Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sektorių veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;
4. būti susipažinęs su transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sektorių veiklą reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais;
5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;
6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo taisykles;
7. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
9. atitikti reikalavimus, būtinus išduoti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;
2. susisiekimo ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;
3. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;
4. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;
5. dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; 6. vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;
7. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir susisiekimo ministro įsakymų projektų rengimą;
8. saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;
9. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas. 

2018 m. veiklos uždaviniai

1. Užtikrinti Susisiekimo ministerijos 2018 m. tikslų įgyvendinimą:
1.1. Padidinti susisiekimo sektoriaus kuriamą vertę;
1.2. Padidinti klientų pasitenkinimo judumu rodiklį.
2. Ministerijos struktūros optimizavimas, atsižvelgiant į ministerijos tikslus bei kai kurių funkcijų centralizaciją.
3. Viešųjų pirkimų proceų optimizavimas.
4. Vidaus efektyvumo didinimas:
4.1. Nuoseklus kokybės vadybos sistemos LEAN priemonių ir metodų diegimas;
4.2. Ministerijos vidaus procesų supaprastinimas, taikant vertės srauto analizę.