Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti darbo patirties;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, ir Susisiekimo ministerijos valdymo sritį reglamentuojančiais teisės aktais, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos ir Dokumentų rengimo taisyklėmis;
4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
6. gebėti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. padeda susisiekimo ministrui organizuoti darbą: planuoja ir sudaro darbotvarkes, derina rengiamų pasitarimų laiką, primena apie posėdžius, pasitarimus, būtinus susitikimus ir kitus renginius, kuriuose jis turi dalyvauti, informuoja apie darbo klausimais gautą informaciją, pateikia apibendrintą informaciją;
2. teikia susisiekimo ministrui informaciją apie poreikį dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose vykstančiuose renginiuose, kontroliuoja, kad visa reikalinga medžiaga būtų pateikta laiku;
3. organizuoja asmenų, svečių, užsienio valstybių delegacijų, atvykstančių pas susisiekimo ministrą su darbo vizitais, priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą;
4. susisiekimo ministro pavedimu organizuoja susitikimus su suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais, įmonių atstovais, piliečiais ir kitais suinteresuotais asmenimis;
5. teikia susisiekimo ministrui su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja susisiekimo ministro išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą; rengia tarnybinius raštus, susisiekimo ministro įsakymų dėl susisiekimo ministro tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje projektus;
6. koordinuoja susisiekimo ministrą vizitų į užsienį metu lydinčių verslo delegacijų programų rengimą, padeda organizuojant verslo forumus, tarptautines konferencijas, užsienio šalių verslininkų susitikimus su Lietuvos susisiekimo sektoriaus atstovais;
7. kontroliuoja medžiagos, kurios reikia Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, parengimą ir reikalingos informacijos iš Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių surinkimą;
8. organizuoja Susisiekimo ministerijos vadovybės pasitarimus ir juose dalyvauja;
9. pagal poreikį susisiekimo ministro pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
10. susisiekimo ministro pavedimu dalyvauja Susisiekimo ministerijos rengiamuose susitikimuose, posėdžiuose veiklos ir personalo klausimais;
11. prisideda prie Susisiekimo ministerijos reprezentacinių prekių įsigijimo proceso, vidaus komunikacijos ir veiklos viešinimo renginių organizavimo;
12. organizuoja susisiekimo ministro pasitarimus su Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, perduoda žodžiu arba elektroniniu paštu susisiekimo ministro rezoliucijas ir pavedimus atsakingiems vykdytojams;
13. peržiūri susisiekimo ministrui teikiamus pasirašyti / vizuoti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, tvarko, kaupia ir saugo susisiekimo ministro informacinių dokumentų bylas;
14. naudoja reprezentacines lėšas, skirtas pavieniams užsienio svečiams, negausioms delegacijoms, pasitarimų pas susisiekimo ministrą dalyviams priimti, nustatyta tvarka už jas atsiskaito atitinkamam Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniui;
15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio susisiekimo ministro pavedimus.