Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo personalo administravimo srityje patirtį;
3. būti susipažinęs su Valstybės tarnybos įstatymu, Darbo kodeksu, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
4. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. savarankiškai arba bendradarbiaujant su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia ministerijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus, kontroliuoja pagal priskirtą veiklos sritį rengtų vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų, vidaus tvarkos taisyklių, personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi; 
2. rengia ministerijos administracijos struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, teikia pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo;
3. rengia teisės aktų dėl ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ministerijos įmonių ir įstaigų vadovų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, skatinimo, priedų, priemokų ir pašalpų skyrimo projektus;
4. teikia pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, tarnybos ir darbo sąlygų gerinimo ministerijoje, ministerijos darbo organizavimo tobulinimo;
5. rengia darbo sutarčių projektus, nustatyta tvarka pasirašytas darbo sutartis registruoja;
6. rengia konkursus į valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas: skelbia apie organizuojamus konkursus ministerijos interneto svetainėje, įformina konkursų dokumentus, rengia komisijos posėdžių protokolus;
7. savarankiškai arba kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais analizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių (kompetencijų) analizę;
8. tvarko ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ministerijos įmonių ir įstaigų vadovų asmens bylas;
9. rengia ataskaitas, informaciją personalo, valstybės tarnybos ir darbo santykių klausimais ir teikia jas ministerijos vadovybei, kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
10. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose personalo, valstybės tarnybos ir darbo santykių klausimais;
11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose nagrinėjami klausimai, teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų, kurie susiję su personalo administravimo, valstybės tarnybos ir darbo santykių klausimais, projektų;
12. rengia dokumentus dėl ministerijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, ministerijos įmonių ir įstaigų vadovų skatinimo, valstybinių apdovanojimų projektus, tvarko ministerijos apdovanojimų garbės ženklais ir medaliais apskaitą;
13. tvarko ministerijos valstybės tarnautojų registrą ir užtikrina, kad į jį būtų teisingai įvesti duomenys;
14. įformina ir išduoda valstybės tarnautojų ir darbuotojų pažymėjimus, tvarko jų apskaitą;
15. rengia ministerijos įmonių ir įstaigų vadovų pareigybių aprašymus;
16. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimus apie darbuotojų priėmimą, atleidimą ir kt.;
17. rengia ir išduoda pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, jų karjeros, socialiniams ir asmeniniams klausimams spręsti;
18. tvarko ministerijos interneto svetainės dalį personalo klausimais;
19. nesant skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas;
20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.