Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir 3 metų patirtį ryšių su visuomene srityje;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo sistemos veiklą, informacinės visuomenės plėtrą, visuomenės informavimą;
3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti analitinę medžiagą;
4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų, dokumentų rengimo taisykles;
5. mokėti anglų kalbą C1 lygiu;
6. mokėti dirbti rinkinio „Microsoft Office“ programomis.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. koordinuoja ministerijos išorinės bei vidinės komunikacijos procesą;
2. analizuoja viešąją informaciją apie transporto sistemos, elektroninių ryšių bei pašto sektorių veiklą, rengia išvadas, rekomendacijas bei pateikia situacijos analizę;
3. koordinuoja visuomenės ir žiniasklaidos informavimą apie ministerijos vykdomą transporto sistemos politiką ir jos įgyvendinimą, apie lėšų panaudojimą tarptautiniams transporto projektams įgyvendinti;
4. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl informavimo bei viešinimo priemonių planų, įgyvendinant ES struktūrinės paramos panaudojimą transporto, elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose;
5. koordinuoja ministerijos įvaizdžio kūrimo strategijos rengimą ir kontroliuoja jos vykdymą;
6. organizuoja ministro veiklos viešinimą, informuoja žiniasklaidą ir visuomenę apie darbą, susitikimus, planus, vizitus, dalyvavimą renginiuose;
7. teikia operatyvią informaciją apie ministro ir ministerijos veiklą užsienio viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams ir vartotojams;
8. teikia ministrui informaciją ministerijos veiklos klausimais bei informaciją, galinčią turėti įtakos priimant sprendimus;
9. organizuoja ministro spaudos konferencijas, pristatymus, kitus renginius, skirtus supažindinti visuomenę su ministro veikla;
10. ministro pavedimu dalyvauja įvairių komisijų darbe;
11. palaiko ryšius su Seimo kanceliarija, Seimo komitetais (komisijomis);
12. koordinuoja Ryšių su visuomene skyriaus veiklą; 7.12. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio ministro pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.