Ministerijos vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gegužės 30 d.
įsakymu Nr. 3-216 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2015 m. rugsėjo 30 d.įsakymo Nr. 3-406 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Vidaus tvarkos taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.
 2. Vidaus tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200 „Dėl Pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“  ir kitais teisės aktais.
 3. Vidaus tvarkos taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 4. Už Vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako susisiekimo ministras.

II SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

 1. Ministerijoje nustatyta 40 val. trukmės penkių dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis.
 2. Pirmadienį–ketvirtadienį ministerijos darbo laiko pradžia – 8 val., darbo laiko pabaiga – 17 val., penktadienį darbo laiko pradžia – 8 val., darbo laiko pabaiga – 15.45 val. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos.
 3. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas, suderinęs su tiesioginiu vadovu raštu, gali deklaruoti darbo laiko pradžią 30 minučių intervale nuo 7 iki 9 val. ir darbo laiko pabaigą 30 minučių intervale nuo 16 iki 18 val. (pavyzdžiui, darbo laiko pradžia nuo 7.30 val. iki 8.00 val., darbo laiko pabaiga nuo 16.30 val. iki 17.00 val.). Tokiu atveju turi būti išlaikyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ 1 punkte nustatyta kasdieninė ir savaitės darbo laiko trukmė.

Ministerijos administracijos padalinio vadovas privalo užtikrinti efektyvų ir tinkamą padalinio darbą Vidaus tvarkos taisyklių 6 punkte nustatytu ministerijos darbo laiku, taip pat prireikus (ministerijos vadovybės prašymu, esant skubioms užduotims ir kt.) padalinio funkcijų vykdymą kitais atvejais.  

Ministerijos administracijos padalinio vadovas suderina padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiką su ministerijos kancleriu ir pateikia raštu informaciją apie padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiką Personalo administravimo skyriui. Skyriaus, kuris priklauso departamentui, vadovas skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiką turi suderinti su departamento direktoriumi ir (ar) jo pavaduotoju.

Viceministrų, ministro patarėjų, ministerijos kanclerio darbo laikas derinamas su susisiekimo ministru.

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laikas periodiškai peržiūrimas ir prireikus tikslinamas kiekvieną kalendorinių metų pusmetį. 

 1. Valstybės tarnautojams, kuriems Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 741 „Dėl Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka leista dirbti kitą darbą, atsižvelgiant į jų darbo laiką kitame darbe, taip pat valstybės tarnautojams ar darbuotojams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pateikia rašytinius prašymus leisti dirbti pagal atskirą darbo laiko grafiką ar ne visą darbo laiką, ministerijos kanclerio potvarkiu (viceministrams, ministro patarėjams, ministerijos kancleriui, ministerijos administracijos padalinių, tiesiogiai pavaldžių susisiekimo ministrui, valstybės tarnautojams ir darbuotojams – susisiekimo ministro įsakymu) nustatomas kitas darbo ir pietų pertraukos laikas.
 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsniu valstybės tarnautojui ar darbuotojui gali būti suteikiama papildoma poilsio diena (-os), mokant už papildomą poilsio laiką vidutinį darbo užmokestį. Papildoma poilsio diena (-os) suteikiama ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas raštu suderinus su tiesioginiu vadovu, departamento vadovu, kai skyrius priklauso departamentui, Personalo administravimo skyriumi ir ministerijos kancleriu (viceministrai, ministro patarėjai ir ministerijos kancleris šį klausimą derina su susisiekimo ministru).

  Tiesioginis vadovas, vizuodamas valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymą, patvirtina, kad šio valstybės tarnautojo ar darbuotojo darbai bus toliau vykdomi kokybiškai nustatytais terminais, reikalingi darbai bus perskirstyti kitiems administracijos padalinio valstybės tarnautojams ar darbuotojams.

  Tais atvejais, kai nėra kitų galimybių užtikrinti kokybišką ir efektyvų darbą, papildoma (-os) poilsio diena (-os) suteikiama (-os) kitu valstybės tarnautojo ar darbuotojo siūlytu laiku šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

  Apie suteiktą (-as) papildomą (-as) poilsio dieną (-as) valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi per Dokumentų valdymo sistemą AVILYS supažindinti tiesioginį vadovą, departamento vadovą, kai skyrius priklauso departamentui, Personalo administravimo skyrių, Buhalterinės apskaitos skyrių, administracijos padalinio valstybės tarnautoją ar darbuotoją, kuris pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį, prireikus ministerijos vadovybę.
 1. Pietų pertraukos trukmė – 45 min. (nuo 12 iki 12.45 val., išskyrus tuos atvejus, kai valstybės tarnautojui ar darbuotojui yra nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas, nustatytas atskiras valstybės tarnautojo ar darbuotojo darbo grafikas). Pietų pertrauka paprastai suteikiama praėjus pusei darbo dienos laiko, bet ne vėliau kaip po 4 darbo valandų. Pietų pertrauka neįskaitoma į darbo laiką.
 2. Po 2 valandų darbo pirmoje ir antroje dienos pusėje valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiama 10 min. poilsio pertrauka (ji įskaitoma į darbo laiką).
 3. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.
 4. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Vidaus tvarkos taisyklėse nustatyto darbo laiko režimo.
 5. Darbo ir poilsio laikas budintiems sargams nustatomas pagal Ūkio skyriaus vedėjo tvirtinamus budėjimo grafikus, kurie sudaromi ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo.
 6. Kiekvieną dieną dirbtas laikas ar neatvykimas į darbą žymimi darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, kuriuos pildo kiekvienas ministerijos administracijos padalinys vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 7. Rekomenduojama pasitarimus, posėdžius, kitus susitikimus ministerijoje organizuoti nuo 9 val. iki 16 val. pirmadienį–ketvirtadienį, nuo 9 val. iki 14.30 val. penktadienį.
 8. Ministerijos patalpos darbo dienomis yra atrakinamos 6.30 val. ir užrakinamos 19 val.
 9. Įeiti į ministerijos patalpas ir išeiti iš jų darbo ir ne darbo metu ministerijos valstybės tarnautojai gali tik naudodamiesi valstybės tarnautojo pažymėjimu, kuris išduodamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka, o darbuotojai – darbuotojo tapatybę patvirtinančiu pažymėjimu, vadovaudamiesi ministerijos kanclerio tvirtinamų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos patalpų ir teritorijos kontrolės taisyklių nuostatomis (toliau – Kontrolės taisyklės). Ši nuostata netaikoma ministerijos kancleriui, viceministrams ir ministro patarėjams.
 10. Į ministerijos teritoriją valstybės tarnautojai ir darbuotojai nuosavomis transporto priemonėmis įvažiuoja ir transporto priemones joje laiko vadovaudamiesi Kontrolės taisyklėmis.
 11. Jeigu valstybės tarnautojai ir darbuotojai negali atvykti į darbą laiku arba visai negali atvykti, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
 12. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, išeidami iš ministerijos tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą ir trukmę. Norėdami išvykti ne darbo reikalais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.
 13. Ministerijos pastate visą parą budi, vadovaudamiesi nustatyta tvarka patvirtintais pareigybių aprašymais, sargai.
 14. Darbo užmokestis ministerijoje mokamas du kartus per mėnesį – 3 ir 18 dienomis, o jei šios dienos yra poilsio ar šventės dienos – ne vėliau kaip pirmą po šios dienos einančią darbo dieną. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo rašytiniu prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį.

III SKYRIUS

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

 1. Ministerijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose.
 2. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotikus, toksines medžiagas, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
 3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų asmenų aptarnavimo metu. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai negali įnešti į ministerijos patalpas ir naudoti tarnybos (darbo) reikmėms asmeninių didelių gabaritų daiktų (baldų, elektrinių biuro ir buitinių prietaisų) be Ūkio skyriaus vedėjo sutikimo.
 4. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
 5. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris.
 6. Ministerijos patalpų raktai laikomi pas budintį sargą. Raktų išdavimo tvarka yra nustatyta Kontrolės taisyklėse.
 7. Pradėjusiems  dirbti naujiems  karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams susisiekimo ministro patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptacijos aprašo (toliau – Aprašas) nustatyta tvarka taikoma adaptacija. Adaptacija Aprašo nustatyta tvarka gali būti taikoma ir kitiems karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams.
 8. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo priemonės ir kitos materialinės vertybės tarnybos ar darbo tikslams yra išduodamos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atsargų įsigijimo, pajamavimo, išdavimo ir nurašymo taisyklių, kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai tarnybos ar darbo tikslams išduotas darbo priemones, materialines vertybes, kitą ministerijos turtą privalo naudoti atsakingai ir rūpestingai vadovaudamiesi susisiekimo ministro nustatyta tvarka.
 9. Personalo administravimo skyrius, gavęs valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymą atleisti jį iš darbo, tą pačią dieną apie tai informuoja Ūkio skyrių. Ūkio skyrius valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pateikusiam prašymą atleisti iš darbo, pateikia jam išduotų darbo priemonių, materialinių vertybių ir kito ministerijos turto, kurį valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo grąžinti ir už kurį privalo atsiskaityti, sąrašą. Atleidimo iš darbo dieną valstybės tarnautojas ar darbuotojas pasirašytinai privalo grąžinti valstybės tarnautojo pažymėjimą Personalo administravimo skyriui ar durų atidarymo asmeninę kortelę Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriui, o materialines vertybes, automatinių vartų atidarymo nuotolinio valdymo pultą, jeigu buvo išduoti, – Ūkio skyriui.
 10. Ministerijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su tarnyba ar darbu susijusiais tikslais. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai negali naudoti darbui skirto el. pašto asmeniniam bendravimui.
 11. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai darbo laiku turi būti pasiekiami laidiniu stacionariu telefonu ir (ar) tarnybiniu judriojo ryšio telefonu, jeigu jis išduotas. Nesant darbo vietoje laidinis stacionarus telefonas turi būti peradresuojamas.
 12. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai darbo laiku turi nuolat tikrinti el. pašto dėžutę.
 13. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai naudoti materialinius ministerijos išteklius, t. y. elektros energiją, elektroninius ryšius, ministerijos transportą, internetą ir kt.
 14. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad darbo metu jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik esant valstybės tarnautojui ar darbuotojui.
 15. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis ministerijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
 16. Kompiuterių, ryšių ir kitos technikos, materialinių vertybių priežiūrą ir remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik už tai atsakingi Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriaus valstybės tarnautojai ar darbuotojai ir Ūkio skyriaus darbuotojai.

Minėtieji darbai atliekami tik ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams apie tai pranešus elektroninėje gedimų ir konsultacijų poreikio registravimo sistemoje „HelpDesk“.

 1. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, nukentėję nuo nelaimingo atsitikimo darbe, nedelsdami (jeigu pajėgia) apie tai privalo pranešti tiesioginiam vadovui ir darbuotojui, atsakingam už darbuotojų saugą ir sveikatą darbe. Kiti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, matę nelaimingą atsitikimą, apie tai praneša tokia pat tvarka. Nelaimingų atsitikimų tyrimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais.
 2. Tiesioginiai vadovai kontroliuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo drausmę ir teisės aktų nustatyta tvarka imasi priemonių darbo drausmei užtikrinti.
 3. Personalo administravimo skyrius atlieka darbo laiko apskaitos kontrolę ir ministerijos vadovybės ar savarankiškų ministerijos administracijos padalinių vadovų prašymu teikia jiems informaciją, kaip ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai laikosi darbo laiko režimo.
 4. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad tam tikri ministerijos veiklą veikiantys išoriniai, vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai nesudarytų galimybių korupcijai pasireikšti. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai nedelsdami privalo informuoti tiesioginį vadovą, Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos pirmininką ir ministerijos kanclerį (Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos pirmininką) apie galimą ir (ar) realų korupcinio pobūdžio poveikį, su kuriuo susiduria vykdydami funkcijas, kitas reikšmingas aplinkybes, galinčias sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti.

IV SKYRIUS

 APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

 1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų išvaizda turi būti tvarkinga, apranga švari dalykinio stiliaus.
 2. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu ministerijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (penktadieniais) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
 3. Ministras arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka Vidaus tvarkos taisyklių 44 punkto reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis tvarkingai ir tinkamai.

V SKYRIUS

ELGESIO REIKALAVIMAI

 

 1. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja ministeriją.
 2. Ministerijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais ir aptarnaujamais asmenimis.
 3. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, laikyti darbo vietoje necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją.
 4. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama viešojoje erdvėje, interneto svetainėse, viešuose interneto forumuose ir (ar) socialinio tinklo svetainėse tekstine, vaizdine ar kitokia forma skleisti informaciją apie ministerijos veiklą ir informaciją, kuri buvo įgyta atliekant darbo funkcijas, tačiau nesusijusi tiesiogiai su ministerijos veikla, ar ją komentuoti nesuderinus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

 1. Vidaus tvarkos taisyklių privalo laikytis visi ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Ministerijos administracijos padalinių vadovai atsako už tai, kad jų padaliniuose būtų laikomasi Vidaus tvarkos taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 2. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam Vidaus tvarkos taisykles, taikoma tarnybinė, drausminė ar materialinė atsakomybė.
 3. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę, drausminę ir materialinę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos ministerijos interneto svetainėje.

_________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-10-19