Ministerijos nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1480
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 676
redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) yra valstybės įstaiga.

Susisiekimo ministerija formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse. Valstybės politikos įgyvendinimo funkcijos Susisiekimo ministerijai gali būti pavestos tik įstatymų nustatytais atvejais ir nustatytam terminui.

2. Susisiekimo ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatais (toliau – Susisiekimo ministerijos nuostatai).

3. Susisiekimo ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Susisiekimo ministerijos buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 17. Sprendimą dėl Susisiekimo ministerijos buveinės pakeitimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė).

4. Susisiekimo ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas).

5. Susisiekimo ministerijos savininkė yra valstybė. Susisiekimo ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja Susisiekimo ministerijos veiklą, tvirtina ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka keičia Susisiekimo ministerijos nuostatus.

6. Susisiekimo ministerija turi interneto svetainę (http://sumin.lrv.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija.

 

II SKYRIUS

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Susisiekimo ministerijos veiklos tikslai yra:

7.1. formuoti valstybės politiką transporto sistemos funkcionavimo ir visų rūšių transporto infrastruktūros plėtros srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.2. formuoti valstybės politiką keleivių ir krovinių vežimo geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų, oro transportu srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.3. formuoti valstybės politiką visų rūšių transporto saugaus eismo srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.4. formuoti valstybės politiką transporto tranzito, logistikos ir kombinuotų vežimų srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.5. formuoti valstybės politiką elektroninių ryšių ir pašto srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.6. formuoti valstybės politiką patikimumo užtikrinimo paslaugų srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

KEISTA:

2018 09 04 nutarimu Nr. 905 (nuo 2018 09 14)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14458)

 

7.7. formuoti valstybės politiką pavojingųjų krovinių vežimo oro, kelių, geležinkelių, vidaus vandenų ir jūrų transportu ir su tuo susijusios veiklos srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

8. Susisiekimo ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

8.1. transporto sistemos funkcionavimo ir visų rūšių transporto infrastruktūros plėtros srityje:

8.1.1. kaupia ir sistemina teisinę, ekonominę, statistinę ir kitokią informaciją, būtiną transporto sistemos sričiai reguliuoti, transporto infrastruktūros plėtrai užtikrinti;

8.1.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas, skatina mokslo ir verslo bendradarbiavimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas;

8.1.3. koordinuoja transporto paslaugų kainų, tarifų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra politikos įgyvendinimą;

8.1.4. koordinuoja intelektinių transporto sistemų diegimą ir naudojimą;

8.1.5. koordinuoja Lietuvos transeuropinio transporto tinklo plėtrą ir tinklo integravimą į regioninius, Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius transporto tinklus;

8.1.6. pagal kompetenciją dalyvauja skatinant darnų judumą, plėtojant dviračių transportą, viešąjį transportą, elektromobilių naudojimą, skatinant ekologinio vairavimo principus, aplinkai nekenksmingo transporto plėtrą, alternatyviųjų degalų infrastruktūros plėtrą;

8.2. keleivių ir krovinių vežimo geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų, oro transportu srityje:

8.2.1. vykdo aviacijos valstybinį valdymą;

8.2.2. vykdo kelių transporto valstybinį valdymą;

8.2.3. organizuoja valstybinių jūrų uostų valdymą;

8.2.4. vykdo vidaus vandenų transporto ir prekybinės laivybos valstybinį valdymą;

8.2.5. pagal kompetenciją vykdo geležinkelių transporto viešąjį administravimą;

8.3. visų rūšių transporto saugaus eismo srityje:

8.3.1. užtikrina kelių transporto eismo saugumą;

8.3.2. vykdo civilinės saugos, ekstremaliųjų situacijų ir terorizmo prevencijos, mobilizacines, priimančiosios šalies paramos ir valstybės rezervo rengimo užduotis pagal Susisiekimo ministerijai priskirtos veiklos pobūdį ir kompetenciją;

8.3.3. vykdo saugios laivybos valstybinį valdymą;

8.3.4. koordinuoja geležinkelių transporto eismo saugos politikos įgyvendinimą;

8.4. kombinuotų vežimų, transporto tranzito ir logistikos srityse pagal kompetenciją koordinuoja veiklą, susijusią su kombinuotais vežimais ir viešųjų logistikos centrų plėtra;

8.5. pagal kompetenciją atlieka pašto valstybinį valdymą;

8.6. elektroninių ryšių srityje:

8.6.1. duoda ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams privalomus nurodymus, užduotis ir užsakymus apsaugoti ir palaikyti reikiamus elektroninių ryšių tinklus, taip pat juos sujungti ir prireikus apriboti visuomenės galimybę naudotis elektroninių ryšių tinklais nenugalimos jėgos ir ekstremaliųjų situacijų ar kitų ypatingų aplinkybių atvejais, taip pat siekdama pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinti valstybės saugumą ir viešąją tvarką;

8.6.2. pagal kompetenciją nustato viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų palaikymo prioritetus tinklo katastrofinio gedimo ar nenugalimos jėgos pasireiškimo, taip pat ekstremaliųjų situacijų ir kitais ypatingų aplinkybių atvejais, kad būtų palaikomas aukščiausias paslaugų lygis;

8.6.3. atstovauja Lietuvos interesams įgyvendinant Europos palydovinės navigacijos programas (Galileo ir EGNOS) ir jų pagrindu kuriamos Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) projektą, susijusį su palydovų infrastruktūros plėtra, valdymu ir saugumo užtikrinimu, naudojimu informacinių technologijų paslaugoms teikti;

8.6.4. koordinuoja viešosios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros politikos įgyvendinimą, ypač vietovėse, kuriose šios infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant plačiajuosčio ryšio paslaugas;

8.7. patikimumo užtikrinimo paslaugų srityje – teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinio reguliavimo, patikimumo užtikrinimo paslaugų plėtros ir rekomenduojamų techninių reikalavimų (standartų); koordinuoja valstybės institucijų tarpžinybinius veiksmus, joms įgyvendinant patikimumo užtikrinimo paslaugų valstybės politiką;

KEISTA:

2018 09 04 nutarimu Nr. 905 (nuo 2018 09 14)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14458)

 

8.8. pagal kompetenciją vykdo valstybinį valdymą pavojingųjų krovinių vežimo oro, kelių, geležinkelių, jūrų ir vidaus vandenų transportu ir su tuo susijusios veiklos srityse.

9. Susisiekimo ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:

9.1. rengia transporto srities, pašto, elektroninių ryšių planavimo dokumentus, tvirtina trumpos trukmės planavimo dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą; pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus;

KEISTA:

2018 09 04 nutarimu Nr. 905 (nuo 2018 09 14)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14458)

 

9.2. koordinuoja transporto srities, pašto ir elektroninių ryšių investicijų politikos įgyvendinimą, nustato investavimo prioritetus, tvirtina valstybės biudžeto programas ir kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos;

KEISTA:

2018 09 04 nutarimu Nr. 905 (nuo 2018 09 14)

(TAR, 2018, Nr. 2018-14458)

 

9.3. atlieka transporto priemonių (išskyrus kelių transportą, traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas, taktinės ir logistinės paskirties transporto priemones) registrų valdytojos funkcijas;

9.4. numato priemones, kuriomis mažinamas neigiamas transporto poveikis aplinkai, didinamas energijos vartojimo transporto sektoriuje efektyvumas; pagal kompetenciją įgyvendina triukšmo valdymo ir prevencijos priemones;

9.5. pagal kompetenciją dalyvauja nustatant naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomuosius kokybės rodiklius;

9.6. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja Susisiekimo ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

9.7. pagal kompetenciją užtikrina atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

9.8. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

9.9. atlieka Europos Sąjungos struktūrinių ir Sanglaudos fondų lėšų tarpinės institucijos funkcijas;

9.10. planuoja kitos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas ir atlieka jų naudojimo priežiūrą;

9.11. pagal kompetenciją organizuoja tarptautinių sutarčių ir Susisiekimo ministerijos susitarimų, sudaromų su atitinkamomis užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis, projektų rengimą, užtikrina šių tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą;

9.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų institucijomis, atstovauja tarptautinėse organizacijose Lietuvos Respublikai;

9.13. koordinuoja integruotos jūrų politikos įgyvendinimą;

9.14. atstovauja valstybei, įgyvendinant jai nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse; Vyriausybės pavedimu įgyvendina viešųjų įstaigų dalininko ar savininko teises ir pareigas; Vyriausybės pavedimu įgyvendina įstaigų prie Susisiekimo ministerijos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą); įgyvendina Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas;

9.15. informuoja visuomenę apie Susisiekimo ministerijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais;

9.16. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Susisiekimo ministerijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

9.17. derina teritorijų planavimo dokumentus, organizuoja valstybei svarbių projektų, už kurių įgyvendinimą atsakinga Vyriausybės įgaliota ar Lietuvos Respublikos Seimo paskirta Susisiekimo ministerija, teritorijų planavimo dokumentų rengimą, derinimą, tikrinimą, viešinimo procedūras ir teikimą tvirtinti;

9.18. atlieka kitas teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TEISĖS

 

10. Susisiekimo ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, mokslo įstaigų ir organizacijų, įmonių, asociacijų informaciją, būtiną jai pavestoms funkcijoms atlikti;

10.2. sudaryti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų (suderinus su jų vadovais), taip pat užsienio specialistų komisijas ir darbo grupes Susisiekimo ministerijos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

10.3. rengti konkursus, organizuoti pasitarimus, konferencijas ir kitokius renginius;

10.4. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių asmenimis.

11. Susisiekimo ministerija turi ir kitų teisės aktų jai suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Susisiekimo ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis susisiekimo ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Susisiekimo ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai, kiti planavimo dokumentai skelbiami Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. Susisiekimo ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų, kitų planavimo dokumentų vykdymą vertina Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius.

13. Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių veikla organizuojama vadovaujantis susisiekimo ministro tvirtinamais Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymais.

14. Susisiekimo ministerijai vadovauja susisiekimo ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

15. Susisiekimo ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.

16. Susisiekimo ministras yra atsakingas už jam pavestas valdymo sritis. Susisiekimo ministras, vadovaudamas Susisiekimo ministerijai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

17. Susisiekimo ministras, be funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme:

17.1. pagal kompetenciją atstovauja Vyriausybei ir pristato Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryboje Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus;

17.2. derina kitų biudžeto lėšas gaunančių subjektų, kurie dalyvauja įgyvendinant jam pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą, metinius veiklos planus;

17.3. teikia Vyriausybei svarstyti jam pavestose valdymo srityse planuojamus pasiekti rezultatus;

17.4. Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje, o jeigu yra galimybė – ir per kitas visuomenės informavimo priemones ar susitikimus su gyventojais.

18. Susisiekimo ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, susisiekimo ministro patarėjas (patarėjai), susisiekimo ministro atstovas spaudai ir kiti susisiekimo ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda susisiekimo ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Viceministrų skaičių susisiekimo ministro teikimu tvirtina Vyriausybė. Susisiekimo ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie jo prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

19. Valstybės politikai susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

20. Viceministrai susisiekimo ministro nustatytose veiklos srityse atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme.

Jeigu viceministro laikinai nėra, visas jo funkcijas ar dalį jų susisiekimo ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).

21. Susisiekimo ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja Susisiekimo ministerijos kancleris.

22. Susisiekimo ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, Susisiekimo ministerijos administracijos vadovas, pavaldus susisiekimo ministrui. Susisiekimo ministerijos kancleris, be funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme, taip pat organizuoja ir koordinuoja metinių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą.

23. Jeigu Susisiekimo ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas jo funkcijas arba dalį jų susisiekimo ministras paveda atlikti vienam iš Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių vadovų.

24. Susisiekimo ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra – susisiekimo ministro paskirtas Susisiekimo ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal kompetenciją priima potvarkius. Susisiekimo ministerijos kancleris saugo Susisiekimo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Susisiekimo ministras saugoti Susisiekimo ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako susisiekimo ministro įgaliotas Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojas.

25. Susisiekimo ministerijoje sudaroma kolegija – susisiekimo ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra susisiekimo ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir Susisiekimo ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti Susisiekimo ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Susisiekimo ministerijos kolegijos narių skaičių nustato ir kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina susisiekimo ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti.

 

V SKYRIUS

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

26. Susisiekimo ministerijos finansų kontrolę atlieka susisiekimo ministro paskirti Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.

27. Susisiekimo ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijos vidaus auditą atlieka Susisiekimo ministerijoje įsteigtas Vidaus audito skyrius.

28. Susisiekimo ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka susisiekimo ministras.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Susisiekimo ministerija gali būti reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

______________

––––––––––––––––––––

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-05