Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
Susisiekimo ministro
2018 m. gruodžio 31 d.    įsakymu Nr. 3P-358                                

VICEMINISTRO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA   


1. Viceministras yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.   II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Viceministro pareigybė reikalinga padėti ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

    5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – elektroninių ryšių ir pašto, informacinės visuomenės plėtros, civilinės aviacijos, tarptautinių ryšių, plėtros ir inovacijų – funkcijas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


    6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo sistemos veiklą, viešąjį administravimą;
6.3. būti susipažinęs su susisiekimo sistemos veiklą reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais ir jų įgyvendinimo nuostatomis, tarptautinių organizacijų ir konvencijų reikalavimais susisiekimo srityje;
6.4. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
6.7. mokėti anglų kalbą C1, rusų kalbą B2 lygiu;
6.8. mokėti dirbti rinkinio „Microsoft Office“ programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas ministro nustatytose veiklos srityse:
7.1. organizuoja Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis;
7.3. kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas;
7.4. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;
7.5. bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, rengiančiais programų ir teisės aktų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Vyriausybės programos nuostatas, projektus;
7.6. ministro pavedimu dalyvauja įvairių komisijų, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių, kuriose ministerija yra valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja, ir viešųjų įstaigų valdymo organų darbe;
7.7. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministrui.