Pareigų aprašymas Spausdinti

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo darbą reglamentuojančiais teisės aktais;
3. būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos nuostatais, Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;
4. išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą.
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tvarko ir sistemina elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis ministerijos kanclerio gaunamą korespondenciją ir kitą informaciją, organizuoja jos paskirstymą adresatams;
2. kontroliuoja ministerijos kancleriui perduodamų pasirašyti dokumentų procesą, tikrina, ar pateikti dokumentai vizuoti (įforminti) nustatyta tvarka;
3. sudaro ministerijos kanclerio planuojamų susitikimų ir vizitų kalendorių;
4. tvarko posėdžių, kuriems pirmininkauja ministerijos kancleris, dokumentus;
5. organizuoja asmenų, svečių, atvykstančių pas ministerijos kanclerį su darbo vizitais, priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą;
6. teikia ministerijos kancleriui su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja ministerijos kanclerio išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą, užsako kelionės dokumentus ir atlieka jų pirkimą iš kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, su kuriuo ministerija yra sudariusi sutartį;
7. analizuoja ir teikia informaciją apie dokumentų ir pavedimų vykdymo eigą, sistemina pavedimų kontrolės vykdymo rezultatus;
8. rengia dokumentus, tvarko, kaupia ir saugo ministerijos kanclerio informacinių dokumentų bylas;
9. rengia tarnybinių raštų dėl ministerijos kanclerio tarnybinių komandiruočių ir kitų dokumentų projektus;
10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.