Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo personalo administravimo srityje patirtį;
3. būti susipažinęs su Valstybės tarnybos įstatymu, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą ir administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
4. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir teikti išvadas;
5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia teisės aktų dėl ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ministerijos įmonių ir įstaigų vadovų kasmetinių atostogų eilės, kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimo projektus;
2. rengia teisės aktų dėl ministerijos valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo nustatymo projektus;
3. pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tikrina, ar teisingai užpildyti administracijos padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščiai;
4. kaupia, sistemina ir atnaujina duomenis apie ministerijos vadovybės dalyvavimą komisijų, darbo grupių veikloje, akcinių bendrovių, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų valdybose;
5. perduoda archyvui ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ministerijos įmonių ir įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
6. rengia ir išduoda pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, jų karjeros, socialiniams ir asmeniniams klausimams spręsti;
7. savarankiškai arba bendradarbiaudamas su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia ministerijos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų projektus;
8. rengia ataskaitas, informaciją, pasiūlymus personalo administravimo klausimais;
9. tvarko ministerijos valstybės tarnautojų registrą ir užtikrina, kad į jį būtų teisingai įvesti duomenys;
10. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose personalo, valstybės tarnybos ir darbo santykių klausimais;
11. teikia informaciją ministerijos administracijos padalinių darbuotojams personalo patikimumo procedūrų valdymo ir įslaptintos informacijos administravimo klausimais, rengia teisės aktų projektus dėl personalo patikimumo;
12. įgyvendina Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatas, susijusias su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui;
13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.