Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 3-418 PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Personalo administravimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisės aktų projektams dėl leidimų valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą, viešųjų ir privačių interesų valstybinėje tarnyboje ir asmens duomenų teisinės apsaugos nuostatoms įgyvendinti. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – personalo administravimo – funkcijas. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo personalo administravimo srityje patirtį; 6.3. būti susipažinęs su Valstybės tarnybos įstatymu, Darbo kodeksu, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius; 6.4. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą; 6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles; 6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. atlieka asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, privačių interesų deklaracijų pateikimo ir papildymo kontrolę, teikia informaciją viešųjų ir privačių interesų įstatymo nuostatų taikymo klausimais; 7.2. atlieka asmens duomenų teisinės apsaugos duomenų kontrolę, teikia informaciją asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais; 7.3. rengia įsakymų dėl leidimų ministerijos valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą projektus; 7.4. skyriaus vedėjo pavedimu rengia ataskaitas, informaciją, pasiūlymus ir nustatyta tvarka teikia skyriaus vedėjui ir ministerijos vadovybei; 7.5. atlieka ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ministerijos įmonių ir įstaigų vadovų tarnybinių ir drausminių nusižengimų tyrimus; 7.6. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose personalo klausimais; 7.7. prireikus dalyvauja rengiant konkursus į laisvas valstybės tarnautojų pareigybes; 7.8. tvarko ministerijos valstybės tarnautojų registrą ir užtikrina, kad būtų teisingai įvesti duomenys; 7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ________________________________