Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 3P-263 DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖ 1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas (toliau – darbuotojas). 2. Pareigybės lygis – A2. 3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti ministerijos kancleriui užtikrinti efektyvų ir sklandų jo darbą. 4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo darbą reglamentuojančiais teisės aktais; 5.3. būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos nuostatais, Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais; 5.4. išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles; 5.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 5.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu; 5.7. atitikti reikalavimus turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 6.1. tvarko ir sistemina elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis ministerijos kanclerio gaunamą korespondenciją ir kitą informaciją, organizuoja jos paskirstymą adresatams; 6.2. kontroliuoja ministerijos kancleriui perduodamų pasirašyti dokumentų procesą, tikrina, ar pateikti dokumentai vizuoti (įforminti) nustatyta tvarka; 6.3. sudaro ministerijos kanclerio planuojamų susitikimų ir vizitų kalendorių; 6.4. tvarko posėdžių, kuriems pirmininkauja ministerijos kancleris, dokumentus; 6.5. organizuoja asmenų, svečių ir užsienio valstybių oficialių delegacijų, atvykstančių pas ministerijos kanclerį su darbo vizitais, priėmimą pagal tarnybinį protokolą; sudaro susitikimų (renginių) reprezentacinių išlaidų sąmatą; 6.6. teikia ministerijos kancleriui su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja ministerijos kanclerio išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą, užsako kelionės dokumentus ir atlieka jų pirkimą iš kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, su kuriuo ministerija yra sudariusi sutartį; 6.7. rengia tarnybinių raštų dėl ministerijos kanclerio tarnybinių komandiruočių ir kitų dokumentų projektus; 6.8. analizuoja ir teikia informaciją apie dokumentų ir pavedimų vykdymo eigą, sistemina pavedimų kontrolės vykdymo rezultatus; 6.9. organizuoja kolegijos posėdžius Susisiekimo ministerijos kolegijos darbo reglamento nustatyta tvarka, vykdo ministerijos kolegijos sekretoriaus pareigas, organizuoja kolegijos darbo techninį aprūpinimą; 6.10. rengia dokumentus, tvarko, kaupia ir saugo ministerijos kanclerio informacinių dokumentų bylas; 6.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. ________________ Susipažinau