Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo personalo administravimo srityje patirtį;
3. būti susipažinęs su Valstybės tarnybos įstatymu, Darbo kodeksu, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
4. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo planą, organizuoja jo įgyvendinimą ir nustatyta tvarka teikia jį Valstybės tarnybos departamentui;
2. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo įstaigų ar fizinių asmenų teikiamas mokymo programas, informuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie galimybę tobulinti kvalifikaciją;
3. atlieka valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo praėjusių metų analizę ir numato mokymo poreikius ateinantiems metams;
4. vykdo mokymo paslaugų mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia sutartis su kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis ar fiziniais asmenimis dėl mokymo paslaugų pirkimo;
5. tvarko ministerijos valstybės tarnautojų registrą ir užtikrina, kad į jį būtų teisingai įvesti duomenys;
6. rengia teisės aktų dėl ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių dėl kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, ministerijos įmonių ir įstaigų vadovų komandiruočių užsienyje, studentų praktikos, leidimų valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų šiose srityse;
7. rengia ataskaitas, informaciją, pasiūlymus personalo administravimo, valstybės tarnybos ir darbo santykių klausimais;
8. atlieka asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, privačių interesų deklaracijų pateikimo ir papildymo kontrolę, teikia informaciją viešųjų ir privačių interesų įstatymo nuostatų taikymo klausimais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose personalo administravimo, valstybės tarnybos ir darbo santykių klausimais;
10. konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, rengia įsakymų projektus ir teikia išvadas dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
11. organizuoja ministerijos darbuotojų adaptavimą ir integravimą ministerijoje;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.