Pareigų aprašymas Spausdinti

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo darbą reglamentuojančiais teisės aktais;
3. būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos nuostatais, Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;
4. išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą.
Darbuotojas, einanatis šias pareigas, atlieka  šias funkcijas:
1. tvarko ir sistemina elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis viceministro gaunamą korespondenciją ir kitą informaciją, organizuoja jos paskirstymą adresatams;
2. kontroliuoja viceministrui perduodamų pasirašyti dokumentų procesą, tikrina, ar pateikti dokumentai vizuoti (įforminti) nustatyta tvarka;
3. sudaro viceministro planuojamų susitikimų ir vizitų kalendorių;
4. tvarko posėdžių, kurių pirmininkas yra viceministras, dokumentus;
5. organizuoja asmenų, svečių, užsienio valstybių delegacijų, atvykstančių pas viceministrą su darbo vizitais, priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą;
6. teikia viceministrui su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja viceministro išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą, užsako kelionės dokumentus ir atlieka jų pirkimą iš kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, su kuriuo ministerija yra sudariusi sutartį;
7. užtikrina, kad Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose nagrinėtinų klausimų medžiaga, darbotvarkės ir Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių parengtos išvados (pažymos) būtų pateiktos viceministrui;
8. rengia dokumentus, tvarko, kaupia ir saugo viceministro informacinių dokumentų bylas;
9. rengia tarnybinių raštų dėl viceministro ir ministro patarėjų tarnybinių komandiruočių ir kitų dokumentų projektus;
10. pildo ministerijos vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir laikino nebuvimo darbe žurnalą Dokumentų valdymo sistemoje AVILYS;
11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Susisiekimo ministerijos strateginiai tikslai.