Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo darbą reglamentuojančiais teisės aktais;
3. būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos nuostatais, Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;
4. išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą. 
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tvarko ir sistemina elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis viceministrų gaunamą korespondenciją ir kitą informaciją, organizuoja jos paskirstymą adresatams;
2. kontroliuoja viceministrams perduodamų pasirašyti dokumentų procesą, tikrina, ar pateikti dokumentai vizuoti (įforminti) nustatyta tvarka;
3. sudaro viceministrų planuojamų susitikimų ir vizitų kalendorių;
4. tvarko posėdžių, kuriems pirmininkauja viceministrai, dokumentus;
5. organizuoja asmenų, svečių, užsienio valstybių delegacijų, atvykstančių pas viceministrus su darbo vizitais, priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą;
6. teikia viceministrams su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja viceministrų išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą, užsako kelionės dokumentus ir atlieka jų pirkimą iš kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, su kuriuo ministerija yra sudariusi sutartį;
7. užtikrina, kad Seimo posėdžiuose nagrinėtinų klausimų medžiaga, darbotvarkės ir ministerijos administracijos padalinių parengtos išvados (pažymos) būtų pateiktos viceministrams;
8. rengia dokumentus, tvarko, kaupia ir saugo viceministrų informacinių dokumentų bylas;
9. rengia tarnybinių raštų dėl viceministrų tarnybinių komandiruočių ir kitų dokumentų projektus;
10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.