Informacinės visuomenės plėtra

Informacinė visuomenė – visuomenės dalis, kuri savo kasdienėje veikloje aktyviai naudojasi informacinės technologijomis. Tai –atvira, išsilavinusi, nuolat besimokanti ir žiniomis savo veiklą grindžianti visuomenė, kurios nariai visose veiklos srityse geba efektyviai naudotis šiuolaikinėmis IRT priemonėmis.

Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai – piliečių noras ir gebėjimas nuolat mokytis; mokymasis naudojantis priemonių ir būdų įvairovės (pvz., nuotolinis mokymasis) galimybėmis, nuotolinio darbo,  elektroninio verslo, elektroninių paslaugų sprendimais; elektroninis valdymas (elektroninė valdžia).

Informacinės visuomenės plėtra – vienas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų strateginių tikslų.
Atsižvelgiant į Europos Komisijos 2010 m. rugpjūčio 26 d. komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, taip pat Europos Komisijos 2012 m. gruodžio 18 d. komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui „Europos skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas Europos augimas“ parengta Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“. Programa parengta taip pat atsižvelgiant į 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, ES Struktūrinės paramos 2014–2020 metų veiksmų programą.

Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ siekia nustatyti informacinės visuomenės plėtros tikslus ir uždavinius, kad būtų kuo daugiau naudojamasi informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis, pirmiausia internetu – labai svarbia ekonominės, socialinės ir kultūrinės veiklos priemone, kuria naudojantis galima teikti ir gauti paslaugas, dirbti, pramogauti, bendrauti ir laisvai reikšti savo nuomonę. Programos strateginis tikslas – pagerinti Lietuvos Respublikos gyventojų gyvenimo kokybę ir įmonių veiklos produktyvumą naudojantis IRT teikiamomis galimybėmis ir pasiekti, kad iki 2020 metų ne mažiau kaip 85 procentai Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu ir 95 procentai įmonių naudotų spartųjį internetą. Programos įgyvendinimu siekiama:

  • mažinti Lietuvos gyventojų skaitmeninę atskirtį ir skatinti juos įgyti žinių ir įgūdžių, kad jie sėkmingai ir visapusiškai naudotųsi IRT;

  • kurti technologiškai pažangias, gyventojų poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti paslaugų gavėjus jomis naudotis;

  • puoselėti IRT priemonėmis Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą, kuriant visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas;

  • skatinti IRT panaudojimą verslo plėtrai;

  • užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti interneto paslaugų naudojimą;

  • užtikrinti saugios, patikimos, sąveikios šalies IRT infrastruktūros plėtrą. 

Gyventojų naudojimasis informacinėmis technologijomis

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 m. asmeninius kompiuterius mieste ir kaime namuose turėjo 70,5 proc. namų ūkių (2015 m. – 67,6 proc.), prieigą prie interneto turėjo – 71,1 proc. namų ūkių (2015 m. – 68,3 proc.).

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, naudojimosi internetu rodikliai priklauso nuo socialinių ir geografinių veiksnių:

  • Gyventojų amžiaus. Pagrindiniai interneto naudotojai jauni žmonės. 2016 m. 16–24 metų amžiaus grupėje internetą naudojo 99,4 proc., 25–34 m. amžiaus grupėje – 95,8 proc., 35–44 m. amžiaus grupėje – 88,8 proc. Pažymėtina, kad vyresnio amžiaus žmonių (65–74 m.), besinaudojančių informacinėmis technologijomis skaičius padidėjo nuo 14,8 proc. 2013 m. iki 26,1 proc. 2016 m.

  • Gyvenamosios vietos. 2016 m. mieste internetą turėjo 77 proc. (2015 m. – 70,6 proc.), kaime – 65 proc. (2015 m. – 62,7 proc.) namų ūkių.

  • Gyventojų specialių poreikių. Informacija, teikiama internetu, turi atitikti specialius prieinamumo standartus, kad galėtų būti naudojama žmonių su specialiais poreikiais.

Elektroninio verslo ir elektroninės prekybos plėtra

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. kompiuterius ir elektroninius tinklus prekybai (prekėms ar paslaugoms pirkti ar parduoti) naudojo 36 proc. įmonių (2013 m. – 35,8 proc.). 2014 m. 27,2 proc. įmonių pirko prekes ar paslaugas internetu, o 19 proc. gavo užsakymų (2013 m. – atitinkamai 24,6 proc. ir 19 proc.) (procentas nuo visų įmonių).

2015 m. 73,6 proc. įmonių turėjo interneto svetaines (2014 m. – 74,5 proc.), kuriose 50,4 proc. įmonių skelbė prekių ar paslaugų katalogus ir kainynus (2014 m. – 43,5 proc.), 20,3 proc. įmonių teikė galimybę užsisakyti, rezervuoti ar pirkti norimus produktus (2014 m. – 20,2 proc.), 20 proc. įmonių informavo apie laisvas darbo vietas arba teikė galimybę pateikti prašymą dėl darbo (2014 m. – 19,8 proc.).

Vis daugiau gyventojų internete užsisako prekes ar paslaugas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per paskutinius metus prekes ir paslaugas asmeniniams tikslams pirko ar užsisakė 31,8 proc. visų 16-74 metų amžiaus Lietuvos gyventojų (2014 m. – 26 proc.).

Viešųjų elektroninių paslaugų plėtra

2016 m. 95,7 proc. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigų) internete teikė informaciją apie veiklą ir teikiamas paslaugas (2014 m. – 94,4 proc.), 72,2 proc. įstaigų sudarė galimybę parsisiųsti įvairias formas (2014 m. – 69,4 proc.), 26,6 proc. įstaigų sudarė galimybę grąžinti užpildytas formas (2014 m. – 23,8 proc.), 33,4 proc. įstaigų sudarė galimybę atlikti administracines paslaugas elektroniniu būdu, t. y. suteiktos paslaugos be popierinių procedūrų (2014 m. – 27,2 proc.) ir 18,5 proc. įstaigų automatiškai (be atskiro prašymo) teikė tam tikras socialinio ar ekonominio pobūdžio paslaugas, teikiant paslaugą naudojo ankstesnę registraciją ir turimus duomenis (2014 m. – 15,4 proc.).

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Gedimino pr. 7, 01103 Vilnius 
Tel. (8 5) 266 5161 
Faks. (8 5) 266 5180 
El. p. info@ivpk.lt
 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Algirdo g. 27A, 03219 Vilnius,
Tel. (8 5) 210 5633  
Faks. (8 5) 216 1564
El. p. rrt@rrt.lt
 

Asociacija „Infobalt“

Mokslininkų  g. 2A-128, 08412 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 2623
Faks. (8 5) 262 2623
El. p. office@infobalt.lt
 

 

Valstybės informacinių išteklių valdymo tarybos sudėtis

Valstybės informacinių išteklių valdymo tarybos posėdžių darbotvarkės

Valstybės informacinių išteklių valdymo tarybos posėdžių medžiaga

Valstybės informacinių išteklių valdymo tarybos posėdžių protokolai

Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudėtis

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3-356 „Dėl darbo grupės – Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo“ pakeitimo (2018 m. vasario 22 d. susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-89)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3-356 "Dėl darbo grupės - Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo" pakeitimo (2017 m. rugpjūčio 1 d. susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-342)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3-356 "Dėl darbo grupės - Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo" pakeitimo (2017 m. birželio 21 d. susiekimo ministro įsakymas Nr. 3-280)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3-356 "Dėl dabo grupės - Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo" pakeitimo

Dėl darbo grupės - Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo (2014 m. rugsėjo 11 d. susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-356)

Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių protokolai

Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių medžiaga

2014 m. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių medžiaga

Įvadinio posėdžio medžiaga (2014 m. lapkričio 12 d. posėdis). 
Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas (2014 lapkričio 28 d. posėdis).
Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis (2014 m. lapkričio 28 d. posėdis):

2015 m. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių medžiaga

2015 m. spalio 2015 m. spalio 7 d. Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“

 Kalbos technologijų pakomisės pasiūlymai (2015 m. sausio 7 d. posėdis).
 Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pasiūlymai (2015 sausio 16 d. posėdis).
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasiūlymai (2015 m. sausio 16 d. posėdis).
 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pasiūlymai (2015 m. sausio 29 d. posėdis).
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasiūlymai (2015 m. sausio 29 d. posėdis):

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 12 d. posėdis) 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 12 d. posėdis)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 12 d. posėdis)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 12 d. posėdis)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlymai (2015 metų vasario 19 d. posėdis)
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos pasiūlymai (2015 metų vasario 19 d. posėdis)
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pasiūlymai (2015 metų vasario 19 d. posėdis)
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 23 d. posėdis)
LietuvosRespublikos krašto apsaugos ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 23 d. posėdis):

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 23 d. posėdis)

2016 m. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių medžiaga

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pristatymas (2016 m. sausio 18 d. posėdis)

Asociacijos "INFOBALT" pristatymas (2016 m. sausio 18 d. posėdis)

2017 m. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių medžiaga

Posėdžio medžiaga (2017 m. rugpjūčio 1 d. posėdis)

Posėdžio medžiaga (2017 m. spalio 30 d. posėdis)

2018 m. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių medžiaga

Informacinės visuomenės plėtros 2014 – 2020 metų programa  „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ (anglų.k)

Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas (2018 m. kovo 29 d. posėdis)

IVP  2014 – 2020 metų programos  „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimas 2017 m. (2018 m. kovo 29 d. posėdis)

Elektroninių sąskaitų forumo pogrupio veiklos pristatymas (2018 m. kovo 29 d. posėdis)

Skaitmeninės darbotvarkės tarybos Elektroninių sąskaitų forumo pogrupio veikla

Skaitmeninės darbotvarkės tarybos Elektroniniu sąskaitų forumo pogrupio posėdžių protokolai

2016 m. lapkričio 3 d. posėdžio protokolas

Skaitmeninis inovacijų tinklas  (DIGINNO)

 

Skaitmeninio inovacijų tinklo (DIGINNO) tikslas – skatinti skaitmeninę ekonomiką ir Baltijos jūros regione spartinti vieningos skaitmeninės rinkos kūrimą. Projekte bus siekiama makro-regioniniame lygmenyje keistis gerąja praktika, didinti politikos formuotojų kompetenciją, skatinti verslo asociacijų bei mažų ir vidutinių įmonių naudojimąsi IRT, identifikuoti ir mažinti kliūtis tarptautinių elektroninių paslaugų plėtrai siekiant viešąsias ir administracines elektronines paslaugas pritaikyti verslo poreikiams.

Projektas susideda iš šių veiklų grupių: Pramonė 4.0: skaitmenizavimas ir transformacija, tarptautinių viešųjų ir administracinių  paslaugų  skaitmenizavimas bei skaitmeninės politikos tinklo Baltijos jūros regione.

Projekte dalyvauja Baltijos jūros regiono valstybės.

Projekto biudžetas – 3,5 mln. Eur. Projektas finansuojamas ES Interreg BSR programos lėšomis (85 proc.).

Projekto trukmė – 2017 m. spalio 1 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d.

Susisiekimo ministerija kartu su asociacija INFOBALT yra DIGINNO projekto partneriai.

Daugiau informacijos: https://www.diginnobsr.eu/

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-05