Biudžeto ir investicijų departamentas

Saulius Kerza Departamento direktorius
 1. Užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 2019 m. Biudžeto ir investicijų departamentui nustatyti gyvybiškai svarbūs tikslai ir progreso rodikliai.

 2. Užtikrinti, kad Biudžeto ir investicijų departamente būtų įgyvendinamos kokybės vadybos LEAN priemonės.  

Zita Dubickienė Vyriausiasis patarėjas
 1. Siekiant prisidėti prie departamento gyvybiškai svarbių tikslų „Iki 2019-12-20 projektams paskirstyta 98 % ES fondų lėšų“ ir „Iki 2019-12-31 padidinti ES investicijas į susisiekimo sektorių iki 560 mln. eurų”, efektyvinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Susisiekimo ministerijos koordinuojamų 2, 4 ir 6 prioritetų projektų parengtumo, įgyvendinimo ir rizikos veiksnių stebėseną. 

 2. Siekiant prisidėti prie departamento gyvybiškai svarbaus tikslo „Iki 2019-12-31 padidinti ES investicijas į susisiekimo sektorių iki 560 mln. eurų”, vykdyti nuolatinę projektų, kuriems sudaromos trišalės projektų sutartys, įgyvendinimo stebėseną. 

 3. Siekiant užtikrinti Susisiekimo ministerijos finansinės priemonės Nr. 04.5.1-FM-F-520 „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ įgyvendinimą, koordinuoti reikiamų dokumentų parengimą ir patvirtinimą. 

 4.  Prisidėti prie Susisiekimo strategijos iki 2050 m. parengimo.

 

 

Strateginio planavimo skyrius

 
Jurgita Rimkuvienė L.e. skyriaus vedėjo pareigas
 1. Iki 2019-12-20 patobulinti susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano rengimo procesą.

 2. Imtis veiksmų ir priemonių, kad iki 2019-12-31 projektams būtų paskirstyta 98 % ES fondų lėšų ir iki 2019-12-31 į susisiekimo sektorių būtų išmokėtos 520 mln. eurų ES investicijų, t. y. organizuoti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo transporto ir informacinės visuomenės plėtros sektorių administravimo dokumentų (Veiksmų programos, priemonių įgyvendinimo planų, veiksmų programos ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų, pasiūlymų dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijų, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir kt.) ir 2014–2020 m. iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašų (investicinių projektų vertinimus, rengti valstybės projektų sąrašus ir jų pakeitimus) parengimą ir keitimą.

 3. Organizuoti darbą, kad laiku būtų parengta ir pateikta informacija Lietuvos Respublikos Vyriausybei apie Susisiekimo ministerijos koordinuojamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų ir veiksmų vykdymą..

Giedrė Kizevičienė Vyriausiasis specialistas
 1. Dalyvauti strateginio veiklos plano rengimo proceso tobulinime, iš Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų surinkti ir apibendrinti informaciją, reikalingą susisiekimo ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano projektui parengti, tikslinti šį projektą atsižvelgiant į gautas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pastabas.

 2. Iš atsakingų Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų surinkti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų veiksmų vykdymo eigą, teikti jà į Stebėsenos informacinę sistemą.

 3. Iš Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių surinkti ir apibendrinti informaciją, reikalingą Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų įgyvendinimo veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitai parengti, ir teikti ją Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai nustatytais terminais

Birutė Mieldažienė Vyriausiasis specialistas  
Zita Nemanienė Vyriausiasis specialistas
 1. Koordinuoti Susisiekimo ministerijai priskirtų Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų vykdymą, rengti ir teikti pažangos ataskaitas (I-IV ketv.); parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ ( I ketvirtis).
 2. Rengti Susisiekimo ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano projekto nustatytas dalis ir kitą reikalingą informaciją Lietuvos Respublikos 2020–2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti (II ketvirtis).
 3.  Koordinuoti kapitalo investicijų, skirtų Valstybės investicijų 2019–2021 metų programos investicijų projektams, panaudojimą, pagal poreikį teikti pasiūlymus Finansų ministerijai dėl asignavimų perskirstymo tarp investicijų projektų (II–IV ketv.)
 4. Nustatyta tvarka parengti ir pateikti Finansų ministerijai siūlymus dėl investicijų projektų įtraukimo į Valstybės investicijų 2020–2022 metų programos projektą.
 5. Rengti ataskaitas apie Valstybės investicijų programų projektams skirtų asignavimų panaudojimą ir nustatytais terminais pateikti jas Finansų ministerijai (I ketv.; III ketv.).
Jurta Vitė Vyriausiasis specialistas
 1. Įvertinti planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašus transporto srities projektus (vertinti pateiktus projektinius pasiūlymus, rengti projektinių pasiūlymų vertinimo išvadas).

 2. Organizuoti sklandų 2014–2020 m. iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto srities valstybės projektų atrankos komisijos darbą, užtikrinti šios komisijos sprendimų įgyvendinimą.

 3. Parengti ir / ar patikslinti 2014–2020 m. iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašus.

 4. Parengti ir / ar patikslinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 ir 6 prioritetų įgyvendinimo dokumentus (pasiūlymus dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygų aprašus, ketvirtinius 4 ir 6 prioriteto priemonių įgyvendinimo planus).

Eugenijus Ramaškevičius Vyriausiasis specialistas
 1. Pagal poreikį parengti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ (toliau – 2 prioritetas) įgyvendinimo dokumentus, jų pakeitimus:

  pasiūlymus dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijų;

  projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus;

  priemonių įgyvendinimo plano projektus.

 2. Iki kiekvieno ketvirčio pabaigos 25 dienos parengti ir pateikti ketvirtiniai 2 prioriteto priemonių įgyvendinimo planai.

 3. Vykdyti 2014–2020 m. iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų atranką (vertinti investicinius projektus, sudaryti valstybės projektų sąrašus).

Rasa Sirutavičienė Vyriausiasis specialistas
 1. Pasibaigus ketvirčiui peržiūrėti Valdymo ir kontrolės sistemą, ir pagal poreikį atnaujinti procedūrų vadovą (pasikeitus teisiniam reglamentavimui, esant kitoms aplinkybėms).

 2. Patikslinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 ir 6 prioritetų įgyvendinimo dokumentai.

 3. Nustatytais terminais įvertinti pateikti projektiniai pasiūlymai.

 4. Derinti su suinteresuotomis institucijomis regioninėms Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamoms priemonėms įgyvendinti reikalingus planavimo dokumentus (pagal poreikį).

Darius Bieliauskas Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2018 m. veiklos ataskaitos projektą.

 2. Analizuoti, vertinti ir parengti informaciją pagal priskirtą sritį ir parengti apibendrintą informaciją apie Susisiekimo ministro valdymo srities valstybės biudžeto programų įgyvendinimo ir įstaigų prie ministerijos metinių planų vykdymo eigą.

 3. Išanalizuoti procesus ir užtikrinti, kad Lietuvos transporto saugos administracijos ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūroje būtų nustatyti ir įdiegti ūkio subjektų veiklos rezultatyvumo, efektyvumo ir priežiūros naštos rodikliai ir nustatytas su jų kompetencijai priskirta visuomenei svarbių vertybių apsauga susietas priežiūros veiklos tikslas.

 4. Koordinuoti administracinės naštos mažinimo procesus, kartu atliekant  atitinkamų Susisiekimo ministerijos teisės aktų pakeitimų nustatytais terminais vykdymo stebėseną

 

Ekonomikos ir apskaitos skyrius

 
Žydrūnas Jonutis Skyriaus vedėjas
 1. Siekiant sumažinti administracinę naštą ministerijos administracijos padaliniams, ūkio subjektams ir įstaigoms prie ministerijos organizuoti teisės aktų peržiūrą, pakeitimų parengimą ir pateikimą priėmimui.

 2. Utikrinti, kad Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui „E.Sąskaita“ sistemos dokumentai būtų pateikiami per 5 darbo dienas.
 3. Užtikrinti, kad būtų tinkamai ir laiku vykdomos Ekonomikos ir apskaitos skyriui pavestos Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo koordinavimo, kontrolės ir apibendrintų ataskaitų rengimo funkcijos.
 4. Išanalizuoti procesus ir užtikrinti, kad Lietuvos transporto saugos administracijos ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūroje būtų nustatyti ir įdiegti ūkio subjektų veiklos rezultatyvumo, efektyvumo ir priežiūros naštos rodikliai ir nustatytas su jų kompetencijai priskirta visuomenei svarbių vertybių apsauga susietas priežiūros veiklos tikslas.
 5. Peržiūrėti ministerijos vykdomų programų (programų vykdytojų) teisės aktų reikalavimus ir parengti pasiūlymo projektą dėl programų vykdymo kontrolės efektyvumo didinimo
Jūratė Ona Krupavičiūtė Patarėjas
 1. Per einamuosius metus kontroliuoti, kad visos ūkinės operacijos būtų atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir atitiktų patvirtintus asignavimus.

 2. Užtikrinti, kad Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui „E. Sąskaita“ sistemos dokumentai būtų pateikiami per 5 darbo dienas.

 3. Siekiant sumažinti administracinę naštą ministerijos administracijos padaliniams, ūkio subjektams ir įstaigoms prie ministerijos:

  - peržiūrėti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos finansų kontrolės taisykles. Parengti įsakymo projektą;

  - peržiūrėti Lietuvos Respublikos  susisiekimo ministerijos atsargų įsigijimo, pajamavimo, išdavimo ir nurašymo taisykles, tvarkas. Parengti įsakymo projektą;

  - peržiūrėti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ilgalaikio turto taisykles, tvarkas. Parengti įsakymo projektą.

 4. Parengti ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2018 m. finansų kontrolės būklės ataskaitą.

Aelita Lisauskienė Vyriausiasis specialistas
 1. Sudaryti einamųjų metų biudžeto programų, kurių asignavimų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, sąmatas ir jas tvarkyti VBAM sistemoje.

 2. Kiekvieną mėnesį parengti ir teikti ministerijos kancleriui ataskaitą apie Susisiekimo ministerijos administracijos funkcijoms vykdyti bei specialiųjų atašė išlaidoms apmokėti skirtų lėšų panaudojimą.

 3. Kiekvieną ketvirtį vykdyti stebėseną, siekiant, kad programų priemonių vykdytojai laiku pateiktų informaciją apie strateginio plano priemonių ir vertinimo kriterijų vykdymą bei kitus su veiklos rezultatais susijusius aktualius duomenis. Pateikti duomenis apie priemonių ir vertinimo kriterijų vykdymą į Stebėsenos informacinę sistemą.

 4. Siekiant sumažinti administracinę naštą, peržiūrėti ir parengti Valstybės biudžeto programoms vykdyti skirtų biudžeto lėšų panaudojimo kontrolės ir strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatų tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

Viktorija Beliackaitė Vyriausiasis specialistas
 1. Analizuoti ir vertinti Strateginio veiklos plano „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas“, „Susisiekimo ministerijos vandens keliais užtikrinamas“ ir „Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas“ programų vykdytojų tarpines ataskaitas, apibendrintą informaciją su išvadomis ir rekomendacijomis teikti darbuotojui, atsakingam už vykdomų programų tarpinių ataskaitų projektų rengimą.

 2. Koordinuoti administracinės naštos mažinimo procesus, kartu atliekant atitinkamų Susisiekimo ministerijos teisės aktų pakeitimų nustatytais terminais vykdymo stebėseną.

 3. Atlikti Susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų viešojo valdymo tobulinimo grupės priimtų sprendimų vykdymo būsenos stebėseną, rengti jos veiklos planų  ir veiklos ataskaitų projektus.

Dalia Liachovičienė Vyriausiasis specialistas
 1. Užtikrinti, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais.

 2. Užtikrinti, kad dokumentai Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui būtų pateikti per 5 darbo dienas.

 3. Siekiant sumažinti administracinę naštą ministerijos administraciniams padaliniams, ūkio subjektams ir įstaigoms prie ministerijos, peržiūrėti susijusius su buhalterine apskaita ministroįsakymus ir parengti įsakymų projektus.

Janina Svilo Vyriausiasis specialistas
 1. Užtikrinti, kad pateikti dokumentai Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui būtų pasirašyti asmenų, atsakingų už ūkines operacijas, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais.

 2. Ministerijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių vardinių sąrašų, jų pakeitimų projektų parengimas.

 3. Siekiant sumažinti administracinę naštą ministerijos administracijos padaliniams, ūkio subjektams ir įstaigoms prie ministerijos peržiūrėti susijusius su buhalterine apskaita ministro įsakymus. Parengti įsakymo projektus.

Rasa Puluikienė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2018 m. veiklos ataskaitos projektą.

 2. Analizuoti, vertinti ir parengti informaciją pagal priskirtą sritį ir parengti apibendrintą informaciją apie Susisiekimo ministro valdymo srities valstybės biudžeto programų įgyvendinimo ir įstaigų prie ministerijos metinių planų vykdymo eigą.

 3. Išanalizuoti procesus ir užtikrinti, kad Lietuvos transporto saugos administracijos ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūroje būtų nustatyti ir įdiegti ūkio subjektų veiklos rezultatyvumo, efektyvumo ir priežiūros naštos rodikliai ir nustatytas su jų kompetencijai priskirta visuomenei svarbių vertybių apsauga susietas priežiūros veiklos tikslas.

 4. Koordinuoti administracinės naštos mažinimo procesus, kartu atliekant  atitinkamų Susisiekimo ministerijos teisės aktų pakeitimų nustatytais terminais vykdymo stebėseną

Brigita Virbickienė Vyriausiasis specialistas
 1. Analizuoti ir vertinti Strateginio veiklos plano „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ programų vykdytojų tarpines ataskaitas, apibendrintą informaciją su išvadomis ir rekomendacijomis teikti darbuotojui, atsakingam už vykdomų programų tarpinių ataskaitų projektų rengimą.

 2. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, įvertinus ir apibendrinus iš įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių gautą informaciją apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, parengiant motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės ir prielaidų bei pasiūlymus.

 3. Sudarant naują Strateginį veiklos planą, reikalinga įvertinti ar programų vykdytojai laikosi SPM ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1K-330 „Dėl Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodikos patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų ir principų, Strateginio veiklos plano programų vykdytojų veiklos kriterijų loginio ryšio, X-Matricos principu iki 2019-05-30.

 4. Peržiūrėti rizikos valdymo tvarkos aprašą, siekiant optimizuoti ministerijos vidines tvarkas.

 5. Parengti pusmetines Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas, kuriose pateikti informaciją apie neįgyvendintas Valstybės kontrolės rekomendacijas ir jų vykdymo eigą, ir nuolat atnaujinti rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas, kurios skelbiamos ministerijos Vidaus komunikacijos sistemoje.

 

ES investicijų koordinavimo skyrius

 
Danutė Čapienė L. e. skyriaus vedėjo pareigas
 1. Suorganizuoti Stebėsenos komisijos posėdžius projektų įgyvendinimo metu iškilusiems klausimams spręsti.

 2. Organizuoti Veiksmų programos įgyvendinimo investicijų projektų patikras jų įgyvendinimo vietoje, parengti projekto patikros vietoje ataskaitos (patikros lapo) formą.

 3. Pasirengti Veiksmų programos prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimui.

 4. Pasirengti Veiksmų programos prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“poveikio vertinimui.

Rasa Tomonienė Vyriausiasis specialistas
 1. Sutrumpinti įsakymų projektų dėl finansavimo skyrimo projektams rengimo vidutinę trukmę.

 2. Suorganizuoti bent po vieną per kiekvieną ketvirtį Stebėsenos komisijos posėdžius projektų įgyvendinimo metu iškilusiems klausimams spręsti.

 3. Parengti priemonių planą vietinio (miesto ir priemiestinio) viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ekologiškomis transporto priemonėmis projektų įgyvendinimui užtikrinti.

 4. Įgyvendinti priemonių planą vietinio (miesto ir priemiestinio) viešojo transporto priemonių parko atnaujinimo ekologiškomis transporto priemonėmis projektų įgyvendinimui užtikrinti.

 5. Atlikti Veiksmų programos įgyvendinimo investicijų projektų patikras jų įgyvendinimo vietoje.

     
     
     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-28