ES investicijos 2014-2020 m.

2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programa (6,709 mlrd. Eur) skirta įgyvendinti ES sanglaudos politiką Lietuvoje. Šioje veiksmų programoje numatomos iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF), Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (toliau – SF) finansuotinos veiklos partnerystės sutartyje identifikuotiems iššūkiams įveikti ir ekonominiams bei socialiniams pokyčiams Lietuvoje pasiekti 2014–2020 metų laikotarpiu.

                      

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, skirta 1,346 mlrd. Eur investicijų iš ERPF ir SF transporto ir informacinės visuomenės plėtros sektoriuose įgyvendinamų projektų finansavimui.

Informacinės visuomenės plėtros sektoriui skirta 185 mln. Eur iš ES ERPF investicijų. Pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 2 prioritetą „Informacinės visuomenės skatinimas“ finansuojamos 9 priemonės.

Informacinės visuomenės plėtros sektoriui skirtų ES fondų investicijų

procentinis paskirstymas pagal sritis.

 

Skatinant pažangios informacinės visuomenės plėtrą, ketvirtadalis (25 proc.) šiam tikslui numatytų lėšų bus skirta informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrai optimizuoti, apie 18 proc. – naujos kartos interneto prieigų plėtrai, didinant plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumą. 

 

Transporto sektoriui skirta 1,102 mlrd. Eur investicijų iš ES fondų: 295 mln. Eur iš ERPF ir 807mln. Eur iš SF. Pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioritetą „Energijos efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ finansuojamos 7 priemonės ir pagal 6 prioritetą „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ finansuojama 12 priemonių.

 

Transporto sektoriui skirtų ES fondų investicijų pasiskirstymas pagal sritis.

Transporto sektoriuje daugiausia investicijų teks kelių ir geležinkelių infrastruktūrai modernizuoti: keliams – 49 proc.,  geležinkeliams – 28 proc. šiam sektoriui numatytų lėšų pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, tačiau įvertinus geležinkelių sektoriaus infrastruktūros įrengimui ir atnaujinimui pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę skirtas 365,6 tūkst. Eur investicijas, kurios yra perkeltos iš SF, geležinkelių sektoriui ES lėšų finansavimas sudarys apie 46 proc. visų transporto sektoriui skirtų ES lėšų. Taip pat daug dėmesio skiriama darniam judumui miestuose plėtoti, eismo saugai gerinti, intelektinėms transporto sistemoms diegti, energijos vartojimo efektyvumui didinti, aplinkai nekenksmingo transporto plėtrai.

 

2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdžiai

 

Informuojame, kad 2019-12-19 (ketvirtadienį) 11:20 val. Susisiekimo ministerijos 111 salėje planuojamas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.    Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2.    Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3.    Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas


Informuojame, kad 2019-12-09 (pirmadienį) 13:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-505  „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo sudarymo svarstymas.

2. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-512 „Miestų transporto infrastruktūros vystymas įgyvendinant valstybei svarbius jungtinius projektus“ valstybės projektų sąrašo sudarymo svarstymas.


Informuojame, kad 2019-10-23 (trečiadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 111 salėje planuojamas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1.  02.3.1-CPVA-V-525 priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“ valstybės projektų sąrašo sudarymo svarstymas.


Informuojame, kad 2019-10-16 (trečiadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 


Informuojame, kad 2019-09-20 (penktadienį) 11:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

4. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

5. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 

 


Informuojame, kad 2019-08-24 (trečiadienį) 13:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 2. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.
   


Informuojame, kad 2019-07-24 (trečiadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 2. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 3. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 


Informuojame, kad 2019-07-12 (penktadienį) 13:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ valstybės projektų sąrašo papildymas.

 

2019-06-20 (ketvirtadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 111 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 

 2. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 

 3. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 4. Priemonės 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 5. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 6. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.
   


Informuojame, kad 2019-03-05 (antradienį) 9:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.  

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


Informuojame, kad 2019-01-17 (ketvirtadienį) 13:00 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo suregtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.
 


Informuojame, kad 2018-11-29 (ketvirtadienį) 15:00 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 


Informuojame, kad 2018-10-04 (ketvirtadienį) 14:00 Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.


Darbotvarkė:
1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 
2. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 
3. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 
4. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.
5. Priemonės 06.1.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 

 


Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 16 d. 13 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Priemonės 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.


Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 1 d. 10 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.
Darbotvarkė:
1. Priemonės 02.3.1-CPVA-V-528 „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
2. Priemonės 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.


Informuojame, kad 2018-06-20 (trečiadienį) 15 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje organizuojamas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
2. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas
3.  Priemonės 06.1.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.

 


 • 2018-06-04 (pirmadienį) 10:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje vyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.  02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ projektinio pasiūlymo svarstymas. 

2.  02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektinio pasiūlymo svarstymas. ​

 


 • 2018-04-19 (ketvirtadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Jungtinės priemonės J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ projektinio pasiūlymo svarstymas. 

2. 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektinio pasiūlymo svarstymas. ​

 

 •  2018-03-30 (penktadienį) 09:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektinių pasiūlymų svarstymas. ​


 •  2018-03-23 (penktadienį) 10:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektinių pasiūlymų svarstymas. ​


 •  2018-03-23 (penktadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė: 

1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prašymas dėl 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose" paraiškos pateikimo termino nukėlimas). 

2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prašymas dėl 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas" paraiškos pateikimo termino nukėlimas). 

3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymas dėl 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Pėsčiųjų tunelio po geležinkeliu įrengimas Vilniaus miesto Iešmininkų gatvėje" paraiškos pateikimo termino nukėlimas). 

4. Birštono savivaldybės administracijos prašymas dėl 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas Birštono mieste" paraiškos pateikimo termino nukėlimas). 

5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prašymas dėl 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo sukūrimas Šiaulių mieste" išbraukimo iš valstybės projektų sąrašo). 

6. 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo sudarymas (LG projektas ,,Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas. I etapas"). 

7. 06.1.1-TID-V-506 priemonės „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo papildymas (LOU projektas ,,Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo sistemos modernizavimas").


 • 2018-02-12 (pirmadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus.


 • 2018-01-22 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus;

2. Kiti klausimai. 


 •  2017-12-28 (ketvirtadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.


Darbotvarkė:
1. Valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2017-12-04 (pirmadienį) 10:30 val. Susisiekimo ministerijoje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-11-06 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-11-06 (pirmadienį) 14:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 • 1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 •  2017-10-10 (antradienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 •  2017-10-10 (antradienį) 14:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-09-13 (trečiadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-08-31 (ketvirtadienį) 11:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 

2. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 • 2017-08-07 (pirmadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 •  2017-08-07 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 

2. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 •  2017-06-29 (ketvirtadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 • 2017-06-13 (antradienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 


 • 2017-05-29 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 
2. Kiti klausimai.


 • 2017-05-19 (penktadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeityimo projekto svarstymas.
2. Priemonės 06.1.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
3.  Priemonės 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
4. Kiti klausimai.


 • 2017-04-19 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas. 

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

4. Priemonės 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

5. Kiti klausimai.


 • 2017-03-28 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 02.2.1-CPVA-V-523 „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ valstybės projektų sąrašo sudarymo projekto svarstymas. 

2. Jungtinės priemonės J6-CPVA-V „LRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

3. Kiti klausimai.


 • 2017-03-02 Susisiekimo ministerijos 111 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė:

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (papildymo) projekto svarstymas. 

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

3. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

4. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (papildymo) projekto svarstymas. 

5. Kiti klausimai.


 •  2017-02-07 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo papildymo projekto svarstymas.

3. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.

4. Priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.

5. Kiti klausimai.


 • 2017-01-03 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinio pasiūlymo priemonės 02.2.1-CPVA-V-524 „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ valstybės projektų sąrašui sudaryti pristatymas ir svarstymas.

2.Projektinių pasiūlymų priemonės J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

3. Kiti klausimai.


 • 2016-12-19 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas (projekto „Pėsčiųjų viaduko Mauručiuose įrengimas“ įtraukimas į Priemonės valstybės projekto sąrašą).

2. Kiti klausimai.


 • 2016-11-21 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2016-11-07 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

4. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-11-07 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 02.2.1-CPVA-V-524 „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.


 • 2016-08-04 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-07-20 buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas .

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2016-06-02 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-04-22 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo svarstymas.


 • 2016-03-25 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-02-10 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-501 "TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-01-22 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 02.3.1-CPVA-V-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.


 • 2016-01-15 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

  Darbotvarkė:

1. Projektinio pasiūlymo priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.


 • 2015-12-03  buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-502 "Miestų aplinkkelių tiesimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.


 • 2015-11-20 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-507 "Regionų pasiekiamumo gerinimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“

6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30