Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo sistemos veiklą, viešąjį administravimą; 3. būti susipažinęs su susisiekimo sistemos veiklą reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais ir jų įgyvendinimo nuostatomis, tarptautinių organizacijų ir konvencijų reikalavimais susisiekimo srityje;
4. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
7. mokėti anglų kalbą A2, rusų kalbą C1 lygiu;
8. mokėti dirbti rinkinio „Microsoft Office“ programomis. 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas ministro nustatytose veiklos srityse:
1. organizuoja Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą, kontroliuoja jų vykdymą;
2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis;
3. kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas;
4. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose, ir pasitarimuose;
5. bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, rengiančiais programų ir teisės aktų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Vyriausybės programos nuostatas, projektus;
6. ministro pavedimu dalyvauja įvairių komisijų, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių, kuriose ministerija yra valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja, ir viešųjų įstaigų valdymo organų darbe;
7. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.