Studentų baigiamųjų darbų konkursas

SUSISIEKIMO MINISTERIJA, SIEKDAMA SKATINTI LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTUS AKTYVIAU DOMĖTIS TRANSPORTO SRITIMI IR RAŠYTI MOKSLINIUS DARBUS TRANSPORTO TEMA ORGANIZUOJA

STUDENTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TRANSPORTO TEMATIKA KONKURĄ

(TOLIAU – KONKURSAS)

 

Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, apsigynę pirmos, antros ir trečios studijų pakopos baigiamuosius darbus, kurie aktualūs Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskiriamų įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklai. 

Siekiant, kad baigiamųjų darbų temos būtų ne tik įdomios ir aktualios, bet ir prisidėtų prie valstybinės reikšmės strateginių transporto sektoriaus tikslų įgyvendinimo, turėtų praktinę reikšmę ir sukurtų pridėtinę vertę Susisiekimo ministerija ir jos reguliavimo srities įmonės, įstaigos ir bendrovės aukštosioms mokykloms kasmet teikia siūlymus baigiamųjų darbų temoms:

- 2017 metais pasiūlytas rekomendacinis baigiamųjų darbų temų sąrašas ;

- 2018 metų rekomendacinis baigiamųjų darbų temų sąrašas

 

DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TERMINAI

Aukštųjų mokyklų studentai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Susisiekimo ministerijai el. paštu sumin@sumin.lt  arba kitomis priemonėmis nuo birželio 1 d. iki liepos 15 d. turi pateikti:

 • prašymą dalyvauti konkurse;

 • nustatytos formos darbo santrauką;

 • laisvos formos stendinį pranešimą (stendinis pranešimas yra baigiamojo darbo iliustruota anotacija, kurioje pagrindžiama baigiamojo darbo svarba; anotacijoje rekomenduojama nurodyti tyrimo tikslą ir uždavinius,  naudotus metodus, išvadas ir siūlymus), užpildytą horizontaliame arba vertikaliame A1 formato lape (594 x 841 mm);

 • pirmosios, antrosios arba trečiosios studijų pakopos darbo kopiją.

Prašymas dalyvauti konkurse, darbo kopija, jo santrauka ir stendinis pranešimas pateikiami PDF formatu.

 

Reikalavimai darbams:

 • konkursui gali būti teikiami tik autoriniai darbai;

 • konkursui teikiami tik tie darbai, kuriuos aukštosios mokyklos baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinė komisija įvertino labai gerai arba puikiai (arba aukščiausiu įvertinimu);

 • konkursui gali būti teikiami tik einamaisiais mokslo metais, t. y. nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d., baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinei komisijai pristatyti ir apginti darbai.

 

Konkursui pateikti pirmosios ir antrosios studijų pakopų darbai skirstomi pagal šias temas:

 • kelių transportas

 • geležinkelių transportas

 • vandens transportas

 • oro transportas

 • kita (transporto temos, nepriskirtos išvardytoms temoms, pvz., miesto susisiekimo sistemos, inovacijos transporto sektoriuje, novatoriški realiai transporto srityje pritaikomi produktai arba sprendimai, ekologiškos transportas ir pan.).

Pildydami prašymą dalyvauti konkurse, pirmosios ir antrosios studijų pakopų darbų autoriai turi nurodyti, kuriai temai darbas yra priskiriamas.

Konkursui pateikti trečiosios studijų pakopos darbai pagal temas neskirstomi.

 
DARBŲ VERTINIMAS
 • Iki rugpjūčio 15 d. įvertinama ar pateikti dokumentai ir darbai atitinka konkurso nuostatų reikalavimus; iki rugpjūčio 31 d. baigiamųjų darbų autoriai informuojami el. paštu;

 • Konkursui pateiktus darbus rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 30 d. vertina Susisiekimo ministro įsakymu sudaryta Studentų baigiamųjų darbų transporto tematika konkurso komisija (toliau – komisija);

 • Vertindama darbus, komisija vadovaujasi šiais kriterijais:

  • darbo / idėjos / pasiūlyto sprendimo inovatyvumas;

  • išmaniųjų, intelektinių sistemų taikymas;

  • ekonominis pagrįstumas ir praktinis pritaikomumas / įgyvendinimas;

  • analizių / sprendinių kokybė, techninių parametrų išbaigtumas;

  • darbo svarba Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklai;

  • energetinis efektyvumas, ekologiškumas.

 • Iš pirmosios ir antrosios studijų pakopų atrenkama po vieną geriausią darbą iš išvardintų transporto temų. Komisijos sprendimu gali būti atrinkta keletas vienos temos darbų arba neišrinkta nė vieno darbo. Iš trečiosios studijų pakopos atrenkamas vienas geriausias darbas, neatsižvelgiant į išvardytas temas. Komisijos sprendimu gali būti atrinkta keletas trečiosios studijos pakopos darbų.

 • Iki spalio 10 d. atrinktų darbų autoriai el. paštu pakviečiami pristatyti savo darbus komisijai; iki spalio 31 d. pakviesti darbų autoriai komisijai pristato darbus konkurse; kiekvienam studentui skiriama 15 minučių: 10 minučių – darbui pristatyti ir 5 minutės – atsakyti į komisijos narių pateiktus klausimus. Studentai baigiamųjų dabų pristatyme kviečiami dalyvauti kartu su savo darbo vadovais. Studentai, išvykę į užsienį arba dėl kitų pateisinamų priežasčių negalintys dalyvauti baigiamųjų darbų pristatyme, per 5 darbo dienas nuo kvietimo gavimo privalo informuoti, kad pristatyme dalyvauti negalės, atsiųsti vaizdinį baigiamojo darbo pristatymą arba pateikti laisvos formos prašymą pristatyti savo baigiamąjį darbą telekonferencijos būdu. Pristatymo (vaizdinio arba telekonferencijos būdu) trukmė – iki 10 minučių.

 

KONKURSO PREMIJOS

Iš visų konkursui pateiktų darbų atrenkami trys geriausi pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopos darbai, kurių autoriams skiriamos nustatyto dydžio piniginės premijos arba Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir bendrovių įsteigti prizai.

Darbų autoriams numatytos šios premijos:

- pirmosios studijų pakopos darbų autoriams – 1500 eurų:

 • pirmosios vietos autoriui – 700 eurų;

 • antrosios vietos autoriui – 500 eurų;

 • trečiosios vietos autoriui – 300 eurų;

jeigu darbai komisijos sprendimu yra lygiaverčiai, pirmosios studijų pakopos premija gali būti paskirstyta dviem autoriams po 750 eurų arba trim autoriams po 500 eurų;

 

- antrosios studijų pakopos darbų autoriams – 1800 eurų:

 • pirmosios vietos autoriui – 800 eurų;

 • antrosios vietos autoriui – 600 eurų;

 • trečiosios vietos autoriui – 400 eurų;

jeigu darbai komisijos sprendimu yra lygiaverčiai, antrosios studijų pakopos premija gali būti paskirstyta dviem autoriams po 900 eurų arba trim autoriams po 600 eurų;

 

- trečiosios studijų pakopos darbo autoriams – 2400 eurų: 

 • pirmosios vietos autoriui – 1000 eurų;

 • antrosios vietos autoriui – 800 eurų;

 • trečiosios vietos autoriui – 600 eurų;

jeigu darbai komisijos sprendimu yra lygiaverčiai, trečiosios studijų pakopos premija gali būti paskirstyta dviem autoriams po 1200 eurų arba trim autoriams po 800 eurų.

 

Komisijos sprendimu piniginės premijos arba prizai gali būti skiriami ne visiems pristatytiems darbams.

Komisija taip pat gali išrinkti perspektyviausią baigiamąjį darbą, kurio tema ypač aktuali Susisiekimo ministerijos veiklai, ir darbo autoriui skirti 200 eurų premiją, siekdama jį paskatinti darbo temą plėtoti tolesnėse studijose. Komisijos sprendimu gali būti atrinkta iki trijų perspektyvių darbų. 

 

KITA INFORMACIJA

Geriausių darbų autoriams diplomai įteikiami darbų pristatymo dieną, o piniginės premijos – ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pervesti pinigus pateikimo dienos.

Iki lapkričio 15 d. apie geriausių darbų autorius informuojamos jų aukštosios mokyklos.

 

Daugiau informacijos apie konkursą ir darbų pateikimo sąlygas galima rasti konkurso nuostatuose.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-31