Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, apskaitą ir tvarkymą;
3. būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;
4. gerai išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu. 
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. registruoja siunčiamus dokumentus DVS, skenuoja dokumentus ir užtikrina, kad dokumentų skaitmeninės kopijos arba oficialūs elektroniniai dokumentai būtų įrašyti į DVS registracijos korteles, dokumentai tarpusavyje būtų susieti;
2. registruoja iš LINESIS gautus raštus, perduoda juos vykdytojams ir formuoja pavedimus pagal ministerijos vadovybės rezoliucijas; registruoja gautus ir vidaus dokumentus;
3. tvarko DVS juridinių ir fizinių asmenų kontaktus, užtikrina įrašytų duomenų teisingumą;
4. siunčia korespondenciją elektroniniu paštu, faksu, pašto siunta ar per Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistemą ir pildo siunčiamos korespondencijos registrus;
5. teikia reikalingą informaciją Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinei sistemai ir Teisės aktų registrui;
6. supažindina ministerijos administracijos padalinius su jų veikla susijusiais dokumentais, siekdamas užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;
7. pateikia ministerijos administracijos padaliniams ir valstybės institucijoms skubius dokumentus, kopijuoja ir daugina dokumentus, įriša ir išriša dokumentus;
8. teikia informaciją apie dokumentų ir pavedimų vykdymo eigą;
9. atlieka archyvinių dokumentų paiešką, rengia archyvo pažymas;
10. pagal priskirtą veiklos sritį rengia skyriaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.