Ministerijos vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2006 m. gegužės 30 d.
įsakymu Nr. 3-216
(Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d.
įsakymo Nr. 3-345 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS


I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Vidaus tvarkos taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), elgesiui, pasitelkus lankstaus darbo laiko režimą, galimybę dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį, priskirtas darbo funkcijas atlikti nuotoliniu būdu ir kitas priemones, užtikrinti ministerijos darbo kokybę ir didinti jo efektyvumą. Vidaus tvarkos taisyklėmis siekiama sukurti darbo aplinką, kurioje valstybės tarnautojai ir darbuotojai nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, užtikrinti psichologinio smurto darbo aplinkoje prevenciją.
 2. Visi su Vidaus tvarkos taisyklėmis susiję dokumentai tvarkomi ministerijos Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS).

II SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS

 1. Ministerijoje nustatyta 40 val. trukmės penkių dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis.
 2. Pirmadienį–ketvirtadienį ministerijos darbo laiko pradžia – 8 val., darbo laiko pabaiga – 17 val., penktadienį darbo laiko pradžia – 8 val., darbo laiko pabaiga – 15.45 val. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos.
 3. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas, suderinęs su tiesioginiu vadovu raštu, gali deklaruoti darbo laiko pradžią intervale nuo 7 iki 9 val. ir darbo laiko pabaigą intervale nuo 16 iki 18 val.

Ministerijos savarankiško administracijos padalinio vadovas privalo užtikrinti efektyvų, tinkamą padalinio darbą nustatytu ministerijos darbo laiku, taip pat prireikus padalinio funkcijų vykdymą kitais atvejais (ministerijos vadovybės prašymu, esant skubioms užduotims ir kt.).

 1. Ministerijos savarankiškų administracijos padalinių vadovai, ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, nepriklausantys ministerijos savarankiškam administracijos padaliniui, informaciją apie savo darbo laiką pateikia Personalo administravimo skyriui.
 2. Personalo administravimo skyrius bendrą ministerijos savarankiškų administracijos padalinių vadovų ir ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, nepriklausančių ministerijos savarankiškam administracijos padaliniui, darbo laiko grafiką teikia vizuoti tiesioginiam vadovui (išskyrus kai tiesioginis vadovas yra ministerijos kancleris) ir pasirašyti ministerijos kancleriui. Pasirašytas darbo laiko grafikas perduodamas registruoti Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriui.
 3. Valstybės tarnautojams, kuriems Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 741 „Dėl Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka leista dirbti kitą darbą, atsižvelgiant į jų darbo laiką kitame darbe, taip pat valstybės tarnautojams ar darbuotojams, kurie pateikia rašytinius prašymus leisti dirbti pagal atskirą darbo laiko grafiką ar ne visą darbo laiką, suderinus su tiesioginiu vadovu ir ministerijos savarankiško administracijos padalinio vadovu, ministerijos kanclerio potvarkiu (viceministrams, ministro patarėjams, padėjėjams, ministerijos kancleriui – susisiekimo ministro įsakymu) nustatomas kitas darbo ir pietų pertraukos laikas.
 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalimi valstybės tarnautojui ar darbuotojui gali būti suteikiama papildoma poilsio diena (-os) (arba sutrumpinamas darbo laikas), mokant jo vidutinį darbo užmokestį.

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai prašymą suteikti papildomą poilsio dieną (-as) ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas teikia vizuoti tiesioginiam vadovui, ministerijos savarankiško administracijos padalinio vadovui. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas prašymą pasirašo ir užregistruoja padalinio registre.

Valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymas sutrumpinti darbo laiką, vizuotas tiesioginio vadovo, ministerijos savarankiško administracijos padalinio vadovo, perduodamas Personalo administravimo skyriui. Personalo administravimo skyrius parengia ministro įsakymo projektą.

Viceministrai, ministro patarėjai, padėjėjai ir ministerijos kancleris šio punkto antrojoje ir trečioje pastraipose nurodytus prašymus teikia vizuoti susisiekimo ministrui; ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, nepriklausantys ministerijos savarankiškam administracijos padaliniui, ministerijos specialieji atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje ir ministerijos specialieji atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse prašymą teikia vizuoti tiesioginiam vadovui. Prašymai perduodami registruoti Personalo administravimo skyriui.

Su prašymu valstybės tarnautojai ar darbuotojai supažindina ministerijos savarankiško administracijos padalinio valstybės tarnautoją ar darbuotoją, kuris pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį, ir Buhalterinės apskaitos skyrių.

 1. Pietų pertraukos trukmė – 45 min. (nuo 12 iki 12.45 val., išskyrus tuos atvejus, kai valstybės tarnautojui ar darbuotojui yra nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas, nustatytas atskiras valstybės tarnautojo ar darbuotojo darbo grafikas). Pietų pertrauka paprastai suteikiama praėjus pusei darbo dienos laiko, bet ne vėliau kaip po 5 darbo valandų. Pietų pertrauka neįskaitoma į darbo laiką.
 2. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus ir valstybės tarnautojus.
 3. Darbo ir poilsio laikas administratoriams-budėtojams nustatomas pagal Ūkio skyriaus vedėjo tvirtinamus budėjimo grafikus, kurie sudaromi ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo.
 4. Rekomenduojama pasitarimus, posėdžius, kitus susitikimus ministerijoje organizuoti nuo 9 val. iki 16 val. pirmadienį–ketvirtadienį, nuo 9 val. iki 14.30 val. penktadienį.
 5. Ministerijos pastate visą parą budi administratoriai-budėtojai, vadovaudamiesi susisiekimo ministro patvirtintais pareigybių aprašymais ir Ūkio skyriaus vedėjo patvirtintomis rekomendacijomis.

III SKYRIUS
DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIŲ PILDYMAS

 1. Dirbtas laikas ar neatvykimas į darbą žymimi darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose (toliau – žiniaraščiai) (6 priedas).
 2. Ministerijos savarankiškų administracijos padalinių vadovai paskiria už žiniaraščio pildymą atsakingus valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau –  atsakingas darbuotojas). Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas paskiria atsakingą darbuotoją už susisiekimo ministro, susisiekimo ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos kanclerio, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, nepriklausančių ministerijos savarankiškam administracijos padaliniui, ministerijos specialiųjų atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje ir ministerijos specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse žiniaraščių pildymą.
 3. Buhalterinės apskaitos skyriaus atsakingas darbuotojas kiekvieno mėnesio 14 dieną (jeigu 14 diena yra poilsio ar šventės diena, – ne vėliau kaip pirmą prieš šią dieną einančią darbo dieną) ir priešpaskutinę darbo dieną formuoja ministerijos savarankiškų administracijos padalinių preliminarius žiniaraščius Buhalterinės apskaitos sistemos Alga HR Darbo laiko apskaitos ir darbo grafikų modulyje Microsoft Excel arba PDF formatu ir juos išsiunčia elektroniniu paštu atsakingiems darbuotojams.

Susisiekimo ministro, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos kanclerio, ministerijos tarnautojų ir darbuotojų, nepriklausančių ministerijos savarankiškam administracijos padaliniui, ministerijos specialiųjų atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje ir ministerijos specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse preliminarus žiniaraštis teikiamas Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriaus atsakingam darbuotojui.

 1. Kiekvieno mėnesio 15 dieną (jeigu 15 diena yra poilsio ar šventės diena, ne vėliau kaip pirmą prieš šią dieną einančią darbo dieną) ir paskutinę darbo dieną atsakingas darbuotojas peržiūri ir prireikus patikslina Buhalterinės apskaitos skyriaus pateiktą preliminarų žiniaraštį, įrašo jį į DVS projektų modulį ir teikia derinti ministerijos savarankiško administracijos padalinio vadovui, kuris tą pačią dieną, naudodamasis DVS funkcija „Derinti“, suderina žiniaraščio projektą. Suderinus žiniaraščio projektą, atsakingas darbuotojas DVS žiniaraščio apskaitos kortelėje pažymi skiltį „Elektroninis dokumentas“ (t. y. sudaro elektroninį dokumentą ADOC), vizuoja žiniaraščio projektą ir jį teikia pasirašyti ministerijos savarankiško administracijos padalinio vadovui.
 2. Susisiekimo ministro, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos kanclerio, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, nepriklausančių ministerijos savarankiškam administracijos padaliniui, ministerijos specialiųjų atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje ir ministerijos specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse žiniaraščio projektą derina ir pasirašo Personalo administravimo skyriaus vedėjas.
 3. Žiniaraščio projektas derinamas ir vizuojamas DVS projektų modulyje pažangiu elektroniniu parašu, pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu ADOC specifikacijos nustatytus reikalavimus.
 4. Kiekvieno mėnesio 15 dieną (jeigu 15 diena yra poilsio ar šventės diena, ne vėliau kaip pirmą prieš šią dieną einančią darbo dieną) atsakingas darbuotojas žiniaraštį užregistruoja DVS atitinkamo padalinio vidaus dokumentų registre ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriaus atsakingam darbuotojui susipažinti.
 5. Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną atsakingas darbuotojas žiniaraštį perduoda užregistruoti Buhalterinės apskaitos skyriaus atsakingam darbuotojui.

IV SKYRIUS
NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurių veiklos pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti ne ministerijos patalpose, pateikia tiesioginiam vadovui vizuoti Vidaus tvarkos taisyklių 5 priede nustatytos formos neterminuotą prašymą leisti dirbti darbą nuotoliniu būdu (toliau šiame skyriuje – prašymas). Prašymas tenkinamas arba atsisakoma tokį prašymą tenkinti tiesioginio vadovo viza per 3 darbo dienas nuo tokio prašymo pateikimo dienos. Prašymas turi būti pasirašytas valstybės tarnautojo ar darbuotojo ir užregistruotas padalinio registre. Nuotolinį darbą valstybės tarnautojas ar darbuotojas gali dirbti vieną penktadalį darbo laiko per mėnesį.
 2. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, teikdamas prašymą, turi įsitikinti ir patvirtinti, kad jo būsima darbo vieta, naudojamos darbo priemonės, įranga (išskyrus ministerijos suteiktas darbo priemones, įrangą) atitinka darbuotojų darbo saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat užtikrinti gaunamos, siunčiamos informacijos saugumą ir konfidencialumą.
 3. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas dirbti nuotolinį darbą gali tik suderinęs nuotolinio darbo laiką su tiesioginiu vadovu. Tiesioginis vadovas, suderindamas valstybės tarnautojo ar darbuotojo nuotolinio darbo laiką, turi užtikrinti operatyvų ir nepertraukiamą ministerijos administracijos padalinio funkcijų vykdymą.
 4. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam nuotolinį darbą, užduotys, kurios nebuvo suderintos iš anksto, pateikiamos elektronine forma (MS WORD, MS EXCEL arba PDF formatu) į jų tarnybinio elektroninio pašto dėžutę ar (ir) žodžiu. Valstybės tarnautojui ir darbuotojui, neturinčiam nešiojamojo kompiuterio ar planšetinio kompiuterio ar mobiliojo ryšio telefono, išduoto tarnybos reikmėms, ir VPN ryšio, jungtis prie DVS ir Vidaus komunikacijos sistemos draudžiama, tokiu atveju susirašinėjama tarnybiniu elektroniniu paštu.
 5. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys nuotolinį darbą, turi:
  1. ministerijos darbo laiku tikrinti savo tarnybinį elektroninį paštą;
  2. ministerijos darbo laiku operatyviai atsakyti į skubius elektroninius pranešimus ir atsiliepti į skambučius;
  3. prireikus ministerijos darbo laiku per su tiesioginiu vadovu suderintą terminą atvykti į ministerijos patalpas arba kitą nurodytą vietą atlikti savo funkcijų;
  4. atlikti pavedimus per nustatytą terminą;
  5. laikytis teisės aktuose nustatytų darbų saugos ir kitų teisės aktų, kurie taikomi dirbant ministerijos patalpose, reikalavimų.
 6. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių nuotolinį darbą, darbas apskaitomas Vidaus tvarkos taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka, taikomos tokios pat socialinės garantijos, kokios taikomos dirbantiems ministerijos patalpose.
 7. Tiesioginis vadovas prašymo netenkina arba panaikina leidimą dirbti nuotolinį darbą šiais atvejais:
  1. valstybės tarnautojas ar darbuotojas nevykdo pareigų, numatytų Vidaus tvarkos taisyklių 27 punkte, ar netinkamai jas vykdo;
  2. valstybės tarnautojas ir darbuotojas dėl veiklos pobūdžio ir specifikos negali atlikti priskirtų funkcijų ne ministerijos patalpose;
  3. valstybės tarnautojui ar darbuotojui pateikus prašymą panaikinti leidimą dirbti nuotolinį darbą;
  4. valstybės tarnautojas ar darbuotojas pradeda dirbti kitame ministerijos administracijos padalinyje;
  5. pasikeičia aplinkybės ir nepavyksta suderinti valstybės tarnautojo ar darbuotojo darbo grafiko.
 8. Prireikus valstybės tarnautojo ar darbuotojo tiesioginis vadovas turi teisę paprašyti valstybės tarnautojo ar darbuotojo atsiskaityti raštu už atliktą nuotolinį darbą.

V SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PATEKIMO Į MINISTERIJOS PATALPAS TVARKA

 1. Ministerijos patalpos darbo dienomis yra atrakinamos 6.30 val. ir užrakinamos 19 val.
 2. Įeiti į ministerijos patalpas ir išeiti iš jų darbo ir ne darbo metu ministerijos valstybės tarnautojai gali tik naudodamiesi valstybės tarnautojo pažymėjimu, kuris išduodamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka, o darbuotojai – darbuotojo tapatybę patvirtinančiu pažymėjimu.

Durų atidarymo asmeninės kortelės funkcija yra integruota į darbuotojo tapatybę patvirtinantį pažymėjimą ir į valstybės tarnautojo pažymėjimą (toliau ­– kortelės).

 1. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, įeidami į ministerijos patalpas ir išeidami iš ministerijos patalpų, privalo naudotis kortelėmis. Kortelių naudojimo laikas yra fiksuojamas. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, įėję į ministerijos patalpas nesinaudodami kortele, privalo apie tai tą pačią dieną informuoti Personalo administravimo skyrių.
 2. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, išeidami iš ministerijos tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą ir trukmę. Norėdami išvykti ne darbo reikalais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

Jeigu valstybės tarnautojai ir darbuotojai negali atvykti į darbą laiku arba visai negali atvykti, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

 1. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, praradę kortelę, privalo nedelsdami informuoti Personalo administravimo skyrių, kuris, gavęs tokią informaciją, kortelę užblokuoja.
 2. Lankytojai į ministerijos patalpas gali įeiti ar išeiti iš jų tik pro pagrindinį ministerijos įėjimą. Administratoriai-budėtojai lankytojus registruoja vadovaudamiesi Ūkio skyriaus vedėjo patvirtintomis rekomendacijomis.

VI SKYRIUS
ĮVAŽIAVIMO Į MINISTERIJOS TERITORIJĄ IR IŠVAŽIAVIMO IŠ JOS TVARKA

 1. Ministerijos savarankiškiems administracijos padaliniams transporto priemonių laikymo vietos yra paskirstytos proporcingai valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičiui padalinyje. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai transporto priemones privalo statyti tvarkingai, neužstatyti kitų automobilių ir (ar) garažų vartų.
 2. Ūkio skyrius:
  1. kontroliuoja, kad atvykstantys asmenys transporto priemones laikytų tik svečiams skirtose vietose;
  2. kontroliuoja ir prižiūri, kad nebūtų užstatyti garažų vartai, automobiliai kieme būtų laikomi tvarkingai ir netrukdytų įvažiuoti (išvažiuoti) kitiems automobiliams;
  3. prižiūri, kad nebūtų palikti atidaryti automatiniai vartai;
  4. prižiūri ir užtikrina, kad į ministerijos teritoriją ir patalpas patektų tik turintys teisę jose būti asmenys.

VII SKYRIUS
VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ĮRAŠŲ SAUGOJIMO TVARKA

 1. Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyrius ir Ūkio skyrius užtikrina, kad vaizdo stebėjimo kameros nuolat veiktų.
 2. Pagrindinių ministerijos įėjimų ir automatinių vartų vaizdo stebėjimo kamerų įrašai kiekvieną mėnesį privalo būti perkeliami į elektroninę laikmeną ir saugomi vieną mėnesį.
 3. Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kiti asmenys, norėdami peržiūrėti vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, privalo pateikti motyvuotą prašymą ir gauti ministerijos kanclerio leidimą.

III SKYRIUS
BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 1. Ministerijos patalpose rūkyti draudžiama, išskyrus tam skirtas specialiai įrengtas ir pažymėtas vietas.
 2. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotikus, toksines medžiagas, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų:
  1. Esant įtarimams, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jis gali būti nušalintas nuo darbo vadovaujantis Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-132 „Dėl Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;
  2. Esant įtarimams, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas yra neblaivus, jis gali būti patikrintas ministerijos turimomis, metrologiškai patikrintomis techninėmis priemonėmis. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo patikrinimą dėl neblaivumo vykdo Ūkio skyriaus vedėjas ar Personalo administravimo skyriaus vedėjas.
 3. Karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams susisiekimo ministro patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptacijos aprašo nustatyta tvarka taikoma adaptacija.
 4. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo priemonės ir kitos materialinės vertybės tarnybos ar darbo tikslams yra išduodamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atsargų įsigijimo, pajamavimo, išdavimo ir nurašymo taisyklių nustatyta tvarka. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai tarnybos ar darbo tikslams išduotas darbo priemones, materialines vertybes, kitą ministerijos turtą privalo naudoti atsakingai ir rūpestingai.
 5. Personalo administravimo skyrius, gavęs valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymą atleisti jį iš darbo, perkelti į kitas pareigas, tenkintą susisiekimo ministro, ar išeiti atostogų vaikui prižiūrėti, apie tai informuoja Ūkio skyrių ir Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyrių.
 6. Ūkio skyrius ir Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyrius valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pateikusiam prašymą atleisti jį iš darbo, perkelti į kitas pareigas kitoje įstaigoje, ar išeiti atostogų vaikui prižiūrėti, pateikia jam išduotų darbo priemonių, materialinių vertybių ir kito ministerijos turto, kurį valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo grąžinti ir už kurį privalo atsiskaityti, sąrašą. Atleidimo (perkėlimo į kitą įstaigą) iš darbo dieną valstybės tarnautojas ar darbuotojas pasirašytinai privalo grąžinti valstybės tarnautojo pažymėjimą ir darbuotojo tapatybę patvirtinantį pažymėjimą Personalo administravimo skyriui, materialines vertybes Ūkio skyriui ir (arba) Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriui.
 7. Ministerijos elektroninių ryšių priemonėmis, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su tarnyba ar darbu susijusiais tikslais. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai negali naudoti asmeninio el. pašto darbo klausimams spręsti.
 8. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai darbo laiku ministerijoje turi būti pasiekiami laidiniu stacionariuoju telefonu ir (ar) tarnybiniu judriojo ryšio telefonu, jeigu jis išduotas. Išėjus iš ministerijos patalpų darbo laiku laidinis stacionarusis telefonas turi būti peradresuojamas kitam padalinio valstybės tarnautojui ar darbuotojui.
 9. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai patalpas posėdžiams, automobilius, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius, tarnybinį judriojo ryšio telefoną ir kitą įrangą darbo reikmėms rezervuoja ministerijos elektroninėje rezervacijos sistemoje. Jeigu įrangą (tarnybinį judriojo ryšio telefoną, planšetinį ar nešiojamąjį kompiuterį) reikia parengti darbui, įranga turi būti rezervuojama ne vėliau kaip prieš 2 val. iki įrangos atidavimo valstybės tarnautojui ar darbuotojui.
 10. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi taupiai naudoti materialinius ministerijos išteklius, t. y. elektros energiją, elektroninių ryšių priemones, ministerijos transportą, internetą ir kt.
 11. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad darbo metu jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik esant valstybės tarnautojui ar darbuotojui.
 12. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis ministerijos elektroninių ryšių priemonėmis (išskyrus WiFi, skirtą ministerijos svečiams), galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
 13. Kompiuterių, ryšių ir kitos technikos, materialinių vertybių priežiūrą ir remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik už tai atsakingi Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriaus valstybės tarnautojai ar darbuotojai ir Ūkio skyriaus darbuotojai. Minėtieji darbai atliekami tik ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams apie tai pranešus elektroninėje gedimų ir konsultacijų poreikio registravimo sistemoje „HelpDesk“.
 14. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, nukentėję nuo nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, nedelsdami (jeigu pajėgia) apie tai privalo pranešti tiesioginiam vadovui ir valstybės tarnautojui ar darbuotojui, atsakingam už darbuotojų saugą. Nelaimingų atsitikimų tyrimai vykdomi vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“.
 15. Ministerijos vadovybės ar savarankiškų ministerijos administracijos padalinių vadovų prašymu Personalo administravimo skyrius teikia jiems informaciją, kaip ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai laikosi darbo laiko režimo.
 16. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad tam tikri ministerijos veiklą veikiantys išoriniai, vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai nesudarytų galimybių korupcijai pasireikšti. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai nedelsdami privalo informuoti tiesioginį vadovą, ministerijos kanclerį (Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos pirmininką) apie galimą ir (ar) realų korupcinio pobūdžio poveikį, su kuriuo susiduria vykdydami funkcijas, kitas reikšmingas aplinkybes, galinčias sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti.

IX SKYRIUS
APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų išvaizda turi būti tvarkinga, apranga švari dalykinio stiliaus.

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu ministerijai arba jos reprezentavimu, gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius. Siūlomi aprangos kodai: įprastas verslo (angl. business casual), puošnus kasdienis (angl. smart casual,), kasdienis (angl. casual.)

X SKYRIUS
ELGESIO REIKALAVIMAI

 1. Ministerijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais ir aptarnaujamais asmenimis.
 2. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, laikyti darbo vietoje necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją.
 3. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama viešojoje erdvėje, interneto svetainėse, viešuose interneto forumuose ir (ar) socialinių tinklų svetainėse tekstine, vaizdine ar kitokia forma skleisti informaciją apie ministerijos veiklą ir informaciją, kuri buvo įgyta atliekant darbo funkcijas, tačiau nesusijusi tiesiogiai su ministerijos veikla, ar ją komentuoti nesuderinus susisiekimo ministro patvirtinto Informacijos teikimo žiniasklaidai tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

XI SKYRIUS
MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS

 1. Materialinės pašalpos (toliau – pašalpa) gali būti skiriamos susiklosčiusiai sunkiai materialinei būklei pagerinti šiais atvejais:
  1. valstybės tarnautojams – dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo (išskyrus prabangos daiktus);
  2. darbuotojams – dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo (išskyrus prabangos daiktus).
 2. Gali būti skiriama iki 5 minimalių mėnesinių algų dydžio pašalpa, paprastai skiriama iki 3 minimalių mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa. Pašalpos mokamos iš ministerijai socialinėms išmokoms skirtų lėšų.
 3. Mirus darbuotojui gali būti išmokama iki 5 minimalių mėnesinių algų dydžio pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
 4. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi pateikti Personalo administravimo skyriui susisiekimo ministrui adresuotą rašytinį prašymą skirti pašalpą, kuriame nurodomos susiklosčiusios sunkios materialinės padėties priežastys. Prie prašymo turi būti pridėti sunkią materialinę būklę patvirtinantys dokumentai ir kiti dokumentai, kuriais patvirtinamos papildomos išlaidos ar patirti nuostoliai:
  1. gydymo įstaigos pažyma (ligos istorijos išrašas, epikrizė ir kt.), gydymo išlaidas įrodantys dokumentai (mokėjimo kvitai už medikamentus, medicininę įrangą (techniką), atliktas medicinines paslaugas (operacijas ir kt.) kvitai ir kt.);
  2. mirties liudijimo kopija – mirties atveju;
  3. priešgaisrinės apsaugos tarnybos pažyma gaisro atveju;
  4. policijos pažyma apie vagystę, turto sugadinimo ir kitus atvejus – turto netekimo atveju.
 5. Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymams skirti materialinę pašalpą vertinti ir pasiūlymams pateikti susisiekimo ministro įsakymu sudaroma Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, prašymų skirti materialinę pašalpą vertinimo komisija (toliau – Komisija).
 6. Personalo administravimo skyrius, gavęs prašymą skirti pašalpą, inicijuoja Komisijos posėdį. Komisija turi operatyviai įvertinti pašalpos skyrimo pagrįstumą, pasiūlyti skirtinos pašalpos dydį ir teikti išvadą susisiekimo ministrui kartu su valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymu. Susisiekimo ministro  įsakymo dėl pašalpos skyrimo projektą rengia ir derina Personalo administravimo skyrius.
 7. Personalo administravimo skyrius supažindina valstybės tarnautoją ar darbuotoją su įsakymu dėl pašalpos skyrimo.

XII SKYRIUS
TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO KONTROLĖ

 1. Tarnybinius automobilius bet kuriuo paros metu, taip pat poilsio ir švenčių dienomis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudoti tik tarnybos reikmėms. Ministras naudojasi tarnybiniu automobiliu ir kitais su jo veikla (įskaitant susitikimus su gyventojais ir kitus renginius) susijusiais atvejais, kai būtina užtikrinti jo pareigų vykdymą arba asmens saugumą, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo.
 2. Ministerijos tarnybiniais automobiliais gali naudotis ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, turintys reikiamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Pasinaudoti tarnybiniu automobiliu tarnybos reikmėms Vilniaus miesto ribose galima rezervavus automobilį iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš vieną valandą, Elektroninio pašto ir grupinio darbo sistemoje, pasirinkus funkciją „Rezervuoti patalpas ir kt.“ ir Ūkio skyriaus vedėjui duomenų bazėje patvirtinus automobilio rezervaciją. Išvažiavimas vienai darbo dienai ar ilgesniam laikotarpiui tarnybiniu automobiliu už Vilniaus miesto ribų įforminamas susisiekimo ministro patvirtintų Tarnybinių komandiruočių organizavimo ir išlaidų apmokėjimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje taisyklių nustatyta tvarka.
 3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, norintys pasinaudoti tarnybiniu automobiliu, turi pasirašyti tarnybinių automobilių išvykų registracijos žurnale (1 priedas). Valstybės tarnautojas ir darbuotojas parašu tarnybinių automobilių išvykų registracijos žurnale patvirtina, kad yra atsakingas už tarnybinį automobilį jo eksploatacijos metu ir turi teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę. Administratorius-budėtojas, įsitikinęs, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas tinkamai užpildė tarnybinių automobilių išvykų registracijos žurnalą, perduoda tarnybinio automobilio raktus, registracijos liudijimą, draudimo ir privalomosios techninės apžiūros dokumentus. Tarnybinių automobilių išvykų registracijos žurnalas saugomas pas Ūkio skyriaus administratorių-budėtoją.
 4. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pasinaudojęs tarnybiniu automobiliu, privalo jį grąžinti tvarkingą, tai yra tarnybinis automobilis turi būti neprišiukšlintas, nepalikta jokių asmeninių daiktų ir pan.
 5. Lėšų poreikis tarnybinių automobilių degalams apskaičiuojamas pagal ministerijos kanclerio nustatytus tarnybinių automobilių ridos limitus, faktines tarnybinių automobilių degalų naudojimo bazines normas ir degalų rūšis.
 6. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybiniai automobiliai, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuris naudojasi tarnybiniu automobiliu, nedelsdamas praneša Ūkio skyriaus vedėjui, o šis informuoja ministerijos kanclerį.
 7. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, naudodamiesi tarnybiniais automobiliais, privalo laikytis Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 ,,Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, kitų teisės aktų, reglamentuojančių eismo saugumą, reikalavimų.
 8. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas, kurie naudojasi tarnybiniu automobiliu, neturi teisės perduoti, perleisti ar kitokiu būdu suteikti galimybę naudotis tarnybiniu automobiliu kitam asmeniui, įskaitant kitus ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus.
 9. Ūkio skyriaus vedėjas nuolat kontroliuoja, kaip naudojami tarnybiniai automobiliai (ar degalų sunaudojama pagal nustatytas normas, ar tarnybinių automobilių rida atitinka nustatytą limitą, ir pan.), ir apie nustatytus pažeidimus nedelsdamas praneša ministerijos kancleriui.

XIII SKYRIUS
TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS

 1. Tarnybiniai automobiliai turi būti laikomi saugomoje aikštelėje arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže ir pan.). Nuolatinė tarnybinių automobilių laikymo vieta yra Vilniuje, Gedimino pr. 17 (ministerijos teritorijoje esančios transporto priemonių laikymo vietos).
 2. Tarnybiniai automobiliai po darbo, poilsio, švenčių dienomis, darbuotojų atostogų, ligos ar komandiruočių laikotarpiu laikomi nuolatinėje tarnybinių automobilių laikymo vietoje. Komandiruotės metu tarnybiniai automobiliai naktį privalo būti laikomi saugomoje automobilių aikštelėje arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže ir pan.).
 3. Kai į komandiruotę reikia išvykti arba iš jos grįžtama nuo 22 val. iki 5 val., tarnybiniai automobiliai gali būti laikomi nuolatinėje tarnybinių automobilių laikymo vietoje arba saugomoje automobilių aikštelėje arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže ir pan.).
 4. Kai tarnybiniai automobiliai laikomi ne nuolatinėje tarnybinių automobilių laikymo vietoje, už tarnybinio automobilio saugumą atsako jį paėmęs darbuotojas ar valstybės tarnautojas.
 5. Tarnybiniame automobilyje draudžiama palikti tarnybinio automobilio raktus, transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo ir privalomosios techninės apžiūros dokumentus. Paliekant tarnybinį automobilį, privaloma įjungti apsaugos sistemą.
 6. Atvykus tarnybiniu automobiliu į ministerijos teritoriją po darbo, poilsio, švenčių dienomis reikia užrakinti automobilį, įjungti apsaugos sistemą ir automobilio raktus perduoti Ūkio skyriaus administratoriui-budėtojui. Administratorius-budėtojas, įsitikinęs, kad darbuotojas tinkamai užpildė tarnybinių automobilių išvykų registracijos žurnalą, priima tarnybinio automobilio raktus ir registracijos liudijimą, draudimo ir privalomosios techninės apžiūros dokumentus ir, nurodęs automobilio grąžinimo laiką, jame pasirašo. Tarnybinių automobilių raktus ir registracijos liudijimus Ūkio skyriaus administratorius-budėtojas saugo ministerijos patalpose esančiame seife.

XIV SKYRIUS
TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA

 1. Tarnybinių automobilių ridos ir degalų apskaita tvarkoma vadovaujantis įrašais kelionės lape (2 priedas).
 2. Ūkio skyriaus atsakingas darbuotojas:
  1. mėnesio pradžioje parengia kelionės lapus, juos laiko kartu su tarnybinio automobilio techniniu pasu ir draudimo dokumentais, mėnesio pabaigoje užpildytus kelionės lapus teikia Buhalterinės apskaitos skyriui;
  2. nustatęs, kad tarnybinių automobilių degalų normos ir ridos limitai viršyti, informuoja Ūkio skyriaus vedėją.
 3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie naudosis tarnybiniu automobiliu, pildo kelionės lapus, išskyrus degalų apskaitos duomenis pinigine išraiška. Degalų apskaitos duomenis pinigine išraiška pildo ir degalų nurašymo aktą surašo Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojas, šį aktą pasirašo Ūkio skyriaus vedėjas. Pagal kontrolinio važiavimo metu nustatytas ir ministerijos kanclerio patvirtintas faktines tarnybinių automobilių degalų naudojimo bazines normas ir joms taikomus koeficientus (šaltuoju metų periodu nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. taikomas koeficientas 1,1) yra skaičiuojami tarnybinių automobilių degalų normų limitai. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams, naudojantiems tarnybinius automobilius, draudžiama piltis degalus atsargai į degalų kanistrus ar kitas talpyklas.
 4. Tarnybinių automobilių degalų normų ir ridos limitų viršijimo išlaidas, nustačius viršijimo priežastis ir valstybės tarnautojo ar darbuotojo kaltę, padengia nustatytą degalų normos limitą viršijęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

XV SKYRIUS
TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ŽYMĖJIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

 1. Tarnybiniai automobiliai, išskyrus susisiekimo ministro naudojamą tarnybinį automobilį, privalo būti pažymėti (nurodytas ministerijos pavadinimas).
 2. Žymimos tarnybinių automobilių šoninės durelės. Didžiosios raidės turi būti ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios – 50 mm ir ne mažiau kaip 4 mm storio.
 3. Už tarnybinių automobilių tinkamą techninę būklę ir švarą, privalomosios techninės apžiūros, techninės priežiūros ir remonto bei draudimo organizavimą atsakingas Ūkio skyriaus atsakingas darbuotojas.
 4. Nuomojamų tarnybinių automobilių techninės priežiūros ir remonto organizavimo tvarka nustatoma automobilių nuomos sutartyje.
 5. Tarnybinio automobilio techninė priežiūra ir remontas atliekami pagal automobilio gamintojo nustatytas automobilio techninio eksploatavimo taisykles. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams neleidžiama savarankiškai šalinti tarnybinio automobilio gedimų.

XVI SKYRIUS
NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS TARNYBOS (DARBO) REIKMĖMS

 1. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas, norintis naudoti netarnybinį automobilį tarnybos (darbo) reikmėms, pateikia prašymą susisiekimo ministrui leisti naudoti netarnybinį automobilį tarnybos (darbo) reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas.
 2. Leidimas naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms įforminamas susisiekimo ministro įsakymu.
 3. Kompensacijos dydis nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ nuostatas, patvirtintuose pareigybių aprašymuose nurodytas ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas, darbo planus (grafikus), darbų kiekį, transporto priemonės technines charakteristikas, eismo intensyvumą, kelių būklę ir kita.

XVII SKYRIUS
ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGOS NAUDOJIMO TVARKA

 1. Ministerijos kieme esančia elektromobilių įkrovimo prieiga gali naudotis valstybės tarnautojai ir darbuotojai (toliau – naudotojai) ir ministerijos lankytojai.

Prieš pradėdamas įkrauti elektromobilį, elektromobilio naudotojas ir lankytojas turi susipažinti su Naudojimosi elektromobilių įkrovimo prieiga aprašu (3 priedas), kuris yra iškabintas prie elektromobilių įkrovimo prieigos.

 1. Siekiant užtikrinti elektromobilių įkrovimo prieigos prieinamumą ir racionalų naudojimą, elektromobilių įkrovimo prieigoje galima įkrauti elektromobilį iš dalies (iki 50 proc.) naudotojo kelionei iš darbo į namus arba lankytojo kelionei iki elektromobilio nuolatinės stovėjimo / saugojimo vietos užtikrinti, todėl elektromobilių įkrovimo prieigą rekomenduojama naudoti ne ilgiau kaip 2 val.                                                                                                                                                                               

  Pasinaudojęs elektromobilių įkrovimo prieiga, elektromobilio naudotojas ar lankytojas elektromobilį turi perstatyti:

  1. naudotojas turintis priskirtą nuolatinę automobilio stovėjimo vietą ministerijos kieme, – į priskirtą vietą;
  2. lankytojas – į svečiams skirtą vietą;
  3. naudotojas neturintis priskirtos nuolatinės ar laikinos automobilio stovėjimo vietos ministerijos kieme, – į Vilniaus miesto savivaldybės stovėjimo aikštelę ar kitą vietą ne ministerijos kieme.
 2. Elektromobilio naudotojas gali pateikti ministerijos kancleriui motyvuotą prašymą suteikti automobilio stovėjimo vietą ministerijos kieme, kad  galėtų įkrauti elektromobilį darbo metu.
 3. Administratorius-budėtojas registruoja elektromobilių įkrovimo prieigos naudotojus ir lankytojus naudojimosi elektromobilių įkrovimo prieigos registracijos žurnale, kuriame yra nurodomas naudotojo ar lankytojo vardas, pavardė, elektromobilio valstybinis registracijos numeris, elektromobilio įkrovimo pradžios ir pabaigos laikas.

Elektromobilių įkrovimo prieigoje sunaudotos elektros energijos apskaitą tvarko Ūkio skyrius.

XVIII SKYRIUS
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Vidaus tvarkos taisyklių privalo laikytis visi ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Ministerijos administracijos padalinių vadovai atsako už tai, kad jų vadovaujamuose padaliniuose būtų laikomasi šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

XIX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Iš ministerijos patalpų ir teritorijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai išvežti (išnešti) ministerijos apskaitomą turtą gali tik turėdami Vidaus tvarkos taisyklių 4 priede nustatytos formos Ūkio skyriaus vedėjo išduotą leidimą, išskyrus tuos atvejus, kai darbuotojai išsineša jiems priskirtus nešiojamuosius ar planetinius kompiuterius ir (ar) tarnybinius judriojo ryšio telefonus. Ūkio skyriaus vedėjas išduodamus leidimus registruoja padalinio registre. Kitiems asmenims ministerijos turtą išnešti iš ministerijos patalpų draudžiama.

_______________________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-05