Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupė

Andrius Šniuolis Grupės vadovas
 1. Nustatyti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų naudojimo kontrolės mechanizmą ir skirtų pajėgumų atsisakymo tvarką.

 2. Sutrumpinti vandens transporto sektoriaus ūkio subjektams paslaugų suteikimo procedūrų laiką.

 3. Sudaryti teisines akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ vertikalios įmonių grupės sukūrimo sąlygas, užtikrinant šios įmonių grupės veiklos tęstinumą.

Vidmantas Tamulis Vyriausiasis patarėjas
 1. Sudaryti teisines akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ vertikalios įmonių grupės sukūrimo sąlygas, užtikrinant šios įmonių grupės veiklos tęstinumą.

 2. Rengti „Rail Baltica“ veiklos planą.

 3. Užtikrinti sklandų Lietuvos pirmininkavimą 8-ojo geležinkelių krovinių vežimo koridoriaus „Šiaurės jūra – Baltija“ Vykdomajai valdybai.

 4. Užtikrinti Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento 2019 m. tikslų (GST, SMART) įgyvendinimą.

Egle Vyšniauskaitė Vyriausiasis patarėjas  
  Vyresnysis patarėjas  
     
 

Geležinkelių transporto klausimai

 
Jurgita Norkienė L.e. einatis vyresniojo patarėjo pareigas
 1. Sudaryti sąlygas Lietuvos vežėjams didinti krovinių vežimo apimtis.

 2. Pateikti siūlymus ir priemones dėl mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos tobulinimo.

 3. Pateikti siūlymus ir priemones dėl administracinės naštos mažinimo ūkio subjektams kelių transporto licencijavimo srityje

Viktoras Kinach Vyriausiasis specialistas
 1. Įgyvendinant Geležinkelių transporto kodekso pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1858 patikslinti geležinkelio įmonių (vežėjų) ekonominį pajėgumą apibūdinančių rodiklių kritines reikšmes.

 2. Įgyvendinant Metropoliteno įgyvendinimo įstatymą Nr. XIII-1603 parengti ir pateikti tvirtinti teisės akto, kuriuo nustatomi metropoliteno eismo saugos reikalavimai, projektą.

 3. Parengti ir pateikti tvirtinti Pėsčiųjų tiltų per geležinkelio kelius modernizavimo, pritaikant juos neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų poreikiams,  strategiją.

Marius Marčiulaitis Vyriausiasis specialistas
 1. Užtikrinti Metropoliteno įgyvendinimo įstatymo Nr. XIII-1603 įgyvendinimą.

 2. Inicijuoti išlygų, leidžiančių netaikyti atitinkamų 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų nuostatas, pratęsimą.

 3. Sudaryti teisines sąlygas teikti kombinuotąsias keleivių vežimo vietiniai maršrutais paslaugas.

 

Vandens transporto klausimai

 
Teresa Selezniova Patarėjas
 1. Parengti teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto priemonių registravimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą, tobulinimo projektus.

 2. Parengti teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimą, tobulinimo projektus.

 3. Sumažinti vidaus vandenų transporto sritį reglamentuojančių teisės aktų sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams bent 500 eurų.

 4. Suorganizuoti mokymus Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento darbuotojams, kurių metu darbuotojai būtų supažindinti su saugios laivybos vidaus vandenyse reglamentavimu, aktualiais šios srities klausimais.

Giedrė Kaunė Patarėjas
 1. Sudaryti sąlygas įgaliotosioms laivų klasifikavimo bendrovėms išduoti Lietuvos Respublikos registruotų laivų klasifikavimo dokumentus elektroniniu būdu.

 2. Pagal kompetenciją sutrumpinti Lietuvos transporto saugos administracijos vandens transporto sektoriaus paslaugų ūkio subjektams suteikimo procedūrų laiką 20 proc.

 3. Sumažinti vandens transporto sektorių reglamentuojančių teisės aktų sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams bent 500 eurų.

 4. Parengti įgyvendinamuosius teisės aktus, skirtus įgyvendinti 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2017/2110 dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keleivinių laivų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos ir kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB.

Vaida Ubartaitė Patarėjas
 1. Parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų projektus, užtikrinančius su našesne jūrų uostų veikla ir infrastruktūros plėtra susijusį teisinį reglamentavimą.

 2. Sumažinti vandens transporto sektorių reglamentuojančių teisės aktų sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams bent 500 eurų.

 3. Parengti ir pateikti informaciją Europos Komisijai dėl Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo priemonių, susijusių su uosto paslaugų teikimo sistema ir bendromis finansinio uosto skaidrumo taisyklėmis.

Virginija Šomkienė Patarėjas
 1. Užtikrinti tinkamą 2017 m. lapkričio15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/2109, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams (toliau -  Direktyva (ES) 2017/2109), nuostatų įgyvendinimą.

 2. Užtikrinti tinkamą 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/2108, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (toliau – direktyva (ES) 2017/2108) nuostatų įgyvendinimą.

 3.  Užtikrinti tinkamą Reglamento (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) taikymą vykdant asmenų, pageidaujančių teikti laivų agentavimo paslaugas, atestavimą.

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-02