Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3P-358 LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO ATAŠĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖJE ATSTOVYBĖJE KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOJE PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos transporto atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kinijos Liaudies Respublikoje yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 4. Lietuvos Respublikos transporto atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kinijos Liaudies Respublikoje pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką pagal Susisiekimo ministerijos kompetenciją, dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje ir Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programoje numatytus uždavinius. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – atstovavimo Lietuvos Respublikos interesams Kinijos Liaudies Respublikoje – funkcijas. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo transporto srityje darbo patirtį; 6.3. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1961 metų Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatais, pagrindiniais Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos ir kitais tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais transporto sistemą ir infrastruktūrą, keleivių ir krovinių vežimą; 6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos santykių su Kinijos Liaudies Respublika prioritetais, pagrindinėmis bendradarbiavimo sritimis; 6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus; 6.7. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu; 6.8. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; 6.9. turėti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą; 6.10. išmanyti tarptautinio protokolo reikalavimus. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. pagal Susisiekimo ministerijos kompetenciją padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslus, spręsti klausimus, susijusius su Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos įgyvendinimu; 7.2. palaiko nuolatinį ryšį su Kinijos Liaudies Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis rengiant ir derinant tarptautinių susitarimų dvišalio ir regioninio bendradarbiavimo transporto srityje projektus bei kitais aktualiais dvišalio bendradarbiavimo klausimais; 7.3. teikia pasiūlymus Susisiekimo ministerijos vadovybei ir administracijos padaliniams dėl Lietuvos Respublikos pozicijos aktualiais dvišalio bendradarbiavimo klausimais formavimo; 7.4. dalyvauja dvišalių transporto ir kitų darbo grupių veikloje, kai posėdžiai vyksta atašė akreditacijos valstybėje ir esant reikalui Lietuvoje; 7.5. plėtoja ryšius su Kinijos Liaudies Respublikos transporto, pramonės, amatų ir kitomis verslo asocijuotomis struktūromis, teikia informaciją, susijusią su investicijų projektų planavimu ir įgyvendinimu, apie Lietuvos transporto įmones ir transporto infrastruktūros objektus, palaiko nuolatinį ryšį su Lietuvos transporto asocijuotomis struktūromis, tarpininkauja ieškantiems potencialių bendradarbiavimo partnerių, tiesioginių užsienio investuotojų; 7.6. plėtoja ryšius su Kinijos Liaudies Respublikos įmonėmis – esamomis ir potencialiomis Lietuvos transporto įmonių partnerėmis, pagal kompetenciją teikia informaciją Lietuvos transporto įmonėms, ieškančioms naujų rinkų ir potencialių klientų, padeda spręsti juridinio ir organizacinio pobūdžio problemas; 7.7. bendradarbiauja su Kinijos Liaudies Respublikos ir Lietuvos Respublikos žiniasklaida, suderinęs su Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Kinijos Liaudies Respublikoje vadovu teikia informaciją apie investicijų ir bendradarbiavimo galimybes, Lietuvoje rengiamas parodas, muges, seminarus ir kitus renginius, padeda organizuoti Lietuvos transporto asocijuotų struktūrų ir įmonių atstovų susitikimus su Kinijos Liaudies Respublikos verslo ir žiniasklaidos atstovais; 7.8. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniais, dalyvauja koordinuojant Susisiekimo ministerijos ir įstaigų prie Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimą su Kinijos Liaudies Respublikos institucijomis; 7.9. Susisiekimo ministerijos pavedimu dalyvauja konferencijose, parodose, mugėse, kituose renginiuose, skirtuose užsienio šalių visuomenei ir verslo atstovams supažindinti su Lietuvos transporto sektoriaus galimybėmis ir plėtros perspektyvomis; 7.10. padeda organizuoti Susisiekimo ministerijos vadovybės ir darbuotojų vizitus į Kinijos Liaudies Respublikos institucijas transporto klausimais, teikia pasiūlymus Kinijos Liaudies Respublikos institucijoms ir Susisiekimo ministerijai dėl Kinijos Liaudies Respublikos institucijų atstovų vizitų į Lietuvą; 7.11. renka, analizuoja ir raštu teikia Susisiekimo ministerijai apibendrintą informaciją apie Kinijos Liaudies Respublikos vykdomą transporto ir ekonominę politiką, strateginius planus ir jų įgyvendinimą, institucijų reformas, analitinę medžiagą, renginių, galinčių sudominti Lietuvos valstybės institucijas, transporto, pramonės ir kitų verslo sričių atstovus, apžvalgas ir kitą Susisiekimo ministerijai aktualią informaciją; 7.12. palaiko ryšius su kitais Lietuvos Respublikos specialiaisiais atašė Kinijos Liaudies Respublikoje, Lietuvos Respublikos specialiaisiais atašė kitose valstybėse ir kitų valstybių transporto atašė, dirbančiais Kinijos Liaudies Respublikoje, taip pat Lietuvos Respublikos įmonių ir įstaigų atstovais Kinijos Liaudies Respublikoje; 7.13. konsultuoja Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Kinijos Liaudies Respublikoje vadovą Susisiekimo ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, teikia reikalingą medžiagą; 7.14. vykdo pagal priskirtą kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės įstatymams ir tarptautinei teisei, kad būtų įgyvendinti Susisiekimo ministerijos strateginiai tikslai. VI. PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito susisiekimo ministrui ir Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Kinijos Liaudies Respublikoje vadovui. 9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas asmeniškai atsakingas už tinkamą jam skirtų lėšų naudojimą. 10. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas už netinkamą pavestų funkcijų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka