Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 3P-263 DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖ 1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas (toliau – darbuotojas). 2. Pareigybės lygis – A2. 3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti viceministrui užtikrinti efektyvų ir sklandų jo darbą, iš Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos (toliau – LINESIS) gautiems dokumentams registruoti, juridinių ir fizinių asmenų kontaktams Dokumentų valdymo sistemoje AVILYS (toliau – DVS) tvarkyti. 4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo darbą reglamentuojančiais teisės aktais; 5.3. būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos nuostatais, Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais; 5.4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą; 5.5. išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus; 5.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 5.7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu; 5.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą. III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 6.1. tvarko ir sistemina elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis viceministro gaunamą korespondenciją ir kitą informaciją, organizuoja jos paskirstymą adresatams; 6.2. kontroliuoja viceministrui perduodamų pasirašyti dokumentų procesą, tikrina, ar pateikti dokumentai vizuoti (įforminti) nustatyta tvarka; 6.3. sudaro viceministro planuojamų susitikimų ir vizitų kalendorių; 6.4. tvarko posėdžių, kurių pirmininkas yra viceministras, dokumentus; 6.5. organizuoja asmenų, svečių ir užsienio valstybių oficialių delegacijų, atvykstančių pas viceministrą su darbo vizitais, priėmimą pagal tarnybinį protokolą; sudaro susitikimų (renginių) reprezentacinių išlaidų sąmatą; 6.6. teikia viceministrui su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja viceministro išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą, užsako kelionės dokumentus ir atlieka jų pirkimą iš kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, su kuriuo ministerija yra sudariusi sutartį; 6.7. užtikrina, kad Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose nagrinėtinų klausimų medžiaga, darbotvarkės ir Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių parengtos išvados (pažymos) būtų pateiktos viceministrui; 6.8. pagal priskirtą veiklos sritį rengia skyriaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus, tvarko, kaupia ir saugo viceministro informacinių dokumentų bylas; 6.9. rengia tarnybinių raštų dėl viceministro ir ministro patarėjų tarnybinių komandiruočių ir kitų dokumentų projektus; 6.10. registruoja iš LINESIS gautus dokumentus, perduoda juos vykdytojams ir formuoja pavedimus pagal ministerijos vadovybės rezoliucijas, užtikrina, kad dokumentų skaitmeninės kopijos arba oficialūs elektroniniai dokumentai būtų įrašyti į DVS registracijos korteles, dokumentai tarpusavyje būtų susieti; registruoja gautus ir vidaus dokumentus; 6.11. tvarko DVS juridinių ir fizinių asmenų kontaktus, užtikrina įrašytų duomenų teisingumą; 6.12. teikia reikalingą informaciją Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinei sistemai ir Teisės aktų registrui; 6.13. pildo DVS ministerijos vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir laikino nebuvimo darbe žurnalą; 6.14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Susisiekimo ministerijos strateginiai tikslai. __________________________________________ Susipažinau