Valstybės tarnautojų užduotys

Vardas Pareigos Užduotys
Gražvydas Jakubauskas Telekomunikacijų ir transporto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje
 1. Pristatyti Lietuvos poziciją ir siūlymus ES Tarybos posėdžiuose, pagal poreikį, negalint dalyvauti sostinės ekspertams, ir Komisijos darbo grupėse/komitetuose.

 2. Atlikti 2019 m. vyksiančių TTE (telekomunikacijos) ministrų tarybų klausimų analizę, padėti rengti pasisakymus, organizuoti dvišalius susitikimus, parengti reikiamą medžiagą. 

 3. Įvertinti probleminius arba naujai pristatytus Europos Taryboje teisėkūrinius ir neteisėkūrinius pasiūlymus.

 4. Parengti esminių klausimų (ePrivatumo reglamento, Skaitmeninės Europos programos, ) eigos analizę.

 5. Suorganizuoti mokymus suinteresuotoms institucijoms Galileo/EGNOS sistemų tematika Vilniuje.

Arūnas Jūrevičius Transporto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje  
Ramūnas Rimkus Transporto atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kinijos Liaudies Respublikoje
 1. Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą Azija-Europa transporto koridoriuje bendradarbiaujant su Kinijos institucijomis, asociacijomis ir įmonėmis ir išlaikyti Kinijos dėmesį Lietuvos transporto ir logistikos sektoriui. Padėti Lietuvos transporto ir logistikos kompanijoms surasti patikimų partnerių Kinijoje, taip sukuriant sąlygas plėtoti verslo atstovų dvišalius santykius ir didinti Lietuvos kaip transporto ir logistikos paslaugų šalį. Planuojamo Susisiekimo ministro vizito Pekine 2019 m. balandžio mėn. pabaigoje metu organizuoti Ministro susitikimus su Kinijos Liaudies Respublikos transporto ministerijos ir Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinės plėtros ir reformų komisijos atstovais (kitų institucijų atstovais pagal poreikį) ir verslo įmonių atstovais. Bendradarbiauti su AB „Lietuvos geležinkeliai“, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, AB „Lietuvos paštas“, aviacijos sektoriaus ir kitų Lietuvos transporto ir logistikos įmonėmis, atstovauti Lietuvą konferencijų, seminarų ir kitų svarbių renginių metu, įrengtuose Lietuvos susisiekimo sektoriaus pristatymo stenduose.

 2. Išnagrinėti galimybes vežti krovinius kelių ir oro transportu bei paštu. Surengti susitikimus su Kinijos Liaudies Respublikos transporto ministerijos atstovais, Civilinės aviacijos administracijos atstovais. Aptarti dvišalių susitarimų pasirašymo galimybes. Atlikti transporto srautų Lietuvos-Kinijos kryptimi analizę. Tarpininkauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai derinant dvišalius kelių transporto ir oro transporto bendradarbiavimo susitarimus.

 3. Atstovauti Lietuvos Respublikai susitikimuose, darbo grupių, regioninių formatų („1+16“, BRITA, BRI) posėdžiuose, konferencijose ir seminaruose siekiant užtikrinti informacijos apie Lietuvos susiekimo sektorių sklaidą. Rengti pranešimus apie Lietuvos susisiekimo sektorių ir Lietuvos logistikos kompanijų teikiamas paslaugas. Užtikrinti produktyvų Lietuvos dalyvavimą regioniniuose formatuose (16+1, BRI, BRITA) ir palaikyti ryšį su formatų koordinatoriais/sekretoriais. Tarpininkauti įmonėms ir asocijuotoms struktūroms padedant įsitraukti į bendradarbiavimo formatų sudėtį.

 4. Teikti apibendrintą aktualią makroekonominę informaciją apie Kinijos Liaudies Respubliką (transporto ir logistikos sektoriaus situacija, perspektyvos) ir kaimyninių valstybių įstaigų ir įmonių susisiekimo ir informacinių technologijų plėtros srityse veiklą bei šias veiklas reglamentuojančius teisės aktų pokyčius. 

 

Stanislav Vidmann Transporto atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Lenkijos Respublikoje
 1. Naujų Lietuvos Respublikos rinkai geležinkelių krovininių maršrutų į Vakarų Europą per Lenkijos Liaudies Respubliką atidarymo galimybių nustatymas,

 2. Sklandus transporto infrastruktūros projektų  ,,Rail Baltica“, ,,Via Baltica“, ,,Via Carpatia“ projektų įgyvendinimas Lenkijos Liaudies Respublikos teritorijoje.

 3. Bendrų interesų ES stiprinimas, ES darbotvarkės klausimų ( MMF-CEF, Mobilumo paketas, vieningo laiko įvedimas) koordinavimas.

     

 

Nelė Jokubauskaitė Skyriaus vedėjas
 1. Užtikrinti skyriaus SMART plane užduočių įvykdymą.
 2. Užtikrinti skyriaus GST pasiekimą.
Liutauras Šlajus Patarėjas  
Neringa Kaktavičiūtė-Mickienė Patarėjas
 1. Pravesti 6 mokymus apie asmens duomenų apsaugą Susisiekimo ministerijos struktūriniams padaliniams.

 2. Stebėti poveikio duomenų apsaugai vertinimo atlikimą, tvarkant asmens duomenis Traukinio mašinistų registre: 1) parengti klausimyną atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir inicijuoti klausimyno pateikimą Lietuvos transporto saugos administracijai, 2) įvertinti gautus atsakymus į klausimyną ir prireikus inicijuoti papildomos informacijos gavimą iš Lietuvos transporto saugos administracijos, 3) įvertinti, ar tinkamai atliktas poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir ar jo išvados atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas.

Audronė Rutkauskienė Vyresnysis patarėjas
 1. Susisiekimo ministerijos struktūrinių pokyčių įgyvendinimas.
 2. Darbuotojų priėmimo (atleidimo) procesų tobulinimas.
Eglė Mečkovskienė Patarėjas
 1. Iki 2019-09-30 parengti teisės aktų projektų rengėjams rekomendacijas, padėsiančias teisės aktų projektuose daryti mažiau klaidų.
 2. Iki 2019-12-31 įvykdytos ne mažiau kaip 6 konsultacijos ministerijos administracijos padaliniams atsakingiems už teisės aktų rengimą.
Mindaugas Berniūnas Vyriausiasis specialistas
 1. Kiekvieną ketvirtį susitikti su ministerijos administracijos padaliniais, atsakingais už teisės aktų rengimą (TTRD, KTCPD, VGTPD).

 2. Parengti teisės aktų projektų rengėjams rekomendacijas, padėsiančias teisės aktų projektuose daryti mažiau klaidų.

 3. Skaičiuoti TAPER viduryje metų ir metų pabaigoje.

Daiva Dačkienė Vyriausiasis specialistas
 1. Pasikeitus ministerijos struktūrai, parengta teisės aktų pakeitimai, suorganizuota patikrinimus ministerijai pavaldžiose įmonėse, įstaigose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija.
 2. Instruktuoti visus darbuotojus, kurie dirba su įslaptinta informacija, apie atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, tokios informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar neteisėtą įgijimą iki 2019-12-31.
 3. Suorganizuoti ministerijos darbuotojams vidinės komunikacijos renginiai iki 2019-12-31
Ieva Vėjalytė Vyriausiasis specialistas
 1. Vykdyti ministerijos darbuotojų įsitraukimo tyrimą.
 2. Užtikrinti tinkamą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planavimą ir organizavimą.
Živilė Matačiūnienė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų saugumo ir gynybos srityje, taisyklių pakeitimą.
 2. Pateikti siūlymus dėl darbo organizavimo procesų optimizavimo ir efektyvinimo ministerijoje ir veiklos tobulinimo.
 3. Per tiesioginio vadovo pavedimu nustatytus terminus parengti ir viešųjų pirkimų komisijoms pateikti Susisiekimo ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų dokumentų projektus.
     
     

 

     
Edita Banienė Skyriaus vedėjas
 1. Koordinuoti Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų komunikacijos veiksmus.

 2. Užtikrinti skyriaus gyvybiškai svarbių tikslų pasiekimą.

 3. Užtikrinti, kad Komunikacijos skyrius prisidėtų prie Susisiekimo ministerijos veiklos tobulinimo.

Dalia Perednienė Vyriausiasis specialistas

     1. Susisiekimo ministerijos veiklos viešinimas. Rengti pranešimus žiniasklaidai apie Susisiekimo ministerijos veiklą, transporto infrastruktūros ir elektroninių ryšių plėtrą, ES fondų investicijų panaudojimą susisiekimo sektoriuje bei Vyriausybės nutarimus susisiekimo sektoriaus klausimais.

      2. Antikorupcijos viešinimas:

      2.1. Organizuoti susisiekimo sektoriaus antikorupcijos iniciatyvų apdovanojimus.

      2.2. Organizuoti susisiekimo sektoriaus vykdomos korupcijos prevencijos viešinimo kampaniją.

     3. ES fondų investicijų komunikacija:

     3.1. Koordinuoti Darnaus judumo turinio projekto 15min.lt įgyvendinimą.

     3.2. Koordinuoti garso klipų apie darnų judumą transliacijas nacionalinėse radijo programose.

     4.  Prisidėti prie Susisiekimo ministerijos veiklos tobulinimo.

 

     
     
     
     
     
     
     

 

     
Audrys Varnelė Skyriaus vedėjas
 1. Parengti Vidaus audito skyriaus veiklos planavimo ir atsiskaitymo už ją dokumentus:

  parengti dokumentą „Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų ir kitų skyriaus audituojamų viešųjų juridinių asmenų 2019–2021 m. rizikos veiksnių analizė“;

  parengti Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą ir suderinti jį su susisiekimo ministru;

  parengti Vidaus audito skyriaus 2019–2021 m. strateginį veiklos planą ir suderinti jį su susisiekimo ministru;

  parengti dokumentą „Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus 2019–2021 m. vidaus audito poreikio įvertinimo analizė“ ir supažindinti su juo susisiekimo ministrą;

  parengti Vidaus audito skyriaus 2018 m. veiklos ataskaitą ir supažindinti su ja susisiekimo ministrą.

 2. Savarankiškai organizuoti Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimą ir užtikrinti, kad pavedimai ir 2019 m. veiklos plane numatyti veiksmai būtų įvykdyti.

 3. Vykdyti vidaus auditų priežiūrą, kokybės užtikrinimą, kad būtų teikiama tik objektyvi ir pagrįsta informacija.

 4. Užtikrinti pažangos stebėsenos (veiklos po audito) vykdymą ir kontrolę.

 

Jelena Pojarkova Patarėjas
 1. Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimas.

 2. Rekomendacijų teikimas ir pažangos stebėsenos (veiklos po audito) vykdymas.

 3. Užtikrinti, kad pavedimai būtų įvykdyti.

Asta Krasočkienė Vyriausiasis specialistas
 1. Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimas.

 2. Rekomendacijų teikimas ir pažangos stebėsenos (veiklos po audito) vykdymas.

 3. Užtikrinti, kad pavedimai būtų įvykdyti.

Evelina Verikienė Vyriausiasis specialistas
 1. Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimas.

 2. Rekomendacijų teikimas ir pažangos stebėsenos (veiklos po audito) vykdymas.

 3. Užtikrinti, kad pavedimai būtų įvykdyti.

     
     
     
     
     
     

 

Tomas Pilukas L. e. departamento direktoriaus pareigas
 1. Organizuoti ir koordinuoti teisės aktų, reglamentuojančių Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimą, projektų rengimą.

 2. Organizuoti ir kontroliuoti departamento gyvybiškai svarbių tikslų (GST) 2019 m. įgyvendinimą ir stebėseną.

 3. Organizuoti ir koordinuoti kelių naudotojo mokesčio surinkimo sistemos pakeitimą ir laikinės į už nuvažiuotą atstumą.

 4. Organizuoti Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamente skyrių veiklą pagal (taupiosios) vadybos sistemos (LEAN) principus.

Agne Katkute Vyriausiasis patarėjas
 1. Parengti Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos grupės nuostatus ir organizuoti darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą.

 2. Koordinuoti LAKD pertvarkymą į VĮ.

 3. Organizuoti ir koordinuoti departamento GST įvykdymą.

  Vyriausiasis patarėjas  
Vilius Veitas Patarėjas
 1. Dalyvauti grupės gyvybiškai svarbių tikslų (GST) 2019 m. įgyvendinimą ir stebėseną.

 2. Teikti siūlymus dėl ir koordinuotibendro Europos dangaus koncepcijos įgyvendinimą Lietuvoje; analizuoti teisės aktus, susijusius su bendro Europos dangaus nuostatų įgyvendinimu; dalyvauti susitikimuose, susijusiuose su Baltijos funkcinio oro erdvės bloko veikla.

 3. Teikti siūlymus valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų efektyvesnio valdymo modeliui įgyvendinti.

 4. Dalyvauti rengiant Valstybės aviacijos saugos programą ir užtikrinti jos pateikimą Vyriausybei.

Vidmantas Pumputis Vyresnysis patarėjas
 1. Saugaus eismo gerinimo plano Vizija 0 parengimas pagal institucijų ir LRV siūlymus.              

 2. Organizuoti viešąsias konsultacijas su visuomene, viešinant departamento svarbių teisės aktų projektus.      

 3. Įgyvendinti Saugaus eismo gerinimo plano Vizija 0 Susisiekimo ministerijai priskirtas priemones.

 4. LEAN Management principų diegimas SM.

Kelių ir oro transporto infrastruktūros ir finansavimo klausimai    
Sergejus Volkovas Vyresnysis patarėjas
 1. Susisiekimo ministro tvarkų, susijusių su Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), pakeitimu, parengimas.

 2. Aprašo pakeitimas, patvirtinus Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimą.

Jonas Damidavičius Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti darnaus judumo planų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo sistemos projektą (tiesiogiai prisideda prie GST įgyvendinimo).

 2. Skatinti darnaus judumo plėtrą šalyje (tiesiogiai prisideda prie GST įgyvendinimo)

 3. Parengti teisės aktų projektus, siekiant pertvarkyti Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos į valstybės įmonę.

Indrė Meironaitė-Gudaitienė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės oro transporto formalumų supaprastinimo programos patvirtinimo” projektas.

 2. Pateikti pasiūlymai dėl ES teisės aktų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje (12 / pagal poreikį),parengtos ataskaitos dėl civilinės aviacijos srities priemonių ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių plane įgyvendinimo eigos (kas mėnesį), laiku įvykdytos ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių plane numatytos civilinės aviacijos srities priemonės.

 3. Dalyvauta 2 Europos Komisijos Civilinės aviacijos saugumo komiteto posėdžiuose (2019 m.
  I–III ketvirčiai), pateikti pasiūlymai dėl šiuose posėdžiuose svarstytų klausimų ir priimtų sprendimų vykdymo (ne mažiau 4) ir parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.

 4. Parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei Ministro Pirmininko potvarkio dėl delegacijos sudarymo projektas, parengtas raštas Užsienio reikalų ministerijai dėl kredencialų suteikimo, laiku parengtos ir su suinteresuotomis institucijomis suderintos Lietuvos Respublikos pozicijos asamblėjoje svarstomais klausimais.

Kelių ir oro transporto saugos klausimai    
Dmitrij Bial Vyresnysis patarėjas
 1. Koordinuoti teisės aktų projektų rengimą, kad būtų užtikrintas 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/645, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos kėlimo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (toliau – Direktyva 2018/645), nuostatų perkėlimas.

 2. Koordinuoti teisės aktų projektų rengimą, kad būtų užtikrintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama direktyva 2007/46/EB (toliau – Reglamentas 2018/858), nuostatų perkėlimas.

 3. Koordinuoti didelės apimties ir sudėtingo Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 62, 10, 17, 21, 25, 27, 28, 29 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 211, 212, 213, 214, 215, 216, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 straipsniais ir 61 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (toliau – SEAKĮ projektas) rengimą ir derinimą su Vyriausybės padaliniais ir siekti, kad projektas būtų pateiktas svarstyti Seimui.

 4. Koordinuoti didelės apimties ir sudėtingo Kelių transporto kodekso ir Administracinių nusižengimo kodekso projektų (TAIS Nr. 18-8372) rengimą ir derinimą su Vyriausybės padaliniais ir siekti, kad projektai būtų pateikti svarstyti Seimui.

 5. Koordinuoti didelės apimties ir sudėtingų eismo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų (Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių) pakeitimo projektų rengimą ir derinimą.

  Patarėjas

 

Andrius Karnilavičius Patarėjas
 1. Suderinti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2,  62, 10, 17, 21, 25, 27, 28, 29 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 211, 212, 213, 214, 215, 216, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 straipsniais ir 61 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą su Vyriausybės padaliniais ir siekti, kad projektas būtų pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui.

 2. Parengti reikiamus teisės aktų projektus, kad būtų užtikrintas 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/645, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos kėlimo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (toliau – Direktyva 2018/645), nuostatų perkėlimas.

Sigita Jurkšaitytė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti reikiamų teisės aktų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos 2018 m. liepos 4 d. reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91, projektus.
 2. Peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro duomenų tvarkymą, ir parengti jų pakeitimus. 
 3. Teikti pasiūlymus dėl Baltijos FOEB strategijos įgyvendinimo veiksmų plano atnaujinimo,  teikti pasiūlymus dėl su Baltijos FOEB veikla susijusių teisės aktų priėmimo bei tobulinimo.
 4. Atstovauti Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose. 
Vytautas Kalpokas Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 4 „Dėl Tipinės mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcijos ir Mokyklinio autobuso vairuotojo instruktavimo tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą. Kuruoti jo derinimo procesą.

 2. Parengti eismo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų (Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės) projektus. Kuruoti jų derinimo procesą.

Kelių ir oro transporto rinkos reguliavimo ir aplinkosaugos klausimai    
Aleksandras Stupenko Patarėjas
 1. Sudaryti sąlygas Lietuvos vežėjams didinti krovinių vežimo apimtis.

 2. Pateikti siūlymus ir priemones dėl mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos tobulinimo.

 3. Pateikti siūlymus ir priemones dėl administracinės naštos mažinimo ūkio subjektams kelių transporto licencijavimo srityje.

Vlada Žegunienė Patarėjas
 1. Įvertinus tarpinstituciniame pasitarime pateiktas pastabas ir pasiūlymus, parengti patikslintą Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 pakeitimo įstatymo projektą, suderinti jį su Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniais ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 2. Parengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo projekto pakeitimo.

 3. Nagrinėti Europos Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomų bylų dėl ES reglamentų nuostatų išaiškinimo medžiagą ir teikti pasiūlymus dėl minėtų bylų reikšmingumo Lietuvai ir tikslingumo dalyvauti jose.

 4. Rengti pozicijas ES teisės aktų projektams dėl klausimų, susijusių su oro susisiekimu.

 5. Dalyvauti Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos, kitų komisijų, darbo grupių veikloje.

Marius Pakėnas Vyriausiasis specialistas
 1. Pateikti Kelių transporto kodekso ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo projektus Lietuvos Respublikos Seimui.

 2. Reikalingų keleivių vežimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų parengimas ir pateikimas institucijoms derinti.

Laurynas Buzys Vyriausiasis specialistas
 1. Rengti ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo politiką formuojančių teisės aktų (LR triukšmo valdymo įstatymo, LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. V-347/D1-230/3-138 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-787/D1-507/3-467 „Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Komisijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“) projektų.

 2. Parengti siūlymai dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto.

 3. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (į nacionalinę teisę perkelti atnaujintos 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones nuostatas).

 4. Dalyvauti tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos 2017 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 1-71/D1-249 „Dėl Integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano parengimo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“, skirtos Integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities plano projekto (toliau – plano projektas) parengimui veikloje (2018 m. gruodis – 2019 m. kovas – konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis Lietuvoje ir regione; 2019 m. birželis – 2019 m. rugpjūtis – plano projekto tobulinimas pagal Europos Komisijos ir suinteresuotų pusių pastabas, papildomų pasiūlytų politikų ir priemonių įtraukimas. 2019 m. lapkritis – plano projekto tvirtinimas ir galutinės versijos pateikimas Europos Komisijai).

     

 

   

 

Kristina Semėnė L. e. departamento direktoriaus pareigas
 1. Užtikrinti teisinės ir investicinės aplinkos, įgalinančios elektroninių ryšių infrastruktūros ir paslaugų plėtrą, sukūrimą.

 2. Užtikrinti nenutrūkstamą universaliosios pašto paslaugos teikimą.

 3. Užtikrinti Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos tinkamą funkcionavimą ir privalomumo įteisinimą.

   

 

Rasa Jasiulionienė Vyresnysis patarėjas
 1. Užtikrinti universaliosios pašto paslaugos teikėjo paskyrimą.

 2. Nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo užtikrinimas Susisiekimo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ribose.

 3. Koordinuoti EP ir Tarybos reglamento (ES) 2018/644 dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų įgyvendinimo ir susijusių nacionalinių teisės aktų įsigaliojimo procesus.

 

Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

 
Ina Irens Skyriaus vedėjas
 1. Užtikrinti Lietuvos susisiekimo sektoriaus pristatymą užsienio rinkoms.

 2. Organizuoti 2019 m. tarptautinių sutarčių rengimo plano parengimą ir jo įgyvendinimą.

 3. Užtikrinti specialiųjų transporto atašė diplomatinėse atstovybėse Lenkijoje, Kazachstane ir Kinijoje veiklos koordinavimą.

 4. Vadovaujantis atnaujintais LRV nutarimais organizuoti atitinkamų TBS koordinuojamų SM tvarkų peržiūrą.

 5. Užtikrinti skyriaus metinių tikslų įgyvendinimą.

Vaiva Obelevičienė Patarėjas
 1. Pateikti siūlymus dėl ES reikalų koordinavimo Susisiekimo ministerijoje tvarkos aprašo atnaujinimo.

 2. Užtikrinti geresnę ES pozicijų, atitikties lentelių ir ES teisės perkėlimo planų rengimo kokybę.

 3. Parengti atnaujintus siūlymus dėl ministerijos atstovų dalyvavimo ES Taryboje ir komitologijos komitetuose.

Dmitrij Zadojenko Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tarptautinių sutarčių / konvencijų ratifikavimo projektus.

 2. Parengti ir suderinti su suinteresuotomis institucijomis tarptautinių sutarčių projektus ir su tarptautinių sutarčių sudarymu susijusius teisės aktų projektus (įgaliojimai pasirašyti susitarimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl susitarimo patvirtinimo ir kt.).

 3. Peržiūrėti ir pagal poreikį parengti Susisiekimo ministerijos specialiųjų atašė Nuolatinėje atstovybėje ES ir diplomatinėse atstovybėse nuostatų pakeitimo projektus.

Laima Labutienė Vyriausiasis specialistas
 1. Siekiant išspręsti aktualius su Kazachstanu klausimus parengti ministerijos vadovybei aktualią informaciją ir pateikti pasiūlymus Lietuvos ir Kazachstano tarpvyriausybinės komisijos posėdžio protokoliniams sprendimams.

 2. Atlikti susisiekimo srities tarptautinių sutarčių projektų rengimo apžvalgą, nustatyti tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo prioritetus.

 3. Parengti / išnagrinėti gautus tarptautinių sutarčių projektus, organizuoti ir atlikti vidaus teisės aktų reikalavimus sutarčių projektų rengimui (organizuoti vertimus, derinimą su kompetentingomis Lietuvos ir užsienio institucijomis).

 4. Plėtojant dvišalius santykius su Kazachstanu, suderinti Atašė veiklos užduotis ir koordinuoti jų įgyvendinimą.

Jurgita Jakavičiūtė Vyriausiasis specialistas
 1. Siekiant išspręsti aktualius bendradarbiavimo su priskirtomis kuruoti valstybėmis klausimus parengti ministerijos vadovybei aktualią informaciją ir pateikti siūlymus tarpvyriausybinių komisijų posėdžių protokoliniams įrašams.
 2. Parengti/išnagrinėti gautus tarptautinių sutarčių projektus, organizuoti ir atlikti vidaus teisės aktų reikalavimus sutarčių projektų rengimui.
 3. Parengti specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse nuostatųpakeitimo projektą.

 4. Siekiant išnaudoti Lietuvos transporto infrastruktūrą ir pritraukti tranzitinius krovinius, prisidėti organizuojant tradicinį Lietuvos-Baltarusijos transporto forumą kasmetinės Baltarusijos transporto savaitės rėmuose.

 

Jolanta Šukštienė Vyriausiasis specialistas
 1. Suorganizuoti vadovybės susitikimus su Baltijos valstybių, Lenkijos, tarptautinių organizacijų pareigūnais.

 2. Parengti transporto dalies protokolinius įrašus Lietuvos ir Lenkijos bei Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną komisijų protokolams.

 3. Parengti metinę Susisiekimo ministerijos atstovavimo tarptautinėse organizacijose ataskaitą/informacinį sąvadą.

Teresa Gudauskienė Vyriausiasis specialistas
 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos darbuotojų tarnybinių komandiruočių 2019 m. plano parengimas, jo įgyvendinimo koordinavimas.

 2. Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų sutarties projekto parengimas.

 3. Parengti Tarnybinių komandiruočių tvarkos pakeitimo projektą.

Aušra Gobienė Vyriausiasis specialistas
 1. Suorganizuoti vadovybės susitikimus su Baltijos valstybių, Lenkijos, tarptautinių organizacijų pareigūnais.

 2. Parengti transporto dalies protokolinius įrašus Lietuvos ir Lenkijos bei Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną komisijų protokolams.

 3. Parengti metinę Susisiekimo ministerijos atstovavimo tarptautinėse organizacijos ataskaitą/informacinį sąvadą.

 

Plėtros ir logistikos skyrius

 
Vytautas Palevičius Skyriaus vedėjas
 1. Užtikrinti skyriaus metinių tikslų įgyvendinimą. 

 2. Užtikrinti teritorijų planavimo dokumentų rengimą įgyvendinant valstybei svarbius ypatingos svarbos projektus. 

 3. Užtikrinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (toliau – ˇPVP) procedūras įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

Natalija Baranauskienė Patarėjas
 1. Padidintas valstybės rinkliavų patrauklumas naudotis LT infrastruktūra, vnt.

 2. Rengti kokybiškas Lietuvos transporto ir logistikos sektoriaus rinkos apžvalgas.

 3. Parengti, suderinti ir pateikti LRV nutarimo „Dėl ruožo Vilnius – Klaipėda elektrifikavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“ projektą.

Gražina Šiaučiūnaitė Patarėjas
 1. Užtikrinti LT interesų sklaida projekto „Rail Baltica“ įgyvendinime.

 2. Koordinuoti projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programų rengimo procesą.

 3. Koordinuoti viešųjų pirkimų procedūras infrastruktūros vystymo planų rengėjui/-ams parinkti.

 4. Koordinuoti komandos suformavimą projekto „Rail Baltica“ žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų įgyvendinimą.

Valdas Brėskis Vyriausiasis specialistas
 1. Tinkamai ir laiku, pagal kompetenciją, įvykdyti 2019m. SMART numatytas priemones ir kitus pavedimus.

 2. Koordinuoti Medininkų, Kybartų, Rambyno ir Šumsko PKP modernizavimo investicijų projektų savalaikį ir tinkamą įgyvendinimą. Kas ketvirtį parengti ir pateikti Biudžeto ir investicijų departamentui apibendrintą informaciją apie PKP plėtros projektų įgyvendinimo eigą ir lėšų panaudojimą.

 3. Užtikrinti saugų patekimą į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje esančius muitinės postus ir jų ribose veikiančių krovos kompanijų sklandų pasiekiamumą, parengti ir pateikti siūlymus dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių, pėsčiųjų, geležinkelio ir priešgaisrinių vartų sąrašo pakeitimo, Molo, Pilies ir Malkų įlankos pasienio kontrolės punktų teritorijų ribų schemų patvirtinimo pakeitimo.

Darius Sriubas Vyriausiasis specialistas
 1. Užbaigtas rengti magistralinio kelio A5 ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km specialiojo plano baigiamasis etapas.

 2. Užbaigtas rengti magistralinio kelio A5 ruožo nuo sankryžos su keliu Nr. 130 iki Kauno raj. savivaldybės ribos specialiojo plano Rengimo etapas.

 3. Parengti įsipareigojimų sutarčių projektai (2 vnt.) reikalingi Vilniaus ir Kauno viešųjų logistikos centrų plėtrai užtikrinti.

 4. Visuomenės poreikiams paimama privati žemė, reikalinga magistralinio kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapo) 7,9-17,4 km ruožui tiesti, įregistruojama valstybės vardu.

Aistė Gasiūnienė Vyriausiasis specialistas
 1. Koordinuoti ir dalyvauti žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti Kauno m. sav., Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav. projekto įgyvendinimo procedūrose.

 2. Koordinuoti ir dalyvauti žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno m. sav., Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav. teritorijose projekto parengimo ir įgyvendinimo procedūrose.

 3. Vykdyti inovatyvių ir ekologiškų transporto priemonių naudojimo skatinimo ir intelektinių transporto sistemų (ITS) plėtros stebėseną.

 4. Koordinuoti ir dalyvauti Elektromobilių naudojimo skatinimo ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtros iki 2035 m. plano projekto parengime ir patvirtintų priemonių įgyvendinime.

Jurgita Barysienė Vyriausiasis specialistas
 1. Koordinuoti ministerijos ir mokslo institucijų bendradarbiavimą tyrimų, plėtros ir užsakomųjų  tiriamųjų darbų klausimais, rinkti, sisteminti ir mokslo institucijoms teikti informaciją apie susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių poreikį dėl studentų baigiamųjų darbų transporto tematikos.

 2. Organizuoti studentų baigiamųjų darbų konkursą.               

 3. Koordinuoti ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių bendradarbiavimą mokslo ir tiriamųjų darbų klausimais, rinkti, sisteminti ir ministerijos vadovybei teikti informaciją apie susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse reikalingų atlikti užsakomųjų mokslinių tyrimų (studijų).

 4. Dalyvauti žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti Kauno m. sav., Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav. projekto įgyvendinimo procedūrose.

 5. Dalyvauti žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno m. sav., Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav. teritorijose projekto parengimo ir įgyvendinimo procedūrose.

Daiva Balnienė Vyriausiasis specialistas
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.

 2. Parengta ir besikreipusiems asmenims pateikta ne mažiau kaip 10 atsakymų į paklausimus (informacinio pobūdžio, teisinės konsultacijos ir pan.), susijusius su Plėtros ir logistikos skyriaus kompetencija.

 3. Pateiktos 2 teisinės išvados dėl Plėtros ir logistikos skyriaus specialistų parengtų teisės aktų (Vyriausybės nutarimo „Dėl ruožo Vilnius-Klaipėda elektrifikavimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“, Susisiekimo ministro įsakymo „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos“ projekto).

     
 

Elektroninių ryšių skyrius

 
Albertas Turonis Skyriaus vedėjas
 1. Užtikrinti skyriaus 2019 metų gyvybiškai svarbių tikslų įgyvendinimą.

 2. Užtikrinti 5G plėtros gairių parengimą.

 3. Užtikrinti projekto RAIN-3 priežiūrą.

 4. Užtikrinti valstybės valdomų įmonių ir įstaigų elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų optimizavimo modelio, siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendacijas, projekto parengimą.

Artūras Liatocha Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Susiekimo ministerijos reguliavimo srities Ypatingos informacinės infrastruktūros objektų sąrašą ir pateikti Krašto apsaugos ministerijai.

 2. Vykdyti ES teisės akto „Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)“ svarstymo proceso koordinavimą.

 3. Parengti siūlymus dėl valstybės valdomų įmonių ir įstaigų elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų optimizavimo modelio, siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendacijas.

 

Jonas Bazys Vyriausiasis specialistas
 1. Koordinuoti 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, perkėlimą į nacionalinę teisę. 
 2. Rengti siūlymus dėl teisinės ir investicinės aplinkos, skirtos 5G ryšio Lietuvoje diegimui ir plėtrai, tobulinimo.
 3. Atstovauti Lietuvos Respublikos interesus Europos Komisijos Radijo spektro politikos grupėje svarstant grupės rengiamus dokumentus ir vedant derybas dėl 700 MHz radijo dažnių.
 4. Rengti išvadas kitų institucijų teikiamus derinti teisės aktų projektų, susijusių su radijo dažnių valdymu ir elektroninių ryšių infrastruktūra. Teikti pasiūlymus jų tobulinimui.
Inga Grinienė Vyriausiasis specialistas
 1. Dokumentų dėl pasiruošimo ITU Radijo ryšio konferencijai (WRC–19) parengimas ir Lietuvos delegacijos, kuri dalyvaus ITU WRC-19, sudarymas.
 2. Analizuoti tarptautinių organizacijų (ITU, CEPT) dokumentus, rengti atsakymus, teikti pasiūlymus dėl šių organizacijų gautų raštų, pagal poreikį ir kompetenciją pildyti šių ir kitų tarptautinių organizacijų klausimynus. Informacijos ir duomenų, reikalingų ataskaitai apie pagalbos numerį 112, parengimas.
 3. Ataskaitos apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus parengimas.

 

Asta Balevičiūtė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos pašto įstatymo Nr. VIII-1141 20 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, įgyvendinantį 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/644 dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų, ir pateikti jį Vyriausybei.
 2. Parengti ir pateikti Vyriausybei teisės aktų projektus, reikalingus Pasaulinės Pašto Sąjungos Stambulo konferencijos dokumentų ratifikavimui. 
 3. Parengti ir pateikti Vyriausybei įstatymų projektus, kuriais, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.1.4 papunkčio „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas“ 8 veiksmą, būtų valstybės mastu užtikrinama, kad viešojo sektoriaus dokumentai būtų siunčiami e. pristatymo sistema.
 4. Organizuoti Pašto mokos ženklų leidybos komisijos posėdžius.
Julija Gabijūnienė Vyriausiasis specialistas
 1. Organizuoti ir dalyvauti RAIN-3 priežiūros komiteto posėdžiuose.
 2. Teikti išvadas ir pasiūlymus EK dėl 2018 m. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) ataskaitos projekto.
 3. Parengti atsakymus į 2019 m. DESI klausimyną ir pateikti EK.
 4. Parengti susisiekimo ministro įsakymo  dėl VšĮ „Plačiajuostis internetas teikiamų paslaugų tarifų tvirtinimo projektą.

 

Andrius Šniuolis Grupės vadovas
 1. Nustatyti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų naudojimo kontrolės mechanizmą ir skirtų pajėgumų atsisakymo tvarką.

 2. Sutrumpinti vandens transporto sektoriaus ūkio subjektams paslaugų suteikimo procedūrų laiką.

 3. Sudaryti teisines akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ vertikalios įmonių grupės sukūrimo sąlygas, užtikrinant šios įmonių grupės veiklos tęstinumą.

Vidmantas Tamulis Vyriausiasis patarėjas
 1. Sudaryti teisines akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ vertikalios įmonių grupės sukūrimo sąlygas, užtikrinant šios įmonių grupės veiklos tęstinumą.

 2. Rengti „Rail Baltica“ veiklos planą.

 3. Užtikrinti sklandų Lietuvos pirmininkavimą 8-ojo geležinkelių krovinių vežimo koridoriaus „Šiaurės jūra – Baltija“ Vykdomajai valdybai.

 4. Užtikrinti Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento 2019 m. tikslų (GST, SMART) įgyvendinimą.

Egle Vyšniauskaitė Vyriausiasis patarėjas  
  Vyresnysis patarėjas  
     
 

Geležinkelių transporto klausimai

 
Jurgita Norkienė L.e. einatis vyresniojo patarėjo pareigas
 1. Sudaryti sąlygas Lietuvos vežėjams didinti krovinių vežimo apimtis.

 2. Pateikti siūlymus ir priemones dėl mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos tobulinimo.

 3. Pateikti siūlymus ir priemones dėl administracinės naštos mažinimo ūkio subjektams kelių transporto licencijavimo srityje

Viktoras Kinach Vyriausiasis specialistas
 1. Įgyvendinant Geležinkelių transporto kodekso pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1858 patikslinti geležinkelio įmonių (vežėjų) ekonominį pajėgumą apibūdinančių rodiklių kritines reikšmes.

 2. Įgyvendinant Metropoliteno įgyvendinimo įstatymą Nr. XIII-1603 parengti ir pateikti tvirtinti teisės akto, kuriuo nustatomi metropoliteno eismo saugos reikalavimai, projektą.

 3. Parengti ir pateikti tvirtinti Pėsčiųjų tiltų per geležinkelio kelius modernizavimo, pritaikant juos neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų poreikiams,  strategiją.

Marius Marčiulaitis Vyriausiasis specialistas
 1. Užtikrinti Metropoliteno įgyvendinimo įstatymo Nr. XIII-1603 įgyvendinimą.

 2. Inicijuoti išlygų, leidžiančių netaikyti atitinkamų 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų nuostatas, pratęsimą.

 3. Sudaryti teisines sąlygas teikti kombinuotąsias keleivių vežimo vietiniai maršrutais paslaugas.

 

Vandens transporto klausimai

 
Teresa Selezniova Patarėjas
 1. Parengti teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto priemonių registravimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą, tobulinimo projektus.

 2. Parengti teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimą, tobulinimo projektus.

 3. Sumažinti vidaus vandenų transporto sritį reglamentuojančių teisės aktų sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams bent 500 eurų.

 4. Suorganizuoti mokymus Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento darbuotojams, kurių metu darbuotojai būtų supažindinti su saugios laivybos vidaus vandenyse reglamentavimu, aktualiais šios srities klausimais.

Giedrė Kaunė Patarėjas
 1. Sudaryti sąlygas įgaliotosioms laivų klasifikavimo bendrovėms išduoti Lietuvos Respublikos registruotų laivų klasifikavimo dokumentus elektroniniu būdu.

 2. Pagal kompetenciją sutrumpinti Lietuvos transporto saugos administracijos vandens transporto sektoriaus paslaugų ūkio subjektams suteikimo procedūrų laiką 20 proc.

 3. Sumažinti vandens transporto sektorių reglamentuojančių teisės aktų sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams bent 500 eurų.

 4. Parengti įgyvendinamuosius teisės aktus, skirtus įgyvendinti 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2017/2110 dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keleivinių laivų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos ir kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB.

Vaida Ubartaitė Patarėjas
 1. Parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų projektus, užtikrinančius su našesne jūrų uostų veikla ir infrastruktūros plėtra susijusį teisinį reglamentavimą.

 2. Sumažinti vandens transporto sektorių reglamentuojančių teisės aktų sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams bent 500 eurų.

 3. Parengti ir pateikti informaciją Europos Komisijai dėl Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo priemonių, susijusių su uosto paslaugų teikimo sistema ir bendromis finansinio uosto skaidrumo taisyklėmis.

Virginija Šomkienė Patarėjas
 1. Užtikrinti tinkamą 2017 m. lapkričio15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/2109, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams (toliau -  Direktyva (ES) 2017/2109), nuostatų įgyvendinimą.

 2. Užtikrinti tinkamą 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/2108, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (toliau – direktyva (ES) 2017/2108) nuostatų įgyvendinimą.

 3.  Užtikrinti tinkamą Reglamento (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) taikymą vykdant asmenų, pageidaujančių teikti laivų agentavimo paslaugas, atestavimą.

     

 

Saulius Kerza Departamento direktorius
 1. Užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 2019 m. Biudžeto ir investicijų departamentui nustatyti gyvybiškai svarbūs tikslai ir progreso rodikliai.

 2. Užtikrinti, kad Biudžeto ir investicijų departamente būtų įgyvendinamos kokybės vadybos LEAN priemonės.  

Zita Dubickienė Vyriausiasis patarėjas
 1. Siekiant prisidėti prie departamento gyvybiškai svarbių tikslų „Iki 2019-12-20 projektams paskirstyta 98 % ES fondų lėšų“ ir „Iki 2019-12-31 padidinti ES investicijas į susisiekimo sektorių iki 560 mln. eurų”, efektyvinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Susisiekimo ministerijos koordinuojamų 2, 4 ir 6 prioritetų projektų parengtumo, įgyvendinimo ir rizikos veiksnių stebėseną. 

 2. Siekiant prisidėti prie departamento gyvybiškai svarbaus tikslo „Iki 2019-12-31 padidinti ES investicijas į susisiekimo sektorių iki 560 mln. eurų”, vykdyti nuolatinę projektų, kuriems sudaromos trišalės projektų sutartys, įgyvendinimo stebėseną. 

 3. Siekiant užtikrinti Susisiekimo ministerijos finansinės priemonės Nr. 04.5.1-FM-F-520 „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ įgyvendinimą, koordinuoti reikiamų dokumentų parengimą ir patvirtinimą. 

 4.  Prisidėti prie Susisiekimo strategijos iki 2050 m. parengimo.

 

 

Strateginio planavimo skyrius

 
Jurgita Rimkuvienė L.e. skyriaus vedėjo pareigas
 1. Iki 2019-12-20 patobulinti susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano rengimo procesą.

 2. Imtis veiksmų ir priemonių, kad iki 2019-12-31 projektams būtų paskirstyta 98 % ES fondų lėšų ir iki 2019-12-31 į susisiekimo sektorių būtų išmokėtos 520 mln. eurų ES investicijų, t. y. organizuoti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo transporto ir informacinės visuomenės plėtros sektorių administravimo dokumentų (Veiksmų programos, priemonių įgyvendinimo planų, veiksmų programos ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų, pasiūlymų dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijų, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir kt.) ir 2014–2020 m. iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašų (investicinių projektų vertinimus, rengti valstybės projektų sąrašus ir jų pakeitimus) parengimą ir keitimą.

 3. Organizuoti darbą, kad laiku būtų parengta ir pateikta informacija Lietuvos Respublikos Vyriausybei apie Susisiekimo ministerijos koordinuojamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų ir veiksmų vykdymą..

Giedrė Kizevičienė Vyriausiasis specialistas
 1. Dalyvauti strateginio veiklos plano rengimo proceso tobulinime, iš Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų surinkti ir apibendrinti informaciją, reikalingą susisiekimo ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano projektui parengti, tikslinti šį projektą atsižvelgiant į gautas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pastabas.

 2. Iš atsakingų Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų surinkti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų veiksmų vykdymo eigą, teikti jà į Stebėsenos informacinę sistemą.

 3. Iš Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių surinkti ir apibendrinti informaciją, reikalingą Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų įgyvendinimo veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitai parengti, ir teikti ją Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai nustatytais terminais

Birutė Mieldažienė Vyriausiasis specialistas  
Zita Nemanienė Vyriausiasis specialistas
 1. Koordinuoti Susisiekimo ministerijai priskirtų Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų vykdymą, rengti ir teikti pažangos ataskaitas (I-IV ketv.); parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ ( I ketvirtis).
 2. Rengti Susisiekimo ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano projekto nustatytas dalis ir kitą reikalingą informaciją Lietuvos Respublikos 2020–2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti (II ketvirtis).
 3.  Koordinuoti kapitalo investicijų, skirtų Valstybės investicijų 2019–2021 metų programos investicijų projektams, panaudojimą, pagal poreikį teikti pasiūlymus Finansų ministerijai dėl asignavimų perskirstymo tarp investicijų projektų (II–IV ketv.)
 4. Nustatyta tvarka parengti ir pateikti Finansų ministerijai siūlymus dėl investicijų projektų įtraukimo į Valstybės investicijų 2020–2022 metų programos projektą.
 5. Rengti ataskaitas apie Valstybės investicijų programų projektams skirtų asignavimų panaudojimą ir nustatytais terminais pateikti jas Finansų ministerijai (I ketv.; III ketv.).
Jurta Vitė Vyriausiasis specialistas
 1. Įvertinti planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašus transporto srities projektus (vertinti pateiktus projektinius pasiūlymus, rengti projektinių pasiūlymų vertinimo išvadas).

 2. Organizuoti sklandų 2014–2020 m. iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto srities valstybės projektų atrankos komisijos darbą, užtikrinti šios komisijos sprendimų įgyvendinimą.

 3. Parengti ir / ar patikslinti 2014–2020 m. iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašus.

 4. Parengti ir / ar patikslinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 ir 6 prioritetų įgyvendinimo dokumentus (pasiūlymus dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygų aprašus, ketvirtinius 4 ir 6 prioriteto priemonių įgyvendinimo planus).

Eugenijus Ramaškevičius Vyriausiasis specialistas
 1. Pagal poreikį parengti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ (toliau – 2 prioritetas) įgyvendinimo dokumentus, jų pakeitimus:

  pasiūlymus dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijų;

  projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus;

  priemonių įgyvendinimo plano projektus.

 2. Iki kiekvieno ketvirčio pabaigos 25 dienos parengti ir pateikti ketvirtiniai 2 prioriteto priemonių įgyvendinimo planai.

 3. Vykdyti 2014–2020 m. iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų atranką (vertinti investicinius projektus, sudaryti valstybės projektų sąrašus).

Rasa Sirutavičienė Vyriausiasis specialistas
 1. Pasibaigus ketvirčiui peržiūrėti Valdymo ir kontrolės sistemą, ir pagal poreikį atnaujinti procedūrų vadovą (pasikeitus teisiniam reglamentavimui, esant kitoms aplinkybėms).

 2. Patikslinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 ir 6 prioritetų įgyvendinimo dokumentai.

 3. Nustatytais terminais įvertinti pateikti projektiniai pasiūlymai.

 4. Derinti su suinteresuotomis institucijomis regioninėms Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamoms priemonėms įgyvendinti reikalingus planavimo dokumentus (pagal poreikį).

Darius Bieliauskas Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2018 m. veiklos ataskaitos projektą.

 2. Analizuoti, vertinti ir parengti informaciją pagal priskirtą sritį ir parengti apibendrintą informaciją apie Susisiekimo ministro valdymo srities valstybės biudžeto programų įgyvendinimo ir įstaigų prie ministerijos metinių planų vykdymo eigą.

 3. Išanalizuoti procesus ir užtikrinti, kad Lietuvos transporto saugos administracijos ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūroje būtų nustatyti ir įdiegti ūkio subjektų veiklos rezultatyvumo, efektyvumo ir priežiūros naštos rodikliai ir nustatytas su jų kompetencijai priskirta visuomenei svarbių vertybių apsauga susietas priežiūros veiklos tikslas.

 4. Koordinuoti administracinės naštos mažinimo procesus, kartu atliekant  atitinkamų Susisiekimo ministerijos teisės aktų pakeitimų nustatytais terminais vykdymo stebėseną

 

Ekonomikos ir apskaitos skyrius

 
Žydrūnas Jonutis Skyriaus vedėjas
 1. Siekiant sumažinti administracinę naštą ministerijos administracijos padaliniams, ūkio subjektams ir įstaigoms prie ministerijos organizuoti teisės aktų peržiūrą, pakeitimų parengimą ir pateikimą priėmimui.

 2. Utikrinti, kad Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui „E.Sąskaita“ sistemos dokumentai būtų pateikiami per 5 darbo dienas.
 3. Užtikrinti, kad būtų tinkamai ir laiku vykdomos Ekonomikos ir apskaitos skyriui pavestos Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo koordinavimo, kontrolės ir apibendrintų ataskaitų rengimo funkcijos.
 4. Išanalizuoti procesus ir užtikrinti, kad Lietuvos transporto saugos administracijos ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūroje būtų nustatyti ir įdiegti ūkio subjektų veiklos rezultatyvumo, efektyvumo ir priežiūros naštos rodikliai ir nustatytas su jų kompetencijai priskirta visuomenei svarbių vertybių apsauga susietas priežiūros veiklos tikslas.
 5. Peržiūrėti ministerijos vykdomų programų (programų vykdytojų) teisės aktų reikalavimus ir parengti pasiūlymo projektą dėl programų vykdymo kontrolės efektyvumo didinimo
Jūratė Ona Krupavičiūtė Patarėjas
 1. Per einamuosius metus kontroliuoti, kad visos ūkinės operacijos būtų atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir atitiktų patvirtintus asignavimus.

 2. Užtikrinti, kad Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui „E. Sąskaita“ sistemos dokumentai būtų pateikiami per 5 darbo dienas.

 3. Siekiant sumažinti administracinę naštą ministerijos administracijos padaliniams, ūkio subjektams ir įstaigoms prie ministerijos:

  - peržiūrėti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos finansų kontrolės taisykles. Parengti įsakymo projektą;

  - peržiūrėti Lietuvos Respublikos  susisiekimo ministerijos atsargų įsigijimo, pajamavimo, išdavimo ir nurašymo taisykles, tvarkas. Parengti įsakymo projektą;

  - peržiūrėti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ilgalaikio turto taisykles, tvarkas. Parengti įsakymo projektą.

 4. Parengti ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2018 m. finansų kontrolės būklės ataskaitą.

Aelita Lisauskienė Vyriausiasis specialistas
 1. Sudaryti einamųjų metų biudžeto programų, kurių asignavimų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, sąmatas ir jas tvarkyti VBAM sistemoje.

 2. Kiekvieną mėnesį parengti ir teikti ministerijos kancleriui ataskaitą apie Susisiekimo ministerijos administracijos funkcijoms vykdyti bei specialiųjų atašė išlaidoms apmokėti skirtų lėšų panaudojimą.

 3. Kiekvieną ketvirtį vykdyti stebėseną, siekiant, kad programų priemonių vykdytojai laiku pateiktų informaciją apie strateginio plano priemonių ir vertinimo kriterijų vykdymą bei kitus su veiklos rezultatais susijusius aktualius duomenis. Pateikti duomenis apie priemonių ir vertinimo kriterijų vykdymą į Stebėsenos informacinę sistemą.

 4. Siekiant sumažinti administracinę naštą, peržiūrėti ir parengti Valstybės biudžeto programoms vykdyti skirtų biudžeto lėšų panaudojimo kontrolės ir strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatų tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

Viktorija Beliackaitė Vyriausiasis specialistas
 1. Analizuoti ir vertinti Strateginio veiklos plano „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas“, „Susisiekimo ministerijos vandens keliais užtikrinamas“ ir „Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas“ programų vykdytojų tarpines ataskaitas, apibendrintą informaciją su išvadomis ir rekomendacijomis teikti darbuotojui, atsakingam už vykdomų programų tarpinių ataskaitų projektų rengimą.

 2. Koordinuoti administracinės naštos mažinimo procesus, kartu atliekant atitinkamų Susisiekimo ministerijos teisės aktų pakeitimų nustatytais terminais vykdymo stebėseną.

 3. Atlikti Susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų viešojo valdymo tobulinimo grupės priimtų sprendimų vykdymo būsenos stebėseną, rengti jos veiklos planų  ir veiklos ataskaitų projektus.

Dalia Liachovičienė Vyriausiasis specialistas
 1. Užtikrinti, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais.

 2. Užtikrinti, kad dokumentai Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui būtų pateikti per 5 darbo dienas.

 3. Siekiant sumažinti administracinę naštą ministerijos administraciniams padaliniams, ūkio subjektams ir įstaigoms prie ministerijos, peržiūrėti susijusius su buhalterine apskaita ministroįsakymus ir parengti įsakymų projektus.

Janina Svilo Vyriausiasis specialistas
 1. Užtikrinti, kad pateikti dokumentai Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui būtų pasirašyti asmenų, atsakingų už ūkines operacijas, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais.

 2. Ministerijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių vardinių sąrašų, jų pakeitimų projektų parengimas.

 3. Siekiant sumažinti administracinę naštą ministerijos administracijos padaliniams, ūkio subjektams ir įstaigoms prie ministerijos peržiūrėti susijusius su buhalterine apskaita ministro įsakymus. Parengti įsakymo projektus.

Rasa Puluikienė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2018 m. veiklos ataskaitos projektą.

 2. Analizuoti, vertinti ir parengti informaciją pagal priskirtą sritį ir parengti apibendrintą informaciją apie Susisiekimo ministro valdymo srities valstybės biudžeto programų įgyvendinimo ir įstaigų prie ministerijos metinių planų vykdymo eigą.

 3. Išanalizuoti procesus ir užtikrinti, kad Lietuvos transporto saugos administracijos ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūroje būtų nustatyti ir įdiegti ūkio subjektų veiklos rezultatyvumo, efektyvumo ir priežiūros naštos rodikliai ir nustatytas su jų kompetencijai priskirta visuomenei svarbių vertybių apsauga susietas priežiūros veiklos tikslas.

 4. Koordinuoti administracinės naštos mažinimo procesus, kartu atliekant  atitinkamų Susisiekimo ministerijos teisės aktų pakeitimų nustatytais terminais vykdymo stebėseną

Brigita Virbickienė Vyriausiasis specialistas
 1. Analizuoti ir vertinti Strateginio veiklos plano „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ programų vykdytojų tarpines ataskaitas, apibendrintą informaciją su išvadomis ir rekomendacijomis teikti darbuotojui, atsakingam už vykdomų programų tarpinių ataskaitų projektų rengimą.

 2. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, įvertinus ir apibendrinus iš įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių gautą informaciją apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, parengiant motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės ir prielaidų bei pasiūlymus.

 3. Sudarant naują Strateginį veiklos planą, reikalinga įvertinti ar programų vykdytojai laikosi SPM ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1K-330 „Dėl Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodikos patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų ir principų, Strateginio veiklos plano programų vykdytojų veiklos kriterijų loginio ryšio, X-Matricos principu iki 2019-05-30.

 4. Peržiūrėti rizikos valdymo tvarkos aprašą, siekiant optimizuoti ministerijos vidines tvarkas.

 5. Parengti pusmetines Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas, kuriose pateikti informaciją apie neįgyvendintas Valstybės kontrolės rekomendacijas ir jų vykdymo eigą, ir nuolat atnaujinti rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas, kurios skelbiamos ministerijos Vidaus komunikacijos sistemoje.

 

ES investicijų koordinavimo skyrius

 
Danutė Čapienė L. e. skyriaus vedėjo pareigas
 1. Suorganizuoti Stebėsenos komisijos posėdžius projektų įgyvendinimo metu iškilusiems klausimams spręsti.

 2. Organizuoti Veiksmų programos įgyvendinimo investicijų projektų patikras jų įgyvendinimo vietoje, parengti projekto patikros vietoje ataskaitos (patikros lapo) formą.

 3. Pasirengti Veiksmų programos prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimui.

 4. Pasirengti Veiksmų programos prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“poveikio vertinimui.

Rasa Tomonienė Vyriausiasis specialistas
 1. Sutrumpinti įsakymų projektų dėl finansavimo skyrimo projektams rengimo vidutinę trukmę.

 2. Suorganizuoti bent po vieną per kiekvieną ketvirtį Stebėsenos komisijos posėdžius projektų įgyvendinimo metu iškilusiems klausimams spręsti.

 3. Parengti priemonių planą vietinio (miesto ir priemiestinio) viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ekologiškomis transporto priemonėmis projektų įgyvendinimui užtikrinti.

 4. Įgyvendinti priemonių planą vietinio (miesto ir priemiestinio) viešojo transporto priemonių parko atnaujinimo ekologiškomis transporto priemonėmis projektų įgyvendinimui užtikrinti.

 5. Atlikti Veiksmų programos įgyvendinimo investicijų projektų patikras jų įgyvendinimo vietoje.

     
     
     

 

     
Roma Andruškevičienė Skyriaus vedėjas  
Indrė Bernotaitė Vyriausiasis specialistas
 1. Atlikti su valstybės įmonės Lietuvos oro uostais, valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, valstybės įmonės „Oro navigacija“, valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcija pertvarkymu susijusius veiksmus.

 2. Atlikti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir akcinių bendrovių atitikties Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių nuostatoms vertinimą.

 3. Parengti Viešosios geležinkelių infrastruktūros turto perdavimo patikėjimo teise sutarties pakeitimo ir Valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių perdavimo patikėjimo teise sutarties projektus ir pateikti juos pasirašyti.

Jovita Razgutė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Viešosios geležinkelių infrastruktūros turto perdavimo patikėjimo teise sutarties pakeitimo ir Valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių perdavimo patikėjimo teise sutarties projektus ir pateikti juos pasirašyti.

 2. Atlikti susisiekimo ministro valdymo sričių įstaigų, valstybės įmonių, akcinių bendroviųvaldomo nekilnojamojo turto analizę.

 3. Atlikti susisiekimo ministro įsakymu patvirtintų Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose taisyklių ir Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašo peržiūrą, įvertinti jų atitiktį galiojantiems teisės aktams, nustatyti pareigybes, kurios turi būti iš Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašo išbrauktos arba naujai į jį įrašytos, parengti ir pateikti pasirašyti susisiekimo ministro įsakymo pakeitimo projektą.

Laimutė Kondratienė Vyriausiasis specialistas

           1. Analizuoti valstybės įmonių valdybos narių teikiamas veiklos ataskaitas ir, įvertinus ataskaitose pateiktus duomenis bei informaciją apie vykusius valdybos posėdžius,  rengti įsakymų projektus dėl atlygio valdybų nariams skyrimo.

           2. Koordinuoti ir užtikrinti, kad valstybės valdomų įmonių internetiniame puslapyje būtų skelbiama (viešinama) informacija (vadovų darbo užmokesčio klausimais), reglamentuota teisės aktais.

           3. Atlikti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų  valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų atitikties Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių nuostatoms vertinimą.

Janina Laskauskienė Vyriausiasis specialistas
 1. Atlikti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų atitikties Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių nuostatoms vertinimą.

 2. Parengti susisiekimo ministro įsakymu tvirtinamą tvarkos aprašą, kuriame būtų nustatyta viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui perduoto turto valdymo, naudojimo ir gautų pajamų bei patirtų sąnaudų ataskaitų teikimo periodiškumas, šių ataskaitų forma, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo išlaidų ir pajamų balansavimo tvarka.

 3. Atlikti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų valdybų savęs įsivertinimo analizę, parengti išvadas ir rekomendacijas dėl valdybų veiklos gerinimo.

 

Artūras Kuprijanas Vyriausiasis specialistas
 1. Išanalizuotos akcinių bendrovių gerojo valdymo indekso vertinimo ataskaitos ir parengtos išvados.

 2. Parengti susisiekimo ministro įsakymų projektai (su pažymomis) dėl VĮ ir VšĮ 2020–2023 m. strateginių veiklos planų patvirtinimo.

 3. Atlikta iš susisiekimo ministro valdymo srities įmonių gautų pasiūlymų dėl informacinių įpareigojimų, kylančių iš kitų valstybės institucijų, mažinimo analizė, inicijuoti ir koordinuoti jų įgyvendinimo procesai.

Ričardas Rutkauskas Vyriausiasis specialistas
 1. Atlikti susisiekimo ministro valdymo sričių įstaigų, valstybės įmonių, akcinių bendrovių valdomo nekilnojamojo turto analizę.

 2. Parengti ir pateikti vadovybei pasirašyti tvarkos aprašą dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui perduoto turto valdymo, naudojimo ir gautų pajamų bei patirtų sąnaudų ataskaitų teikimo.

 3. Kontroliuoti, kaip naudojamos susisiekimo ministro valdymo sričių 2019 m. valstybės biudžeto programoms („Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“) finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinti skirtos lėšos.

     
     
     

 

     
Irena Truchanovič Skyriaus vedėjas
 1. Padidinti pasitenkinimą informacinių sistemų (DVS, VKS, el. paštas) veikimu.

 2. Automatizuoti (robotizuoti) ministerijos vidinius procesus.

 3. Tobulinti skyriaus veiklą, maksimaliai panaudoti turimus išteklius.

Valdas Ivaškevičius Vyriausiasis specialistas
 1. Užtikrinti prieigą prie informacinių sistemų ir elektroninės informacijos.

 2. Padidinti pasitenkinimą informacinių sistemų (DVS, VKS, el. paštas) veikimu.

 3. Tobulinti skyriaus veiklą, maksimaliai panaudoti turimus išteklius.

     
     
     
     
     
     
     
     

 

     
Dominykas Narbutas L. e. skyriaus vedėjo pareigas  
Vaiva Mačiūnė Vyriausiasis specialistas
 1. Išanalizuoti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB Lietuvos paštas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateiktus klientų pasitenkinimo tyrimo duomenis ir rezultatus pristatyti Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniams bei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB Lietuvos paštas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovams.

 2. Pateikti įžvalgas dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB Lietuvos paštas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ NPS didinimo priemonių įtakos NPS pokyčiui.

 3. Išanalizuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano rengimo Susisiekimo ministerijoje sistemą, planavimo dokumentus ir pateikti siūlymus dėl veiksmų, atliekamų rengiant strateginį veiklos planą, tobulinimo.

 4. Pateikti ir įgyvendinti ne mažiau nei 2 siūlymus dėl Susisiekimo ministerijos veiklos procesų tobulinimo.

Asta Varnienė Vyriausiasis specialistas
 1. Laiku atsakyti į pranešimus, prašymus ar skundus ar persiųsti pagal kompetenciją nagrinėti kitoms institucijoms.

 2. Parengti pasikartojančių gaunamų raštų analizės katalogą, atlikti pasikartojančių raštų analizę ir rezultatus pristatyti SM padaliniams.

 3.  Pateikti ir įgyvendinti ne mažiau nei 2 siūlymus dėl Susisiekimo ministerijos veiklos procesų tobulinimo

     
     
     
     
     
     
     

 

     
Džeralda Tylienė Skyriaus vedėja
 1. Užtikrinti Dokumentų valdymo skyriaus 2019 metų gyvybiškai svarbaus tikslo (GST) - padidinti pasitenkinimą Susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo (dokumentų registracija, paskirstymas, archyvo tvarkymas, konsultacijų teikimas) veikla nuo 93,51 proc. iki 95 proc. - įgyvendinimą.

 2. Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimą, įvertinimą, prireikus parengti teisės aktų pakeitimus.

 3. Koordinuoti 2014-2016 metų nuolat saugomų elektroninių dokumentų perdavimą į Lietuvos valstybės naująjį archyvą.

Gražina Gecevičienė Patarėjas
 1. Dalyvauti užtikrinant Dokumentų valdymo skyriaus 2019 metų gyvybiškai svarbaus tikslo (GST) –padidinti pasitenkinimą Susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo (dokumentų registracija, paskirstymas, archyvo tvarkymas, konsultacijų teikimas įslaptintos informacijos administravimo klausimais) veikla nuo 93,51 iki 95 proc. – įgyvendinimą.

 2. Vykdyti skyriaus veiklą, susijusią su įslaptintos informacijos administravimu.

 3.  Užtikrinti, kad pavedimai ir kitos užduotys būtų įvykdytos per nustatytus terminus.

Snieguolė Bakaitė Patarėjas
 1. Dalyvauti užtikrinant Dokumentų valdymo skyriaus 2019 metų gyvybiškai svarbaus tikslo (GST) – padidinti pasitenkinimą Susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo (dokumentų registracija, paskirstymas, archyvo tvarkymas, konsultacijų teikimas) veikla nuo 93,51 iki 95 proc. – įgyvendinimą.

 2. Vykdyti skyriaus veiklą, susijusią su įslaptintos informacijos administravimu.

 3. Įvertinti teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimo sritį, pakeitimus, prireikus parengti   teisės aktų pakeitimus.

 

     
     
     
     
     
     
     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-02