Teisės ir personalo skyrius

Nelė Jokubauskaitė Skyriaus vedėjas
  1. Užtikrinti skyriaus SMART plane užduočių įvykdymą.
  2. Užtikrinti skyriaus GST pasiekimą.
Liutauras Šlajus Patarėjas  
Neringa Kaktavičiūtė-Mickienė Patarėjas
  1. Pravesti 6 mokymus apie asmens duomenų apsaugą Susisiekimo ministerijos struktūriniams padaliniams.

  2. Stebėti poveikio duomenų apsaugai vertinimo atlikimą, tvarkant asmens duomenis Traukinio mašinistų registre: 1) parengti klausimyną atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir inicijuoti klausimyno pateikimą Lietuvos transporto saugos administracijai, 2) įvertinti gautus atsakymus į klausimyną ir prireikus inicijuoti papildomos informacijos gavimą iš Lietuvos transporto saugos administracijos, 3) įvertinti, ar tinkamai atliktas poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir ar jo išvados atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas.

Audronė Rutkauskienė Vyresnysis patarėjas
  1. Susisiekimo ministerijos struktūrinių pokyčių įgyvendinimas.
  2. Darbuotojų priėmimo (atleidimo) procesų tobulinimas.
Eglė Mečkovskienė Patarėjas
  1. Iki 2019-09-30 parengti teisės aktų projektų rengėjams rekomendacijas, padėsiančias teisės aktų projektuose daryti mažiau klaidų.
  2. Iki 2019-12-31 įvykdytos ne mažiau kaip 6 konsultacijos ministerijos administracijos padaliniams atsakingiems už teisės aktų rengimą.
Mindaugas Berniūnas Vyriausiasis specialistas
  1. Kiekvieną ketvirtį susitikti su ministerijos administracijos padaliniais, atsakingais už teisės aktų rengimą (TTRD, KTCPD, VGTPD).

  2. Parengti teisės aktų projektų rengėjams rekomendacijas, padėsiančias teisės aktų projektuose daryti mažiau klaidų.

  3. Skaičiuoti TAPER viduryje metų ir metų pabaigoje.

Daiva Dačkienė Vyriausiasis specialistas
  1. Pasikeitus ministerijos struktūrai, parengta teisės aktų pakeitimai, suorganizuota patikrinimus ministerijai pavaldžiose įmonėse, įstaigose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija.
  2. Instruktuoti visus darbuotojus, kurie dirba su įslaptinta informacija, apie atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, tokios informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar neteisėtą įgijimą iki 2019-12-31.
  3. Suorganizuoti ministerijos darbuotojams vidinės komunikacijos renginiai iki 2019-12-31
Ieva Vėjalytė Vyriausiasis specialistas
  1. Vykdyti ministerijos darbuotojų įsitraukimo tyrimą.
  2. Užtikrinti tinkamą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planavimą ir organizavimą.
Živilė Matačiūnienė Vyriausiasis specialistas
  1. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų saugumo ir gynybos srityje, taisyklių pakeitimą.
  2. Pateikti siūlymus dėl darbo organizavimo procesų optimizavimo ir efektyvinimo ministerijoje ir veiklos tobulinimo.
  3. Per tiesioginio vadovo pavedimu nustatytus terminus parengti ir viešųjų pirkimų komisijoms pateikti Susisiekimo ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų dokumentų projektus.
     
     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-02