Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3-230 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO ATAŠĖ LIETUVOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE EUROPOS SĄJUNGOJE PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija) telekomunikacijų ir pašto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (toliau – ES) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 15. II. PASKIRTIS 4. Susisiekimo ministerijos telekomunikacijų ir pašto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES pareigybė reikalinga atstovauti Lietuvos Respublikos interesams ES Taryboje ir kitose ES institucijose telekomunikacijų, informacinės visuomenės, pašto paslaugų ir Galileo klausimais, įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką pagal Susisiekimo ministerijos kompetencijai priskirtas reguliavimo sritis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje ir Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programoje numatytus uždavinius. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – atstovavimo Lietuvos Respublikos interesams ES Taryboje ir kitose ES institucijose telekomunikacijų, informacinės visuomenės, pašto paslaugų ir Galileo klausimais – funkcijas. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo transporto arba telekomunikacijų ir informacinės visuomenės politikos srityje patirtį; 6.3. turėti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą; 6.4. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu; 6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministerijos nuostatais, susisiekimo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais telekomunikacijų, informacinės visuomenės, pašto paslaugų ir Galileo sektorių veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir kitais dokumentais, susijusiais su naryste ES; 6.6. būti susipažinęs su ES teisės aktais, reglamentuojančiais telekomunikacijų, informacinės visuomenės, pašto paslaugų ir Galileo veiklą; 6.7. būti susipažinęs su ES struktūromis, jų veikla, sprendimų priėmimo tvarka, gerai žinoti ES Tarybos atitinkamų darbo grupių ir Europos Komisijos atitinkamų direktoratų darbo specifiką ir veiklos kryptis; 6.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus; 6.9. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu; 6.10. išmanyti tarptautinio protokolo reikalavimus; 6.11. sugebėti formuluoti ir teikti argumentuotus pasiūlymus formuojant Lietuvos Respublikos poziciją dėl rengiamų naujų ES teisės aktų; 6.12. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; 6.13. būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, gebėti bendrauti. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. pagal Susisiekimo ministerijos kompetenciją padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką; 7.2. dalyvauja ir pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos Telekomunikacijų ir informacinės visuomenės, Pašto paslaugų bei Transporto (įvairiarūšio transporto klausimų ir tinklų) (tik Galileo klausimams) darbo grupių posėdžiuose.; 7.3. dalyvauja atstovaujant Lietuvos Respublikai ES Tarybos Nuolatinių atstovų komitete (toliau – COREPER) ir ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos (toliau – TTE) tarybos posėdžiuose, svarstant telekomunikacijų, informacinės visuomenės, pašto ir Galileo klausimus, teikia informaciją apie posėdžių eigą ir rezultatus, konsultuoja Susisiekimo ministeriją dėl reikiamų dokumentų ES Tarybos posėdžiams rengimo, teikia pasiūlymus dėl Europos Komisijoje rengiamų teisės aktų projektų; 7.4. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES Tarybos darbo grupėse, Nuolatinių atstovų komitete ir kituose ES Tarybos posėdžiuose svarstomų teisės aktų projektų; 7.5. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas COREPER svarstomais klausimais; 7.6. rengia pozicijų dėl TTE taryboje ar neformaliame ES ministrų susitikime numatomų svarstyti pasiūlymų priimti ES teisės aktus ar kitų ES dokumentų, ministro pasisakymų TTE taryboje ar neformaliame ES ministrų susitikime projektus; 7.7. padeda Susisiekimo ministerijai, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įmonėms ir įstaigoms užmegzti ir palaikyti ryšius su atitinkamomis ES institucijomis, agentūromis, jų atstovais; 7.8. organizuoja ir dalyvauja organizuojant dalykinius Susisiekimo ministerijos ir įstaigų prie Susisiekimo ministerijos atstovų vizitus ir susitikimus ES institucijose; 7.9. organizuoja ir dalyvauja organizuojant dalykinius ES institucijų atstovų vizitus ir susitikimus Susisiekimo ministerijoje ir įstaigose prie Susisiekimo ministerijos, taip pat dalyvauja organizuojant Susisiekimo ministerijos ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų renginius (jų prašymu, jeigu pritaria Susisiekimo ministerija); 7.10. padeda atstovauti Susisiekimo ministerijos, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų teisėtiems interesams ES institucijose; 7.11. dalyvauja derybose, posėdžiuose, susitikimuose, konsultacijose ir kituose Lietuvos interesus (pagal Susisiekimo ministerijos pateiktas instrukcijas) atitinkančiuose renginiuose atstovaudamas Susisiekimo ministerijai (jos pavedimu) ir (arba) įstaigoms prie Susisiekimo ministerijos (jų prašymu, jeigu pritaria Susisiekimo ministerija); 7.12. platina ES institucijoms, ES valstybių narių atašė, taip pat kitiems suinteresuotiems subjektams informaciją apie Lietuvos telekomunikacijų, informacinės visuomenės ir pašto sritis, gautą iš Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų; 7.13. bendradarbiauja su kitais atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES, atašė kitose Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų atstovais užsienio valstybėse, taip pat ES institucijų atstovais ir kitų ES valstybių narių atašė; 7.14. informuoja Susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Tarptautinio bendradarbiavimo skyrių (toliau – Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius) ir Susisiekimo ministerijos administracijos padalinius, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas įmones ir įstaigas apie ES institucijų organizuojamus svarbius telekomunikacijų, informacinės visuomenės ir pašto sričių susitikimus, renginius ir svarbiausius šių sričių įvykius ES; 7.15. renka ir analizuoja informaciją apie vykstančias ES ir trečiųjų valstybių derybas ir (ar) sudarytus laisvosios prekybos, investicijų skatinimo ir apsaugos ir kitus susitarimus telekomunikacijų, informacinės visuomenės ir pašto srityse, operatyviai ją perduoda Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniams, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įmonėms ir įstaigoms; 7.16. dalyvauja koordinuojant Susisiekimo ministerijos, įstaigų prie Susisiekimo ministerijos ir ES institucijų bendradarbiavimą; 7.17. dalyvaudamas įvairiuose renginiuose pristato Lietuvos telekomunikacijų, informacinės visuomenės, pašto ir kitų susisiekimo sričių ir investicijų į šias sritis galimybes potencialiems partneriams; 7.18. renka ir analizuoja informaciją apie ES ir ES valstybių narių strateginius susisiekimo sričių projektus ir planus, galinčius turėti įtakos Lietuvai svarbiems projektams, susisiekimo sričių politiką, gerąją patirtį susisiekimo srityse ir galimybes pritraukti tarptautinių krovinių tranzito srautus per Lietuvą bei teikia pasiūlymus šiais klausimais Susisiekimo ministerijai; 7.19. pagal priskirtą kompetenciją vykdo kitas Susisiekimo ministerijos vadovybės pavestas funkcijas, pavedimus ir užduotis, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės įstatymams bei tarptautinei teisei. VI. PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito susisiekimo ministrui ir Lietuvos nuolatinės atstovybės ES vadovui. 9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas asmeniškai atsakingas už tinkamą jam skirtų lėšų naudojimą. 10. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas už netinkamą pavestų funkcijų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.