Tinklų ir tarptautinių ryšių departamentas

   

 

Kristina Semėnė L. e. departamento direktoriaus pareigas
 1. Užtikrinti teisinės ir investicinės aplinkos, įgalinančios elektroninių ryšių infrastruktūros ir paslaugų plėtrą, sukūrimą.

 2. Užtikrinti nenutrūkstamą universaliosios pašto paslaugos teikimą.

 3. Užtikrinti Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos tinkamą funkcionavimą ir privalomumo įteisinimą.

   

 

Rasa Jasiulionienė Vyresnysis patarėjas
 1. Užtikrinti universaliosios pašto paslaugos teikėjo paskyrimą.

 2. Nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo užtikrinimas Susisiekimo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ribose.

 3. Koordinuoti EP ir Tarybos reglamento (ES) 2018/644 dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų įgyvendinimo ir susijusių nacionalinių teisės aktų įsigaliojimo procesus.

 

Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

 
Ina Irens Skyriaus vedėjas
 1. Užtikrinti Lietuvos susisiekimo sektoriaus pristatymą užsienio rinkoms.

 2. Organizuoti 2019 m. tarptautinių sutarčių rengimo plano parengimą ir jo įgyvendinimą.

 3. Užtikrinti specialiųjų transporto atašė diplomatinėse atstovybėse Lenkijoje, Kazachstane ir Kinijoje veiklos koordinavimą.

 4. Vadovaujantis atnaujintais LRV nutarimais organizuoti atitinkamų TBS koordinuojamų SM tvarkų peržiūrą.

 5. Užtikrinti skyriaus metinių tikslų įgyvendinimą.

Vaiva Obelevičienė Patarėjas
 1. Pateikti siūlymus dėl ES reikalų koordinavimo Susisiekimo ministerijoje tvarkos aprašo atnaujinimo.

 2. Užtikrinti geresnę ES pozicijų, atitikties lentelių ir ES teisės perkėlimo planų rengimo kokybę.

 3. Parengti atnaujintus siūlymus dėl ministerijos atstovų dalyvavimo ES Taryboje ir komitologijos komitetuose.

Dmitrij Zadojenko Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tarptautinių sutarčių / konvencijų ratifikavimo projektus.

 2. Parengti ir suderinti su suinteresuotomis institucijomis tarptautinių sutarčių projektus ir su tarptautinių sutarčių sudarymu susijusius teisės aktų projektus (įgaliojimai pasirašyti susitarimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl susitarimo patvirtinimo ir kt.).

 3. Peržiūrėti ir pagal poreikį parengti Susisiekimo ministerijos specialiųjų atašė Nuolatinėje atstovybėje ES ir diplomatinėse atstovybėse nuostatų pakeitimo projektus.

Laima Labutienė Vyriausiasis specialistas
 1. Siekiant išspręsti aktualius su Kazachstanu klausimus parengti ministerijos vadovybei aktualią informaciją ir pateikti pasiūlymus Lietuvos ir Kazachstano tarpvyriausybinės komisijos posėdžio protokoliniams sprendimams.

 2. Atlikti susisiekimo srities tarptautinių sutarčių projektų rengimo apžvalgą, nustatyti tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo prioritetus.

 3. Parengti / išnagrinėti gautus tarptautinių sutarčių projektus, organizuoti ir atlikti vidaus teisės aktų reikalavimus sutarčių projektų rengimui (organizuoti vertimus, derinimą su kompetentingomis Lietuvos ir užsienio institucijomis).

 4. Plėtojant dvišalius santykius su Kazachstanu, suderinti Atašė veiklos užduotis ir koordinuoti jų įgyvendinimą.

Jurgita Jakavičiūtė Vyriausiasis specialistas
 1. Siekiant išspręsti aktualius bendradarbiavimo su priskirtomis kuruoti valstybėmis klausimus parengti ministerijos vadovybei aktualią informaciją ir pateikti siūlymus tarpvyriausybinių komisijų posėdžių protokoliniams įrašams.
 2. Parengti/išnagrinėti gautus tarptautinių sutarčių projektus, organizuoti ir atlikti vidaus teisės aktų reikalavimus sutarčių projektų rengimui.
 3. Parengti specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse nuostatųpakeitimo projektą.

 4. Siekiant išnaudoti Lietuvos transporto infrastruktūrą ir pritraukti tranzitinius krovinius, prisidėti organizuojant tradicinį Lietuvos-Baltarusijos transporto forumą kasmetinės Baltarusijos transporto savaitės rėmuose.

 

Jolanta Šukštienė Vyriausiasis specialistas
 1. Suorganizuoti vadovybės susitikimus su Baltijos valstybių, Lenkijos, tarptautinių organizacijų pareigūnais.

 2. Parengti transporto dalies protokolinius įrašus Lietuvos ir Lenkijos bei Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną komisijų protokolams.

 3. Parengti metinę Susisiekimo ministerijos atstovavimo tarptautinėse organizacijose ataskaitą/informacinį sąvadą.

Teresa Gudauskienė Vyriausiasis specialistas
 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos darbuotojų tarnybinių komandiruočių 2019 m. plano parengimas, jo įgyvendinimo koordinavimas.

 2. Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų sutarties projekto parengimas.

 3. Parengti Tarnybinių komandiruočių tvarkos pakeitimo projektą.

Aušra Gobienė Vyriausiasis specialistas
 1. Suorganizuoti vadovybės susitikimus su Baltijos valstybių, Lenkijos, tarptautinių organizacijų pareigūnais.

 2. Parengti transporto dalies protokolinius įrašus Lietuvos ir Lenkijos bei Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną komisijų protokolams.

 3. Parengti metinę Susisiekimo ministerijos atstovavimo tarptautinėse organizacijos ataskaitą/informacinį sąvadą.

 

Plėtros ir logistikos skyrius

 
Vytautas Palevičius Skyriaus vedėjas
 1. Užtikrinti skyriaus metinių tikslų įgyvendinimą. 

 2. Užtikrinti teritorijų planavimo dokumentų rengimą įgyvendinant valstybei svarbius ypatingos svarbos projektus. 

 3. Užtikrinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (toliau – ˇPVP) procedūras įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

Natalija Baranauskienė Patarėjas
 1. Padidintas valstybės rinkliavų patrauklumas naudotis LT infrastruktūra, vnt.

 2. Rengti kokybiškas Lietuvos transporto ir logistikos sektoriaus rinkos apžvalgas.

 3. Parengti, suderinti ir pateikti LRV nutarimo „Dėl ruožo Vilnius – Klaipėda elektrifikavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“ projektą.

Gražina Šiaučiūnaitė Patarėjas
 1. Užtikrinti LT interesų sklaida projekto „Rail Baltica“ įgyvendinime.

 2. Koordinuoti projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programų rengimo procesą.

 3. Koordinuoti viešųjų pirkimų procedūras infrastruktūros vystymo planų rengėjui/-ams parinkti.

 4. Koordinuoti komandos suformavimą projekto „Rail Baltica“ žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų įgyvendinimą.

Valdas Brėskis Vyriausiasis specialistas
 1. Tinkamai ir laiku, pagal kompetenciją, įvykdyti 2019m. SMART numatytas priemones ir kitus pavedimus.

 2. Koordinuoti Medininkų, Kybartų, Rambyno ir Šumsko PKP modernizavimo investicijų projektų savalaikį ir tinkamą įgyvendinimą. Kas ketvirtį parengti ir pateikti Biudžeto ir investicijų departamentui apibendrintą informaciją apie PKP plėtros projektų įgyvendinimo eigą ir lėšų panaudojimą.

 3. Užtikrinti saugų patekimą į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje esančius muitinės postus ir jų ribose veikiančių krovos kompanijų sklandų pasiekiamumą, parengti ir pateikti siūlymus dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo pakeitimo, Molo, Pilies ir Malkų įlankos pasienio kontrolės punktų teritorijų ribų schemų patvirtinimo pakeitimo.

Darius Sriubas Vyriausiasis specialistas
 1. Užbaigtas rengti magistralinio kelio A5 ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km specialiojo plano baigiamasis etapas.

 2. Užbaigtas rengti magistralinio kelio A5 ruožo nuo sankryžos su keliu Nr. 130 iki Kauno raj. savivaldybės ribos specialiojo plano Rengimo etapas.

 3. Parengti įsipareigojimų sutarčių projektai (2 vnt.) reikalingi Vilniaus ir Kauno viešųjų logistikos centrų plėtrai užtikrinti.

 4. Visuomenės poreikiams paimama privati žemė, reikalinga magistralinio kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapo) 7,9-17,4 km ruožui tiesti, įregistruojama valstybės vardu.

Aistė Gasiūnienė Vyriausiasis specialistas
 1. Koordinuoti ir dalyvauti žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti Kauno m. sav., Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav. projekto įgyvendinimo procedūrose.

 2. Koordinuoti ir dalyvauti žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno m. sav., Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav. teritorijose projekto parengimo ir įgyvendinimo procedūrose.

 3. Vykdyti inovatyvių ir ekologiškų transporto priemonių naudojimo skatinimo ir intelektinių transporto sistemų (ITS) plėtros stebėseną.

 4. Koordinuoti ir dalyvauti Elektromobilių naudojimo skatinimo ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtros iki 2035 m. plano projekto parengime ir patvirtintų priemonių įgyvendinime.

Jurgita Barysienė Vyriausiasis specialistas
 1. Koordinuoti ministerijos ir mokslo institucijų bendradarbiavimą tyrimų, plėtros ir užsakomųjų  tiriamųjų darbų klausimais, rinkti, sisteminti ir mokslo institucijoms teikti informaciją apie susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių poreikį dėl studentų baigiamųjų darbų transporto tematikos.

 2. Organizuoti studentų baigiamųjų darbų konkursą.               

 3. Koordinuoti ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių bendradarbiavimą mokslo ir tiriamųjų darbų klausimais, rinkti, sisteminti ir ministerijos vadovybei teikti informaciją apie susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse reikalingų atlikti užsakomųjų mokslinių tyrimų (studijų).

 4. Dalyvauti žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti Kauno m. sav., Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav. projekto įgyvendinimo procedūrose.

 5. Dalyvauti žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno m. sav., Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav. teritorijose projekto parengimo ir įgyvendinimo procedūrose.

Daiva Balnienė Vyriausiasis specialistas
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.

 2. Parengta ir besikreipusiems asmenims pateikta ne mažiau kaip 10 atsakymų į paklausimus (informacinio pobūdžio, teisinės konsultacijos ir pan.), susijusius su Plėtros ir logistikos skyriaus kompetencija.

 3. Pateiktos 2 teisinės išvados dėl Plėtros ir logistikos skyriaus specialistų parengtų teisės aktų (Vyriausybės nutarimo „Dėl ruožo Vilnius-Klaipėda elektrifikavimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“, Susisiekimo ministro įsakymo „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos“ projekto).

     
 

Elektroninių ryšių skyrius

 
Albertas Turonis Skyriaus vedėjas
 1. Užtikrinti skyriaus 2019 metų gyvybiškai svarbių tikslų įgyvendinimą.

 2. Užtikrinti 5G plėtros gairių parengimą.

 3. Užtikrinti projekto RAIN-3 priežiūrą.

 4. Užtikrinti valstybės valdomų įmonių ir įstaigų elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų optimizavimo modelio, siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendacijas, projekto parengimą.

Artūras Liatocha Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Susiekimo ministerijos reguliavimo srities Ypatingos informacinės infrastruktūros objektų sąrašą ir pateikti Krašto apsaugos ministerijai.

 2. Vykdyti ES teisės akto „Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)“ svarstymo proceso koordinavimą.

 3. Parengti siūlymus dėl valstybės valdomų įmonių ir įstaigų elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų optimizavimo modelio, siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendacijas.

 

Jonas Bazys Vyriausiasis specialistas
 1. Koordinuoti 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, perkėlimą į nacionalinę teisę. 
 2. Rengti siūlymus dėl teisinės ir investicinės aplinkos, skirtos 5G ryšio Lietuvoje diegimui ir plėtrai, tobulinimo.
 3. Atstovauti Lietuvos Respublikos interesus Europos Komisijos Radijo spektro politikos grupėje svarstant grupės rengiamus dokumentus ir vedant derybas dėl 700 MHz radijo dažnių.
 4. Rengti išvadas kitų institucijų teikiamus derinti teisės aktų projektų, susijusių su radijo dažnių valdymu ir elektroninių ryšių infrastruktūra. Teikti pasiūlymus jų tobulinimui.
Inga Grinienė Vyriausiasis specialistas
 1. Dokumentų dėl pasiruošimo ITU Radijo ryšio konferencijai (WRC–19) parengimas ir Lietuvos delegacijos, kuri dalyvaus ITU WRC-19, sudarymas.
 2. Analizuoti tarptautinių organizacijų (ITU, CEPT) dokumentus, rengti atsakymus, teikti pasiūlymus dėl šių organizacijų gautų raštų, pagal poreikį ir kompetenciją pildyti šių ir kitų tarptautinių organizacijų klausimynus. Informacijos ir duomenų, reikalingų ataskaitai apie pagalbos numerį 112, parengimas.
 3. Ataskaitos apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus parengimas.

 

Asta Balevičiūtė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos pašto įstatymo Nr. VIII-1141 20 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, įgyvendinantį 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/644 dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų, ir pateikti jį Vyriausybei.
 2. Parengti ir pateikti Vyriausybei teisės aktų projektus, reikalingus Pasaulinės Pašto Sąjungos Stambulo konferencijos dokumentų ratifikavimui. 
 3. Parengti ir pateikti Vyriausybei įstatymų projektus, kuriais, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.1.4 papunkčio „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas“ 8 veiksmą, būtų valstybės mastu užtikrinama, kad viešojo sektoriaus dokumentai būtų siunčiami e. pristatymo sistema.
 4. Organizuoti Pašto mokos ženklų leidybos komisijos posėdžius.
Julija Gabijūnienė Vyriausiasis specialistas
 1. Organizuoti ir dalyvauti RAIN-3 priežiūros komiteto posėdžiuose.
 2. Teikti išvadas ir pasiūlymus EK dėl 2018 m. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) ataskaitos projekto.
 3. Parengti atsakymus į 2019 m. DESI klausimyną ir pateikti EK.
 4. Parengti susisiekimo ministro įsakymo  dėl VšĮ „Plačiajuostis internetas teikiamų paslaugų tarifų tvirtinimo projektą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-02