ES investicijos

Susisiekimo ministerija sėkmingai įgyvendina 2007–2013 m. laikotarpio transporto sektoriaus infrastruktūros modernizavimo ir plėtros projektus ir jau 2011 metais pradėjo intensyvius darbus, siekiant tinkamai pasirengti panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą. Susisiekimo ministro 2011 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3-366 „Dėl pasirengimo panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą“ buvo sudarytos devynios darbo grupės, skirtos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo transporto, ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių strateginiams dokumentams parengti. Darbo grupės parengė 2014–2020 m. prioritetus, uždavinius ir priemones, kurios siekia Europa 2020Baltojoje knygoje užsibrėžtų tikslų ir nustatytų rodiklių. Siekdama glaudesnio bendradarbiavimo tarp valdžios ir visuomenės, Susisiekimo ministerija 2011 m. rugsėjo mėn. pateikė 46 socialiniams partneriams susipažinti su galimais 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo transporto, ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių prioritetais, uždaviniais ir priemonėmis, iš kurių 12 pateikė savo pastabas ir pasiūlymus. Įvertinusi socialinių partnerių pasiūlymus ir pastabas bei darbo grupių svarstymus, Susisiekimo ministerija nustatytus transporto, ryšių ir informacinės visuomenės plėtros prioritetus, tikslus ir veiklas perkėlė į 2014–2020 metų nacionalinę pažangos programą, kuri buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos tvirtinimo“.

Susisiekimo ministerija kartu su kitomis ministerijomis įvykdė joms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1224 „Dėl komisijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti sudarymo ir atsakomybės už pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą paskirstymo“ priskirtas funkcijas: pagal kompetenciją dalyvavo rengiant Partnerystės sutartį (Europos Komisijos patvirtinta 2014 m. birželio 20 d.), 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa) (Europos Komisijos patvirtinta 2014 m. rugsėjo  8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397), Veiksmų programos administravimo taisykles (Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisykles (Finansų ministro patvirtintos 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316). (Minėtus dokumentus galite rasti adresu: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai).

Susisiekimo ministerija kartu su kitomis ministerijomis teikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 patvirtintam Veiksmų programos priedui, kuriame nustatytas ES fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymas Veiksmų programos prioritetams įgyvendinti, kiekvieno Veiksmų programos prioriteto ES fondų lėšų naudojimo planas pagal metus ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo planas pagal Veiksmų programos prioritetus ir metus. Pagrindinė su priemonėmis susijusi informacija: veiklos, pareiškėjai, priemonių finansavimo formos, projektų atrankos būdas, atsakinga įgyvendinančioji institucija, stebėsenos rodikliai, finansavimo šaltiniai, bus nustatoma kiekvienos ES struktūrinių fondų lėšas administruojančios ministerijos 2015 m. antrame ketvirtyje planuojamame patvirtinti Priemonių įgyvendinimo plane.

Pagal Veiksmų programą Susisiekimo ministerija yra atsakinga už šių prioritetų įgyvendinimą:

  Prioritetas     Investicinis prioritetas     Uždavinys  
2 Informacinės visuomenės skatinimas 1. Plačiajuosčio ryšio diegimas ir didelės spartos tinklų plėtra, naujų skaitmeninei ekonomikai skirtų technologijų ir tinklų rėmimas

2.1.1. uždavinys „Padidinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumą ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka“

2.1.2. uždavinys „Padidinti valstybės informacinės infrastruktūros ir išteklių apsaugos efektyvumą“

2 Informacinės visuomenės skatinimas 2. Informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos tobulinimas ir IRT paklausos didinimas

2.2.1. uždavinys „Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslo ir visuomenės poreikiams“

2.2.2. uždavinys „Padidinti IRT paklausą ir naudojimą gyventojų tarpe“

2 Informacinės visuomenės skatinimas 3. Taikomųjų IRT e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties, e. kultūros ir e. sveikatos programų tobulinimas 3.3.1. uždavinys ,,Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“
4 Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 5. Anglies dioksido kiekio mažinimo strategijų įgyvendinimo visų rūšių, ypač miesto, teritorijose skatinimas, darnaus ir įvairių rūšių judumo miestuose skatinimas ir priemonių, skirtų poveikiui aplinkai švelninti, diegimas 4.5.1. uždavinys ,,Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus"
6 Darniojo transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas 1. Bendros Europos daugiarūšio transporto erdvės kūrimo rėmimas investuojant į transeuropinį transporto tinklą 6.1.1. uždavinys ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką"
2. Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir tretinius transporto mazgus, tarp jų ir daugiarūšio transporto mazgus 6.2.1. uždavinys ,,Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones"