Pareigų aprašymas Spausdinti

               PATVIRTINTA
            Lietuvos Respublikos
                            susisiekimo ministro
                            2018 m. gruodžio 31 d.
                įsakymu Nr. 3P-358


MINISTRO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ministro patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Ministro patarėjo pareigybė reikalinga ryšiams su visuomene (įvairiomis visuomenės interesų bei tikslinėmis grupėmis) ir žiniasklaidos atstovais koordinuoti, operatyviai informuojant apie ministerijos veiklą.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – transporto, pašto ir elektroninių ryšių viešosios informacijos – funkcijas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir 3 metų patirtį ryšių su visuomene srityje;
    6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo sistemos veiklą, informacinės visuomenės plėtrą, visuomenės informavimą;    
6.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti analitinę medžiagą;
6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų, dokumentų rengimo taisykles;   
6.5. mokėti anglų kalbą C1 lygiu;
    6.6. mokėti dirbti rinkinio „Microsoft Office“ programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja ministerijos išorinės bei vidinės komunikacijos procesą;7.2. analizuoja viešąją informaciją apie transporto sistemos, elektroninių ryšių bei pašto sektorių veiklą, rengia išvadas, rekomendacijas bei pateikia situacijos analizę;
7.3. koordinuoja visuomenės ir žiniasklaidos informavimą apie ministerijos vykdomą transporto sistemos politiką ir jos įgyvendinimą, apie lėšų panaudojimą tarptautiniams transporto projektams įgyvendinti;
7.4. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl informavimo bei viešinimo priemonių planų, įgyvendinant ES struktūrinės paramos panaudojimą transporto, elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose;
7.5. koordinuoja ministerijos įvaizdžio kūrimo strategijos rengimą ir kontroliuoja jos vykdymą;
7.6. organizuoja ministro veiklos viešinimą, informuoja žiniasklaidą ir visuomenę apie darbą, susitikimus, planus, vizitus, dalyvavimą renginiuose;
    7.7. teikia operatyvią informaciją apie ministro ir ministerijos veiklą užsienio viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams ir vartotojams;
7.8. teikia ministrui informaciją ministerijos veiklos klausimais bei informaciją, galinčią turėti įtakos priimant sprendimus;
7.9. organizuoja ministro spaudos konferencijas, pristatymus, kitus renginius, skirtus supažindinti visuomenę su ministro veikla;
7.9. ministro pavedimu dalyvauja įvairių komisijų darbe;
7.10. palaiko ryšius su Seimo kanceliarija, Seimo komitetais (komisijomis);
7.11. koordinuoja Ryšių su visuomene skyriaus veiklą;
    7.12. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio ministro pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.


                ––––––––––––––––––––
   Susipažinau