vaidmenį valstybės institucijų sistemoje;
  3. papildyti teorines žinias apie valstybės tarnybą, jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir jų įgyvendinimą;
  4. įgyti praktinių žinių ir įgūdžių, kurių reikia darbui valstybės tarnyboje.

III Skyrius. Reikalavimai praktiką atliekantiems studentams

 1. Praktiką ministerijoje atlieka aukštosios mokyklos raštą (prašymą) turintys pagrindinių ir vientisųjų studijų studentai, baigę ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą, taip pat magistrantūros studentai. Ministerija turi teisę atsisakyti priimti studentus atlikti praktiką, atsižvelgdama į ministerijos administracijos padalinių poreikius ir kitas priežastis.
 2. Praktikos metu studentai neįdarbinami.
 3. Studentų praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 4 (keturios) savaitės ir ne ilgesnė kaip 6 (šeši) mėnesiai.
 4. Studentas praktikos metu privalo laikytis ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, gaisrinės saugos instrukcijų, kitų darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instrukcijų, atlikti numatytus praktikos uždavinius, vykdyti praktikos vadovo teisėtus nurodymus, saugoti ir neatskleisti praktikos metu gautos konfidencialios informacijos, tausoti ministerijos turtą.
 5. Jeigu studentas nesilaiko ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, praktikos vadovo teikimu Personalo administravimo skyrius apie tai raštu informuoja aukštąją mokyklą.
 6. Už tvarkos aprašo 12 punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymą studento praktika gali būti nutraukta, nesibaigus praktikos atlikimo terminui. Apie tai Personalo administravimo skyrius informuoja aukštąją mokyklą.
 7. Visas su praktikos atlikimu ministerijoje susijusias transporto, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas apmoka studentas arba siunčiančioji aukštoji mokykla.

IV Skyrius. Studentų praktikos organizavimas

 1. Studentų praktiką ministerijoje organizuoja ir koordinuoja Personalo administravimo skyrius.
 2. Aukštoji mokykla, pageidaujanti, kad jos studentai atliktų praktiką ministerijoje, iš anksto, bet ne vėliau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki praktikos pradžios, oficialiu raštu kreipiasi į ministeriją. Rašte nurodomas studentų, pageidaujančių atlikti praktiką, skaičius, jų specialybė, kursas, praktikos atlikimo laikas, trukmė, tematika ir ministerijos administracijos padalinys, kuriame studentas pageidauja atlikti praktiką. Kartu su prašymu aukštoji mokykla atsiunčia studentų, pageidaujančių atlikti praktiką Susisiekimo ministerijoje, gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus.
 3. Personalo administravimo skyrius kartu su ministerijos administracijos padalinio, kuriame studentas atliks praktiką, vadovu, susipažinę su aukštosios mokyklos prašymu ir kitais šio tvarkos aprašo 17 punkte nurodytais atsiųstais studentų dokumentais, vykdo studentų atranką ir apibendrintą informaciją pateikia ministerijos kancleriui. Atrinkti studentai gali būti kviečiami į pokalbį.
 4. Personalo administravimo skyrius:
  1. nedelsiant informuoja atitinkamą ministerijos administracijos padalinį apie priimtą sprendimą dėl atrinktų studentų priėmimo;
  2. įvertinęs ministerijos administracijos padalinių poreikį, informuoja aukštąją mokyklą, ar yra galimybė patenkinti jos prašymą dėl studentų praktikos ir kiek studentų ministerija sutinka priimti;
  3. aukštoji mokykla, gavusi ministerijos raštą dėl studentų praktikos, per 10 (dešimt) darbo dienų Personalo administravimo skyriui turi raštu patvirtinti, kad studentai atvyks į praktiką.
 5. Likus ne mažiau kaip 1 (vienai) savaitei iki praktikos pradžios praktiką atliksiantis studentas Personalo administravimo skyriui pateikia:
  1. prašymą atlikti praktiką;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. studento pažymėjimo kopiją;
  4. aukštosios mokyklos ir studento pasirašytus 3 (tris) sutarties egzempliorius. Sutartį ministerijos vardu pasirašo ministro įsakymu paskirtas praktikos vadovas, jo nesant – jo pavaduotojas ar kitas jo funkcijas vykdantis ministerijos darbuotojas.
 6. Prieš prasidedant praktikai, Personalo administravimo skyrius pateikia ministerijos budėtojams praktiką atliekančių studentų sąrašą, kuriame nurodytas studento vardas, pavardė ir praktikos atlikimo laikas. Personalo administravimo skyrius praktikos laikotarpiui studentams išduoda durų atidarymo asmeninę kortelę, kuri grąžinama Personalo administravimo skyriui paskutinę praktikos dieną ministerijoje.
 7. Pirmąją praktikos dieną studentai išklauso įvadinį instruktažą, kurio metu Personalo administravimo skyrius pasirašytinai supažindina su šiuo tvarkos aprašu ir ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, pristato ministerijos veiklos sritis, struktūrą ir vidaus tvarką. Ūkio skyrius pasirašytinai supažindina su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos gaisrinės saugos instrukcija, kitomis darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instrukcijomis.

V Syrius. Studentų praktikos vykdymas

 1. Studentų praktikos vadovu gali būti skiriamas ministerijos darbuotojas, turintis ne mažesnę kaip 3 metų darbo ministerijoje patirtį.
 2. Praktikos vadovas yra atsakingas:
  1. už studento darbo vietos parengimą, taip pat aprūpinimą praktikai atlikti būtinomis darbo priemonėmis;
  2. už studento praktikos užduočių formavimą ir vykdomos veiklos kontrolę;
  3. už studento supažindinimą su ministerijos dokumentais;
  4. už studento elgesio ir veiklos praktikos metu kontrolę.
 3. Atliekantys praktiką studentai turi teisę dirbti tik su tais kompiuteriais, kurie nėra įjungti į bendrąjį ministerijos tinklą. Jeigu kompiuteris yra įjungtas į bendrąjį tinklą, praktikos vadovas privalo kreiptis į Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyrių dėl laikinojo vartotojo teisių gavimo.
 4. Praktikos metu studentas negali būti supažindinamas su jokiais įslaptintais dokumentais. Darbuotojai, neužtikrinę šio reikalavimo, asmeniškai atsako už valstybės ar tarnybos paslapties neteisėtą atskleidimą įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Jei aukštoji mokykla pageidauja, praktikai pasibaigus, praktikos vadovas raštu parengia praktikos rezultatų apibendrinimą, charakteristiką ir veiklos įvertinimą (toliau – praktikos įvertinimas). Praktikos įvertinime aptariamos: studento veiklos sritys praktikos ministerijoje metu, mokymo užduotys, gebėjimai jas atlikti, studento asmeninės ir dalykinės savybės ir pan.
 6. Prireikus praktikos vadovas studentams gali parašyti rekomendaciją.
 7. Personalo administravimo skyrius gali išduoti studentui pažymą, patvirtinančią praktikos atlikimo faktą.

VI Skyrius. Baigiamosios nuostatos

 1. Asmenys už šio tvarkos aprašo nesilaikymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-06