Pareigų aprašymas Spausdinti

   PATVIRTINTA
                                                                Lietuvos Respublikos
                           susisiekimo ministro
                     2018 m. gruodžio 31 d.
                                                          įsakymu Nr. 3P-358


                 MINISTRO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ministro patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.


II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Ministro  patarėjo pareigybė reikalinga padėti ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.


                                     III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – logistikos, transporto koridorių, kombinuotų vežimų – funkcijas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo sistemos veiklą, viešąjį administravimą, finansų valdymą; 
6.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti analitinę medžiagą;
6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų, dokumentų rengimo taisykles; 
6.5. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
 6.6. mokėti dirbti rinkinio „Microsoft Office“ programomis.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas ministro nustatytose veiklos srityse:
7.1. nagrinėja ministro nukreiptus dokumentus, teikia išvadas ir pasiūlymus, prireikus rengia atsakymų projektus;
7.2. analizuoja ekonominę, komercinę ir kitokią informaciją, būtiną Susisiekimo ministerijos veiklai;
7.3. dalyvauja rengiant Susisiekimo ministerijos ilgalaikius strateginius veiklos planus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
 7.4. analizuoja ministerijos administracijos padalinių pateiktas pastabas, pasiūlymus dėl svarstomų Seime įstatymų projektų ir apibendrinus pateikia ministrui;
7.5. teikia ministrui informaciją ministerijos veiklos klausimais ir informaciją, galinčią turėti įtakos priimant sprendimus;
7.6. ministro pavedimu dalyvauja įvairių komisijų ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organų darbe;
7.7. palaiko ryšius su Seimo kanceliarija, Seimo komitetais (komisijomis);
 7.8. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.


      VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.


    ––––––––––––––––––––

 

Susipažinau