• Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rokas Masiulis
  Ministras
  Ričardas Degutis
  Jūratė Ubarevičiūtė
  Paulius Martinkus
  Rūta Kačerauskienė
  Vytautė Šmaižytė
  Gediminas Vaitkevičius
 • Personalo administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audronė Rutkauskienė
  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos susisiekimo
  ministro 2017 m. sausio 31 d.                  
  sakymu Nr. 3-36

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

      1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Personalo administravimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir atsakomybę.
      2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, susisiekimo ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.
  4. Skyrius turi spaudą su įrašu „Personalo administravimo skyrius“.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. padėti susisiekimo ministrui arba įstatymų nustatytais atvejais jo įgaliotam asmeniui, formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą.
  5.2. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą.
  6. Skyrius, įgyvendindamas  jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
              6.1. nuolat analizuoja, įvertina ir teikia pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo ir tobulinimo ministerijoje;
              6.2. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais atlieka ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių (kompetencijų) analizę, prireikus teikia pasiūlymus dėl ministerijos darbo organizavimo tobulinimo;
  6.3. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų integravimą ministerijoje;
  6.4. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina ministerija (toliau – ministerijos įmonės ir įstaigos), vadovų priėmimo konkursus,  darbo sutarčių su jais sudarymą;
  6.5. analizuoja ir nustato ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį, rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo planus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už lėšų, skirtų valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, panaudojimą;
  6.6. teikia pasiūlymus dėl ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, apdovanojimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo;
  6.7. bendradarbiaudamas su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia ministerijos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų projektus;
  6.8. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus personalo administravimo, valstybės tarnybos ir darbo santykių klausimus;
  6.9. vadovybės pavedimu atlieka tarnybinių ir drausminių nusižengimų tyrimus;
  6.10. kontroliuoja, kaip laikomasi vidaus tvarkos taisyklių ir kitų pagal šių nuostatų 6.7 papunktį rengtų teisės aktų reikalavimų, personalo elgesio ir profesinės etikos normų;
  6.11. teikia pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybos ir darbo sąlygų ministerijoje gerinimo;
  6.12. konsultuoja pareigybių aprašymų rengimo ir kitais personalo administravimo klausimais, teikia pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo;
      6.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais, organizuoja komisijų, susijusių su personalo valdymu, darbą;
      6.14. tvarko ministerijos valstybės tarnautojų registrą, teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui;
  6.15. užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
  6.16. organizuoja ir koordinuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir įstaigų prie ministerijos vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
  6.17. rengia teisės aktų dėl ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašų tvirtinimo, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų vadovų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo, tarnybos Lietuvos valstybei stažo, priedų, priemokų ir pašalpų skyrimo, skatinimo, apdovanojimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, ministerijai pavaldžių įmonių ir įstaigų vadovų komandiruočių į užsienį ir kitus su personalo administravimo klausimais susijusius teisės aktų projektus;
      6.18. tvarko ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų vadovų asmens bylas ir kitą skyriaus dokumentaciją pagal bylų nomenklatūrą, nustatyta tvarka perduoda archyvui;
              6.19. kontroliuoja, kaip ministerijos valstybės tarnautojai vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
              6.20. rengia ir išduoda pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, jų karjeros, socialiniams ir asmeniniams klausimams spręsti;
  6.21. rengia ataskaitas, informaciją personalo, valstybės tarnybos ir darbo santykių klausimais ir teikia jas ministerijos vadovybei, kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
              6.22. kontroliuoja darbo laiko apskaitą;  
  6.23. kaupia, sistemina, atnaujina ir apskaito duomenis apie ministerijos vadovybės dalyvavimą komisijų, darbo grupių veikloje, akcinių bendrovių, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų valdybose;
  6.24. pagal ministerijos kompetenciją teikia pasiūlymus dėl valstybinių apdovanojimų, valstybinių pensijų skyrimo;
  6.25. teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų, kurie susiję su personalo administravimo, valstybės tarnybos ir darbo santykių klausimais, projektų;
  6.26. organizuoja studentų praktiką ministerijoje;
  6.27. bendradarbiaudamas su ministerijos administracijos padaliniais rengia ministerijos įmonių ir įstaigų vadovų pareigybių aprašymus;  
  6.28. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti  ministerijos strateginiai tikslai.
           


  III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
      
  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  7.1. gauti reikiamą informaciją iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įmonių ir įstaigų, reikalingą skyriaus  uždaviniams ir funkcijoms atlikti;
  7.2. teikti pasiūlymus ministerijos įmonių ir įstaigų personalo administravimo klausimais;
  7.3. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
  8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
  9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos  valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę  ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  11.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, apdovanojimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  11.3. atsiskaito už skyriaus veiklą;
  11.4. teikia pasiūlymus  skyriaus kompetencijos klausimais;
  11.5. dalyvauja darbo grupių ir komisijų personalo administravimo klausimais darbe;
  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.
  12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

  V SKYRIUS
   SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATSAKOMYBĖ

      13. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas, skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
  _______________________________________

 • Komunikacijos ir protokolo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edita Banienė
  Gintarė Saulytė-Šulgat
  Daiva Rickevičiūtė
   PATVIRTINTA
                                                                                                               Lietuvos Respublikos
                                                                                                             susisiekimo ministro
                                                                                                              2017 m. sausio 31 d.
                                                                                                          įsakymu Nr.  3-36


  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  KOMUNIKACIJOS IR PROTOKOLO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Komunikacijos ir protokolo skyriaus  (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
  4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas, įmones ir kitas organizacijas apie ministerijos veiklą formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų investicijų panaudojimą transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros projektams įgyvendinti, transporto infrastruktūros efektyvumui didinti;
       5.2. kurti ir įgyvendinti ministerijos komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, rengti ministerijos veiklos viešinimo planus ir koordinuoti jų įgyvendinimą, stiprinti visuomenės pasitikėjimą ministerija ir jos vykdoma politika, didinti ministerijos veiklos skaidrumą ir atvirumą, kurti teigiamą ministerijos įvaizdį;
  5.3.  organizuoti ministerijos vidinę komunikaciją;
  5.4. užtikrinti sklandų oficialių ministerijos vadovybės ir savarankiškų ministerijos administracijos padalinių vadovų susitikimų su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis ir priėmimų organizavimą pagal tarnybinį protokolą  Lietuvoje.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia ir platina informaciją apie ministerijos veiklą žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos gavėjams lietuvių ir (ar) užsienio kalbomis, aktyviai siekia žiniasklaidos susidomėjimo aktualiomis temomis: inicijuoja interviu, publikacijas, teikia informaciją žiniasklaidai;


  6.2. kaupia, analizuoja ir sistemina žiniasklaidoje pateiktą informaciją transporto, pašto,  elektroninių ryšių, informacinės visuomenės plėtros temomis, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos veiklos viešinimo priemonių;
  6.3. nuolat bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais, rengia spaudos konferencijas, kitus žiniasklaidai skirtus renginius;
  6.4. prireikus koordinuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, viešųjų įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises įgyvendina ministerija ir įstaigų prie ministerijos (toliau – ministerijos įmonės ir įstaigos) informacijos teikimą žiniasklaidai, bendradarbiauja rengiant šią informaciją ir informacinius reprezentacinius leidinius, padeda ministerijos įmonių ir įstaigų komunikacijos specialistams organizuoti renginius žiniasklaidai, užmegzti ir palaikyti ryšius su žiniasklaida;
  6.5. dalyvauja tarpinstitucinėje veikloje, rengiant, keičiant ir įgyvendinant ES struktūrinių fondų investicijų komunikacijos strategiją, ilgalaikius, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie viešinimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;
  6.6. saugo  gaunamus ir rengiamus su ES struktūriniais fondais susijusius viešinimo dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
  6.7. rūpinasi ministerijos interneto svetaine, užtikrina jos reprezentatyvumą, inicijuoja ministerijos administracijos padalinių informacijos parengimą ir atnaujinimą, ministerijos interneto svetainėje operatyviai skelbia parengtą ir žiniasklaidai platinamą informaciją apie įmonių ir įstaigų veiklą, ministerijos vadovybės darbotvarkes, informuoja apie ministerijos renginius;
  6.8. suderinęs su ministerijos vadovybe, rengia ir įgyvendina ministerijos įvaizdžio formavimo strategiją;
  6.9. organizuoja informacinių-reprezentacinių leidinių, vaizdo filmų, televizijos, radijo laidų apie ministerijos veiklą kūrimą ir gamybą;
  6.10. organizuoja ministerijos veiklos viešinimo akcijas – atvirų durų dienas, susitikimus su visuomenės atstovais, kitus renginius;
  6.11. inicijuoja visuomenės nuomonės tyrimus ir apklausas;
  6.12. rengia kalbas viešiems ministerijos vadovybės pasisakymams, rengia ir redaguoja oficialias ministerijos vardu skelbiamas sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešus tekstus, organizuoja jų vertimą į užsienio kalbas ir (ar) vertimo redagavimą;
  6.13. rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
  6.14. inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su ministerijos veiklos viešinimu, taip pat kitų paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti, viešuosius pirkimus;
  6.15. organizuoja vidinę komunikaciją ministerijoje, įgyvendina ministerijos kultūrinius ir proginius renginius ministerijos administracijos darbuotojams;
  6.16. organizuoja oficialių ministerijos vadovybės ir savarankiškų ministerijos administracijos padalinių vadovų susitikimus su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis ir priėmimus Lietuvoje pagal tarnybinį protokolą
  6.17. kontroliuoja ministerijos vadovybės, ministerijos administracijos padalinių ir specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse  reprezentacinių prekių ir paslaugų poreikį, rengia reprezentacinių prekių ir paslaugų sąmatas, teikia atsakingam ministerijos administracijos padaliniui apibendrintą informaciją apie šių sąmatų įvykdymą;  
  6.18. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų įgyvendinti ministerijos strateginiai tikslai.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  7.1. iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įmonių ir įstaigų gauti išsamią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
  7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, komentarams žiniasklaidai apie ministerijos ir ministerijos įmonių ir įstaigų veiklą teikti;
  7.3. naudotis kompiuteriniais tinklais, sukurtomis duomenų bazėmis, kitomis informacinių technologijų priemonėmis;
  7.4.  kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikaciją.
  8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
  9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.


  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  11.2. vertina Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir raštų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
  11.3. teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,  skatinimo ir nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos tobulinimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  11.4. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos įmonių ir įstaigų veiklos viešinimo, dalyvavimo šalies ir tarptautiniuose reprezentaciniuose renginiuose, informacinių leidinių parengimo;
  11.5. susirašinėja su ministerijos įmonėmis ir įstaigomis skyriaus kompetencijos klausimais;
  11.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, valstybės institucijose ir įstaigose;
  11.7. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;
  11.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
  12. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja kitas skyriaus valstybės tarnautojas.   V SKYRIUS
  SKYRIAUS  ATSAKOMYBĖ

  13. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis,  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas arba skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

                                                  ________________________


 • Vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audrys Varnelė
  Jelena Pojarkova

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos
  susisiekimo ministro
  2015 m. gruodžio 18 d.
  įsakymu Nr. 3-508

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  2. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant gerinti ministerijos, taip pat jos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų (toliau – viešieji juridiniai asmenys) veiklą.
  3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas susisiekimo ministrui.
  4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos viešojo juridinio asmens veiklos, jo atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.
  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, ir šiais nuostatais.
  6. Skyriaus vedėjo ir skyriaus valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, pagal darbo sutartis dirbančių skyriaus darbuotojų – Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Skyriaus tikslai – padėti didinti ministerijos ir viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.
  8. Skyriaus uždaviniai:
  8.1. vidaus audito metu tikrinti ir vertinti, ar ministerijoje ir viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus, jų lokalinių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
  8.2. teikti susisiekimo ministrui, viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose ministerijos administracijos padaliniuose, viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
  9. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:
  9.1. tikrina ir vertina ministerijos ir viešųjų juridinių asmenų:
  9.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
  9.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams;
  9.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
  9.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
  9.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
  9.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;
  9.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
  9.2. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti ministerijos ir viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
  9.3. analizuoja ministerijos ir viešųjų juridinių asmenų veiklos trūkumus, dėl kurių viešųjų juridinių asmenų atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo susisiekimo ministrui, viešųjų juridinių asmenų vadovams imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
  9.4. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
  9.5. vykdo  pažangos stebėseną (veiklą po audito);
  9.6. rengia skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
  9.7. rengia ir tvarko skyriaus dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;
  9.8. atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susisiekimo ministro pavedimus, susijusius su vidaus auditu.
  10. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su ministerijos administracijos padaliniais, viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  11. Skyrius turi teisę:
  11.1. vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;
  11.2. vidaus audito metu atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti ministerijos ir viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;
  11.3. naudotis ministerijos ir viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;
  11.4. be atskiro susisiekimo ministro ir viešųjų juridinių asmenų vadovų nurodymo gauti iš visų ministerijos administracijos padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;
  11.5. vidaus audito metu tikrinti ministerijos ir viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;
  11.6. vidaus audito metu gauti ministerijos administracijos padalinių, viešųjų juridinių asmenų vadovų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;
  11.7. gavus susisiekimo ministro sutikimą (kai audituojami viešieji juridiniai asmenys – šių viešųjų juridinių asmenų vadovų sutikimą), pasitelkti kitų viešųjų juridinių asmenų administracijos padalinių atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;
  11.8. dalyvauti mokymuose ir tobulinti savo kvalifikaciją;
  11.9. reikalauti, kad susisiekimo ministras ir viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis šiais nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas susisiekimo ministrui.
  13. Skyriaus vedėjas atsako už šiais nuostatais skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo tinkamą ir kokybišką organizavimą.
  14. Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:
  14.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus susisiekimo ministrui;
  14.2. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  14.3. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
  14.4. stebėtojo teisėmis dalyvauja ministerijos organizuojamuose pasitarimuose;
  14.5. pagal suderintą su susisiekimo ministru skyriaus veiklos planą organizuoja ministerijos administracijos padalinių ir viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą (skyriaus vedėjo sprendimu, suderinus su susisiekimo ministru, gali būti atliekamas skyriaus veiklos plane nenumatytas vidaus auditas);
  14.6. teikia susisiekimo ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
  14.7. prižiūri skyriaus darbuotojų atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo veiklą.
  15. Skyriaus vedėjas kasmet iki kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Valstybės kontrolei ir susisiekimo ministrui metinę skyriaus veiklos ataskaitą.
  16. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.
  17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą ir gautų pavedimų vykdymą.
  18. Skyriaus vedėjo ir skyriaus darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.
  19. Skyriaus darbuotojų profesinio elgesio principus ir normas, kurių jie turi laikytis įgyvendindami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, nustato Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintos Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės.
  ––––––––––––––––
   

 • Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
  2018 m. kovo 29 d.
     įsakymu Nr. 3P-97

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  KELIŲ TRANSPORTO IR CIVILINĖS AVIACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Departamentas yra savarankiškas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
  4. Departamente yra Civilinės aviacijos skyrius ir Kelių transporto skyrius.
  5. Departamentas yra pavaldus susisiekimo viceministrui (-ams) pagal veiklos sritį.

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausieji departamento veiklos uždaviniai yra šie:
  6.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką kelių transporto sistemos ir oro transporto sistemos funkcionavimo ir kelių infrastruktūros bei civilinės aviacijos infrastruktūros plėtros srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  6.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką keleivių ir krovinių vežimo kelių ir oro transportu srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  6.3. dalyvauti formuojant valstybės politiką kelių transporto saugaus eismo srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.
  7. Departamentas, siekdamas jam nustatytų uždavinių, atlieka šias funkcijas:
  7.1. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais saugaus eismo, kelių infrastruktūros ir kelių transporto bei civilinės aviacijos sričių klausimais; nustatyta tvarka atstovauja tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikai saugaus eismo, kelių infrastruktūros ir kelių transporto bei civilinės aviacijos sričių klausimais ir koordinuoja tarptautinių institucijų ir organizacijų sprendimų įgyvendinimą minėtose srityse; 
  7.2. teikia pasiūlymus dėl tarptautinių kelių infrastruktūros ir kelių transporto, saugaus eismo ir civilinės aviacijos sričių sutarčių projektų (turinio, vertimo, derinimo su kompetentingomis institucijomis, derybų poreikio), kontroliuoja šių sutarčių įgyvendinimą; taip pat dėl nuostatų integravimo į ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, pagal poreikį rengia, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų ir patvirtintus dokumentų,  susijusių su kelių transporto, saugaus eismo ir aviacijos sritimis;
  7.3. kaupia ir sistemina, ekonominę, technologinę, komercinę ir kitokią informaciją, būtiną kelių infrastruktūros ir kelių transporto, civilinės aviacijos ir saugaus eismo sritims reguliuoti, transporto infrastruktūros plėtrai užtikrinti, analizuoja kitų valstybių patirtį, susijusią su kelių, civilinės aviacijos, saugaus eismo sritimis ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei;
  7.4. analizuoja ir teikia ministerijos vadovybei, ministerijos administraciniams padaliniams pasiūlymus dėl privataus ir viešojo sektorių partnerystės modelio taikymo kelių infrastruktūros plėtros ir kelių transporto, saugaus eismo ir civilinės aviacijos srityse;
  7.5. teikia pasiūlymus dėl inovacijų ir intelektinių transporto sistemų diegimo ir naudojimo kelių ir civilinės aviacijos srityse, viešojo transporto sistemos, miestų transporto sistemos tobulinimo, ekologinio vairavimo principų skatinimo ir  darnaus judumo, dviračių transporto infrastruktūros tobulinimo,  transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos, darbo ir poilsio apskaitos, greičio ribojamųjų prietaisų naudojimo reikalavimų, transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo tvarkos  reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat kvalifikacijos reikalavimų jų darbuotojams tobulinimo;
  7.6. teikia  ministerijos administraciniams padaliniams pasiūlymus dėl naudojimosi kelių ir oro transporto infrastruktūra rinkliavų, transporto paslaugų tarifų nustatymo; dėl priemonių, mažinančių neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinimo oro ir kelių transporto bei kelių infrastruktūros srityse; dėl universalaus projektavimo principų kelių transporto ir civilinės aviacijos srityse diegimo ir formuoja pasiūlymus dėl transporto pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms;
  7.7. kontroliuoja, kaip įgyvendinamos saugaus eismo gerinimo priemonės;
  7.8. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir atitinkamų tarptautinių teisės normų kelių transporto, saugaus eismo ir civilinės aviacijos srityse;
  7.9. analizuoja avaringumo priežastis ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl jų mažinimo ir Kelių saugumo audito reikalavimų tobulinimo;
  7.10. organizuoja eismo dalyvių švietimą saugaus eismo klausimais;
  7.11. atstovauja ministerijai Valstybinėje saugaus eismo komisijoje, rengia Valstybinei eismo saugumo komisijai teikiamų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl šios komisijos ir Saugaus eismo tarybos darbotvarkės sudarymo;
  7.12. dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, viešųjų įstaigų, kurių dalininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, valdymo organų darbe;
  7.13. analizuoja ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus  dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, AB „Problematika“, VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto, VĮ „Kelių priežiūra“, Civilinės aviacijos administracijos, VĮ „Oro navigacija“ ir VĮ Lietuvos oro uostų veiklos;
  7.14. teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su kelių infrastruktūros ir kelių transporto, saugaus eismo ir civilinės aviacijos sritimis;
  7.15. rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms kelių infrastruktūros ir kelių transporto, saugaus eismo ir civilinės aviacijos klausimais;
  7.16. rengia kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos formavimo srities įgyvendinimui reikalingų registrų ir informacinių sistemų, kurių valdytoja yra ministerija, nuostatų, techninių specifikacijų aprašymų ir saugos nuostatų projektus ir kitus su tuo susijusius teisės aktus ir dokumentus;
  7.17. ministerijos kompetencijos srityje atlieka triukšmo valdymo funkcijas ir teikia pasiūlymus dėl  triukšmo prevencijos priemonių įgyvendinimo;
  7.18. koordinuoja klausimus, susijusius su neigiamo transporto poveikio aplinkai mažinimu ir enegijos vartojimo efektyvumo didinimu;
  7.19. koordinuoja klausimus, susijusius su transporto ir informacinės aplinkos pritaikymu neįgaliųjų arba ribotos judėsenos asmenų poreikiams, teikia pasiūlymus dėl priemonių ir pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais jas įgyvendina;

  7.20. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, susijusius su kelių infrastruktūros ir kelių transporto, saugaus eismo ir civilinės aviacijos sritimis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  7.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti  ministerijos strateginiai tikslai.

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

  8. Departamentas, siekdamas jam nustatytų uždavinių ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:
  8.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, nustatyta tvarka iš ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, įstaigų prie ministerijos ir viešųjų įstaigų informaciją reikalingą departamento uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
  8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti, asmenų prašymams, pranešimams ir skundams nagrinėti;
  8.3. kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikaciją; 
  8.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbo tobulinimo;
  8.5. atstovauti ministerijai susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose.
  9. Departamentas, siekdamas jam nustatytų uždavinių ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi pareigą laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
  10. Departamentas turi ir kitų teisės aktų suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  11. Departamentui vadovauja departamento direktorius. Jį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka.
  12. Departamento direktorius:
   12.1. organizuoja departamento darbą – paskirsto užduotis departamento skyriams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų tikslų ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   12.2. teikia ministrui pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su departamento veikla, svarstymo ministerijos kolegijoje;
   12.3. teikia ministrui pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   12.4. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka atstovauja ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   12.5. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis pagal priskirtas funkcijas.
   13. Nesant departamento direktoriaus, jį pavaduoja departamento direktoriaus pavaduotojas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
   
  V SKYRIUS
  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  14. Departamento darbuotojai atsako už tinkamą jiems iškeltų uždavinių ir priskirtų funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.


  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Departamento darbo organizavimas keičiamas ar departamentas naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
  __________________

  • Kelių transporto skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jaunius Jasiūnas
   Gintaras Aliksandravičius

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos
   susisiekimo ministro
   2018 m. kovo 29 d.
   įsakymu Nr. 3P-97


   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   KELIŲ TRANSPORTO IR CIVILINĖS AVIACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO
   KELIŲ TRANSPORTO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS
   1. Šie nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija) Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento (toliau  – departamentas) Kelių transporto skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra departamento padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
   5. Svarbiausieji skyriaus veiklos uždaviniai yra šie:
   5.1. dalyvauti  formuojant valstybės politiką kelių transporto sistemos funkcionavimo, kelių infrastruktūros plėtros ir saugaus eismo srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
   5.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu  srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.
   6. Skyrius,  įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis kelių infrastruktūros, kelių transporto, darnaus judumo srityse (toliau – kelių sritis) ir saugaus eismo srityse, Tarptautiniu transporto forumu ir Jungtinių Tautų Europos ekonomine komisija kelių srityje, nustatyta tvarka atstovauja jose Lietuvos Respublikai, koordinuoja tarptautinių organizacijų sprendimų įgyvendinimą, rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais kelių transporto, kelių infrastruktūros ir saugaus eismo klausimais;
   6.2. teikia siūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių kelių srities sutarčių ir tarptautinių sutarčių saugaus eismo srityje sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis;
   6.3. įgyvendindamas tarptautines sutartis kelių srityje planuoja ir organizuoja šiose sutartyse nustatytų jungtinių komitetų (komisijų) posėdžius ir dalyvauja juose nustatant kelionės leidimų atvykti užsienio valstybių vežėjams į Lietuvos Respubliką rūšis, formas ir jų kvotas;
   6.4. analizuoja, kaip vykdoma Kelių priežiūros ir plėtros programa, ir teikia apie tai išvadas;
   6.5. analizuoja ir teikia departamento vadovybei pasiūlymus  dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, AB „Problematika“, VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto, VĮ „Kelių priežiūra“ veiklos;
   6.6. kaupia ir sistemina teisinę, ekonominę, ekologinę, technologinę, komercinę ir kitokią informaciją, kuri būtina kelių ir saugaus eismo sritims reguliuoti, kelių transporto infrastruktūros plėtrai užtikrinti; analizuoja kitų valstybių patirtį, susijusią su kelių ir saugaus eismo sritimis, ir teikia aktualią informaciją departamento vadovybei;
   6.7. teikia pasiūlymus vadovybei dėl viešojo transporto sistemos, miestų transporto tobulinimo, privataus ir viešojo sektorių partnerystės modelio taikymo kelių infrastruktūros plėtrai, rinkliavų ar mokesčių už naudojimąsi kelių transporto infrastruktūra nustatymo, inovacijų ir intelektinių transporto sistemų diegimo kelių infrastruktūros ir kelių transporto srityje, miesto, viešojo transporto ir dviračių infrastruktūros plėtros, priemonių, mažinančių neigiamą poveikį aplinkai, kelių infrastruktūros plėtros srityje, darbo ir poilsio apskaitos kelių transporte tobulinimo, universalaus projektavimo principų kelių transporto srityje diegimo ir pasiūlymus dėl kelių infrastruktūros pritaikymo žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių;
   6.8. atlieka triukšmo valdymo funkcijas ir teikia pasiūlymus dėl  triukšmo prevencijos priemonių įgyvendinimo;
   6.9. koordinuoja klausimus, susijusius su neigiamo transporto poveikio aplinkai mažinimu ir energijos vartojimo efektyvumo didinimu;
   6.10. koordinuoja klausimus, susijusius su transporto ir informacinės aplinkos pritaikymu neįgaliųjų arba ribotos judėsenos asmenų poreikiams, teikia pasiūlymus dėl priemonių ir pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais jas įgyvendina;
   6.11. rengia kelių ir saugaus eismo sričių įgyvendinimui reikalingų registrų ir informacinių sistemų, kurių valdytoja yra ministerija, nuostatų, techninių specifikacijų aprašymų ir saugos nuostatų projektus ir kitus su tuo susijusius teisės aktus ir dokumentus;
   6.12. rengia kelių srities strateginio planavimo dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
   6.13. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir atitinkamų tarptautinės teisės normų kelių ir saugaus eismo srityse;
   6.14.  rengia, derina ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais kelių transporto, kelių infrastruktūros ir saugaus eismo klausimais ir perkelia Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas į nacionalinę teisę;
   6.15. teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su kelių ir saugaus eismo sritimis;
   6.16. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, susijusius su kelių ir saugaus eismo sritimis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   6.17. atstovauja Susisiekimo ministerijai komisijose, darbo grupėse kelių ir saugaus eismo sričių klausimais;
   6.15. teikia informaciją kelių ir saugaus eismo sričių klausimais Susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriui ir dalyvauja švietėjiškose kampanijose;
   6.16. atlieka kitus departamento direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas pavestas funkcijas, turi teisę:
   7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, nustatyta tvarka iš ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų informaciją, reikalingą skyriaus tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
   7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, teisės aktų projektams rengti ir svarstyti, asmenų prašymams, pranešimams ir skundams nagrinėti;
   7.3. kelti darbuotojų kvalifikaciją;
   7.4. teikti departamento vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo;
   7.5. atstovauti ministerijai susitikimuose, pasitarimuose kelių ir saugaus eismo sričių klausimais.
   8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.
   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Jį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui iškeltų tikslų ir priskirtų funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   11.2. teikia klausimus, susijusius su kelių ir saugaus transporto sritimis, svarstyti ministerijos kolegijoje;
   11.3. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   11.4. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka atstovauja ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   11.5.  atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus  pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.
   V SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
   13. Skyriaus darbuotojai atsako už tinkamą uždavinių ir priskirtų funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.
   VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
   14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
   __________________

  • Civilinės aviacijos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Indrė Meironaitė-Gudaitienė

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. kovo 29 d.
   įsakymu Nr. 3P-97


   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   KELIŲ TRANSPORTO IR CIVILINĖS AVIACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO
   CIVILINĖS AVIACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI


   I SKYRIUS
    BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Šie nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento (toliau – departamentas) Civilinės aviacijos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
    2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir šiais nuostatais.
    3. Skyrius yra Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento
   padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
    4.   Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   II SKYRIUS
    PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    5. Svarbiausieji skyriaus veiklos uždaviniai yra šie:
    5.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką oro transporto sistemos funkcionavimo ir oro transporto infrastruktūros plėtros srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
    5.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką keleivių ir krovinių vežimo oro transportu srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.
    6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
    6.1. teikia pasiūlymus dėl ministerijos oro transporto srities strateginio planavimo dokumentų bei kitų institucijų parengtų ir patvirtintų strateginio planavimo dokumentų, susijusių su oro transporto sritimi, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
    6.2. kaupia ir sistemina teisinę, ekonominę, technologinę, komercinę ir kitokią informaciją, būtiną civilinės aviacijos sričiai reguliuoti, oro transporto infrastruktūros plėtrai užtikrinti, analizuoja kitų valstybių patirtį, susijusią su civilinės aviacijos sritimi;
    6.3. teikia ministerijos administracijos padaliniams pasiūlymus, o prireikus dalyvauja rengiant teisės aktus dėl inovacijų ir intelektinių transporto sistemų diegimo civilinės aviacijos srityje, naudojimosi oro transporto infrastruktūra rinkliavų, transporto paslaugų tarifų nustatymo, priemonių, mažinančių neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinimo oro transporto srityje, oro uostų infrastruktūros pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms;
    6.4. analizuoja, rengia ir tobulina civilinės aviacijos srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, derina juos su Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinės teisės normomis, teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos klausimais;
    6.5. dalyvauja tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų (ICAO, ECAC ir kt.) darbe, koordinuoja jų sprendimų įgyvendinimą;
    6.6. teikia pasiūlymus dėl glaudesnio Baltijos jūros valstybių bendradarbiavimo skatinant regioninę politiką oro transporto srityje, dėl tarptautinių sutarčių civilinės aviacijos srityje projektų; tarptautinių sutarčių civilinės aviacijos srityje projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų; kontroliuoja Lietuvos Respublikos dvišalių oro susisiekimo sutarčių įgyvendinimą;
   6.7. koordinuoja Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos rengimą, vertina Civilinės aviacijos administracijos pasiūlymus dėl šios programos keitimo;
   6.8. analizuoja ir teikia departamento vadovybei pasiūlymus dėl Civilinės aviacijos administracijos, valstybės įmonės Lietuvos oro uostų ir valstybės įmonės ,,Oro navigacija“ veiklos;
    6.9. koordinuoja  bendro Europos dangaus koncepcijos įgyvendinimą Lietuvoje; analizuoja teisės aktus, susijusius su bendro Europos dangaus nuostatų įgyvendinimu; teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;
    6.10. perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;
    6.11. rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms skyriaus veiklos klausimais;
    6.12. atstovauja ministerijai komisijų ir darbo grupių, nagrinėjančių su civilinės aviacijos sritimi susijusius klausimus,  veikloje;
    6.13. rengia, derina ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais civilinės aviacijos srities klausimais;
    6.14. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, susijusius su civilinės aviacijos sritimi, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
    6.15. analizuoja pasiūlymus dėl privataus ir viešojo sektorių partnerystės modelio taikymo civilinės aviacijos srityje;
    6.16. rengia civilinės aviacijos srities įgyvendinimui reikalingų registrų ir informacinių sistemų, kurių valdytoja yra ministerija, nuostatų, techninių specifikacijų aprašymų ir saugos nuostatų projektus ir kitus su tuo susijusius teisės aktus ir dokumentus;
   6.17. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus  pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:
    7.1. nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių,  valstybės įmonių, kurių savininko teisės ir pareigas įgyvendina ministerija, įstaigų prie ministerijos informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms įgyvendinti;
    7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, teisės aktų projektams rengti ir svarstyti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;
    7.3. kelti valstybės tarnautojų kvalifikaciją;
    7.4. teikti departamento vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo.
    8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
    9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Jį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos  susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus vedėjas:
    11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojai), kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
    11.2. teikia klausimus, susijusius su civilinės aviacijos sritimi, svarstyti ministerijos kolegijoje;
    11.3.  teikia departamento vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
    11.4. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
    11.5. atsiskaito už skyriaus veiklą;
    11.6. vykdo kitus departamento vadovybės pavedimus ir užduotis.
    12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

   V SKYRIUS
   SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    13. Skyriaus darbuotojai atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir nustatytų funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

   VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   _______________________________________

 • Informacinės visuomenės politikos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rasa Jasiulionienė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos  Respublikos susisiekimo
  ministro 2017 m. sausio 31 d.
  įsakymu Nr. 3-36

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  INFORMACINĖS VISUOMENĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Informacinės visuomenės politikos departamento (toliau – departamentas) nuostatai nustato departamento uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais  ir šiais nuostatais.
  3. Departamentas yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
  4. Departamente yra Informacinės visuomenės plėtros skyrius, Elektroninių ryšių skyrius ir Pašto skyrius.
  5. Departamentas tiesiogiai pavaldus susisiekimo viceministrui (-ams) pagal priskirtą veiklos sritį (-is).

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausieji departamento veiklos uždaviniai yra:
  6.1. padėti formuoti valstybės politiką informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros,  elektroninių ryšių ir pašto srityse;
  6.2. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros,  elektroninių ryšių ir pašto sričių politikos įgyvendinimą.  
  7. Departamentas,  siekdamas jam nustatytų veiklos uždavinių, atlieka šias funkcijas:
  7.1. informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros srityse:
  7.1.1. rengia informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros sričių ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
  7.1.2. rengia reikalingus teisės aktus, užtikrinančius Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro veiklą, vertina kitų  institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų, nustatančių valstybės informacinių sistemų steigimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų funkcionavimą, projektus;
  7.1.3. rengia ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl atvirų duomenų teisinio reglamentavimo, atvirų duomenų naudojimo ir plėtros, patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinio reglamentavimo, patikimumo užtikrinimo paslaugų naudojimo plėtros, naudojamų priemonių tobulinimo, pasirašymui rekomenduojamų techninių reikalavimų (standartų);
  7.1.4. koordinuoja tarpžinybinius institucijų veiksmus informacinių ir ryšių technologijų naujų lietuvių kalbos technologijų taikymo srityje, rengiant strateginių dokumentų, susijusių su informacinėmis ir ryšių technologijomis ir lietuvių rašytinės ir šnekamosios kalbos sąsajų turinčiomis informacinėmis technologijomis, projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
  7.1.5. organizuoja informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems ministerijos veiklos srityse;
  7.1.6. organizuoja Skaitmeninės darbotvarkės tarybos ir Valstybės informacinių išteklių tarybos veiklą, rengia medžiagą svarstomais klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
  7.2. elektroninių ryšių politikos srityje:
  7.2.1. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos palydovinės navigacijos programose (Galileo ir EGNOS) ir jų pagrindu kuriamos Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) projekte, susijusiame su palydovų infrastruktūros plėtra, valdymu ir saugumo užtikrinimu ir panaudojimu informacinių technologijų paslaugoms teikti;
  7.2.2. rengia ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl privalomų nurodymų, užduočių ir užsakymų ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams, kad apsaugotų ir palaikytų reikiamus elektroninių ryšių tinklus, taip pat juos sujungtų ir prireikus apribotų visuomenės galimybę naudotis elektroninių ryšių tinklais nenugalimos jėgos ir ekstremaliųjų situacijų ar kitų ypatingų aplinkybių atvejais, taip pat siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinti valstybės saugumą ir viešąją tvarką, davimo;
  7.2.3. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų palaikymo prioritetų tinklo katastrofinio gedimo ar nenugalimos jėgos pasireiškimo atvejais nustatymo, taip pat ekstremaliųjų situacijų ir kitais ypatingų aplinkybių atvejais, kad būtų palaikomas aukščiausias paslaugų lygis;
  7.2.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo, įgyvendinant valstybės politiką elektroninės informacijos saugos informacinių sistemų srityje;
  7.2.5. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl valstybės informacinių išteklių saugos ir informacinių technologijų taikymo;
  7.2.6. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei viešosios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros, ypač vietovėse, kuriose šios infrastruktūros nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant plačiajuosčio ryšio paslaugas, koordinavimo ir įgyvendinimo;
  7.2.7.  rengia pasiūlymus dėl taikomų elektroninių ryšių technologijų tobulinimo ir plėtros krypčių, rekomenduojamų taikyti techninių reikalavimų (standartų) ir teikia juos ministerijos vadovybei;
  7.2.8. analizuoja pasiūlymus dėl kosmoso technologijų kūrimo, plėtros ir jų panaudojimo diegiant inovacijas susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse, bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis, Europos kosmoso agentūra, Jungtinių Tautų Kosminės erdvės reikalų biuru ir kitomis šioje srityje veikiančiomis organizacijomis, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;
  7.3. pašto politikos srityje:
  7.3.1. analizuoja, rengia ir teikia ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus dėl periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos, dėl kitų paslaugų, kurias teikia universaliosios pašto paslaugos teikėjas, teisinio reglamentavimo tobulinimo, dėl pašto rinkos priežiūros institucijos ir pašto paslaugų teikėjų teikiamų pasiūlymų pašto srities reguliavimo klausimais;
  7.3.2. organizuoja Pašto mokos ženklų leidybos komisijos posėdžius, užtikrina pasiūlymų dėl pašto mokos ženklų išleidimo ir kitų klausimų svarstymą, kasmetinio Pašto mokos ženklų leidybos plano ir kitų dvejų metų pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų patvirtinimą;
  7.3.3. ekstremaliųjų situacijų atvejais rengia ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl išskirtinių sąlygų, užtikrinančių universaliosios pašto paslaugos teikimą, nustatymo;
  7.3.4. analizuoja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiklą vykdant pašto rinkos priežiūrą ir teikia ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus;
  7.3.5. imasi reikalingų priemonių, kad būtų užtikrintas paslaugų teikimas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą;
  7.4. departamentas taip pat atlieka šias funkcijas:
  7.4.1. kaupia ir sistemina teisinę, ekonominę, technologinę ir kitokią informaciją, įskaitant informaciją apie užsienio valstybių informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sričių reguliavimo patirtį, būtiną padėti informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sričių politikai formuoti ir jai įgyvendinti;
  7.4.2. rengia informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sričių teisės aktų projektus, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų  institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų, susijusių su informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto veikla, projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
  7.4.3. nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus, susijusius su informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sritimis, perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sričių klausimais, taip pat teikia išvadas, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos, kiti ministerijos administracijos padaliniai;
  7.4.4. nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sritimis, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai;
  7.4.5. vertina Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektinių pasiūlymų, susijusių su informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sritimis, atitiktį pagrindiniams strateginiams dokumentams, teikia išvadas ir pasiūlymus;
  7.4.6. analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų teisės aktus, susijusius su informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sritimis, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų;
  7.4.7. informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sričių klausimais atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai; 
  7.4.8. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, komisijose, darbo grupėse informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto klausimais;  
  7.4.9. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų rengimo ir užtikrina jų įgyvendinimą informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto srityse;
  7.4.10. dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija,  viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, valdymo organų darbe;
  7.4.11. nagrinėja, rengia ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės investicijų programų  informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto srityse įgyvendinimo, vertina jas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoja, kaip šios programos įgyvendinamos informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto srityse;
  7.4.12. bendradarbiauja su socialiniais partneriais informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sričių klausimais, sprendžia išskylančias socialines, ekonomines ir kitas problemas, teikia pasiūlymus, kaip šias problemas spręsti;
  7.4.13. analizuoja informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sričių ekonominės veiklos rezultatus, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų, susijusių su informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sritimis, veiklos rezultatus, strateginius planus ir investicinius projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus;
  7.4.14. rengia ir teikia informaciją visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sričių klausimais;
  7.4.15. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, susijusius su informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sritimis, ir rengia atsakymų projektus, imasi reikalingų priemonių, kad būtų išspręsti juose nagrinėjami klausimai;
  7.4.16. rengia ministerijos politikos formavimo srities įgyvendinimui reikalingų registrų ir informacinių sistemų, kurių valdytoja yra ministerija, nuostatų,  techninių specifikacijų aprašymų ir saugos nuostatų projektus ir kitus su tuo susijusius teisės aktus ir dokumentus;
  7.4.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

  III SKYRIUS
   DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

  8. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos uždavinių ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
  8.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių informaciją, reikalingą departamento uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
  8.2. atstovauti departamentui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai kitose institucijose, įstaigose informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto srityse;
  8.3. kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikaciją;
  8.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo.
  9. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, privalo:
  9.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sritimis, vykdymą;
  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose įvardytas funkcijas.
  10. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS
   DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  11. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  12. Departamento direktorius:
  12.1. organizuoja departamento darbą: paskirsto užduotis departamento skyriams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už tai, kad departamentui priskirtos užduotys ir pavedimai būtų vykdomi laiku ir kokybiškai;
  12.2. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su departamento veikla, svarstymo ministerijos kolegijoje;
  12.3. vertina visus departamente rengiamus teisės aktų projektus ir dokumentus;
  12.4. teikia pasiūlymus dėl departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  12.5. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, valstybės institucijose ir įstaigose informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sričių klausimais;
  12.6. atsiskaito už departamento darbą;
  12.7. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus.
  13. Nesant departamento direktoriaus, jį pavaduoja departamento direktoriaus pavaduotojas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  V SKYRIUS
   DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  14. Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už tinkamą jiems pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Departamento darbo organizavimas keičiamas ar departamentas naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
  _________________

  • Informacinės visuomenės plėtros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aušra Kumetaitienė
   Gražina Krupovnickienė
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos susisiekimo
   ministro 2016 m. liepos 27 d.
   įsakymu Nr. 3-256

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   INFORMACINĖS VISUOMENĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
   INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS SKYRIAUS
   NUOSTATAI
   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau  ministerija) Informacinės visuomenės politikos departamento (toliau  departamentas) Informacinės visuomenės plėtros skyriaus (toliau  skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, susisiekimo ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, departamento nuostatais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra departamento padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5. Svarbiausieji skyriaus veiklos uždaviniai yra šie:
   5.1. padėti formuoti valstybės politiką informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros srityse;
   5.2. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti informacinės visuomenės plėtros, valstybės informacinių išteklių politikos įgyvendinimą.
   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. kaupia ir sistemina teisinę, ekonominę, statistinę, technologinę ir kitokią informaciją, susijusią su informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtra, naujovių kūrimu ir diegimu, būtiną padėti minėtų sričių politikai formuoti ir jai įgyvendinti;
   6.2. rengia teisės aktų, susijusių su informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtra, projektus, analizuoja kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, kitus dokumentus, susijusius su informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtra, teikia departamento direktoriui išvadas ir pasiūlymus;
   6.3. nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus, susijusius su informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių plėtros sritimis, teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų (acquis communautaire) nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę, rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių plėtros sričių klausimais, taip pat teikia išvadas, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;
   6.4. nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių plėtros sritimis, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai;
   6.5. vertina Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektinių pasiūlymų, susijusių su informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių plėtros sritimis, atitiktį pagrindiniams strateginiams dokumentams, teikia departamento direktoriui išvadas ir pasiūlymus;
   6.6. analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų teisės aktus, susijusius su informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių plėtros sritimis, teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų;
   6.7. informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių plėtros sričių klausimais atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai;  
   6.8. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įvairiose organizacijose, komisijose, darbo grupėse informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių plėtros klausimais;   
   6.9. rengia informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros sričių ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
   6.10. vertina  informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros sričių investicijų projektus;
   6.11. teikia išvadas ir pasiūlymus  dėl į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą teikiamų įtraukti registrų ir valstybės informacinių sistemų techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros projektų prioritetų ir vertinimo kriterijų;
   6.12. rengia reikalingus teisės aktus, užtikrinančius Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro veiklą, ministerijos politikos formavimo sričiai įgyvendinti reikalingų registrų ir informacinių sistemų, kurių valdytoja yra ministerija, nuostatų ir techninių specifikacijų aprašymų projektus ir su tuo susijusius dokumentus, teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų, nustatančių valstybės informacinių sistemų steigimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų funkcionavimą, projektų;
   6.13. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų rengimo informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių plėtros srityse ir užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių plėtros srityse įgyvendinimą;
   6.14. rengia ir teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl atvirų duomenų teisinio reglamentavimo, atvirų duomenų naudojimo ir plėtros, patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinio reglamentavimo, patikimumo užtikrinimo paslaugų naudojimo plėtros, naudojamų priemonių tobulinimo, patikimumo užtikrinimo paslaugų plėtros ir rekomenduojamų techninių reikalavimų (standartų);
   6.15. koordinuoja tarpžinybinius institucijų veiksmus informacinių ir ryšių technologijų naujų lietuvių kalbos technologijų taikymo srityje, rengiant strateginių dokumentų, susijusių su informacinėmis ir ryšių technologijomis ir lietuvių rašytinės ir šnekamosios kalbos sąsajų turinčiomis informacinėmis technologijomis, projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
   6.16. koordinuoja institucijų tarpžinybinius veiksmus, joms įgyvendinant valstybės informacinių išteklių politiką;
   6.17. organizuoja informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems ministerijos veiklos srityse;
   6.18. organizuoja Skaitmeninės darbotvarkės tarybos ir Valstybės informacinių išteklių tarybos veiklą, rengia medžiagą svarstomais klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
   6.19. analizuoja Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos veiklos rezultatus, strateginius veiklos planus ir investicinius projektus, rengia ir teikia išvadas ir pasiūlymus departamento direktoriui;
   6.20. rengia ir teikia informaciją departamento direktoriui, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms, įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių plėtros sričių klausimais;  
   6.21. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus, prašymus informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių plėtros sričių klausimais ir rengia atsakymų projektus, imasi reikalingų priemonių, kad būtų išspręsti juose nagrinėjami klausimai;
   6.22. koordinuoja institucijų tarpžinybinius veiksmus, joms įgyvendinant valstybės informacinių išteklių politiką;
   6.23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   7. Skyrius,  siekdamas jam nustatytų veiklos uždavinių ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
   7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija,  valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija,  informaciją visais informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių plėtros sričių klausimais, taip pat išvadas dėl skyriaus rengiamų teisės aktų projektų;
   7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti;
   7.3. atstovauti ministerijai konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių plėtros sričių klausimais;
   7.4. kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikaciją;
   7.5. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo.
   8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Skyriaus vedėją priima į pareigas ir atleidžia iš jų susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų užduočių ir pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   11.2. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   11.3. vertina ir derina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų dokumentų skyriaus veiklos klausimais projektus;
   11.4. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla, svarstymo ministerijos kolegijoje;
   11.5. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   11.6. atsiskaito už skyriaus darbą;
   11.7. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.
   V SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
    
   13. Skyriaus darbuotojai atsako už tinkamą jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

   VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
   _________________

  • Elektroninių ryšių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Albertas Turonis
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos susisiekimo
   ministro 2016 m. liepos 27 d.
   įsakymu Nr. 3-256


   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   INFORMACINĖS VISUOMENĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
   ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
       BENDROSIOS NUOSTATOS    

   1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Informacinės visuomenės politikos departamento (toliau – departamentas) Elektroninių ryšių skyrius (toliau – skyrius) yra departamento padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
   2. Šie nuostatai nustato skyriaus  veiklos uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas,  veiklos organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   3. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5. Svarbiausieji skyriaus veiklos uždaviniai yra šie:
   5.1. padėti formuoti valstybės politiką elektroninių ryšių srityje;
   5.2. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės politikos elektroninių ryšių srityje įgyvendinimą.
   6. Skyrius, įgyvendinamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. kaupia ir sistemina teisinę, ekonominę, technologinę ir kitokią informaciją, įskaitant informaciją apie užsienio valstybių elektroninių ryšių srities reguliavimo patirtį, būtiną padėti elektroninių ryšių politikai formuoti ir jai įgyvendinti;
   6.2. rengia elektroninių ryšių srities teisės aktų projektus, nagrinėja kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų, susijusių su elektroninių ryšių veikla, projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus departamento direktoriui;
   6.3. nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus, susijusius su elektroninių ryšių sritimi, teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų (acquis communautaire) nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę, rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais elektroninių ryšių srities klausimais, taip pat teikia išvadas, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;
   6.4. nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su elektroninių ryšių sritimi, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai;
   6.5. vertina Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektinių pasiūlymų, susijusių su elektroninių ryšių sritimi, atitiktį pagrindiniams strateginiams dokumentams, teikia departamento direktoriui išvadas ir pasiūlymus;
   6.6. analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų teisės aktus, susijusius su elektroninių ryšių sritimi, teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų;
   6.7. elektroninių ryšių srities klausimais atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai;  
   6.8. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įvairiose organizacijose, komisijose, darbo grupėse elektroninių ryšių klausimais;   
   6.9. rengia ir įgyvendina valstybės investicijų programas elektroninių ryšių srityje, vertina šias programas finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos;
   6.10. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos palydovinės navigacijos programose (Galileo ir EGNOS) ir jų pagrindu kuriamos Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) projekte, susijusiame su palydovų infrastruktūros plėtra, valdymu ir saugumo užtikrinimu ir panaudojimu informacinių technologijų paslaugoms teikti; koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;
   6.11. rengia ir teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl privalomų nurodymų, užduočių ir užsakymų ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams, kad apsaugotų ir palaikytų reikiamus elektroninių ryšių tinklus, taip pat juos sujungtų ir prireikus apribotų visuomenės galimybę naudotis elektroninių ryšių tinklais nenugalimos jėgos ir ekstremaliųjų situacijų ar kitų ypatingų aplinkybių atvejais, taip pat siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinti valstybės saugumą ir viešąją tvarką, davimo, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;
   6.12. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų palaikymo prioritetų tinklo katastrofinio gedimo ar nenugalimos jėgos pasireiškimo atvejais nustatymo, taip pat ekstremaliųjų situacijų ir kitais ypatingų aplinkybių atvejais, kad būtų palaikomas aukščiausias paslaugų lygis, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;
   6.13. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo, įgyvendinant valstybės politiką elektroninės informacijos saugos informacinių sistemų srityje, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;
   6.14. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių saugos ir informacinių technologijų taikymo, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;
   6.15. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl viešosios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros, ypač vietovėse, kuriose šios infrastruktūros nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant plačiajuosčio ryšio paslaugas, koordinavimo ir įgyvendinimo, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;
   6.16. analizuoja elektroninių ryšių srities ekonominės veiklos rezultatus, AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, VĮ „Infostruktūra“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos rezultatus, strateginius planus ir investicinius projektus ir teikia departamento direktoriui išvadas ir pasiūlymus;
   6.17. analizuoja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos skelbiamas periodines elektroninių ryšių sektoriaus ataskaitas, rinkos tyrimus, rengia ir teikia išvadas ir pasiūlymus departamento direktoriui;
   6.18.  rengia pasiūlymus dėl taikomų elektroninių ryšių technologijų tobulinimo ir plėtros krypčių, rekomenduojamų taikyti techninių reikalavimų (standartų) ir teikia juos departamento direktoriui, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;
   6.19. analizuoja pasiūlymus dėl kosmoso technologijų kūrimo, plėtros ir jų panaudojimo diegiant inovacijas susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse, bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis, Europos kosmoso agentūra, Jungtinių Tautų Kosminės erdvės reikalų biuru ir kitomis šioje srityje veikiančiomis organizacijomis, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;
   6.20. rengia ir teikia informaciją departamento direktoriui, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims elektroninių ryšių srities klausimais;  
   6.21. rengia registrų ir informacinių sistemų, kurių valdytoja yra ministerija, saugos nuostatų projektus;
   6.22. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų elektroninių ryšių srityje rengimo ir užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų elektroninių ryšių srityje įgyvendinimą;
   6.23. dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija,  viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, valdymo organų darbe;
   6.24. bendradarbiauja su socialiniais partneriais elektroninių ryšių srities klausimais, sprendžia iškylančias socialines, ekonomines ir kitas problemas, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas;
   6.25. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus, prašymus elektroninių ryšių srities klausimais ir rengia atsakymų projektus, imasi reikalingų priemonių, kad būtų išspręsti juose nagrinėjami klausimai;
   6.26. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   7. Skyrius,  siekdamas jam nustatytų veiklos uždavinių ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
   7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, valstybės įmonių, kurų savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija,  įstaigų prie ministerijos ir viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, informaciją visais elektroninių ryšių veiklos klausimais, taip pat išvadas dėl skyriaus rengiamų teisės aktų projektų;
   7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti;
   7.3. atstovauti ministerijai konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose elektroninių ryšių klausimais;
   7.4. kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikaciją;
   7.5. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo.
   8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Skyriaus vedėją priima į pareigas ir atleidžia iš jų susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų užduočių ir pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   11.2. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   11.3. vertina ir derina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir raštų bei kitų teisės aktų projektus;
   11.4. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla, svarstymo ministerijos kolegijoje;
   11.5. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   11.6. atsiskaito už skyriaus darbą;
   11.7. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

   V SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
    
   13. Skyriaus darbuotojai atsako už tinkamą jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

   VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
   _________________

 • Plėtros ir tarptautinių ryšių departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos
  susisiekimo ministro
  2018 m. balandžio 9 d.
  įsakymu Nr. 3P-103

   
  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  PLĖTROS IR TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Departamentas yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
  4. Departamente yra Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius ir Plėtros ir logistikos skyrius.
  5. Departamentas tiesiogiai pavaldus viceministrui (-ams) pagal veiklos sritį (-is).
   
  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
   
  6. Svarbiausieji departamento uždaviniai yra:
  6.1. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką intermodalinio transporto plėtros, vežimų kombinuotu transportu, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, intelektinių transporto sistemų (toliau – ITS) ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo srityse;
  6.2. koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos administracijos padalinių dalyvavimą Europos Sąjungos (toliau – ES) teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse;
  6.3. koordinuoti ir kontroliuoti įstaigų prie ministerijos ir valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklą pasienio kontrolės punktų plėtros srityje.
  7. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  7.1. koordinuoja Šiaurės ir Baltijos jūros pagrindinio koridoriaus plėtros įgyvendinimą;
  7.2. koordinuoja ir kontroliuoja ITS ir ITS paslaugų bei inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros politikos formavimą ir įgyvendinimą;
  7.3. koordinuoja ministerijos bendradarbiavimą su mokslo ir verslo institucijomis tyrimų ir plėtros klausimais, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą, dalyvavimą rengiant tikslines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas;
  7.4. organizuoja informacijos apie užsakomųjų tiriamųjų darbų (studijų) poreikio ministerijos strateginiams tikslams įgyvendinti surinkimą;
  7.5. rengia ministerijos išvadų dėl teritorijų planavimo ir žemės paėmimo dokumentų rengimo ir derinimo pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymą, dokumentų dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo ir jų keitimo, susisiekimo komunikacijų naudojimo ir techninės priežiūros, taip pat kitų dokumentų, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymų nuostatos, projektus;
  7.6. renka ir teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane ministerijai priskirtų įgyvendinimo priemonių plano vykdymo eigą;
  7.7. koordinuoja pozicijų dėl ES teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, derinimą ir jų pristatymą ES institucijose, Europos Tarybos darbo grupėse ir komitologijos komitetuose ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;
  7.8. koordinuoja ministerijos specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje ES veiklą pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose, Europos Tarybos darbo grupėse ir komitologijos komitetuose nagrinėjamais klausimais, atstovauja Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose;
  7.9. koordinuoja ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą, kitų Lietuvos narystės ES įsipareigojimų vykdymą, teikia pasiūlymus ir imasi reikalingų priemonių, kad laiku ir kokybiškai ES teisė būtų perkelta į nacionalinę teisę, ir pagal kompetenciją perkelia ES teisės aktų nuostatas į nacionalinę teisę;
  7.10. organizuoja pasirengimo stojimui į tarptautines organizacijas procesą, renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie dalyvavimą tarptautinėse organizacijose;
  7.11. organizuoja ministerijos vadovybės susitikimus su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis Lietuvoje ir užsienyje, ministerijos vadovybės vizitus į užsienį;
  7.12. rengia, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, teikia pasiūlymus tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo, ES reikalų klausimais ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams;
  7.13. organizuoja tarptautinių sutarčių sudarymo procesą, atstovauja ministerijai susitikimuose, derybose dėl tarptautinių sutarčių sudarymo, jungimosi prie tarptautinių konvencijų, tarptautinių sutarčių parafavimo ir pasirašymo procesuose, rengia tarptautinių sutarčių projektus, derina ir teikia tvirtinti dokumentus dėl įgaliojimų pasirašyti tarptautines sutartis, jų ratifikavimo ar tvirtinimo;
  7.14. vykdo Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklos įgyvendinant įstatymus ir kitus teisės aktus stebėseną, koordinuoja vykdomų pasienio kontrolės punktų plėtros projektų įgyvendinimo eigą ir lėšų panaudojimą, teikia apibendrintą informaciją ir pasiūlymus vadovybei;
  7.15. rengia teisės aktų projektus ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų pateiktų išvadoms gauti ir (arba) derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, analizuoja kitų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos rengiamus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų atitikties ES teisės aktų nuostatoms, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo srityse;
  7.16. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros,  valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo klausimais, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
  7.17. koordinuoja pasirengimą ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdžiams, rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto, Vyriausybės, tarptautinių susitikimų, darbo grupių, komisijų ir komitetų, Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijos posėdžiams, taip pat rengia informaciją, ataskaitas, rekomendacijas, pranešimus ministerijos vadovybei vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo klausimais;
  7.19. atstovauja ministerijai susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo, žemės paėmimo, ES reikalų ir tarptautinių ryšių klausimais;
  7.20. konsultuoja kitus ministerijos administracijos padalinius tarptautinės ir ES teisės klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą;
  7.21. rengia, derina, tikrina ir viešina valstybei svarbių projektų, už kurių įgyvendinimą atsakinga ministerija, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo dokumentus;
  7.22. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
   
  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS
   
  8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  8.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių informaciją, reikalingą departamento uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
  8.2. dalyvauti konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros,  valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo, žemės paėmimo, ES reikalų ir tarptautinių ryšių klausimais;
  8.3. kelti departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikaciją;
  8.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbo tobulinimo.
  9. Departamentas turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.
  10. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.
   
  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS
   
  11. Departamentui vadovauja direktorius. Jis skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka.
  12. Departamento direktorius:
  12.1. organizuoja departamento darbą – paskirsto užduotis departamento skyriams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako, kad departamentui priskirti uždaviniai ir funkcijos būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;
  12.2. vertina ir derina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus departamento kompetencijos klausimais;
  12.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, kvalifikacijos tobulinimo, vertina departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  12.4. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.
  13. Nesant departamento direktoriaus, jį pavaduoja departamento direktoriaus pavaduotojas, kuris skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  V SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATSAKOMYBĖ

  14. Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už tinkamą departamentui priskirtų funkcijų vykdymą įstatymų nustatyta tvarka.
   
  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
   
   15. Departamento darbo organizavimas keičiamas ar departamentas naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
    ___________________________

   

  • Plėtros ir logistikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vytautas Palevičius
   Natalija Baranauskienė

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos
   susisiekimo ministro
   2018 m. balandžio 9 d.
   įsakymu Nr. 3P-103


   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   PLĖTROS IR TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTO
   PLĖTROS IR LOGISTIKOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento (toliau – departamentas) Plėtros ir logistikos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra departamento padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
   4.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, intelektinių transporto sistemų (toliau – ITS) ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo, žemės paėmimo, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo ir pasienio kontrolės punktų plėtros ir sienų kirtimo srityse;
   4.2. organizuoti transporto veiklos ir rinkos stebėseną, paremtą statistiniais duomenimis.
   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   5.1. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Šiaurės ir Baltijos jūrų pagrindinio koridoriaus plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų įgyvendinimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, krovinių vežimo sąlygų Lietuvoje gerinimo, sienų kirtimo, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, sistemina informaciją apie tarptautinius transporto mokslinius tyrimus ir projektus, susijusius su inovacijų diegimu, teikia pasiūlymus dėl dalyvavimo juose;
   5.2. renka ir teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano ministerijai priskirtų įgyvendinimo priemonių plano vykdymo eigą;
   5.3. rengia išvadas dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir derinimo pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, dokumentų dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo ir jų keitimo, susisiekimo komunikacijų naudojimo ir techninės priežiūros, taip pat kitų dokumentų, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymų nuostatos;
   5.4. organizuoja valstybei svarbių projektų, už kurių įgyvendinimą atsakinga ministerija, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo dokumentų rengimą, derinimą, tikrinimą, viešinimo procedūras ir teikimą tvirtinti, Viešųjų logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūros komisijos ir Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijos posėdžius ir informacijos teikimą šioms komisijoms, komisijų priimtų sprendimų įgyvendinimo stebėseną;
   5.5. rengia, derina ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose nagrinėjamais Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, krovinių vežimo sąlygų Lietuvoje gerinimo, sienų kirtimo, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo klausimais, taip pat teikia išvadas, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos, įstaigos ar kiti ministerijos administracijos padaliniai;
   5.6. rengia Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, teritorijų planavimo, žemės paėmimo, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo ir pasienio kontrolės punktų plėtros ir sienų kirtimo srityse, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų įgyvendinimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo temomis pristatymus universitetuose ir asociacijose, taip pat organizuoja universitetų ir asociacijų aktualios tematikos pristatymus ministerijoje vykstančių renginių metu projektus;
   5.7. rengia transporto veiklos ir rinkos apžvalgas ir kitas pagrindinių transporto srities rodiklių ataskaitas, renka statistinius duomenis ir įveda juos į Susisiekimo ministerijos Lietuvos transporto srautų duomenų bazę;
   5.8. atstovauja ministerijai bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis darbo grupių veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose vežimų kombinuotu transportu, logistikos ir intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros klausimais;
   5.9. organizuoja ir atlieka kasmetinį įstaigų prie ministerijos valstybės rinkliavos objektų ir jų dydžių patikslinimą, užtikrina tinkamą jų perskaičiavimą, vertina ir sistemina įstaigų prie ministerijos pateiktus pasiūlymus dėl valstybės rinkliavos dydžių patvirtinimo;
   5.10. koordinuoja ir kontroliuoja Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklą įgyvendinant įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, kontroliuoja vykdomų pasienio kontrolės punktų plėtros projektų įgyvendinimo eigą ir lėšų panaudojimą; rengia pasienio kontrolės punktų plėtros strateginių dokumentų projektus, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
   5.11. teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, pozicijų ir kitų dokumentų, susijusių su Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, krovinių vežimo sąlygų Lietuvoje gerinimo, sienų kirtimo, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo klausimais;
   5.12. rengia teisės aktų Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo, vežimų kombinuotu transportu, krovinių vežimo sąlygų Lietuvoje gerinimo, intermodalinio transporto plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo ir pasienio kontrolės punktų plėtros ir sienų kirtimo klausimais projektus;
   5.13. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų ir teritorijų planavimo ir žemės paėmimo, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, krovinių vežimo sąlygų Lietuvoje gerinimo, sienų kirtimo, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo klausimais, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
   5.14. atstovauja ministerijai visų instancijų bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, rengia procesinius teismo dokumentus dėl teritorijų planavimo ir žemės paėmimo klausimų;
   5.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos ir departamento tikslai.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių, informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, taip pat išvadas dėl teisės aktų projektų;
   6.2. dalyvauti konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų ir teritorijų planavimo ir žemės paėmimo, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, krovinių vežimo sąlygų Lietuvoje gerinimo, sienų kirtimo, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo klausimais;
   6.3. kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikaciją;
   6.4. atstovauti skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir kitose institucijose;
   6.5. teikti departamento vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo.
   7. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   9. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Jis skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus vedėjas:
   10.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako, kad skyriui priskirti uždaviniai ir funkcijos būtų vykdomi laiku ir kokybiškai;
   10.2. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   10.3. vertina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, kitų teisės aktų, dokumentų dėl Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo, žemės paėmimo, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros ir veiklos, krovinių vežimo sąlygų Lietuvoje gerinimo, sienų kirtimo, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo projektus;
    10.4. atsiskaito departamento direktoriui už skyriaus veiklą;
    10.5. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   10.6. vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
    11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

   V SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už tinkamą pareigų vykdymą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas, skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   _______________________

  • Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vaiva Obelevičienė
   Jurgita Jakavičiūtė
   Gražina Šiaučiūnaitė

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos
   susisiekimo ministro
   2018 m. balandžio 9 d.
   įsakymu Nr. 3P-103


   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
    PLĖTROS IR TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTO
   TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento (toliau – departamentas) Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra departamento padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
   4.1. koordinuoti ministerijos dalyvavimą Europos Sąjungos (toliau – ES) teisėkūros procese ir atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose, ES Tarybos darbo grupėse ir komitologijos komitetuose,  transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių (toliau – susisiekimo sritys) teisės aktų derinimą su ES teisės aktais ir su naryste ES susijusių įpareigojimų vykdymą;
   4.2. organizuoti ministerijos vadovybės vizitus į užsienį ir susitikimus su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis,  palaikyti ir plėtoti darbinius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybėmis susisiekimo srityse, koordinuoti ministerijos administracijos padalinių dalyvavimą tarptautinio bendradarbiavimo srityje, tarptautinių konferencijų organizavimą;
   4.3. organizuoti tarptautinių sutarčių susisiekimo srityse rengimą, pasirašymą, tvirtinimą, ratifikavimą ir nutraukimą;
   4.4. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant ministerijos tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo politiką susisiekimo srityse.
   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   5.1. organizuoja ministerijos vadovybės ir atsakingų ministerijos administracijos padalinių  dalyvavimą tarptautinių organizacijų dvišalių, daugiašalių darbo grupių, komisijų ir kitų tarptautinių ir regioninių formatų (Baltijos jūros ir Juodosios jūros regionų šalių bendradarbiavimo, Šiaurės matmens transporto logistikos partnerystės, Baltijos jūros regiono strategijos, ES Rytų partnerystės, Baltijos ministrų tarybos, Šiaurės ir Baltijos ministrų tarybos, Europos ir Azijos ministrų susitikimų ir kt.), ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, Europos Komisijos komitologijos komitetų veikloje tarptautinio bendradarbiavimo susisiekimo srityse klausimais, ministerijos vadovybės dvišalius ir daugiašalius susitikimus su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis, atstovauja ministerijai ir išreiškia jos poziciją atitinkamų organizacijų, darbo grupių, komisijų ir kitų tarptautinių ir regioninių formatų veikloje;
   5.2. koordinuoja ministerijos bendradarbiavimą su ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio šalių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje ir tarptautinėse organizacijose sprendžiant aktualius tarptautinio bendradarbiavimo susisiekimo srityse klausimus ir rengiant ministerijos atstovų vizitus;
   5.3. rengia, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją aktualiais klausimais, teikia pasiūlymus tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo susisiekimo srityse, ES reikalų klausimais ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įmonėms, įstaigoms ir bendrovėms, Prezidento kanceliarijai, Seimo komitetams, Vyriausybės kanceliarijai, Užsienio reikalų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;
   5.4. organizuoja ministerijos pasirengimo stojimui į tarptautines organizacijas (pvz., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) procesą, renka analizuoja ir apibendrina informaciją apie dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, mokamus narystės mokesčius ir kt.;
   5.5. organizuoja tarptautinių sutarčių susisiekimo srityse sudarymo procesą, atstovauja ministerijai susitikimuose, derybose dėl tarptautinių sutarčių sudarymo, jungimosi prie tarptautinių konvencijų, tarptautinių sutarčių parafavimo ir pasirašymo procesuose, rengia tarptautinių sutarčių projektus, derina ir teikia tvirtinti dokumentus dėl įgaliojimų pasirašyti tarptautines sutartis, jų ratifikavimo ar tvirtinimo;
   5.6. koordinuoja pozicijų dėl ES teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, derinimą ir jų pristatymą ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, Europos Komisijos komitologijos komitetuose ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais teisės aktų nustatyta tvarka,  organizuoja medžiagos ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos posėdžiams ES reikalų klausimais rengimą;
   5.7. koordinuoja ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę procesą, teikia pasiūlymus ir imasi reikalingų priemonių, kad laiku ir kokybiškai ES teisė būtų perkelta į nacionalinę teisę, organizuoja reguliarius darbinius pasitarimus su ministerijos administracijos padaliniais, nuolat informuoja šiais klausimais ministerijos vadovybę ir atlieka kitus veiksmus pagal susisiekimo ministro patvirtintą ES reikalų koordinavimo tvarkos aprašą;
   5.8. vykdo Lietuvos Respublikos teisės aktų notifikavimą Europos Komisijos Nacionalinių įgyvendinimo priemonių elektroninio notifikavimo informacinėje sistemoje, rengia ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planų vykdymo ataskaitas, teikia su tuo susijusius pasiūlymus;
   5.9. administruoja ministerijos darbą Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje (LINESIS), paskirsto per šią sistemą gautus ES dokumentus;
   5.10. analizuoja ministerijos administracijos padalinių rengiamus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų atitikties ES teisės nuostatoms;
   5.11. koordinuoja ministerijos specialiųjų atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse užsienio šalyse veiklą;
   5.12. sprendžia klausimus, susijusius su dokumentų įvažiavimo į užsienio valstybę vizai gauti įforminimu ir gavimu vykstantiems į užsienį ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal tos valstybės nustatytą tvarką ir terminus; tarpininkauja, kad būtų išspręsti klausimai dėl atvykstančių į ministeriją svečių įvažiavimo vizų gavimo, informuoja Užsienio reikalų ministeriją ir Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes užsienyje apie ministerijos vadovybės ir jų vadovaujamų delegacijų vizitus;
   5.13. rengia ministerijos tarnybinių komandiruočių planą, koordinuoja jo įgyvendinimą;
   5.14. organizuoja paslaugų, susijusių su ministerijos vadovybės, ministerijos administracijos padalinių, specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse tarnybinėmis komandiruotėmis į užsienį, viešuosius pirkimus;
   5.15. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus regioninio, tarptautinio bendradarbiavimo, ES teisės perkėlimo, ES reikalų koordinavimo klausimais, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
   5.16. konsultuoja kitus ministerijos administracijos padalinius tarptautinės ir ES teisės klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą;
   5.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, bendrovių ir įstaigų informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
   6.2. dalyvauti konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose tarptautinio bendradarbiavimo ir ES reikalų klausimais;
   6.3. atstovauti skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir kitose institucijose;
   6.4. kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikaciją;
   6.5. teikti departamento vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo.
   7. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.
   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   9. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris pavaldus departamento direktoriui. Jis skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus vedėjas:
   10.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako, kad skyriui priskirti uždaviniai ir funkcijos būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;
   10.2. vertina ir derina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus ES reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;
   10.3. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo ir skyriaus darbo tobulinimo, vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo;
   10.4. atsiskaito departamento direktoriui už skyriaus darbą;
   10.5. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   10.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
   11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.


   V SKYRIUS
   SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATSAKOMYBĖ

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už tinkamą priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

   VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas, skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gitana Aukštuolienė
   PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos  susisiekimo
  ministro 2017 m. sausio 31 d.
  sakymu Nr.  3-36


  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  VANDENS IR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO POLITIKOS   DEPARTAMENTO NUOSTATAI


  I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Departamentas yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
  4. Departamentą sudaro Vandens transporto skyrius, Geležinkelių transporto skyrius ir Aplinkosaugos ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos skyrius.
  5. Departamentas yra pavaldus susisiekimo viceministrui (-ams) pagal veiklos sritį (-is).

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausieji departamento uždaviniai yra:
  6.1. formuoti ir įgyvendinti valstybės strategiją ir politiką transporto saugos, transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir neįgaliųjų arba ribotos judėsenos asmenų susisiekimo gerinimo, pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais, saugios laivybos ir geležinkelių transporto eismo, Lietuvos narystės Europos Sąjungoje srityse;
  6.2. nustatyti jūrų, vidaus vandenų ir geležinkelių transporto plėtojimo pagrindines kryptis;
  6.3. koordinuoti jūrų, vidaus vandenų ir geležinkelių transporto veiklą;
  6.4. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, ir valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklą ekstremaliųjų situacijų prevencijos, terorizmo prevencijos, civilinės saugos, NATO reikalų, priimančios šalies paramos, mobilizacijos, mobilizacinio rezervo ir ministerijai priskirto valstybės rezervo rengimo srityse;
  6.5. dalyvauti rengiant strateginius dokumentus Europos Sąjungos fondų paramai gauti, pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl projektų finansavimo ir atlikti Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo priežiūrą.
  7. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  7.1. rengia transporto, elektroninių ryšių ir pašto, aplinkosaugos, energijos vartojimo efektyvumo ir neįgaliųjų arba ribotos judėsenos asmenų susisiekimo gerinimo, pavojingųjų krovinių vežimo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos, terorizmo prevencijos, civilinės saugos, NATO reikalų, mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos bei ministerijai priskirto valstybės rezervo tvarkymo srities (toliau – Aplinkosaugos ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos skyriaus (toliau – AESPS) veiklos sritis), vandens ir geležinkelių transporto srities planavimo dokumentus, kontroliuoja priskirtų programų įgyvendinimą, įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus;
  7.2. analizuoja vandens, geležinkelių transporto ir AESPS veiklos srities tarptautinių transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų,  taip pat atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant šiuos projektus, užtikrina tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;
  7.3. koordinuoja, kontroliuoja ir kuruoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų įstaigų, biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių, veikiančių geležinkelio ir vandens transporto srityse veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
  7.4. analizuoja vandens ir geležinkelių transporto ir AESPS veiklos srities rezultatus, teikia pasiūlymus, kaip pagerinti veiklos rezultatus;
  7.5. analizuoja, rengia ir tikslina teisės aktus vandens, geležinkelių transporto ir AESPS veiklos srityse, teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų departamento kompetencijos klausimais;
  7.6. įvertina ir teikia tvirtinti Lietuvos jūrų uostų ir juose esančių įrenginių (terminalų) apsaugos įvertinimus ir apsaugos planus;
  7.7. rengia ir teikia informaciją ministerijos vadovybei tinkamai vandens ir geležinkelių transporto srities registrų veiklai užtikrinti;
  7.8. siūlo, vertina ir įgyvendina priemones, mažinančias vandens ir geležinkelių  transporto neigiamą poveikį aplinkai;
  7.9. rengia pasiūlymus dėl valstybės pagalbos suteikimo vandens ir geležinkelių transporto srityje;
  7.10. organizuoja vandens ir geležinkelių transporto ir AESPS veiklos sričiai priskirtų tarybų, komisijų, komitetų ir kitų darbo grupių posėdžius, užtikrina jų metu priimtų sprendimų įgyvendinimą;
  7.11. koordinuoja integruotos jūrų politikos, trumpųjų vežimų jūra ir Baltijos jūros greitkelių plėtros klausimus;
  7.12. parenka geležinkelio įmones (vežėjus) teikti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir organizuoja viešųjų paslaugų sutarčių sudarymą;
  7.13. ministerijos kompetencijos srityje atlieka triukšmo valdymo funkcijas ir teikia pasiūlymus dėl  triukšmo prevencijos priemonių įgyvendinimo;
  7.14. teikia pasiūlymus dėl dviračių transporto, elektromobilių naudojimo, ekologinio / ekonominio vairavimo skatinimo priemonių, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais jas įgyvendina;
  7.15. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinti valstybės saugumą ir viešąją tvarką, koordinuoja ministerijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl būtinųjų priemonių taikymo;
  7.16. rengia ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, ministerijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano ir mobilizacijos plano projektus;
  7.17. atlieka valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų tvarkymo priežiūrą;
  7.18. atsako už civilinės saugos organizavimą pagal ministerijai skirtos veiklos pobūdį ir kompetenciją;
  7.19. koordinuoja alternatyvaus kuro infrastruktūros diegimo klausimus;
  7.20. dalyvauja organizuojant transporto ir informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems, teikia pasiūlymus dėl priemonių ir pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais jas įgyvendina;
  7.21. vandens, geležinkelių transporto ir AESPS veiklos srityse bendradarbiauja su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse  organizacijose ir tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos Respublikos vandens  ir geležinkelių transporto įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą tarptautinėse organizacijose;
  7.22. dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, ir viešųjų įstaigų, kurių dalininko ar savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, valdymo organų darbe;
  7.23. vandens, geležinkelių transporto ir AESPS veiklos srityse perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;
  7.24. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas vandens ir geležinkelių transporto ir AESPS veiklos srities klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos, nustatyta tvarka pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;
  7.25. atstovauja darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose vandens, geležinkelių transporto ir AESPS veiklos sričių klausimais;
  7.26. kaupia, sistemina informaciją vandens, geležinkelių transporto ir AESPS veiklos sričių klausimais;
  7.27. rengia ir organizuoja tikslinių tyrimų programas vandens, geležinkelių, AESPS veiklos srityse;
  7.28. vandens, geležinkelių transporto ir AESPS veiklos srityse nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  7.29. rengia informaciją visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms vandens, geležinkelių transporto ir AESPS veiklos sričių  klausimais;
  7.30. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

  8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  8.1. gauti iš ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų ir ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą departamento uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
  8.2. atstovauti departamentui ministerijos administracijos padaliniuose ir kitose institucijose;
  8.3. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbo tobulinimo;
  8.4. kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai),  kvalifikaciją.
  9. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi:
  9.1. nustatyta tvarka užtikrinti, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kitų teisės aktai;
  9.2. dalyvauti konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose vandens ir geležinkelių transporto bei aplinkosaugos ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais;
  9.3. laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal sritis šiuose nuostatuose įvardytas funkcijas.
  10. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.


  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Departamentui vadovauja departamento direktorius. Jis skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  12. Departamento direktorius:
  12.1. organizuoja departamento darbą: paskirsto užduotis departamento skyriams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
  12.2. teikia pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo ir tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo jiems, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  12.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl vandens, geležinkelių transporto ir AESPS veiklos sričių teisės aktų projektų rengimo;
  12.4. teikia ministrui, departamentą kuruojančiam susisiekimo viceministrui pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su departamento veikla, svarstymo kolegijoje;
  12.5. vertina departamente rengiamus dokumentus;
  12.6. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus;
  13. Nesant departamento direktoriaus, jį pavaduoja departamento direktoriaus pavaduotojas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  V SKYRIUS
  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Departamento darbuotojai atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Departamento darbo organizavimas keičiamas ar departamentas naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  _______________________

  • Vandens transporto skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Artūras Kungys
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016  m. liepos 27 d.
   įsakymu Nr. 3-256               


   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   VANDENS IR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO POLITIKOS DEPARTAMENTO VANDENS TRANSPORTO SKYRIAUS NUOSTATAI


   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.    Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Vandens transporto skyriaus nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento (toliau – departamentas) Vandens transporto skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   2.    Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3.    Skyrius yra departamento padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
   4.1. formuoti ir įgyvendinti vandens transporto valstybės strategiją ir politiką, saugios laivybos politiką ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje politiką;
   4.2. nustatyti vandens transporto plėtojimo pagrindines kryptis;
   4.3. koordinuoti vandens transporto veiklą.
   5.    Skyrius atlieka šias funkcijas:
   5.1. analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių vandens transporto organizacijų teisės aktus ir konvencijas, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų;
   5.2. vandens transporto srityje analizuoja tarptautinių transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų, taip pat atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant šiuos projektus, užtikrina tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;
   5.3. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos saugios laivybos administracijos, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos veiklą įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, t. y. analizuoja jų veiklą įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, teikia departamento direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;
   5.4. analizuoja vandens transporto srities ekonominės veiklos rezultatus, teikia pasiūlymus dėl rezultatų gerinimo;
   5.5. rengia vandens transporto srities planavimo dokumentus, kontroliuoja priskirtų programų įgyvendinimą ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus minėtoje srityje;
   5.6. analizuoja, rengia ir pagal poreikį tikslina vandens transporto srities teisės aktus, teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos klausimais;
   5.7. įvertina ir teikia tvirtinti Lietuvos jūrų uostų ir juose esančių įrenginių (terminalų) apsaugos įvertinimus ir apsaugos planus;
   5.8. teikia informaciją tinkamai Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir Lietuvos Respublikos jūrininkų registro veiklai užtikrinti;
   5.9. siūlo, vertina ir įgyvendina priemones, mažinančias vandens transporto neigiamą poveikį aplinkai;
   5.10. rengia pasiūlymus dėl valstybės pagalbos suteikimo vandens transporto srityje;
   5.11. organizuoja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos, Šventosios valstybinio jūrų uosto plėtros tarybos, Lietuvos Respublikos jūrų uostų apsaugos komiteto,  Lietuvos Respublikos integruotos jūrų politikos įgyvendinimo priežiūros komisijos ir Jūrininkų gerovės tarnybos ir kitų darbo grupių posėdžius, jų nutarimų įgyvendinimą;
   5.12. koordinuoja integruotos jūrų politikos, trumpųjų vežimų jūra ir Baltijos jūros greitkelių plėtros klausimus;
   5.13. palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikai tarptautinėse  organizacijose ir tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos Respublikos vandens transporto įmonių ir organizacijų veiklą tarptautinėse organizacijose;
   5.14. dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, ir viešųjų įstaigų, kurių dalininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, valdymo organų darbe;
   5.15. perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;
   5.16. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas vandens transporto klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų parengtų pozicijų;
   5.17. kaupia, sistemina informaciją būtiną vandens transporto sričiai reguliuoti;
   5.18. rengia ir organizuoja tikslinių tyrimų programas vandens transporto srityje;
   5.19. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus vandens transporto srityje, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   5.20. rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms skyriaus veiklos klausimais;
   5.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.


   III SKYRIUS
    SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6.    Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
   6.1. kontroliuoti, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai vandens transporto srityje;
   6.2. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, iš ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, įstaigų prie ministerijos informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, taip pat išvadas dėl skyriaus rengiamų teisės aktų projektų;
   6.3. dalyvauti konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose  vandens transporto klausimais;
   6.4.    atstovauti skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir kitose institucijose;
   6.5. tobulinti skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją;
   6.6.    teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo.
   7. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   IVSKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Skyriaus vedėją priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus vedėjas:
   10.1. organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   10.2. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   10.3. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;
   10.4. atsiskaito už skyriaus darbą;
   10.5. derina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus;
   10.6. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla, svarstymo ministerijos kolegijoje;
   10.7. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   10.8. vykdo kitus departamento direktoriaus su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus.
   11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas valstybės tarnautojas.  

   V SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   12. Skyriaus darbuotojai atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

   VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas, skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
   ______________________

  • Geležinkelių transporto skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jurgita Norkienė
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos susisiekimo  ministro 2016 m. liepos 27 d.
   įsakymu Nr. 3-256


   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   VANDENS IR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO POLITIKOS DEPARTAMENTO
   GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Geležinkelių transporto skyriaus nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau ¬– ministerija) Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento (toliau – departamentas) Geležinkelių transporto skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra departamento padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
    
   II SKYRIUS
    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
   4.1. formuoti ir įgyvendinti geležinkelių transporto valstybės strategiją ir politiką, geležinkelių transporto saugaus eismo politiką, geležinkelių transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politiką, Lietuvos narystės Europos Sąjungoje politiką;
   4.2. nustatyti Lietuvos geležinkelių transporto plėtojimo pagrindines kryptis;
   4.3. koordinuoti geležinkelių transporto veiklą.
   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   5.1. rengia geležinkelių transporto srities planavimo dokumentus, kontroliuoja priskirtų programų įgyvendinimą ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus minėtoje srityje;
   5.2. analizuoja, rengia ir pagal poreikį tikslina geležinkelių transporto srities teisės aktus, teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos klausimais;
   5.3. parenka geležinkelio įmones (vežėjus) teikti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir organizuoja viešųjų paslaugų sutarčių sudarymą;
   5.4. geležinkelių transporto srityje analizuoja tarptautinių transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų, taip pat atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant šiuos projektus, užtikrina tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;
   5.5. analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių geležinkelių transporto organizacijų teisės aktus ir konvencijas, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų;
   5.6. geležinkelių transporto srityje perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;
   5.7. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas geležinkelių transporto klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikia pasiūlymus kitoms institucijoms dėl jų parengtų pozicijų;
   5.8. organizuoja ir užtikrina geležinkelių transporto sričiai priskirtų tarybų, komisijų, komitetų ir kitų darbo grupių posėdžius, jų nutarimų įgyvendinimą; atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose geležinkelių transporto klausimais; geležinkelių transporto srityje bendradarbiauja su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose ir tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą tarptautinėse organizacijose;
   5.9. analizuoja geležinkelių transporto srities ekonominės veiklos rezultatus, teikia pasiūlymus dėl rezultatų gerinimo;
   5.10. koordinuoja, kontroliuoja ir kuruoja Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ veiklą įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
   5.11. dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, ir viešųjų įstaigų, kurių dalininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, valdymo organų darbe;
   5.12. teikia informaciją tinkamai Geležinkelių riedmenų registro, Traukinio mašinistų registro, Infrastruktūros registro veiklai užtikrinti;
   5.13. siūlo, vertina ir įgyvendina priemones, mažinančias geležinkelių transporto neigiamą poveikį aplinkai;
   5.14. rengia pasiūlymus dėl valstybės pagalbos suteikimo geležinkelių transporto srityje;
   5.15. kaupia, sistemina informaciją, būtiną geležinkelių transporto sričiai reguliuoti;
   5.16. rengia ir organizuoja tikslinių tyrimų programas geležinkelių transporto veiklos srityje;
   5.17. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus geležinkelių transporto srityje, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   5.18. rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms skyriaus geležinkelių transporto klausimais;
   5.19. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
   6.1. kontroliuoti, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kitų teisės aktai geležinkelių transporto srityje;
   6.2. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, nustatyta tvarka iš ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, įstaigų prie ministerijos informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, taip pat išvadas dėl skyriaus rengiamų teisės aktų projektų;
   6.3. dalyvauti konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose geležinkelių transporto klausimais;
   6.4.    tobulinti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikaciją;
   6.5.    teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo.
   7. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   IV SKYRIUS
    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

   9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Skyriaus vedėją priima į pareigas ir atleidžia iš jų susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus vedėjas:
   10.1. organizuoja skyriaus darbą: paskirsto uždavinius skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir tiesiogiai atsako už skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   10.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skatinimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų jiems skyrimo; vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   10.3. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;
   10.4. atsiskaito už skyriaus darbą;
   10.5. derina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus;
   10.6. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla, svarstymo ministerijos kolegijoje;
   10.7. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   10.8. vykdo kitus departamento direktoriaus su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus.
   11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

   V SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   12. Skyriaus darbuotojai atsako už tinkamą jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.
            
   VI SKYRIUS
     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas, skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   __________________________________________

 • Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos
  susisiekimo ministro
  2016 m. liepos 27 d.
  įsakymu Nr. 3-256  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  BIUDŽETO IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Departamentas yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
  4. Departamente yra Strateginio planavimo skyrius, Ekonomikos ir biudžeto skyrius, Biudžeto programų vertinimo skyrius, ES paramos koordinavimo skyrius, Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius.
  5. Departamentas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  II SKYRIUS
   DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausieji departamento uždaviniai yra:
  6.1. dalyvauti įgyvendinant valstybės transporto, pašto, elektroninių ryšių, informacinės visuomenės plėtros sričių strategiją ir politiką, rengiant strategines šių sričių programas, koordinuoti jų įgyvendinimą;
  6.2. koordinuoti veiklą rengiant sprendimų projektus, nustatančius Lietuvos transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių plėtojimo pagrindines kryptis, skatinti Lietuvos transeuropinio transporto tinklo (toliau – TEN-T) plėtrą ir koordinuoti šio tinklo integravimą į regionus, Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius transporto tinklus;
  6.3. koordinuoti susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija (toliau – valstybės įmonės), akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija (toliau – bendrovės), viešųjų įstaigų, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija (toliau – viešosios įstaigos), įstaigų prie ministerijos metinių veiklos planų, valstybės investicijų programų transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse rengimą nustatant lėšų poreikį programoms įgyvendinti, finansavimo šaltinius, ir koordinuoti jų įgyvendinimą;
  6.4. vertinti ministerijos planuojamas vykdyti, vykdomas ar baigtas vykdyti biudžeto programas (tikslus, uždavinius, priemones) dėl jų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymo;
  6.5. koordinuoti 2000–2006 metų Sanglaudos fondo, 2007–2013 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos, 2014–2020 metų ES fondų investicijų, ES finansinės pagalbos transeuropinių transporto tinklų plėtros projektams (toliau – TEN-T fondo), Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP) ir kitos tarptautinės finansinės paramos planavimą ir panaudojimą transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse;
  6.6. koordinuoti susisiekimo sričių projektus, įgyvendinamus viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (valdžios ir privataus subjektų partnerystė (VžPP); koncesija) ir vykdyti jų stebėseną;
      6.7. spręsti klausimus, susijusius su ministerijos, šių nuostatų 6.3 papunktyje nurodytų subjektų funkcijų įgyvendinimu, valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo;
  6.8. užtikrinti ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, dalyvauti planuojant kasmetinius ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.
  7. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  7.1. rengia transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  7.2. koordinuoja TEN-T tinklo kūrimą ir integravimą į regioninius, ES ir kitus tarptautinius transporto tinklus, formuoja TEN-T plėtros ilgalaikius prioritetus;
  7.3. organizuoja pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų, prioritetinių krypčių ir svarbiausių darbų parengimą ir juos teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, koordinuoja šių prioritetų svarbiausių darbų įgyvendinimą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai informaciją apie pažangą įgyvendinant šiuos darbus;
  7.4. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektus, organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitų parengimą;
  7.5. rengia (tikslina) susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano projektą, ministerijos metinį veiklos planą, sudaro (tikslina) ministerijos vykdomų programų sąmatų projektus;
  7.6. užtikrina 6.3 papunktyje nurodytų subjektų, kurie gauna biudžeto lėšas ir kurie dalyvauja įgyvendinant susisiekimo ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą, metinių veiklos planų rengimą, rengia išvadas ir teikia siūlymus dėl jų tvirtinimo (tikslinimo), rengia apibendrintą informaciją apie šių planų įgyvendinimą ir programų vykdymą, analizuoja rodiklius, rengia išvadas ir pasiūlymus, rengia ministerijos metinės veiklos ataskaitą;
  7.7. vertina susisiekimo ministro valdymo sričių strateginiame veiklos plane numatytas programas, teikia informaciją ir pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl programų efektyvumo, tobulinimo ir tolesnio įgyvendinimo tikslingumo;
  7.8. atlieka ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir valstybės įmonių, viešųjų įstaigų funkcijų peržiūrą, veiklos ir gebėjimų vertinimą, rengia rekomendacijas dėl jų veiklos gerinimo;
  7.9. koordinuoja transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių infrastruktūros finansavimą, teikia pasiūlymus dėl prioritetinių investicijų projektų finansavimo, rengia valstybės investicijų į transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sektorius programų projektus, koordinuoja ir kontroliuoja valstybės investicijų programos projektų įgyvendinimą;
  7.10. teikia siūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) keitimo, 2014–2020 m. ES fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymo parengimo ir atnaujinimo, rengia, derina su kitomis institucijomis ir tikslina 2014–2020 m. ES fondų investicijų strateginius ir kitus dokumentus, planuoja Veiksmų programos transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių prioritetų ir priemonių įgyvendinimą, užtikrina transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektams ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą;
  7.11. užtikrina transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektų, finansuojamų 2014–2020 m. ES fondų lėšomis, planavimą ir atranką, planuoja kvietimus teikti paraiškas, inicijuoja sprendimų dėl projektų finansavimo skyrimo ar panaikinimo parengimą, atlieka projektų įgyvendinimo stebėseną;
  7.12. užtikrina departamentui priskirtų funkcijų, numatytų ministerijos kanclerio tvirtinamuose 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje vidaus procedūrų vadove ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje vidaus procedūrų vadove, vykdymą;
  7.13. užtikrina transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektų, finansuojamų ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos (TEN-T fondo ir EITP) ir nacionalinėmis lėšomis, įgyvendinimą; organizuoja ES fondų lėšomis finansuojamų projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komiteto posėdžius;
  7.14. atlieka veiksmų programos ministerijos administruojamų priemonių  įgyvendinimo stebėseną, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia veiksmų programos metinei ir galutinei ir kitoms periodinėms įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
  7.15. teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją projektų, finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, iš 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos lėšų, užbaigimo procedūroms atlikti, dalyvauja priežiūros ir valdymo komitetų veikloje;
  7.16. koordinuoja susisiekimo sektoriaus projektus, įgyvendinamus viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (valdžios ir privataus subjektų partnerystė (VžPP); koncesija) ir vykdo jų stebėseną;
  7.17. teikia Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai informaciją apie valstybės įmonėms ir bendrovėms suteiktą valstybės pagalbą;
  7.18. teikia pasiūlymus dėl šių nuostatų 6.3 papunktyje nurodytų valstybės valdomų įmonių vadovaujančiųjų darbuotojų darbo užmokesčio, analizuoja su tuo susijusią informaciją ir rengia su tuo susijusius teisės aktus;
  7.19. analizuoja šių nuostatų 6.3 papunktyje nurodytų subjektų metinius veiklos planus, ketvirtines ir metines veiklos ataskaitas, teikia išvadas ministerijos vadovybei ir rengia ministro įsakymų dėl ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų  valstybės įmonių ir  viešųjų įstaigų finansinės atskaitomybės ir paskirstytinojo pelno paskirstymo tvirtinimo projektus;
  7.20. rengia programoms, kurių vykdytojai nėra biudžetinės įstaigos, skirtų biudžeto lėšų naudojimo sutarčių projektus;
      7.21. atstovauja valstybės interesams, įgyvendinant jai nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises akcinėse bendrovėse, įmonių savininko teises ir pareigas valstybės įmonėse, teises ir pareigas viešosiose įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė;
      7.22. rengia ministro įsakymų, kurie prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams, kai visų akcijų valdytoja yra ministerija, projektus;
      7.23. nagrinėja ir rengia teisės aktų dėl šių nuostatų 6.3 papunktyje nurodytų subjektų valstybei nuosavybės teise priklausančio patikėjimo teise valdomo turto perdavimo, panaudos, nurašymo, investavimo, kapitalo didinimo ir mažinimo projektus;
      7.24. rengia dokumentų dėl ministerijos ir šių nuostatų 6.3 papunktyje nurodytų subjektų valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo projektus;
      7.25. pagal ministerijos administracijos padalinių pateiktus duomenis rengia ministerijos metinio viešųjų pirkimų plano projektą ir teikia jį ministerijos kancleriui tvirtinti;  
      7.26. organizuoja, koordinuoja ir užtikrina ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
      7.27.  savarankiškai arba kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia teisės aktų projektus, susijusius su strateginio planavimo, ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos, mokesčių, valstybės turto valdymo, viešųjų pirkimų klausimais;
      7.28. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, susijusius su strateginio planavimo, ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos, mokesčių, valstybės turto valdymo, viešųjų pirkimų klausimais, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
  7.29. atstovauja ministerijai susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose strateginio planavimo, ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos, mokesčių, valstybės turto valdymo, viešųjų pirkimų klausimais;
  7.30. koordinuoja ir kontroliuoja Transporto investicijų direkcijos veiklą įgyvendinant įstatymus ir kitus teisės aktus, t. y. analizuoja Transporto investicijų direkcijos veiklos ataskaitas, jų projektus ir teikia išvadas, kontroliuoja priskirtų programų įgyvendinimą;
  7.31. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.


  III SKYRIUS
   DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

  8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  8.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, šių nuostatų 6.3 papunktyje nurodytų subjektų informaciją, reikalingą departamento uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
  8.2. gauti iš ES struktūrinių fondų, vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, mokėjimus atliekančiosios ir įgyvendinančiųjų institucijų visą informaciją, susijusią su ES fondų investicijų administravimu;
  8.3. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, įstaigų, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas Vyriausybės pavedimu įgyvendina ministerija, specialistus, susitarus su jų vadovais, departamento uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;
  8.4. kelti departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  kvalifikaciją;
  8.5. teikti ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento darbo tobulinimo.
  9. Departamentas turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.
  10. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Departamentui vadovauja direktorius, kuris yra pavaldus ministerijos kancleriui. Departamento direktorius priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  12. Departamento direktorius:
  12.1. organizuoja departamento darbą – paskirsto užduotis departamento skyriams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai;
  12.2. vertina, užtikrina tinkamą departamento parengtų raštų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų kokybę departamento kompetencijos klausimais;
  12.3. teikia ministerijos vadovybei siūlymus ir išvadas departamento vykdomų funkcijų klausimais;
  12.4. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, kvalifikacijos tobulinimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  12.5. atsiskaito už departamento darbą;
  12.6. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
  12.7. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.
  13. Nesant departamento direktoriaus, jį pavaduoja departamento direktoriaus pavaduotojas, kuris skiriamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  V SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,  ATSAKOMYBĖ

  14. Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už tinkamą departamentui priskirtų funkcijų vykdymą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

      15. Departamento darbo organizavimas keičiamas ar departamentas naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
              
  ___________________________

  • Strateginio planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Birutė Mieldažienė
   Eugenijus Ramaškevičius
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos
   susisiekimo ministro
   2016 m. liepos 27 d.
   įsakymu Nr. 3-256


   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   BIUDŽETO IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO
   STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI


   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento (toliau – departamentas) Strateginio planavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra departamento padalinys.
   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

       5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
       5.1. rengti transporto, pašto, elektroninių ryšių, informacinės visuomenės plėtros sričių ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, koordinuoti jų įgyvendinimą;
       5.2. teikti pasiūlymus dėl transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių pagrindinių krypčių skatinant Lietuvos transeuropinio transporto tinklo (toliau – TEN-T) plėtrą ir koordinuojant šio tinklo integravimą į regionus, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitus tarptautinius transporto tinklus ir investicijų nustatymo;
       5.3. rengti strateginio planavimo dokumentus ES investicijoms gauti, teikti pasiūlymus dėl projektų finansavimo; rengti Lietuvos Respublikos  susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano projektą;
   5.4. planuoti 2014–2020 metų ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos panaudojimą transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse.
       6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:        
   6.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika, rengia (prireikus tikslina) ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, viešųjų įstaigų, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, įstaigų prie ministerijos metinių veiklos planus; rengia (prireikus tikslina) transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse valstybės investicijų programas, nustato lėšų poreikį programoms įgyvendinti ir finansavimo šaltinius;
   6.2. rengia pasiūlymus dėl transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių biudžeto programų sudarymo (investicijų klausimais);
       6.3. rengia susisiekimo ministro valdymo sričių valstybės kapitalo investicijų projektų trejų metų įgyvendinimo programas, koordinuoja jų įgyvendinimą, rengia ir analizuoja valstybės kapitalo investicijų panaudojimo ataskaitas;
       6.4. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių įgyvendinimo ir jos prioritetinių priemonių vykdymo ataskaitų projektus, organizuoja prioritetinių priemonių įgyvendinimą, rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitų nustatytų dalių projektus;
       6.5. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų, prioritetinių krypčių ir svarbiausių darbų, koordinuoja ministerijai priskirtų svarbiausių darbų įgyvendinimą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai informaciją apie pažangą įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų svarbiausius darbus;
       6.6. rengia transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus (tarpinstitucinius veiklos planus), koordinuoja jų įgyvendinimą; rengia transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros veiklos prognozes, teikia pasiūlymus rengiant Lietuvos Respublikos ūkio raidos prognozes transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse;
       6.7. teikia pasiūlymus formuojant ir koordinuojant Lietuvos TEN-T plėtros ilgalaikius prioritetus, dėl kitų įgyvendinimų institucijų plėtros programų ir kitų rengiamų strateginio planavimo dokumentų (tarpinstitucinių veiklos planų);
   6.8. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su ES struktūrinių fondų investicijų skyrimu; atstovauja Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose;
   6.9. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa), 2014–2020 m. ES fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymo;
   6.10. rengia ir tikslina transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių 2014–2020 m. ES fondų investicijų planavimo strateginio planavimo ir kitus dokumentus, reglamentuojančius Veiksmų programos administravimą ir finansavimą;
   6.11. organizuoja transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektų, finansuojamų 2014–2020 m. ES fondų lėšomis, atrankos kriterijus, teikia pasiūlymus dėl šių projektų atrankos, užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje;
   6.12. atlieka tarpinės institucijos funkcijas, nustatytas Vyriausybės patvirtintose Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, susijusias su transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių 2014–2020 m. ES fondų lėšų planavimu;
   6.13. atlieka transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektų, finansuojamų 2014–2020 metų ES fondų lėšomis, ir kitų tarptautinių investicijų, planavimą ir atranką, planuoja kvietimus teikti paraiškas, inicijuoja sprendimų dėl projektų finansavimo skyrimo ir panaikinimo parengimą; vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
   6.14. prognozuoja 2014–2020 metų ES fondų lėšų ir kitų tarptautinių investicijų panaudojimą pagal administruojamus prioritetus ir priemones, imasi priemonių, kad fondų lėšos nebūtų prarastos, rengia ES fondų investicijų veiksmų programų priemonių įgyvendinimo planą ir planuoja ES fondų investicijų ir bendrojo finansavimo lėšas susisiekimo sektoriui;
   6.15. rengia ir teikia informaciją Veiksmų programos stebėsenos komitetui, dalyvauja Veiksmų programos valdymo komitetų veikloje;
   6.16. organizuoja Valstybės projektų planavimo ir atrankos komisijos darbą, užtikrina sprendimų įgyvendinimą;
   6.17. renka ir sistemina informaciją apie 2014–2020 metų ES fondų  lėšomis finansuojamus transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių infrastruktūros projektus;
   6.18. rengia ir teikia mokėjimo institucijai einamaisiais ir pirmais ateinančiais metais numatomų patvirtinti deklaruotinų išlaidų prognozes;
   6.19. užtikrina skyriui priskirtų funkcijų, numatytų ministerijos kanclerio tvirtinamuose
   2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje vidaus procedūrų vadove ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų administravimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje vidaus procedūrų vadove, vykdymą;
   6.20. teikia ir atnaujina informaciją, kuri skelbiama ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lt ir ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
   6.21. užtikrina skyriaus dokumentacijos tinkamą saugojimą, pagal patvirtintą dokumentacijos planą tvarko skyriaus bylas ir atiduoda jas į ministerijos archyvą, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;
       6.22. rengia Nacionalinės pažangos programos, Nacionalinės reformų darbotvarkės ir kitų strateginių šalies planavimo dokumentų (tarpinstitucinių veiklos planų), už kurių vykdymą atsakinga ministerija, kasmetines ataskaitas;
       6.23. bendradarbiauja su šalies ir tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, fondais, agentūromis transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros finansavimo klausimais;
       6.24. rengia teisės aktų, susisiekimo ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių projektus, susijusius su ES struktūrinių fondų investicijų administravimu ir strateginio planavimo dokumentų parengimu;
   6.25. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, susijusius su ES struktūrinių fondų investicijų administravimu ir strateginių dokumentų parengimu, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   6.26. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.  

   III SKYRIUS
    TEISĖS IR PAREIGOS

   7. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
   7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, įstaigų, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, informaciją, reikalingą skyriaus tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
   7.2. gauti iš ES fondų  vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimus atliekančios, įgyvendinančiųjų (Transporto investicijų direkcijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros), kitų institucijų (Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos ir kt.) ir projektų vykdytojų visą informaciją, susijusią su ES struktūrinių fondų investicijų administravimu;
   7.3. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su vadovais, skyriaus priskirtiems klausimams spręsti;
   7.4. kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikaciją;
   7.5. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl  darbo tobulinimo.
   8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
       9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   IV SKYRIUS
   DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus vedėjas:
       11.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir  darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį,  ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai;
       11.2. vertina, užtikrina tinkamą skyriaus parengtų raštų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų kokybę skyriaus kompetencijos klausimais;
       11.3. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,  skatinimo, tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo ir skyriaus darbo tobulinimo;
       11.4. atsiskaito už skyriaus darbą;
   11.5. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   11.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   V SKYRIUS
   SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR  DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ, ATSAKOMYBĖ

       12. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
   VI SKYRIUS
    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

       13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.


   __________________________

  • Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Roma Andruškevičienė
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos susisiekimo
   ministro 2016 m. liepos 27 d.
   įsakymu Nr. 3-256

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   BIUDŽETO IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO
   VALSTYBĖS TURTO VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento (toliau – departamentas) Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
       3. Skyrius yra departamento padalinys.
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   II SKYRIUS
    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

       5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
   5.1. spręsti klausimus, susijusius su ministerijos, kaip ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių (toliau – įmonė), viešųjų įstaigų (toliau – viešoji įstaiga) savininko, dalininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų bendrovių (toliau – bendrovė) valstybei nuosavybes teise priklausančių akcijų valdytojos, funkcijų įgyvendinimu;
   5.2. spręsti klausimus, susijusius su ministerijos, šių nuostatų 5.1 papunktyje nurodytų subjektų ir įstaigų prie ministerijos valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo;
   5.3. užtikrinti ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, dalyvauti planuojant kasmetinius ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.
       6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. nagrinėja ir rengia teisės aktų dėl įmonių, viešųjų įstaigų ir įstaigų prie ministerijos valstybei nuosavybės teise priklausančio patikėjimo teise valdomo turto perdavimo, panaudos, nurašymo, investavimo, kapitalo didinimo ir mažinimo projektus;
   6.2. nagrinėja ir rengia teisės aktų dėl bendrovių valstybei nuosavybės teise priklausančio pagal patikėjimo sutartį valdomo turto perdavimo, nurašymo, investavimo, įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo projektus;
   6.3. nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl įstaigų prie ministerijos ir įmonių turto nuomos viešo konkurso būdu;
   6.4. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo, dalyvauja rengiant atitinkamų teisės aktų projektus;
   6.5. rengia įsakymų dėl šių nuostatų 5.1 papunktyje nurodytų subjektų įstatų tvirtinimo ar jų pakeitimo projektus,  rengia ministro įsakymų dėl šių nuostatų 5.1 papunktyje nurodytų subjektų kolegialių organų sudarymo ir jų keitimo projektus, Vyriausybės nustatytais atvejais organizuoja kandidatų į įmonių ir bendrovių kolegialius organus atrankos procedūras, Vyriausybės nustatytais atvejais rengia ministro įsakymų dėl įgaliojimo suteikimo asmenims perduoti ar priimti valstybės turtą projektus;
   6.6. rengia dokumentų, susijusių su  bendrovių valstybei nuosavybės teise priklausančio pagal patikėjimo sutartį valdomo nekilnojamojo turto registravimu Nekilnojamojo turto registre, projektus;
   6.7. rengia pasiūlymus (suderinimus, sutikimus) dėl įstaigų prie ministerijos ir įmonių turto valdytojų sprendimų dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo kitam juridiniam asmeniui ir pasiūlymus (suderinimus, sutikimus) dėl įstaigų prie ministerijos ir įmonių turto valdytojų sutikimų (arba sprendimų, jeigu turtas perduodamas turto valdytojo sprendimu) dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais kitiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės  patvirtintame Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos apraše nurodytiems subjektams;
   6.8. rengia ministro įsakymų dėl įgaliotinio balsavimo bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų metu, kai bendrovėse yra daugiau kaip vienas akcininkas, projektus, ministro įsakymų, kurie prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams, kai visų akcijų valdytoja yra ministerija, projektus;
   6.9. rengia paraiškas bendrovių valdyboms visuotiniam akcininkų susirinkimui sušaukti;
   6.10. kas ketvirtį surenka iš bendrovių išrašus iš vertybinių popierių sąskaitų (arba akcijų sertifikatus), apibendrina duomenis apie valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičių, akcinį valstybės kapitalą, analizuoja priežastis dėl akcijų skaičiaus padidėjimo arba sumažėjimo ir teikia duomenis ir išvadas ministerijos finansinei atskaitomybei sudaryti bei pareikalavus kontroliuojančioms institucijoms;
   6.11. nagrinėja kitų valstybės institucijų, įstaigų, ministerijos administracijos padalinių parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų viešųjų pirkimų ir valstybės turto valdymo klausimais projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
   6.12. atstovauja ministerijai darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant ministerijos viešųjų pirkimų ir valstybės turto valdymo klausimus;
   6.13. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pasiūlymus ir teikia pasiūlymus dėl tiekėjų pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, rengia ministerijos viešųjų pirkimų komisijų sprendimų projektus;
   6.14. pagal ministerijos administracijos padalinių pateiktus duomenis rengia ministerijos metinio viešųjų pirkimų plano projektą ir teikia jį ministerijos kancleriui tvirtinti;
   6.15. priskiria prekių, darbų pirkimo kodus ir paslaugų kategorijas atitinkamiems prekių, paslaugų ir darbų pirkimams rengiamame kasmetinio pirkimų plano projekte, skaičiuoja ministerijos viešųjų pirkimų vertes;
   6.16. rengia viešųjų pirkimų dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus ir teikia juos ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms;
   6.17. vykdo viešųjų pirkimų, susijusių su Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu, procedūras;
   6.18. rengia ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas apie ministerijos vykdytus viešuosius pirkimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
   6.19. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams, rengia ir teikia pranešimus, informacinius raštus tiekėjams;
   6.20. rengia prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių (tarp jų ir sutarčių, finansuojamų Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) projektus;
   6.21. vertina ministerijos administracijos padalinių parengtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių (tarp jų ir sutarčių, finansuojamų Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
   6.22. tikrina ministerijos administracijos padalinių pateiktų paraiškų-užduočių projektus, juose nurodytų  kvalifikacinių  reikalavimų tiekėjams  ir  techninių  specifikacijų  atitiktį  Viešųjų

   pirkimų įstatymo principams, prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių apskaičiavimo teisingumą;
   6.23. rengia teisės aktų ir dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais ir valstybės turto valdymu, projektus;
   6.24. konsultuoja ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų ir valstybės turto valdymo klausimais;
   6.25. atstovauja ministerijai teismuose, valstybės institucijose ir įstaigose (tarp jų ir įstaigose prie ministerijos), įmonėse, viešosiose įstaigose, bendrovėse dėl viešųjų pirkimų ir valstybės turto valdymo klausimų;
   6.26. rengia ieškinius, pareiškimus, atsiliepimus ir kitus procesinius dokumentus, susijusius su ministerijos vykdytais viešaisiais pirkimais ir valstybės turto valdymu;
   6.27. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie ministerijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;
   6.28. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, susijusius su viešaisiais pirkimais ir valstybės turto valdymu, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   6.29. saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
   6.30. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

       7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
       7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, iš įmonių, bendrovių, viešųjų įstaigų ir įstaigų prie ministerijos informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms įgyvendinti ir pavedimams vykdyti;
       7.2. pasitelkti kitų ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti;
       7.3. tobulinti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  kvalifikaciją;
       7.4. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo.
   8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

       10. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
       11. Skyriaus vedėjas:
       11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis,  ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai;
       11.2. vertina skyriaus parengtų raštų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų ir dokumentų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
       11.3. atstovauja skyriui pasitarimuose ir posėdžiuose ministerijoje, ir ministerijai – kitose valstybės institucijose, teismuose, įmonėse ir įstaigose;
       11.4. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo ir skyriaus darbo tobulinimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
       11.5. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis,  sudarymu ir jų kvalifikacijos tobulinimu;
       11.6. atsiskaito už skyriaus darbą;
       11.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
       12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

   V SKYRIUS
   SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATSAKOMYBĖ

       12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis,  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

   VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

       13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  • Ekonomikos ir biudžeto skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ona Barauskienė
   Aušra Gudinavičienė
   PATVIRTINTA
                                       Lietuvos Respublikos susisiekimo
                                       ministro 2016 m. liepos 27 d.
                                       įsakymu Nr. 3-256

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   BIUDŽETO IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO
   EKONOMIKOS IR BIUDŽETO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento (toliau – departamentas) Ekonomikos ir biudžeto skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra departamento padalinys.
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

       5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
       5.1. dalyvauti     rengiant transporto, pašto, elektroninių ryšių, informacinės visuomenės plėtros sričių vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;    
   5.2. rengti ministerijos metinės veiklos plano projektą;
   5.3. organizuoti ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija (toliau – valstybės įmonės), akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija (toliau – bendrovės), viešųjų įstaigų, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija (toliau – viešosios įstaigos), strateginių veiklos planų projektų ir patvirtintų planų ataskaitų rengimą;
   5.4. užtikrinti, kad tinkamai ir laiku būtų sudaryti ministerijos biudžeto programų sąmatų projektai ir organizuoti biudžeto programų vykdytojų – ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, bendrovių, viešųjų įstaigų ir įstaigų prie ministerijos (toliau kartu vadinamos – įstaigos) biudžeto programų sąmatų projektų sudarymą.
   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
       6.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika, rengia (tikslina) valstybės biudžeto skaičiavimų formas strateginio veiklos plano projektui, rengia ministerijos metinio veiklos plano projektą;
   6.2. rengia (tikslina) ministerijos biudžeto programų projektus, teikia juos tvirtinti susisiekimo ministrui, teikia pasiūlymus dėl asignavimų paskirstymo (tikslinimo) pagal programas;
       6.3. įkelia ir tvarko ministerijos biudžeto programų sąmatų duomenis Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemoje;
   6.4. rengia ministerijos metinio veiklos plano projektą ir pasiūlymus dėl ministerijos metinės veiklos ataskaitos;
   6.5. rengia ministerijos vykdomai programai skirtų asignavimų panaudojimo ataskaitas;
   6.6. rengia ministerijos biudžeto programoms ir jų priemonėms, kurių vykdytojai nėra biudžetinės įstaigos, įgyvendinti skirtų biudžeto lėšų naudojimo sutarčių projektus;
   6.7. teikia valstybės institucijoms informaciją apie ministerijos biudžeto programoms, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija, skirtų asignavimų naudojimą;
   6.8. įkelia ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano programų vykdymo ataskaitų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą;
   6.9. rengia ministerijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių vardinius sąrašus ir teikia su tuo susijusią informaciją departamento vadovybei;
       6.10. analizuoja informaciją ir rengia pasiūlymus dėl valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų  vadovaujančiųjų darbuotojų darbo užmokesčio, rengia su tuo susijusius teisės aktų projektus;
        6.11. teikia valstybės institucijoms informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, bendrovių ir įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį;
       6.12. analizuoja valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų strateginių veiklos planų projektus, metines veiklos ataskaitas, ekonominius ir finansinius rodiklius ir teikia ministerijos vadovybei išvadas, rengia susisiekimo ministro įsakymų dėl valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų strateginių veiklos planų, pagrindinių finansinių rodiklių, finansinės atskaitomybės ir paskirstytinojo pelno paskirstymo tvirtinimo projektus;
   6.13. renka duomenis apie valstybės įmonių ir bendrovių metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitą informaciją, nurodytą Vyriausybės patvirtintame Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių apraše, sistemina gautą informaciją;
   6.14. kaupia, apibendrina ir teikia aktualią informaciją suinteresuotoms institucijoms apie valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus;
   6.15. rengia teisės aktų projektus, susijusius su šiuose nuostatuose nurodytų funkcijų vykdymu, ir teikia pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir institucijų parengtų teisės aktų projektų minėtais klausimais;
   6.16. kaupia ir sistemina ministerijos biudžeto programų ataskaitas, valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklos rodiklius ir kitą informaciją, kurios reikia ministerijos strateginiams tikslams įgyvendinti;
   6.17. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, susijusius su šiuose nuostatuose skyriui priskirtomis funkcijomis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
       6.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.


   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

       7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
   7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, valstybės įmonių, bendrovių, viešųjų įstaigų ir įstaigų prie ministerijos informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
   7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, susitarus su jų vadovais, dokumentų projektams rengti ir svarstyti;
       7.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo;
       7.4. kelti skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, ir valstybės tarnautojų (toliau kartu – darbuotojai) kvalifikaciją.
       8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.
       9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

       10. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.    
   11. Skyriaus vedėjas:
       11.1. organizuoja skyriaus veiklą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai;
       11.2. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, kvalifikacijos tobulinimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   11.3. vertina, užtikrina tinkamą skyriaus parengtų raštų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų kokybę skyriaus kompetencijos klausimais;
       11.4. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   11.5. atsiskaito už skyriaus darbą;
   11.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės  pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.  
   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

   V SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

       13. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą  pareigų vykdymą.
                   
   VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

       14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
           ____________________________________________

  • Biudžeto programų vertinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Janina Laskauskienė
      

          PATVIRTINTA
                                          Lietuvos Respublikos susisiekimo
                                                                                                          ministro 2016 m.  liepos 27 d.
                                                  įsakymu Nr. 3-256


   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   BIUDŽETO IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO
   BIUDŽETO PROGRAMŲ VERTINIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento (toliau – departamentas) Biudžeto programų vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra departamento padalinys.  
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
   5.1. sistemingai ir objektyviai vertinti susisiekimo ministrui pavestų reguliavimo sričių planuojamas vykdyti, vykdomas ar baigtas vykdyti biudžeto programas (tikslus, uždavinius, priemones) dėl jų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymo; vertinti įstaigų prie ministerijos metinių veiklos planų atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintai Strateginio planavimo metodikai (toliau – Strateginio planavimo metodika) ir kitiems teisės aktams;
   5.2. sistemingai ir objektyviai vertinti susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano (toliau – Strateginis veiklos planas) programų (tikslų, uždavinių, priemonių, rodiklių) vykdymą, parengti apibendrintą informaciją apie metinių veiklos planų įgyvendinimą, programų vykdymą ministerijos metinei veiklos ataskaitai;
   5.3. sistemingai ir objektyviai vertinti įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija (toliau – valstybės įmonės), įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, kuriose ministerija įgyvendina savininko ar dalininko teises ir pareigas (toliau – viešosios įstaigos), vykdomas funkcijas, jų vykdomą veiklą, gebėjimus;
   5.4. teikti pasiūlymus dėl kitų programų (Nacionalinės pažangos programos, plėtros programų, tarpinstitucinių programų) vertinimo atlikimo; vertinti kitas programas, už kurių vertinimą atsakinga ministerija;
   5.5. koordinuoti susisiekimo sektoriaus projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu (valdžios ir privataus subjektų partnerystė (VžPP); koncesija), galimybių studijų rengimą ir šių projektų įgyvendinimą, vykdyti jų stebėseną.
   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. vertina Strateginiame veiklos plane numatytas programas, rengia ataskaitas ir rekomendacijas ir teikia informaciją departamento vadovybei sprendimams dėl programų tikslingumo, tobulinimo ir jų tęstinio tikslingumo priimti;
   6.2. ministerijos atitinkamų metų Strateginio veiklos plano bendrojoje informacijoje apie programą teikia informaciją apie programų vertinimo rezultatus, veiklos efektyvumo didinimo kryptis pagal Strateginio planavimo metodikos nuostatas;
   6.3. vertina valstybės įmonių, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų ir akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija (toliau – akcinės bendrovės), kurios dalyvauja įgyvendinant Strateginį veiklos planą, metinių veiklos planų atitiktį Strateginio planavimo metodikai ir kitiems teisės aktams;
   6.4. atlieka ministerijos, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių funkcijų peržiūrą, rengia ataskaitas ir rekomendacijas dėl šių įstaigų ir įmonių veiklos gerinimo;
   6.5. atlieka įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių veiklos ir gebėjimų vertinimą, rengia ataskaitas ir rekomendacijas dėl šių įstaigų ir įmonių veiklos gerinimo;
   6.6. parengia ir įkelia į Stebėsenos informacinės sistemą (SIS) informaciją apie ministerijos ir įstaigų prie ministerijos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų įgyvendinimą;
   6.7. analizuoja ir vertina ministerijos, valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, įstaigų prie ministerijos ir akcinių bendrovių, kurios dalyvauja įgyvendinant Strateginį veiklos planą, vykdomų programų tarpines ataskaitas ir kitą informaciją, būtiną ministrui priskirtoms veiklos sritims reguliuoti;
   6.8. rengia apibendrintą informaciją apie ministerijos, valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, įstaigų prie ministerijos ir akcinių bendrovių, kurios dalyvauja įgyvendinant Strateginį veiklos planą, metinių veiklos planų įgyvendinimą ir programų vykdymą, analizuoja ir vertina rodiklius, rengia išvadas ir pasiūlymus;
   6.9. rengia ministerijos metinės veiklos ataskaitos projektą;
   6.10. rengia apibendrintą informaciją apie ministerijos, atsakingos už kitų programų (Nacionalinės pažangos programos, plėtros programos, tarpinstitucinių programų) vertinimo funkcijų, nurodytų Strateginio planavimo metodikoje, vykdymą;
   6.11. organizuoja ir koordinuoja susisiekimo sektoriaus projektų, įgyvendinamų ir planuojamų įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu (valdžios ir privataus subjektų partnerystė (VžPP); koncesija) galimybių studijų vykdymą, projektų įgyvendinimo eigą, rengia informaciją su išvadomis ir pasiūlymais;
   6.12. atlieka ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių nuosavomis lėšomis vykdomų investicijų projektų stebėseną, gautą informaciją analizuoja ir vertina;
   6.13. rengia teisės aktų projektus, teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, susijusius su šiuose nuostatuose nustatytomis funkcijomis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   6.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.


   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
   7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
   7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, dokumentų projektams rengti ir svarstyti, skyriui priskirtiems klausimams nagrinėti;
   7.3. kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau –darbuotojai), kvalifikaciją;
   7.4. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo.
   8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir  darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   11.2. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo ir tarnybinių (drausminių)  nuobaudų jiems skyrimo; vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   11.3. vertina ir vizuoja skyriaus parengtus raštus, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   11.4. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka  ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   11.5. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

   V SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   13. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

   VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.


  • ES paramos koordinavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Danutė Čepienė
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos susisiekimo  
   ministro 2016 m. liepos 27 d.   
   įsakymu Nr. 3-256


   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   BIUDŽETO IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO
   ES PARAMOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI
                                                                             

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.    Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento (toliau – departamentas) ES paramos koordinavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   2.    Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3.    Skyrius yra departamento padalinys.
   4.    Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
                                    
   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5.    Svarbiausias skyriaus uždavinys yra koordinuoti 2000–2006 m. Sanglaudos fondo, 2007–2013 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų, ES finansinės pagalbos transeuropinių transporto tinklų plėtros projektams (toliau – TEN-T fondas), Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP fondas) (toliau bendrai – ES investicijos) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuotų ir finansuojamų projektų įgyvendinimą transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių srityse.
   6.    Skyrius, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   6.1.    rengia teisės aktų, reglamentuojančių transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sričių ES investicijų ar kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo ir finansavimo projektus,  jų detalizavimo dokumentus, atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, rengia ir atnaujina valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, rengia 2014–2020 m. ES fondų investicijų  ministerijoje vidaus procedūrų vadovą, ministerijos kanclerio tvirtinamą potvarkį dėl atsakomybės sričių administruojant ES investicijų nustatymo; teikia pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl ES investicijų kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos tobulinimo;
   6.2.    vertina projektinius pasiūlymus dėl valstybės projektų, kuriems siekiama gauti            2014–2020 m. ES fondų finansavimą, įgyvendinimo ir įtraukimo į valstybės projektų sąrašus;
   6.3.    atsižvelgdamas į Transporto investicijų direkcijos (toliau – TID) ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) teikiamas projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas, rengia susisiekimo ministro įsakymų dėl finansavimo projektams skyrimo projektus; nustatyta tvarka teikia juos derinti ir pasirašyti;
   6.4.    inicijuoja ir koordinuoja trišalių projektų sutarčių, kartu su TID arba CPVA ir projektų vykdytojais, pasirašymą, jų pakeitimų derinimą, jeigu taip numatyta projektų finansavimo sąlygų aprašuose; koordinuoja dvišalių projektų sutarčių pasirašymą tarp TID arba CPVA ir projektų vykdytojų;
   6.5.    Finansų ministro patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu projektų vykdytojams: tikrina iš TID arba CPVA gautas mokėjimų paraiškas asignavimų valdytojui (ministerijai), atlieka atitinkamus veiksmus 2014–2020 metų ES fondų posistemyje (toliau – SFMIS2014), kad mokėjimo paraiškos būtų perduotos ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui;
   6.6.    vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją; įtaręs pažeidimą arba įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su 2014–2020 m. ES fondų investicijų ar EITP fondo lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša atitinkamoms institucijoms;
   6.7.    rengia ir teikia atsakingiems darbuotojams ar vadovaujančiajai institucijai aktualią informaciją apie ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuotus ar finansuojamus projektus, kurios reikia metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose numatytai informacijos sklaidai užtikrinti ar kuri turi būti skelbiama ministerijos interneto svetainėje ir interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;
   6.8.    koordinuoja 2014–2020 m. ES fondų investicijų paramos lėšomis finansuojamus projektus, naudodamasis SFMIS2014, TID, CPVA ir projektų vykdytojų teikiama informacija, vykdo projektų, finansuojamų ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, priežiūrą, stebėseną, analizuoja įgyvendinamų projektų pasiektus rezultatus, kaupia informaciją apie projektų įgyvendinimo eigą, lėšų panaudojimą, prireikus poreikiui teikia aktualią suvestinę informaciją ministerijos vadovybei, atsakingoms institucijoms, periodinėms, metinės ar galutinėms įgyvendintų projektų būklės ataskaitoms parengti;
   6.9.    koordinuoja 2000–2006 m. Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamus projektus, tikrina TID teikiamas 2000–2006 m. Sanglaudos fondo projektų ir sutarčių būklės, įgyvendinimo, finansines, metines ataskaitas, rengia ir teikia ministerijos vadovybei, atsakingoms institucijoms informaciją, kurios reikia projektų užbaigimo procedūroms atlikti;
   6.10.    koordinuoja TEN-T programos ir EITP lėšomis finansuotus ar finansuojamus projektus, teikia Europos Komisijai paraiškas, ataskaitas ir kitus dokumentus, rengia ir tikslina Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisykles, Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektų valdymo ir kontrolės sistemos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą; rengia suvestinę aktualią informaciją apie įgyvendinamus projektus;
   6.11.    dalyvauja kuriant Lietuvos transeuropinį transporto tinklą, koordinuoja šio tinklo integravimą į regionus;
   6.12.    koordinuoja 2014–2020 m. ES fondų investicijų techninės paramos lėšomis finansuojamus ministerijos įgyvendinamus projektus, vykdo projektų priežiūrą, stebėseną, analizuoja pasiektus rezultatus, kaupia informaciją apie projektų įgyvendinimo eigą, lėšų panaudojimą, prireikus teikia aktualią suvestinę informaciją ministerijos vadovybei, atsakingoms institucijoms, periodinėms, metinėms ar galutinėms įgyvendintų projektų būklės ataskaitoms parengti;
   6.13.    gavęs informaciją iš TID, kad įgyvendinant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotus projektus, padarytas pažeidimas, Finansų ministro patvirtintų Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių nustatyta tvarka inicijuoja sprendimo dėl tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, priėmimą; taip pat inicijuoja sprendimo dėl 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų, nesusijusių su nustatytu pažeidimu, grąžinimo priėmimą;
   6.14.    atlieka veiksmus, susijusius su 2014–2020 m. ES fondų investicijų lėšų susigrąžinimu;
   6.15.    kaupia, rengia, analizuoja ir sistemina informaciją apie projektus, finansuotus ar finansuojamus ES investicijų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, kuriems skiriama valstybės ar de minimis pagalba, koordinuoja projektų vykdytojų veiksmus, kai reikia kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą ar Europos Komisiją dėl atitikties valstybės ar de minimis pagalbos taisyklėms, rengia metines suteiktos valstybės pagalbos ataskaitas ir kitą aktualią informaciją, susijusią su valstybės ar de minimis pagalba, suinteresuotoms institucijoms;
   6.16.    atstovauja ministerijai ir dalyvauja darbo grupių ir komisijų veiklose, susitikimuose ir kituose renginiuose ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos koordinavimo klausimais;
   6.17.    nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, susijusius su šiuose nuostatuose skyriui priskirtų funkcijų vykdymu, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   6.18.    saugo pagal skyriui priskirtą kompetenciją gaunamų ir rengiamų ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo, lėšų panaudojimo ataskaitas ir kitus aktualius dokumentus, užtikrina, kad dokumentai būtų tvarkingai surūšiuoti ir prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims, paruošia dokumentus saugojimui archyve;
   6.19.    koordinuoja ir kontroliuoja TID veiklą įgyvendinant įstatymus ir kitus teisės aktus, analizuoja ir teikia išvadas dėl TID veiklos ataskaitų ir jų projektų, ministerijos vadovybės pavedimu kontroliuoja priskirtų TID biudžeto programų įgyvendinimą;
   6.20.    vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   7.    Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
   7.1.    gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija,  įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, kuriose ministerija įgyvendina teises ir pareigas, akcinių bendrovių, kurių akcijų valdytoja yra ministerija,  informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
   7.2.    gauti iš vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, mokėjimus atliekančiosios, įgyvendinančiosios institucijų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, koordinuojančios regionų projektų įgyvendinimą, regionų plėtros tarybų, Stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo komitetų, kitų institucijų ir jų administruojamų duomenų bazių ir pareiškėjų / projektų vykdytojų visą informaciją, susijusią su Sanglaudos fondo strategijos, Veiksmų programų ir projektų įgyvendinimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos;
   7.3.    vykdyti TID ir CPVA funkcijų atlikimo priežiūrą ir kontrolę;
   7.4.    tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;
   7.5.    prireikus siūlyti pasitelkti mokslinių institucijų ir konsultacinių įmonių ekspertus įgyvendinant transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sričių projektus;
   7.6.    pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, dokumentų projektams rengti ir svarstyti,  skyriui priskirtiems klausimams nagrinėti;
   7.7.    kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikaciją;
   7.8.    teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo.
   8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.
   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
   10. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
       11. Skyriaus vedėjas:
   11.1.    organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   11.2.    teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, kvalifikacijos tobulinimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   11.3.    vertina, užtikrina tinkamą skyriaus parengtų raštų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų kokybę,4 skyriaus kompetencijos klausimais atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   11.4.    atsiskaito už skyriaus darbą;
   11.5.    vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius departamento direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

   V SKYRIUS
   SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATSAKOMYBĖ

   13. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

   VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
   _____________________________________________
 • Teisės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nelė Jokubauskaitė
  Liutauras Šlajus
  Neringa Kaktavičiūtė-Mickienė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos
  susisiekimo ministro  
  2015 m. gruodžio 18 d.
  įsakymu Nr. 3-508                                                                                                   
       
  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  TEISĖS SKYRIAUS
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Teisės skyriaus nuostatai nustato ministerijos Teisės skyriaus veiklos tikslus, funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2. Teisės skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, susisiekimo ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Teisės skyrius yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
  4. Teisės skyrius tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  II SKYRIUS
  TEISĖS SKYRIAUS UŽDAVINIAI  IR FUNKCIJOS

  5. Svarbiausieji Teisės skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. užtikrinti, kad ministerijos parengti teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams ir atitiktų Europos Sąjungos teisės,  teisės technikos, dokumentų ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
  5.2. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengti teisės aktų projektus ministerijos veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
  5.3. savarankiškai arba kartu su kitais su ministerijos administracijos padaliniais atstovauti ministerijos ir valstybės (jei ministerijai pavesta atstovauti valstybei) interesams teismuose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, kai nagrinėjami teisės taikymo klausimai, susiję su susisiekimo ministrui pavestomis valdymo sritimis, taip pat klausimai, susiję su susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse pradėto Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūra;
  5.4. koordinuoti veiklą, susijusią su korupcijos prevencija ir kontrole ministerijoje.
  6. Teisės skyrius vykdo šias funkcijas:
  6.1. savarankiškai arba kartu su ministerijos administracijos padaliniais rengia ir tobulina transporto, elektroninių ryšių ir pašto, informacinės visuomenės plėtros srities teisės aktų projektus;
  6.2. nagrinėja ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus teisės technikos požiūriu, vertina jų atitiktį Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisės aktams;
  6.3. teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kurie susiję su susisiekimo ministrui pavestomis valdymo sritimis;
  6.4. savarankiškai arba kartu su kitais su ministerijos administracijos padaliniais atstovauja ministerijos ir valstybės (jei ministerijai pavesta atstovauti valstybei) interesams teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisės taikymo klausimai;
  6.5. rengia procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, skundus, prašymus, atsiliepimus ir kt.);
  6.6. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus, priskirtinus ministerijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
  6.7. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), teisės taikymo klausimais;
  6.8. savarankiškai arba kartu su ministerijos administracijos padaliniais rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, dėl svarstomų bylų, susijusių su susisiekimo ministrui pavestomis valdymo sritimis, ir priimtų sprendimų vykdymo;
  6.9. analizuoja, teikia pastabas ir pasiūlymus, teisines išvadas dėl klausimų, susijusių su susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse pradėto Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūra;
  6.10. analizuoja, teikia pastabas ir pasiūlymus, teisines išvadas dėl klausimų, susijusių su valstybės pagalba;
  6.11. teikia pastabas ir pasiūlymus, teisines išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų išvadų dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai;
  6.12. dalyvauja susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose teisės taikymo klausimais;
  6.13. dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, valdymo organų darbe;
  6.14. pagal kompetenciją dalyvauja administruojant 2007–2013 metų transporto sektoriaus ir 2014–2020 metų transporto ir informacinės visuomeninės plėtros sektorių ES paramą;
  6.15. analizuoja ir teikia teisines išvadas dėl 2007–2013 metų transporto sektoriaus ir 2014–2020 metų transporto ir informacinės visuomeninės plėtros sektorių ES paramos, kitos tarptautinės finansinės paramos (TEN-T ir Europos infrastruktūrų tinklų priemonių programų) teisės aktų projektų, finansavimo ir administravimo sutarčių projektų ir kitų su jomis susijusių dokumentų;
  6.16. analizuoja ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų ministerijos kompetencijai priskirtų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir ministerijos vardu ir pagal ministerijos kompetenciją sudaromų su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis ir įstaigomis susitarimų projektų;
  6.17. vertina ministerijos administracijos padalinių parengtus sutarčių projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  6.18. atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, kai rengiamu teisės akto projektu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje;
  6.19. koordinuoja veiklą, susijusią su korupcijos prevencija ir kontrole susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse:
  6.19.1. organizuoja susisiekimo ministrui pavestų valdymo sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  6.19.2. rengia susisiekimo ministrui pavestų valdymo sričių kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių planų projektus ir jų pakeitimo projektus;
  6.19.3. teikia susisiekimo ministrui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės susisiekimo ministrui pavestų valdymo sričių veiklos srityse, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;
  6.19.4. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis, kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti;
  6.19.5. atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu ministerijoje susijusią veiklą;
  6.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
                                                                   
  III SKYRIUS
  TEISĖS SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Teisės skyrius, siekdamas jam pavestų tikslų ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų, informaciją, reikalingą Teisės skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
  7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių darbuotojus, suderinus su jų vadovais, teisės aktų projektams rengti ir svarstyti;
  7.3. kelti Teisės skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją;
  7.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Teisės skyriaus darbo tobulinimo.
  8. Teisės skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
  9. Teisės skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS
  TEISĖS SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Teisės skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus ministerijos kancleriui. Teisės skyriaus vedėją priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  11. Teisės skyriaus vedėjas:
  11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  11.2. teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo; vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  11.3. nagrinėja ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus teisės technikos požiūriu, vertina jų atitiktį Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisės aktams;
  11.4. atstovauja Teisės skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka atstovauja ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose;
  11.5. nustatyta tvarka atsiskaito už Teisės skyriaus darbą;
  11.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
  12. Nesant Teisės skyriaus vedėjo, jį pavaduoja skyriaus vedėjo pavaduotojas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  V SKYRIUS
  TEISĖS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Teisės skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Teisės skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar Teisės skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

 • Buhalterinės apskaitos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gelena Viduto

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos
  susisiekimo ministro
  2015 m. gruodžio 18 d.
  įsakymu Nr. 3-508

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3.    Skyrius yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4.    Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  4.1.    organizuoti ir tvarkyti valstybės biudžeto, 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos (toliau – ES finansinė parama), kitų ministerijos disponuojamų lėšų ir valdomo turto buhalterinę apskaitą;
  4.2.    vykdyti išankstinę finansų kontrolę;
  4.3.    sudaryti ministerijos metinius ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
  5.    Skyrius, siekdamas jam pavestų uždavinių:
  5.1.    vykdo išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti, ar ūkinė operacija yra teisėta;
  5.2.    užtikrina, kad visi tinkamai įforminti ir apskaitos dokumentais pagrįsti ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos būtų įtraukti į apskaitą;
  5.3.    užtikrina buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
  5.4.    užtikrina buhalterinės apskaitos informacijos patikimumą;
  5.5.    atlieka atsiskaitymų kontrolę;
  5.6.    atlieka ministerijos mokėjimus;
  5.7.    atlieka ministerijos biudžeto asignavimų sąmatų vykdymo operacijų apskaitą ir kontrolę;
  5.8.    Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje rengia mokėjimo paraiškas, įveda duomenis ir atlieka kitas su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras;
  5.9.    apskaito ministerijos vykdomų programų pinigines lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą ir atsargas, apskaičiuoja ir išmoka ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai),  darbo užmokestį, komandiruočių išlaidas, kitas atsiskaitytinai išduodamas sumas, apskaičiuoja ir deklaruoja mokesčius;
  5.10.    tvarko ministerijos vykdomų projektų buhalterinę apskaitą;
  5.11.    pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
  5.12.     tikrina ir apskaito viešųjų įstaigų, kurių dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina ministerija (toliau – viešoji įstaiga), ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas  įgyvendina ministerija (toliau – įmonė), akcinių bendrovių, savivaldybių ar kitų subjektų, su kuriais sudaryta valstybės biudžeto lėšų, skirtų ministerijos programai vykdyti, naudojimo sutartis (toliau – programos vykdytojas),   biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;
  5.13.    tikrina, apskaito ir kaupia įstaigų prie ministerijos ketvirtinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius;
  5.14.    rengia ministerijos biudžeto vykdymo ir suvestinius biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir teikia juos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
  5.15.    rengia ministerijos finansinių ataskaitų rinkinį;
  5.16.     Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje rengia metinį ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia jį Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
  5.17.    teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei;
  5.18.    registruoja ir kaupia sutarčių ir jų pakeitimo papildomų susitarimų originalus;
  5.19.    vykdo funkcijas, numatytas ministerijos kanclerio patvirtintame 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje vidaus procedūrų vadove, ir ministerijos kanclerio patvirtintame 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje vidaus procedūrų vadove;
  5.20.    priima, kaupia ir apibendrina, įmonių, viešųjų įstaigų auditorių išvadas, teikia informaciją ministerijos vadovybei apie audito išvadas;
  5.21.    dalyvauja susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose, komitetų, komisijų ir darbo grupių veikloje buhalterinės apskaitos klausimais;
  5.22.    teikia ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms ataskaitas ir kitą informaciją, susijusią su buhalterine apskaita;
  5.23.    teikia  ministerijos vadovybei, kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir įstaigoms prie ministerijos pasiūlymus dėl buhalterinės apskaitos;
  5.24.    vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

  III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  6.    Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  6.1.    gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įmonių, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų,  akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją;
  6.2.    gauti iš ES finansinės paramos lėšų mokėjimo, vadovaujančiosios, įgyvendinančiosios  institucijų ir projektų vykdytojų visą informaciją, susijusią su projektams įgyvendinti skirtomis ES finansinės paramos lėšomis, kad įsitikintų, ar tinkamai administruojamos ES finansinės paramos lėšos;
  6.3.    pasitelkti ministerijos administracijos padalinių,  įmonių, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, programų vykdytojų darbuotojus, susitarus su jų vadovais, skyriaus kompetencijos problemoms spręsti;
  6.4.    reikalauti iš ministerijos administracijos padalinių atsakingų darbuotojų ir  programų vykdytojų, kad skyriui pateikiami pirminiai dokumentai ir pirminiai apskaitos registrai būtų tinkamai įforminti ir pateikiami laiku;
  6.5.    gauti iš ministerijos darbuotojų ir programų vykdytojų paaiškinimus raštu ir žodžiu buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais.
  7.    Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus, užduotis pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
  8.    Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9.    Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  10.    Skyriaus vedėjas:
  10.1.    organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako, kad skyriui priskirti uždaviniai ir funkcijos būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;
  10.2.    organizuoja ministerijos buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų rengimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  10.3.    teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, nuobaudų skyrimo ir skyriaus darbo tobulinimo;
  10.4.     atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka – ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose.
  11.    Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja skyriaus vedėjo pavaduotojas, kuris skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  V SKYRIUS
  ATSAKOMYBĖ

  12. Skyriaus darbuotojai atsako už tinkamą priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
  _____________________________
   

 • Veiklos kokybės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos susisiekimo  ministro 2018 m. balandžio 9 d.
  įsakymu Nr. 3P-105

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  VEIKLOS KOKYBĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau ¬– ministerija) Veiklos kokybės skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tvarką.
  3. Skyrius yra savarankiškas ministerijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
  4. Skyrius tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. koordinuoti ir kontroliuoti (užtikrinti) kokybės vadybos sistemos taikymą ir palaikymą ministerijoje;
  5.2. organizuoti ir kontroliuoti Susisiekimo ministerijos reguliavimo srities transporto sektoriaus įmonių (toliau – Įmonių) klientų-piliečių pasitenkinimo Įmonių aptarnavimu ir teikiamomis paslaugomis tyrimų vykdymą, analizuoti informaciją apie klientų-piliečių poreikius, vertinti klientų-piliečių pasitenkinimą ir jo kitimą, nustatyti tobulintinas veiklos sritis.
  5.3. koordinuoti ir kontroliuoti savalaikį asmenų prašymų ir skundų ministerijoje išnagrinėjimą, atsakymų rengimą, priežasčių, dėl kurių pažeidžiamos piliečių teisės ir jų teisėti interesai, pašalinimą.
  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. diegia ministerijos veiklos kokybės gerinimo modelius ir įgyvendina veiklos tobulinimo priemones, taikydamas kokybės vadybos sistemos LEAN įrankius;
  6.2. rengia analitinę medžiagą, informaciją dėl kokybės vadybos sistemos LEAN metodų taikymo ministerijoje, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną;
  6.3. rengia kokybės vadybos srities dokumentų projektus, teikia ministerijos administracijos padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą kokybės vadybos sistemos metodų diegimo klausimais, pasiūlymus dėl procesų, susijusių su jų įgyvendinimu, veiksmingumo, veiklos tobulinimo (optimizavimo);
  6.4. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja rengiant mokymus ir konsultacijas;
  6.5. analizuoja nustatytus veiklos procesų trūkumus, rengia siūlymus dėl veiklos procesų tobulinimo ir tam skirtų priemonių įgyvendinimo ir teikia juos procesų savininkams ir ministerijos vadovybei;
  6.6. teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl ministerijos veiklos procesų tobulinimo, optimizavimo, robotinio procesų automatizavimo, veiklos efektyvumo didinimo ir kokybės vadybos sistemos LEAN metodų taikymo ministerijoje;
  6.7. inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Įmonių klientų-piliečių pasitenkinimo Įmonių aptarnavimu ir teikiamomis paslaugomis tyrimų atlikimu, taip pat prireikus – kitų paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti, viešuosius pirkimus;
  6.8. rengia Įmonių klientų-piliečių pasitenkinimo Įmonių aptarnavimu ir teikiamomis paslaugomis tyrimų modelį bei tvarką, rekomendacijas Įmonių klientų patirties anketoms, respondentų informavimui ir valdymui;
  6.9. analizuoja Įmonių klientų-piliečių patirties valdymo aspektus ir pasitenkinimą Įmonių aptarnavimu, suteiktomis paslaugomis, pasitelkiant Palankių klientų rodiklio (angl. Net Promoter Score) (toliau – NPS) metodika;
  6.10. įvertina Įmonių klientų-piliečių pasitenkinimo lygį ir jo kitimą, klientų pasitenkinimo indeksą, nustato tobulintinas veiklos sritis, ir sistemingai teikia išvadas ir pasiūlymus ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos vadovybei;
  6.11. kartu su kitais administracijos padaliniais dalyvauja formuojant ministerijos veiklos kokybės rodiklius (klientų pasitenkinimo srityje) ir koordinuoja, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  6.12. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, priskirtinus ministerijos kompetencijai ir imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
  6.13. įvertina asmenų prašymų ir skundų turinį, ir perduoda asmenų prašymus ir skundus nagrinėti kitiems ministerijos administracijos padaliniams pagal kompetenciją, kai prašymo ir skundo nagrinėjimui būtinas kompetentingo ministerijos administracijos padalinio atsakymas;
  6.14. persiunčia asmenų prašymus ir skundus institucijoms, jei keliamos problemos nepriklauso ministerijos kompetencijai, informuoja pareiškėją apie gautą laišką;
  6.15. analizuoja ir kontroliuoja, kaip laikomasi asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo, atsakymų išsiuntimo terminų, apibendrina asmenų prašymuose ir skunduose keliamas problemas ir sistemingai teikia analizės rezultatus ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos vadovybei;
  6.16. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, teikiant ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų, kad būtų atskleistos ir pašalintos asmenų prašymuose bei skunduose keliamos problemos ir priežastys, dėl kurių pažeidžiamos piliečių teisės ir jų teisėti interesai;
  6.17. rengia ir teikia informaciją ministerijos vadovybei skyriaus veiklos klausimais;
  6.18. dalyvauja susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose skyriaus veiklos klausimais, teikiant pasiūlymus;
  6.19. tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
  6.20. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir įmonėse;
  6.21. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, išsamią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
  7.2. perduoti asmenų prašymus ir skundus nagrinėti kitiems ministerijos administracijos padaliniams pagal kompetenciją, kai prašymo ir skundo nagrinėjimui būtinas kompetentingo ministerijos administracijos padalinio atsakymas;
  7.3. rengti pasitarimus, mokymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  7.4. atstovauti ministerijai susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose veiklos kokybės, klientų pasitenkinimo, asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimo proceso klausimais;
  7.5. kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikaciją;
  7.6. teikti pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl skyriaus darbo tobulinimo.
  8. Skyrius, siekdamas jam nustatytų uždavinių ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi pareigą laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra pavaldus ministerijos kancleriui. Skyriaus vedėją priima į pareigas ir atleidžia iš jų susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
  11.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, kvalifikacijos tobulinimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  11.3. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka atstovauja ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
  11.4. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus veiklą;
  11.5. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
  12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

  V SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis,  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
          
  VI SKYRIUS
    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas, skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  __________________________________________

 • Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Irena-Kristina Truchanovič
  Gražina Gecevičienė
  Dalia Križanauskienė
  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos
  susisiekimo ministro
  2015 m. gruodžio 18 d.
  įsakymu Nr. 3-508  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS
  NUOSTATAI  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,  Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tvarką.
  3. Skyrius yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
  4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. plėtoti ministerijos vidaus administravimo informacines sistemas, užtikrinti sistemų veiklos tęstinumą;
  5.2. užtikrinti tinkamą ministerijos kompiuterių, spausdintuvų, išmaniųjų ir laidinių telefonų, telefonų stotelės, kompiuterių tinklo, tarnybinių stočių ir kitos techninės ir programinės įrangos veikimą;
  5.3. organizuoti ministerijos dokumentų valdymą (rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą), pavedimų vykdymo kontrolę;
  5.4. organizuoti įslaptintų dokumentų valdymą, kontrolę ir užtikrinti jų apsaugą;
  5.5. organizuoti asmenų priėmimą ir jų aptarnavimą nustatyta tvarka;
  5.6. redaguoti teisės aktų projektus, sutartis, raštus ir kitus dokumentus;
  5.7. tvarkyti ir saugoti ministerijos archyvo dokumentus;
  5.8. užtikrinti ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) veiklos efektyvumą.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. prižiūri ministerijos informacines sistemas ir duomenų bazes, užtikrina tinkamą jų darbą, teikia pasiūlymus dėl naudojamų informacinių sistemų ir duomenų bazių sąsajos tobulinimo, planuoja informacinių sistemų pokyčius, nustato informacinių sistemų programinės ir sisteminės įrangos reikalavimus, sandarą ir poreikį, rengia šios įrangos technines specifikacijas, užtikrina ministerijos informacinėse sistemose ir duomenų bazėse tvarkomos elektroninės informacijos saugą, administruoja naudotojų prieigos prie sistemų teises ir paskyras;
  6.2. užtikrina tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą, jose tvarkomos elektroninės informacijos saugą, vykdo tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų duomenų rezervinį kopijavimą ir atkūrimą iš kopijų, diegia techninę ir programinę įrangą ir ją prižiūri, teikia pasiūlymus dėl tarnybinių stočių sistemų sąsajos tobulinimo, rengia tarnybinių stočių technines specifikacijas;
  6.3. užtikrina kompiuterių tinklo duomenų saugą, kompiuterių tinklo techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą, atlieka kompiuterių tinklo įrangos techninės ir sisteminės programinės įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus, administruoja ministerijos elektroninio pašto sistemą, kompiuterių antivirusinę apsaugą, atlieka virusų diagnostiką ir šalina virusų darbo padarinius, vykdo nepageidautinų elektroninių laiškų ir interneto turinio filtrų, duomenų srautų ir įsilaužimų prevenciją, teikia pasiūlymus dėl kompiuterių tinklo sąsajos tobulinimo, rengia kompiuterių tinklo įrangos technines specifikacijas;
  6.4. užtikrina darbo vietų kompiuterių ir spausdintuvų darbą, kompiuteriuose tvarkomos elektroninės informacijos saugą, diegia techninę ir programinę įrangą ir ją prižiūri, nustato darbo vietų kompiuterių, spausdintuvų, kitos kompiuterių techninės ir programinės įrangos reikalavimus, sandarą ir poreikį, rengia darbo vietų kompiuterių, spausdintuvų ir kitos įrangos technines specifikacijas, teikia pasiūlymus dėl racionalaus kompiuterių įrangos naudojimo;
  6.5. atlieka išmaniųjų telefonų, laidinių telefonų, telefonų stotelės ir kitos įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus, teikia pasiūlymus dėl šios įrangos tobulinimo, racionalaus naudojimo, rengia šios įrangos technines specifikacijas, teikia pasiūlymus dėl naujų informacinių technologijų srities technologijų ir metodų diegimo;
  6.6. atsako už informacinių sistemų, duomenų bazių, tarnybinių stočių, darbo vietų kompiuterių, išmaniųjų telefonų, spausdintuvų ir kitos įrangos diegimą;
  6.7. teikia informaciją, konsultuoja ministerijos darbuotojus darbo su kompiuteriais ir naudojimosi spausdintuvais, telefonais ir kita technine įranga klausimais;
  6.8. registruoja Dokumentų valdymo sistemoje AVILYS (toliau – DVS), paskirsto ir teikia ministerijos vadovybei ir ministerijos administracijos padaliniams gautus ir vidaus dokumentus, registruoja DVS ir išsiunčia siunčiamus dokumentus, komplektuoja ministro įsakymus (išskyrus įsakymus personalo klausimais) ir ministerijos kanclerio potvarkius (išskyrus potvarkius personalo klausimais);
  6.9. pateikia ministerijos vadovybės peržiūrėtus dokumentus pagal rezoliucijas vykdytojams, nustačius įvykdymo terminus ir įvedus informaciją į DVS;
  6.10. kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, pavedimų vykdymo terminus;
  6.11. teikia duomenis ministerijos vadovybei apie pavedimų vykdymo eigą ir rezultatus pagal įvykdymo terminus;
  6.12. teikia duomenis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinei sistemai ir Teisės aktų registrui; komplektuoja oficialaus elektroninio leidinio „Valstybės žinios“ priedus „Informaciniai pranešimai“ ir užtikrina, kad informacija būtų įrašyta į IBM Lotus Domino Informacinių pranešimų duomenų bazę;
  6.13. vykdo įslaptintų dokumentų administravimą (rengia, įformina įslaptintus dokumentus, juos registruoja, pateikia vykdytojams pasirašytinai, užtikrina tinkamą plačiajuosčiu šifruotu duomenų ir balso perdavimo tinklu gaunamos informacijos tvarkymą) ir užtikrina šios informacijos apsaugą ir kontrolę;
  6.14. konsultuoja ministerijos darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo, dokumentų užduočių vykdymo terminų, įslaptintos informacijos apsaugos klausimais, taip pat ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų prie ministerijos darbuotojus dokumentų valdymo ir archyvų tvarkymo klausimais;
  6.15. nustatyta tvarka priima asmenis, teikia informaciją jiems rūpimais klausimais, priima iš asmenų skundus, prašymus, pasiūlymus ir pranešimus, juos registruoja, rengia atsakymų projektus pagal skyriaus veiklos sritį;
  6.16. peržiūri ir redaguoja teisės aktų projektus, sutartis, raštus ir kitus dokumentus, atlieka dokumentų ekspertizę valstybinės kalbos taisyklingumo požiūriu ir kontroliuoja, kad dokumentai būtų tinkamai ištaisyti;
  6.17. teikia konsultacijas ministerijos darbuotojams valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
  6.18. rengia ir tikslina ministerijos ir įslaptintų dokumentų dokumentacijos planą ir derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;
  6.19. priima į ministerijos archyvą trumpai, ilgai ir nuolat saugoti atrinktas ir tinkamai sutvarkytas bylas, sudaro jų apskaitos dokumentus, išduoda ministerijos administracijos padaliniams bylas laikinai naudoti, sudaro bylų naikinimo aktus pasibaigus jų saugojimo laikui;
  6.20. atlieka ministerijos archyve saugomų bylų ir dokumentų paiešką, rengia archyvo pažymas ir teikia duomenis suinteresuotoms institucijoms ir asmenims;
  6.21. tvarko įslaptintų dokumentų bylų archyvą;
  6.22. organizuoja ministerijos Dokumentų ekspertų komisijos darbą dokumentų tvarkymo ir saugojimo klausimais;
  6.23. užtikrina ministerijos vadovybės efektyvų ir sklandų darbą (planuoja darbotvarkes, darbinius susitikimus su įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių vadovais, kitų institucijų pareigūnais ir užsienio svečiais), koordinuoja posėdžių, tarnybinių komandiruočių medžiagos pateikimą, ministerijos vadovybės išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą ir teikiamų pasirašyti ir vizuoti dokumentų procesą;
  6.24. nustatyta tvarka organizuoja ministerijos kolegijos posėdžius, rengia darbotvarkes, rašo protokolus ir kontroliuoja ministerijos kolegijos nutarimų vykdymą;
  6.25. teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų;
  6.26. inicijuoja ir vykdo prekių, darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus, susijusius su ministerijos informacinių sistemų, tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, kompiuterių tinklo techninės ir sisteminės programinės įrangos priežiūra ir modernizavimu, išmaniųjų, laidinių telefonų, telefonų stoties programinės ir techninės įrangos įsigijimu ir priežiūra, mobiliojo ir fiksuotojo ryšio paslaugų įsigijimu, darbo vietų kompiuterių, spausdintuvų ir kitos kompiuterių programinės ir techninės įrangos įsigijimu ir priežiūra;
  6.27. koordinuoja elektroninės informacijos saugos incidentų, įvykusių ministerijos informacinėse sistemose, tyrimą, organizuoja informacinių sistemų rizikos įvertinimą, teikia pasiūlymus dėl informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimo atlikimo, inicijuoja informacinių sistemų naudotojų mokymą elektroninės informacijos saugos klausimais, informuoja naudotojus apie elektroninės informacijos saugos problemas;
  6.28. atstovauja ministerijai komisijų, darbo grupių darbe, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus ir pavestus klausimus;
  6.29. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ir tobulinimo;
  6.30. tvirtina ministerijos parengtų ar ministerijoje gautų dokumentų kopijas;
  6.31. kopijuoja, skenuoja, įriša dokumentus, kuria ir administruoja bendro naudojimo dokumentų šablonus;
  6.32. užtikrina, kad ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose (posėdžiuose), Seimo posėdžiuose nagrinėtinų klausimų medžiaga būtų paskirstyta ministerijos administracijos padaliniams, minėtų pasitarimų (posėdžių) darbotvarkės ir ministerijos administracijos padalinių parengtos išvados (pažymos) būtų pateiktos ministerijos vadovybei;
  6.33. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  7.1. apriboti naudotojo teises dirbti su jam priskirta technine ir programine įranga dėl veiksmų, galinčių turėti įtakos kompiuterių tinklų ar duomenų saugumui;
  7.2. teikti pasiūlymus ir nurodymus ministerijos darbuotojams dokumentų rengimo, bylų formavimo ir kitais dokumentų valdymo klausimais;
  7.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, išsamią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
  7.4. reikalauti iš ministerijos administracijos padalinių perduoti ilgai ir nuolat saugoti atrinktas ir tinkamai paruoštas bylas į ministerijos archyvą jų apskaitai sutvarkyti ir saugoti;
  7.5. kelti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;
  7.6. teikti pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl skyriaus darbo tobulinimo.
  8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
  9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. organizuoja skyriaus darbą ir paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę;
  11.2. asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  11.3. peržiūri skyriaus parengtų teisės aktų ir dokumentų projektus;
  11.4. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  11.5. teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
  11.6. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;
  11.7. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus.
  12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

  V SKYRIUS
  ATSAKOMYBĖ

  13. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
  __________________________________

 • Ūkio skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inesa Tamoševičienė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos susisiekimo
  ministro 2015 m. gruodžio 18 d.
  įsakymu Nr. 3-508


  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Ūkio skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
  4.1. sudaryti ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – ministerijos darbuotojai), saugias ir ergonomiškas darbo sąlygas, aprūpinti juos reikalingomis darbo priemonėmis, atsargomis ir materialinėmis vertybėmis;
  4.2. rūpintis ministerijos patalpų ir teritorijos, materialiojo turto, įrenginių ūkine ir technine priežiūra ir energetinių sistemų eksploatacija ir remontu;
  4.3. organizuoti ministerijos darbuotojų evakuaciją ir ministerijos materialiojo turto ir svarbios dokumentacijos gelbėjimo darbus ekstremaliųjų situacijų metu;
  4.4. vykdyti įėjimo į ministerijos patalpas ir teritoriją kontrolę ir apsaugą;
  4.5. užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių ministerijos darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir civilinę saugą, įgyvendinimą.    
  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
  5.1. atsako už civilinę, gaisrinę saugą ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ministerijoje:
  5.1.1. užtikrina ministerijos darbuotojų informavimą, jų saugumą ekstremaliųjų situacijų atvejais, organizuoja ministerijos darbuotojų evakuaciją galimų avarijų, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais, pirmosios pagalbos suteikimą, organizuoja gaisrinės saugos pratybas;
  5.1.2. užtikrina, kad ministerijoje įrengti gaisrinės technikos, automatikos įrenginiai, gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingi ir veiktų, kad laiku būtų tikrinama priešgaisrinė ir darbo patalpų saugos sistema ir aparatūra, kontroliuoja jų techninę būklę;
  5.1.3. organizuoja prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą ir jas įgyvendina;
  5.1.4. kontroliuoja, kaip ministerijos darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, ir teikia su tuo susijusius siūlymus;
  5.1.5. organizuoja ministerijos darbuotojų informavimą ir konsultacijas visais darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir jos gerinimo planavimo, priemonių organizavimo, jų įgyvendinimo ir kontrolės klausimais;
  5.1.6. organizuoja ministerijos darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą gaisrinės saugos klausimais, pagal kompetenciją rengia gaisrinės saugos instrukcijas;
  5.1.7. organizuoja ministerijos darbuotojų privalomuosius sveikatos patikrinimus;
  5.1.8. organizuoja ministerijos darbo patalpų profesinės rizikos vertinimą;
  5.1.9. užtikrina ministerijos patalpų ir teritorijos priešgaisrinę saugą;
  5.1.10. atlieka kitas su tuo susijusias funkcijas;
  5.2. organizuoja ministerijos patalpų ir teritorijos priežiūrą ir remontą, teikia ministerijos kancleriui remonto darbų sąmatų projektus, vykdo remonto darbų techninę priežiūrą;
  5.3. kontroliuoja, kad efektyviai, taupiai ir pagal paskirtį būtų naudojamas ministerijos įsigytas ar jai priklausantis materialusis turtas;
  5.4. nustato ministerijos energetinių išteklių, darbo priemonių, atsargų ir materialinių vertybių poreikį;
  5.5. prižiūri ir užtikrina visų ministerijos patalpų ir teritorijos ekonomišką aprūpinimą vandeniu, šilumos ir elektros energija;
  5.6. rūpinasi, kad tinkamai veiktų visos energetinės ir ventiliacinės sistemos ir įrenginiai (elektros ir šilumos tinklai, vandentiekis, kanalizacija, telefono ryšys, durų kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemos ir kt.), prireikus juos remontuoja;
  5.7. organizuoja energetinėse sistemose įvykusių avarijų ir įrangos (aparatūros) gedimų ir jų padarinių likvidavimą;
  5.8. įgyvendina saugos taisyklių reikalavimus eksploatuojant elektros sistemų įrenginius ir šilumos tinklus;
  5.9. tvarko pagal tarptautinį protokolą ir tradicijas ministerijoje gautų dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų registrą;
  5.10. organizuoja gautų dovanų apskaitą ir eksponavimą;
  5.11. prižiūri ir remontuoja sanitarinius įrenginius;
  5.12. montuoja ir remontuoja ministerijos materialųjį turtą;
  5.13. rūpinasi ministerijos tarnybinių automobilių eksploatacija, remontu, techninėmis apžiūromis teisės aktų nustatyta tvarka;
  5.14. vykdo įėjimo į ministerijos patalpas ir teritoriją kontrolę ir apsaugą, registruoja ir išduoda posėdžių salių ir ministerijos patalpų raktus, saugo ministerijos vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, atlieka ministerijos apskaitomo turto išvežimo (išnešimo) kontrolę;
  5.15. organizuoja materialiojo turto tinkamą apskaitą ir saugojimą;
  5.16. tvarko ūkinėje veikloje panaudotų atsargų  nurašymo dokumentus;
  5.17. inventorizacijos metu kartu su komisija apžiūri inventorizuojamą turtą;
  5.18. tiekia, sandėliuoja ir išduoda ministerijos darbuotojams darbo priemones, atsargas ir materialines vertybes;
  5.19. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus, priskirtinus  Ūkio skyriaus kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;     
  5.20. planuoja ir inicijuoja ministerijos veiklai vykdyti reikiamus pirkimus ūkio srityje;
  5.21. pagal kompetenciją vykdo ir kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, biudžetinių įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų ir akcinių bendrovių informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
  6.2. pagal kompetenciją atstovauti skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, komisijose, pasitarimuose ir konferencijose kitose institucijose;
  6.3. kelti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją.
  7. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
  8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra pavaldus ministerijos kancleriui. Skyriaus vedėjas priimamas į darbą ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
  10. Skyriaus vedėjas:
  10.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  10.2. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
  10.3. teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;
  10.4. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose;
  10.5. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;
  10.6. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus.
  11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus darbuotojas.

  V SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  12. Skyriaus darbuotojai atsako už tinkamą skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
  ___________________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-23