Kelių ir oro transporto politikos grupė

Tomas Pilukas L. e. departamento direktoriaus pareigas
 1. Organizuoti ir koordinuoti teisės aktų, reglamentuojančių Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimą, projektų rengimą.

 2. Organizuoti ir kontroliuoti departamento gyvybiškai svarbių tikslų (GST) 2019 m. įgyvendinimą ir stebėseną.

 3. Organizuoti ir koordinuoti kelių naudotojo mokesčio surinkimo sistemos pakeitimą ir laikinės į už nuvažiuotą atstumą.

 4. Organizuoti Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamente skyrių veiklą pagal (taupiosios) vadybos sistemos (LEAN) principus.

Agne Katkute Vyriausiasis patarėjas
 1. Parengti Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos grupės nuostatus ir organizuoti darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą.

 2. Koordinuoti LAKD pertvarkymą į VĮ.

 3. Organizuoti ir koordinuoti departamento GST įvykdymą.

  Vyriausiasis patarėjas  
Vilius Veitas Patarėjas
 1. Dalyvauti grupės gyvybiškai svarbių tikslų (GST) 2019 m. įgyvendinimą ir stebėseną.

 2. Teikti siūlymus dėl ir koordinuotibendro Europos dangaus koncepcijos įgyvendinimą Lietuvoje; analizuoti teisės aktus, susijusius su bendro Europos dangaus nuostatų įgyvendinimu; dalyvauti susitikimuose, susijusiuose su Baltijos funkcinio oro erdvės bloko veikla.

 3. Teikti siūlymus valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų efektyvesnio valdymo modeliui įgyvendinti.

 4. Dalyvauti rengiant Valstybės aviacijos saugos programą ir užtikrinti jos pateikimą Vyriausybei.

Vidmantas Pumputis Vyresnysis patarėjas
 1. Saugaus eismo gerinimo plano Vizija 0 parengimas pagal institucijų ir LRV siūlymus.              

 2. Organizuoti viešąsias konsultacijas su visuomene, viešinant departamento svarbių teisės aktų projektus.      

 3. Įgyvendinti Saugaus eismo gerinimo plano Vizija 0 Susisiekimo ministerijai priskirtas priemones.

 4. LEAN Management principų diegimas SM.

Kelių ir oro transporto infrastruktūros ir finansavimo klausimai    
Sergejus Volkovas Vyresnysis patarėjas
 1. Susisiekimo ministro tvarkų, susijusių su Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), pakeitimu, parengimas.

 2. Aprašo pakeitimas, patvirtinus Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimą.

Jonas Damidavičius Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti darnaus judumo planų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo sistemos projektą (tiesiogiai prisideda prie GST įgyvendinimo).

 2. Skatinti darnaus judumo plėtrą šalyje (tiesiogiai prisideda prie GST įgyvendinimo)

 3. Parengti teisės aktų projektus, siekiant pertvarkyti Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos į valstybės įmonę.

Indrė Meironaitė-Gudaitienė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės oro transporto formalumų supaprastinimo programos patvirtinimo” projektas.

 2. Pateikti pasiūlymai dėl ES teisės aktų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje (12 / pagal poreikį),parengtos ataskaitos dėl civilinės aviacijos srities priemonių ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių plane įgyvendinimo eigos (kas mėnesį), laiku įvykdytos ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių plane numatytos civilinės aviacijos srities priemonės.

 3. Dalyvauta 2 Europos Komisijos Civilinės aviacijos saugumo komiteto posėdžiuose (2019 m.
  I–III ketvirčiai), pateikti pasiūlymai dėl šiuose posėdžiuose svarstytų klausimų ir priimtų sprendimų vykdymo (ne mažiau 4) ir parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.

 4. Parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei Ministro Pirmininko potvarkio dėl delegacijos sudarymo projektas, parengtas raštas Užsienio reikalų ministerijai dėl kredencialų suteikimo, laiku parengtos ir su suinteresuotomis institucijomis suderintos Lietuvos Respublikos pozicijos asamblėjoje svarstomais klausimais.

Kelių ir oro transporto saugos klausimai    
Dmitrij Bial Vyresnysis patarėjas
 1. Koordinuoti teisės aktų projektų rengimą, kad būtų užtikrintas 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/645, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos kėlimo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (toliau – Direktyva 2018/645), nuostatų perkėlimas.

 2. Koordinuoti teisės aktų projektų rengimą, kad būtų užtikrintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama direktyva 2007/46/EB (toliau – Reglamentas 2018/858), nuostatų perkėlimas.

 3. Koordinuoti didelės apimties ir sudėtingo Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 62, 10, 17, 21, 25, 27, 28, 29 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 211, 212, 213, 214, 215, 216, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 straipsniais ir 61 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (toliau – SEAKĮ projektas) rengimą ir derinimą su Vyriausybės padaliniais ir siekti, kad projektas būtų pateiktas svarstyti Seimui.

 4. Koordinuoti didelės apimties ir sudėtingo Kelių transporto kodekso ir Administracinių nusižengimo kodekso projektų (TAIS Nr. 18-8372) rengimą ir derinimą su Vyriausybės padaliniais ir siekti, kad projektai būtų pateikti svarstyti Seimui.

 5. Koordinuoti didelės apimties ir sudėtingų eismo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų (Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių) pakeitimo projektų rengimą ir derinimą.

  Patarėjas

 

Andrius Karnilavičius Patarėjas
 1. Suderinti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2,  62, 10, 17, 21, 25, 27, 28, 29 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 211, 212, 213, 214, 215, 216, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 straipsniais ir 61 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą su Vyriausybės padaliniais ir siekti, kad projektas būtų pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui.

 2. Parengti reikiamus teisės aktų projektus, kad būtų užtikrintas 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/645, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos kėlimo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (toliau – Direktyva 2018/645), nuostatų perkėlimas.

Sigita Jurkšaitytė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti reikiamų teisės aktų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos 2018 m. liepos 4 d. reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91, projektus.
 2. Peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro duomenų tvarkymą, ir parengti jų pakeitimus. 
 3. Teikti pasiūlymus dėl Baltijos FOEB strategijos įgyvendinimo veiksmų plano atnaujinimo,  teikti pasiūlymus dėl su Baltijos FOEB veikla susijusių teisės aktų priėmimo bei tobulinimo.
 4. Atstovauti Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose. 
Vytautas Kalpokas Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 4 „Dėl Tipinės mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcijos ir Mokyklinio autobuso vairuotojo instruktavimo tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą. Kuruoti jo derinimo procesą.

 2. Parengti eismo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų (Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės) projektus. Kuruoti jų derinimo procesą.

Kelių ir oro transporto rinkos reguliavimo ir aplinkosaugos klausimai    
Aleksandras Stupenko Patarėjas
 1. Sudaryti sąlygas Lietuvos vežėjams didinti krovinių vežimo apimtis.

 2. Pateikti siūlymus ir priemones dėl mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos tobulinimo.

 3. Pateikti siūlymus ir priemones dėl administracinės naštos mažinimo ūkio subjektams kelių transporto licencijavimo srityje.

Vlada Žegunienė Patarėjas
 1. Įvertinus tarpinstituciniame pasitarime pateiktas pastabas ir pasiūlymus, parengti patikslintą Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 pakeitimo įstatymo projektą, suderinti jį su Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniais ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 2. Parengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo projekto pakeitimo.

 3. Nagrinėti Europos Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomų bylų dėl ES reglamentų nuostatų išaiškinimo medžiagą ir teikti pasiūlymus dėl minėtų bylų reikšmingumo Lietuvai ir tikslingumo dalyvauti jose.

 4. Rengti pozicijas ES teisės aktų projektams dėl klausimų, susijusių su oro susisiekimu.

 5. Dalyvauti Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos, kitų komisijų, darbo grupių veikloje.

Marius Pakėnas Vyriausiasis specialistas
 1. Pateikti Kelių transporto kodekso ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo projektus Lietuvos Respublikos Seimui.

 2. Reikalingų keleivių vežimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų parengimas ir pateikimas institucijoms derinti.

Laurynas Buzys Vyriausiasis specialistas
 1. Rengti ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo politiką formuojančių teisės aktų (LR triukšmo valdymo įstatymo, LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. V-347/D1-230/3-138 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-787/D1-507/3-467 „Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Komisijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“) projektų.

 2. Parengti siūlymai dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto.

 3. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (į nacionalinę teisę perkelti atnaujintos 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones nuostatas).

 4. Dalyvauti tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos 2017 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 1-71/D1-249 „Dėl Integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano parengimo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“, skirtos Integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities plano projekto (toliau – plano projektas) parengimui veikloje (2018 m. gruodis – 2019 m. kovas – konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis Lietuvoje ir regione; 2019 m. birželis – 2019 m. rugpjūtis – plano projekto tobulinimas pagal Europos Komisijos ir suinteresuotų pusių pastabas, papildomų pasiūlytų politikų ir priemonių įtraukimas. 2019 m. lapkritis – plano projekto tvirtinimas ir galutinės versijos pateikimas Europos Komisijai).

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-02