Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos  
susisiekimo ministro
2017 m. sausio 31 d.             
sakymu Nr. 3-36
                                                   
PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo administravimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 17.

II.  PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, organizuoti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

                                                                III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – personalo administravimo – funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis)  socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo personalo administravimo srityje ir 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Valstybės tarnybos įstatymu, Darbo kodeksu, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
6.4. gebėti taikyti praktikoje teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius ir valstybės tarnybą, reikalavimus;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;
6.6. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus  darbuotojų skatinimo, tarnybinių  nuobaudų skyrimo;
7.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
7.3. atsiskaito už skyriaus veiklą;  
7.4. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina ministerija (toliau – ministerijos įmonės ir įstaigos), vadovų priėmimo konkursus;
7.5. organizuoja tvarkomųjų dokumentų dėl ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ministerijos įmonių ir įstaigų vadovų skyrimo, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo, atostogų suteikimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo rengimą;
7.6. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, mokymo planų rengimą ir įgyvendinimą, atsako už lėšų, skirtų valstybės tarnautojų ir darbuotojų,   kvalifikacijai tobulinti, panaudojimą;
  7.7. organizuoja ir koordinuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir įstaigų prie ministerijos vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
7.8. rengia teisės aktų, susijusių su valstybės tarnyba ir darbo santykiais, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
7.9. teikia ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įmonėms ir įstaigoms metodinę pagalbą pagal skyriaus kompetenciją;  
              7.10. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose personalo administravimo, valstybės tarnybos ir darbo santykių klausimais, organizuoja komisijų, sudarytų minėtų sričių klausimams spręsti, darbą;
7.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi kitų reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose nagrinėjami klausimai;
7.12. rengia ataskaitas ir informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;
7.13. užtikrina, kad būtų laikomasi vidaus tvarkos taisyklių, personalo elgesio ir profesinės etikos normų;
  7.14. analizuoja žmogiškųjų išteklių būklę ministerijoje ir teikia pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo ir tobulinimo;
  7.15. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų integravimą ministerijoje;
  7.16. teikia pasiūlymus dėl ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo,  tarnybos ir darbo sąlygų ministerijoje gerinimo;
  7.17. konsultuoja pareigybių aprašymų rengimo ir kitais personalo administravimo, valstybės tarnybos ir darbo santykių klausimais, teikia pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo;
              7.18. vadovybės pavedimu atlieka tarnybinių ir drausminių nusižengimų tyrimus;
              7.19. organizuoja ir kontroliuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų,  ministerijos įmonių ir įstaigų vadovų asmens bylų ir kitos skyriaus dokumentacijos pagal bylų nomenklatūrą  perdavimą archyvui;
7.20. organizuoja Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;


3

7.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.  

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS