Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo sistemos veiklą, viešąjį administravimą, finansų valdymą; 
3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti analitinę medžiagą;
4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų, dokumentų rengimo taisykles; 
5. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
6. mokėti dirbti rinkinio „Microsoft Office“ programomis.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas ministro nustatytose veiklos srityse:
1. nagrinėja ministro nukreiptus dokumentus, teikia išvadas ir pasiūlymus, prireikus rengia atsakymų projektus;
2. analizuoja ekonominę, komercinę ir kitokią informaciją, būtiną Susisiekimo ministerijos veiklai;
3. dalyvauja rengiant Susisiekimo ministerijos ilgalaikius strateginius veiklos planus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
4. analizuoja ministerijos administracijos padalinių pateiktas pastabas, pasiūlymus dėl svarstomų Seime įstatymų projektų ir apibendrinus pateikia ministrui;
5. teikia ministrui informaciją ministerijos veiklos klausimais ir informaciją, galinčią turėti įtakos priimant sprendimus;
6. ministro pavedimu dalyvauja įvairių komisijų ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organų darbe;
7. palaiko ryšius su Seimo kanceliarija, Seimo komitetais (komisijomis);
8. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.