Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisija

Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos sudėtis:

Gintaras Aliksandravičius – Ministerijos kancleris (Prevencijos komisijos pirmininkas);

Saulius Kerza  – Biudžeto ir investicijų departamento direktorius (Prevencijos komisijos pirmininko pavaduotojas);

Andrius Šniuolis – Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės vadovas;

Agnė Katkutė – Kelių ir oro transporto politikos grupės vyriausioji patarėja;

Kristina Semėnė – Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento direktorė;

Liutauras Šlajus – Teisės ir personalo skyriaus patarėja;

Roma Andruškevičienė – Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja.

Komisija  vykdo šias funkcijas:

  1. įvertinusi Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos pasiūlymus dėl Susisiekimo ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui motyvuotos išvados dėl Susisiekimo ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir viešųjų įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, projektą;
  2. koordinuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos rengimą, teikia informaciją Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui dėl šios programos vykdymo rezultatų;
  3. teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui, o jo pavedimu ir Specialiųjų tyrimų tarnybai, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, pasiūlymus dėl Nacionalinės kovos su korupcija ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos, kitų teisės aktų, skirtų kovoti su korupcija ar užkirsti kelią jos apraiškoms, rengimo ir tobulinimo;
  4. teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pasiūlymus dėl Susisiekimo ministerijos ir įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų veiklos sričių korupcijos prevencijos ir kontrolės;
  5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl galimų korupcijos atvejų Susisiekimo ministerijoje, įstaigose prie ministerijos ir viešosiose įstaigose;
  6. analizuoja ir, jeigu reikia, suderinusi su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministru, Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje paviešina užfiksuotus korupcijos faktus;
  7. organizuoja antikorupcinį švietimą, orientuoja valstybės tarnautojus, kad jie laikytųsi elgesio kodeksuose įtvirtintų reikalavimų, instruktuoja ir kontroliuoja juos, kaip išvengti korupcinių veiklų, nurodo, kaip turi būti elgiamasi susidūrus su korupcinėmis veikomis;
  8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, pasiūlymais, metodika, kurių reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su Specialiųjų tyrimų tarnyba, Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir viešosiomis įstaigomis ir  kitomis valstybės institucijomis, kad kuo veiksmingiau būtų užkirstas kelias korupcinėms veikloms;
  9. prireikus organizuoja susitikimus su Susisiekimo ministerijoje, viešosiose įstaigose,  įstaigose prie ministerijos ar kitose valstybės ar savivaldybės įstaigose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-08