Ministerijos darbo reglamentas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3-119 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) darbo tvarką.

2. Ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento (toliau – Prezidento) dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, Reglamentu ir kitais teisės aktais.

3. Vidaus audito skyriui Reglamento nuostatos taikomos tiek, kiek tai nepažeidžia Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatų, susijusių su vidaus audito tarnybos veiklos ir organizaciniu nepriklausomumu.

4. Ministerija savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais principais.

5. Seime, Prezidento kanceliarijoje, Vyriausybėje, kitose valstybės institucijose ir įstaigose ministerijai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras (toliau – ministras) arba pagal kompetenciją jo pavedimu Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministras (toliau – viceministras), ministerijos kancleris ar kitas ministerijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojas).

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI MINISTERIJOS STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI

 

Ministras, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir visuomeniniai konsultantai

6. Ministerijai vadovauja ministras, kuris atsakingas už jam pavestas valdymo sritis ir tiesiogiai atsakingas už Vyriausybės programos ir kasmetinių Vyriausybės veiklos prioritetų ir planuojamų rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą. Ministras koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių ir valstybės tarnautojų ar darbuotojų, nepriklausančių savarankiškam ministerijos administracijos padaliniui, veiklą, įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams pagal veiklos sritis ar ministerijos kancleriui pagal administravimo sritį ir jeigu įstatymai nenustato kitaip.

7. Ministras yra atsakingas Seimui, Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

8. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.

9. Ministras priima ir pasirašo įsakymus. Prireikus ministras gali priimti bendrus įsakymus kartu su kitais ministrais. Ministro įsakymai turi atitikti teisės aktų, reguliuojančių teisės aktų rengimą, reikalavimus.

10. Ministras priima ir pasirašo įsakymus dėl:

10.1. ministrui pavestų valdymo sričių strateginių veiklos planų (strateginio veiklos plano), ministerijos metinių veiklos planų, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų, taip pat šių biudžetinių įstaigų vadovams pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų patvirtinimo, jeigu ministras nepaveda biudžetinių įstaigų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų;

10.2. ministerijos administracijos struktūros, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, pareigybių sąrašo patvirtinimo;

10.3. ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų, darbuotojų ir įstaigų prie ministerijos vadovų pareigybių aprašymų tvirtinimo, Vyriausybės pavedimu – įstaigų prie ministerijos nuostatų ir jų administracijos struktūros patvirtinimo;

10.4. ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, priedų, priemokų, pašalpų bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ministerijos valstybės tarnautojams ir darbo pareigų pažeidimų ištyrimo darbuotojams, jų skatinimo, jeigu ministras to nepaveda daryti ministerijos kancleriui;   (pakeista susisiekimo ministro 2017-08-03 įsakymu Nr. 3-349)

10.5. įstaigų prie ministerijos vadovų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo, priedų, priemokų, pašalpų ir tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimų ištyrimo, skatinimo, jeigu įstatymai nenustato kitaip; valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovų skyrimo ir atšaukimo, atostogų suteikimo, jų pavadavimo atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu; (pakeista susisiekimo ministro 2017-08-03 įsakymu Nr. 3-349)

10.6. ministerijos kolegijos, komisijų (darbo grupių) sudarymo;

10.7. viceministrų ir ministro patarėjų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sričių nustatymo;

10.8. didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus jo valdymo sritims priskirtose atskirose įstaigose prie ministerijos ir kitose institucijose ir įstaigose patvirtinimo, neviršydamas Vyriausybės patvirtinto bendro didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus jo valdymo sritims priskirtose įstaigose prie ministerijos ir kitose priskirtose institucijose ir įstaigose;

10.9. kitų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pavestų funkcijų atlikimo.

11. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjai, kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti ir įgyvendinti sprendimus.

12. Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

13. Jeigu vieno iš viceministrų laikinai nėra, šio viceministro funkcijas ministras paveda atlikti kitam viceministrui.

Ministerijos administracija

14. Ministerija turi savo administraciją. Ministerijos administracijai vadovauja ministerijos kancleris. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas jo funkcijas arba dalį jų ministras paveda atlikti vienam iš savarankiškų ministerijos administracijos padalinių vadovų. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, ministro paskirtas savarankiško ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal kompetenciją priima potvarkius.

15. Ministerijos administracijos padaliniai darbą organizuoja vadovaudamiesi ministro patvirtintais jų nuostatais, departamentų direktoriai, skyrių vedėjai, jų pavaduotojai (departamentų direktoriai, skyrių vedėjai, jų pavaduotojai toliau Reglamente vadinami padalinių vadovais), ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai – pareigybių aprašymais.

16. Ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir pareigybių aprašymus rengia padalinių vadovai.  

17. Ministerijos administracijos padaliniai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo veiklą turi organizuoti taip, kad tinkamai ir laiku atliktų nustatytas funkcijas ir pavedamas užduotis. Padalinių vadovai yra asmeniškai atsakingi už ministerijos administracijos padaliniams pavestų funkcijų vykdymo kontrolę, darbo organizavimą, ministerijos administracijos padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų supažindinimą su jų darbui aktualia ir svarbia informacija, taip pat už ministro, viceministrų ir ministerijos kanclerio pavedimų vykdymą laiku ir tinkamai, taip pat už tai, kad jų gauta ministerijai aktuali ir svarbi informacija pagal kompetenciją laiku būtų pateikta ministrui, ministerijos kancleriui pagal administravimo sritį ir (ar) viceministrams pagal veiklos sritis.

18. Padalinių vadovai, ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai dalyvavimą ministerijoje organizuojamuose oficialiuose pasitarimuose, posėdžiuose ar kituose renginiuose, taip pat planuojamą dalyvavimą kitų institucijų ar įstaigų organizuojamuose oficialiuose pasitarimuose, posėdžiuose ar kituose renginiuose turi iš anksto suderinti su tiesioginiu ir savarankiško padalinio vadovu, kuris priima sprendimą dėl poreikio informuoti ministerijos kanclerį pagal administravimo sritį ar viceministrą pagal veiklos sritį.

Ministerijos kolegija

19. Ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai) ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

20. Kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti.

21. Kolegijos posėdžių darbotvarkės sudaromos, pateikti klausimai svarstomi, sprendimai priimami ir įforminami kolegijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

Ministerijos veiklos organizavimas

22. Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto svetainėje. Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja ministerijos kancleris, o šiame plane numatytų priemonių vykdymą pagal kompetenciją organizuoja padalinių vadovai.

23. Einamieji ministerijos veiklos klausimai aptariami ministro, viceministrų, ministro patarėjo (patarėjų), ministerijos kanclerio ir ministerijos administracijos padalinių vadovų pasitarimuose. Šiuose pasitarimuose ministerijos vadovybės kvietimu gali dalyvauti ir įstaigų prie ministerijos vadovai, kiti ministro pakviesti asmenys.

24. Specialieji atašė, savarankiški ministerijos administracijos padaliniai, išskyrus Vidaus audito skyrių, ir valstybės tarnautojai ar darbuotojai, nepriklausantys savarankiškam ministerijos administracijos padaliniui, iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. parengia ir teikia derinti ministerijos kancleriui pagal administravimo sritį ar viceministrui pagal viceministro veiklos sritį ateinančių metų metinių veiklos planų projektus (Reglamento 1 priedas). Specialieji atašė, savarankiški ministerijos administracijos padaliniai, išskyrus Vidaus audito skyrių, ir valstybės tarnautojai ar darbuotojai, nepriklausantys savarankiškam ministerijos administracijos padaliniui, iki kiekvienų metų sausio 10 d. teikia tvirtinti ministerijos kancleriui pagal administravimo sritį ar viceministrui pagal viceministro veiklos sritį suderintus metinius veiklos planus. Vidaus audito skyrius metinį veiklos planą parengia ir su ministru suderina iki vasario 15 d. Metiniai veiklos planai patvirtinami per 20 (dvidešimt) darbo dienų po ministerijos metinio veiklos plano patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki kovo 1 d. (pakeista susisiekimo ministro 2017-08-03 įsakymu Nr. 3-349)

25. Specialieji atašė, savarankiški ministerijos administracijos padaliniai ir valstybės tarnautojai ar darbuotojai, nepriklausantys savarankiškam ministerijos administracijos padaliniui prireikus tiesioginiam vadovui  žodžiu  pristato metines praėjusių metų veiklos ataskaitas. Vidaus audito skyrius metines veiklos ataskaitas rengia Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka (pakeista susisiekimo ministro 2018-01-30 įsakymu Nr. 3-40).

26. Specialiųjų atašė metinius veiklos planus peržiūri ir derinimą ministerijoje su ministerijos administracijos padaliniais ir viceministrais pagal veiklos sritis, koordinuoja Tinklų ir tarptautinių ryšių departamentas (pakeista susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530).

27. Ministerijos metines veiklos ataskaitas Vyriausybės nustatyta tvarka Vyriausybei teikia ministras.

Dokumentų pasirašymas

28. Teisės aktų ir kitų dokumentų projektai rengiami ir derinami elektroniniu būdu Dokumentų valdymo sistemoje AVILYS (toliau – DVS) ministerijos kanclerio patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir terminais. Kai dėl techninių ar kitų nuo rengėjo nepriklausančių priežasčių nėra galimybės parengti elektroninio dokumento arba kai reikia turėti popierinį dokumentą, rengiamas popierinis dokumentas. Popieriniai dokumentai derinami, vizuojami, pasirašomi DVS projektų modulyje. Popieriniai dokumentai pasirašomi ir tvirtinami (suderinami) pažangiu elektroniniu parašu. Kai DVS dokumentas teikiamas pasirašyti ar tvirtinti (suderinti) pažangiu elektroniniu parašu, kartu privalo būti pateiktas pasirašyti ir (arba) patvirtinti (suderinti) popierinis dokumentas (pakeista susisiekimo ministro 2018-01-30 įsakymu Nr. 3-40).

29. Ministras pasirašo:

29.1. įsakymus;

29.2. dokumentus, siunčiamus Prezidentui, Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams, Seimo nariams, Ministrui Pirmininkui, ministrams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkui ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjams, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, Seimo kontrolierių įstaigos vadovui, valstybės kontrolieriui, Lietuvos banko valdybos pirmininkui, generaliniam prokurorui, taip pat atsakymus į Seimo narių rašytinius paklausimus, kitus įstatymų ir Vyriausybės nutarimų jam priskirtus pasirašyti dokumentus;

29.3. tarptautines sutartis ir susitarimus pagal ministerijos kompetenciją sudaromus su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis, jeigu šiuose susitarimuose nėra teisiškai privalomų įpareigojimų Vyriausybei, kitoms ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms ir jeigu jie neprieštarauja įstatymams, kitiems teisės aktams ir tarptautiniams įsipareigojimams, taip pat jeigu šiems susitarimams vykdyti nereikia papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, darbo sutartis ar kitas sutartis, jeigu jų neįgalioja pasirašyti viceministro, ministerijos kanclerio ar kito ministerijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo;

29.4. raštą, kuriuo Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas.

30. Nesant ministro, dokumentus, nurodytus Reglamento 29.1–29.4 papunkčiuose, pasirašo ministrą pavaduojantis kitas Vyriausybės narys; nesant ministro ir prireikus kitais atvejais, dokumentus, nurodytus Reglamento 29.2–29.3 papunkčiuose, gali pasirašyti ir viceministrai pagal veiklos sritis arba ministerijos kancleris pagal administravimo sritis.

31. Prie sudėtingų, didelės apimties ir prireikus kitų ministrui teikiamų pasirašyti dokumentų, išskyrus teisės aktų projektų, kuriems taikomas Reglamento 66 punktas, pridedama pažyma, kurioje išdėstoma dokumento esmė, kiti klausimai. Pažymos yra susiejamos su dokumentais, dėl kurių yra parengtos, ir saugomos kartu su minėtais dokumentais (jų rengimo medžiaga).

32. Viceministrai pasirašo raštus, siunčiamus Prezidento patarėjams, Seimo narių padėjėjams, Ministro Pirmininko patarėjams ir ministerijoms, kai atsakoma į kitų ministerijų viceministrų pasirašytus raštus, prokurorams, atsakymus į kitų asmenų raštus, išskyrus Reglamento 34 punkte nustatytą atvejį, kitų valstybės institucijų ar įstaigų persiųstus ministerijai pagal kompetenciją dokumentus, raštus, kuriais teisės akto projektas (pagal nustatytą veiklos sritį) teikiamas išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti, kai atsakoma į jiems asmeniškai adresuotus raštus, taip pat kitus teisės aktų jiems pasirašyti priskirtus dokumentus. Prireikus šiuos dokumentus gali pasirašyti ministerijos kancleris.

33. Ministerijos kancleris pasirašo:

33.1. potvarkius dėl:

33.1.1. ministerijos vidaus tvarkos reguliavimo, kurie susiję su ministerijos administracine ūkine, finansine ar ministerijos organizuojamų viešųjų pirkimų veikla;

(pakeista susisiekimo ministro 2018-05-03 įsakymu Nr. 3-213)

33.1.2. darbo grupių iš ministerijos ir įstaigų prie ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų jo kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti sudarymo;

33.1.3. įgaliojimų atstovauti ministerijai užsakant prekes ir paslaugas, jas atsiimant;

33.1.4. asmenų priėmimo atlikti praktiką ministerijoje;

33.1.5. kitų teisės aktuose nurodytų funkcijų vykdymo;

33.2. raštus, siunčiamus Prezidento kanceliarijai, Seimo kanceliarijai, Vyriausybės kanceliarijai, Seimo kontrolieriams, valstybės kontrolieriaus pavaduotojui, ministerijoms, kai atsakoma į kitų ministerijų kanclerių pasirašytus raštus, atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, išskyrus Reglamento 34 punkte nustatytą atvejį, kitus raštus pagal administravimo sritis;

33.3. raštus (sutikimus, suderinimus ir pan.), susijusius su įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų veikla, jų valdomo valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo;

33.4. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtus biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus, išskyrus Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro pasirašomus  finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus;

(pakeista susisiekimo ministro 2018-08-06 įsakymu Nr. 3-403)

33.5. raštus, kuriuose pateikiama informacija apie ministerijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo darbą ministerijoje, pažymas apie ministerijos, Ryšių ir informatikos ministerijoje (anksčiau – Ryšių ministerija), jos reguliavimo srities įstaigose ir įmonėse dirbusių asmenų darbo stažą ir draudžiamąsias pajamas pensijai skirti, išskyrus atvejus, kai minėtus raštus ir pažymas pasirašo kitas ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-08-06 įsakymu Nr. 3-403)

33.6. su ministerijos administracine ūkine, finansine, turtine veikla susijusius dokumentus (mokėjimo dokumentus, bylų apskaitos dokumentus ir kt., išskyrus atvejus, kai šiuos dokumentus įgaliotas pasirašyti kitas ministerijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas);

33.7. ministerijos vykdytų viešųjų pirkimų sutartis, kitų perkančiųjų organizacijų atliktų pirkimų pagrindu sudaromas pirkimų sutartis, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis, ministerijos bendradarbiavimo (partnerystės) su kitomis Lietuvos institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis sutartis, finansinių paslaugų teikimo sutartis, kitas sutartis, susijusias su ministerijos administracine ūkine, finansine veikla, susitarimus dėl jų pakeitimo, papildymo ir (ar) nutraukimo, su jais susijusius dokumentus;

33.8. dokumentus, susijusius su 2007–2013 metų transporto sektoriaus ir 2014–2020 metų transporto ir informacinės visuomeninės plėtros sektorių Europos Sąjungos paramos, kitos tarptautinės finansinės paramos administravimu (ministerijos administruojamų, vykdomų, kitų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų finansavimo ir administravimo sutartis, susitarimus dėl jų pakeitimo, papildymo ir (ar) nutraukimo, sutikimus įgyvendinti techninės paramos projektus, vertinimo planus, lėšų panaudojimo paraiškas, mokėjimo prašymus, su jais susijusius dokumentus, ir kt.;

33.9. ministerijos bendradarbiavimo sutartis,  ministrui įgaliojus kitas sutartis;

33.10. (pripažintas netekusiu galios susisiekimo ministro 2017-09-20 įsakymu Nr, 3-434)

33.11. raštus, kuriais ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, kiti ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai skiriami į kitų institucijų sudaromas darbo grupes;

33.12. nesant ministro, darbo sutartis ir potvarkius dėl ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, tarnybinių nuobaudų skyrimo ministerijos valstybės tarnautojams, darbo pareigų pažeidimo pripažinimo darbuotojams, priemokų skyrimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams,  Lietuvos valstybei stažo nustatymo, konkurso ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigoms komisijos sudarymo, pavesti ministerijos valstybės tarnautojams vykdyti ministerijos administracijos padalinių vadovų funkcijas jų laikino nebuvimo metu, priimti sprendimą dėl vertinimo komisijos siūlymo ar tarnybinės veiklos vertinimo išvados dėl valstybės tarnautojo, kurio veikla kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu buvo įvertinta nepatenkinamai, įgyvendinimo;

(pakeista susisiekimo ministro 2018-08-06 įsakymu Nr. 3-403)

33.13. nesant ministro, pateikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai prašymus pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje;

33.131 nesant ministro, kreipiasi į asmenį, pretenduojantį  eiti ar einantį pareigas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbioje įmonėje, pateikti kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Nacionaliniam saugumo užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3, 7 ir 9 punktuose nurodytų aplinkybių ir sutikimą. Nesant ministro, kreipiasi į Valstybės saugumo departamentą ir Vidaus reikalų ministeriją pateikti Nacionaliniam saugumo užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4, 5, 6, 8 ir 11 punktuose nurodytą informaciją;

(pakeista susisiekimo ministro 2018-08-06 įsakymu Nr. 3-403)

33.14. raštus, kuriais teisės akto projektas (pagal nustatytą administravimo sritį) teikiamas suinteresuotoms institucijoms išvadoms gauti;

33.15. kitus teisės aktų jam pasirašyti priskirtus dokumentus ir ministrui pavedus kitus dokumentus; prireikus šiuos dokumentus, išskyrus potvarkius, sutartis, finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus, gali pasirašyti viceministrai.

(pakeistas susisiekimo ministro 2017-09-20 įsakymu Nr, 3-434)

34. Ministerijos vyriausiasis patarėjas, savarankiškų ministerijos administracijos padalinių vadovai, jų nesant pavaduotojai pagal kompetenciją turi teisę pasirašyti informacinio pobūdžio raštus institucijoms, įstaigoms, įmonėms, savivaldybėms ir jų institucijoms, kitoms organizacijoms, raštus dėl tarnybinės pagalbos, taip pat raštus, kuriais, vykdydami ministro, viceministro, ministerijos kanclerio rezoliucijas ar pavedimus, ministerijos administracijos padaliniai, įstaigos prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos įmonės ir įstaigos turi pateikti jų kompetencijai priklausančią informaciją, raštus, kuriais, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, pagal kompetenciją persiunčiami kitiems juridiniams asmenims asmenų prašymai ar skundai (prireikus nurodoma, kad atsakymo kopija turėtų būti pateikta ministerijai), atsakymus į asmenų prašymus suteikti ministerijos turimą informaciją, atsakymus į asmenų prašymus ar skundus, kai ministerijos nuomonė dėl to prašyme ar skunde nagrinėjamo klausimo jau buvo pateikta anksčiau ir nuomonė nepasikeitė, taip pat visus raštus kitiems ministerijos administracijos padaliniams. Prireikus ministerijos vyriausiasis patarėjas, savarankiško ministerijos administracijos padalinio vadovas dokumentus pasirašo, aptaręs tai su ministerijos vadovybe. Šie raštai įforminami atitinkamame blanke (pakeista susisiekimo ministro 2018-08-06 įsakymu Nr. 3-403).

341. Ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę (prieš tai suderinę su tiesioginiu vadovu DVS) pagal kompetenciją pasirašyti raštus kuriais, vykdant ministro, viceministro, ministerijos kanclerio rezoliucijas ar pavedimus, kreipiamasi į ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas įmones ir įstaigas, prašant pateikti jų kompetencijai priklausančią informaciją, raštus, kuriais, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, pagal kompetenciją persiunčiami kitiems juridiniams asmenims asmenų prašymai ar skundai (prireikus nurodoma, kad atsakymo kopija turėtų būti pateikta ministerijai), atsakymus į asmenų prašymus ar skundus, kai ministerijos nuomonė dėl to prašyme ar skunde nagrinėjamo klausimo jau buvo pateikta anksčiau ir nuomonė nepasikeitė, taip pat visus raštus kitiems ministerijos administracijos padaliniams. Šie raštai įforminami atitinkamame blanke.

(papildyta susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530)

35. Ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojai ir darbuotojai pagal kompetenciją gali teikti atsakymus į elektroniniu paštu pateiktus asmenų informacinio pobūdžio paklausimus. Tokie paklausimai ir atsakymai į juos turi būti registruojami DVS.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530)

36. Procesinius dokumentus teismui prireikus gali pasirašyti asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka ministro įsakymu suteikti įgaliojimai atstovauti ministerijai teismuose.

37. Ministerijoje organizuojamų darbo grupių, komisijų posėdžių, pasitarimų protokolai surašomi per 5 (penkias) darbo dienas nuo posėdžio, pasitarimo dienos, pirmininkaujančio posėdžiui ar pasitarimui asmens sprendimu derinami su visais dalyviais ir pasirašomi darbo grupės, komisijos pirmininko ar pasitarimui pirmininkavusio asmens ir sekretoriaus ar kito pirmininko (pirmininkaujančiojo) paskirto asmens, jeigu specialieji darbo grupių ir komisijų darbo tvarką reglamentuojantys teisės aktai nenumato kitaip. Posėdyje ar pasitarime dalyvaujantys asmenys pasirašo dalyvių sąraše. Pirmininkaujančio posėdžiui ar pasitarimui asmens sprendimu posėdžiai ir pasitarimai prireikus yra įrašomi garso ir vaizdo įrašymo priemonėmis. Šių posėdžių ir pasitarimų garso (vaizdo) įrašai, įrašyti į skaitmenines laikmenas (pvz., CD), pridedami prie registruotų posėdžių ir pasitarimų protokolų ir saugomi kartu su jais, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

 

III SKYRIUS

PAVEDIMAI, JŲ VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLĖ

Vyriausybės, Ministro Pirmininko pavedimai

38. Ministras užtikrina, kad Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimai būtų deramai ir laiku įvykdyti. Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą organizuoja ir kontroliuoja viceministrai pagal veiklos sritis, ministerijos kancleris dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant šių pavedimų vykdymą.

Vyriausybės, Ministro Pirmininko pavedimus ar Ministrui Pirmininkui pavedus Vyriausybės kanclerio pavedimus vykdyti savo rezoliucija nurodo viceministrai pagal veiklos sritis ar ministerijos kancleris pagal administravimo sritį.

39. Vyriausybės, Ministro Pirmininko pavedimai ar Ministrui Pirmininkui pavedus  Vyriausybės kanclerio pavedimai (išskyrus pavedimus parengti atitinkamą teisės akto projektą) turi būti įvykdomi per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo ministerijoje, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Pavedimai parengti atitinkamo teisės akto projektą turi būti įvykdyti per 4 (keturis) mėnesius nuo jų gavimo, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

40. Jeigu pavedimas duodamas keletui institucijų, pagrindine pavedimo vykdytoja laikoma ta institucija, kuri pavedime nurodyta pirmoji (išskyrus atvejus, kai pavedime suformuluotas nurodymas turi būti įvykdytas pagal kompetenciją). Kitos pavedimą vykdančios institucijos yra vienodai atsakingos už pavedimo įvykdymą nustatytu laiku. Pagrindinei pavedimą vykdančiai institucijai jos turi pateikti visą reikiamą medžiagą ir atitinkamus pasiūlymus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pavedimo gavimo institucijoje, jei pavedime nenurodyta kitaip.

41. Raštai su prašymu pratęsti Ministro Pirmininko ar Ministrui Pirmininkui pavedus Vyriausybės kanclerio pavedimo įvykdymo terminą turi būti pateikiami pasirašyti viceministrui pagal veiklos sritis ar ministerijos kancleriui ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki pavedimo įvykdymo termino pabaigos, išskyrus skubių pavedimų atvejus.

Ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimai

42. Pavedimai gali būti duodami ministro įsakymais, rezoliucijomis, viceministrų rezoliucijomis, ministerijos kanclerio potvarkiais ir rezoliucijomis, kitokia rašytine, elektronine ar žodine forma.

43. Pavedimus duoti turi teisę:

43.1. ministras – viceministrams, ministro patarėjams, ministerijos kancleriui, padalinių vadovams, kitiems ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, įstaigų prie ministerijos vadovams, valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovams, viešųjų įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovams, akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, vadovams;

43.2. viceministrai pagal veiklos sritis – padalinių, kurių veiklą kuruoja, vadovams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, įstaigų prie ministerijos vadovams, valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovams, viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovams ir kitiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;

43.3. ministerijos kancleris – padalinių vadovams, kitiems ministerijos valstybės tarnautojams (išskyrus ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus) ir darbuotojams, kitiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Ministro pavedimų vykdymą organizuoja ir kontroliuoja viceministrai pagal veiklos sritis ir ministerijos kancleris pagal administravimo sritį. Ministro pavedimų įstaigų prie ministerijos vadovams vykdymą organizuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos vadovai.

45. Ministerijos administracijos padalinys, gavęs pavedimą, gali raštu kreiptis į kitus ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas įmones ir įstaigas, nepriklausomai nuo to, ar šių įmonių ir įstaigų koordinavimas ir kontrolė priskirtas pavedimą gavusiam ministerijos administracijos padaliniui, pagal kompetenciją su prašymu, kad jie per nustatytą terminą pateiktų pastabas ir pasiūlymus.

46. Jeigu pavedimas nukreipiamas keliems ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, pavedimo vykdymo organizatoriumi laikomas tas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kurio pavardė DVS nurodyta pirmoji. Pavedimo vykdymo organizatorius, būdamas atsakingas už viso pavedimo įvykdymą, organizuoja pavedimo vykdymą ir atsako, kad pavedimas būtų įvykdytas tinkamai. Kiti pavedimo vykdymo rezoliucijoje DVS nurodyti valstybės tarnautojai ar darbuotojai turi pateikti pavedimo vykdymo organizatoriui savo išvadas dėl jiems skirtos pavedimo dalies pagal kompetenciją. Visi pavedimo vykdytojai yra vienodai atsakingi už pavedimo įvykdymą nustatytu laiku.

47. Jeigu pavedimas nukreiptas keliems vykdytojams, kiti vykdytojai pagal kompetenciją turi įvykdyti pavedimą ir pateikti informaciją apie pavedimo įvykdymo turinį pavedimo vykdymo organizatoriui likus ne mažiau kaip pusei pavedimo, nukreipto pavedimo vykdymo organizatoriui, laiko, išskyrus atvejus, kai pavedimo įvykdymo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) darbo dienų. Tokiu atveju kiti vykdytojai pagal kompetenciją turi įvykdyti pavedimą ir pateikti informaciją apie pavedimo įvykdymo turinį pavedimo vykdymo organizatoriui likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki pavedimo įvykdymo termino pabaigos, išskyrus skubius pavedimus.

 48. Viceministrų, ministerijos kanclerio rezoliucijų projektus formuoja  Dokumentų valdymo skyrius DVS ir naudodamasis rezoliucijų projekto funkcija perduoda tvirtinti viceministrams pagal veiklos sritis arba ministerijos kancleriui pagal administravimo sritį. Jeigu dokumentas yra skirtas ministrui, Dokumentų valdymo skyrius DVS perduoda rezoliucijos projektą tvirtinti kancleriui. Rezoliucijos projekte nurodomi pavedimo vykdytojai, pavedimo turinys ir įvykdymo terminas. Padalinių vadovai konkrečiam valstybės tarnautojui ar darbuotojui pavedimą vykdyti perduoda rezoliucija, kurioje numatomas 20 proc. trumpesnis terminas, rezoliucijos projekte numatyto termino, išskyrus atvejus, kai rezoliucijos projekte numatytas terminas yra trumpesnis nei 5 kalendorinės dienos arba kai pavedimo įvykdymui yra būtina konkreti pavedimo įvykdymo data, ir atitinkamai tai pažymi DVS. Gautas popierinis dokumentas, jeigu toks yra, saugojamas pavedimą vykdžiusiame padalinyje.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530)

49. Pavedimas (išskyrus pavedimus parengti atitinkamą teisės akto projektą, pavedimus, nurodytus Reglamento 38 punkte) turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo dokumento registravimo DVS dienos, jeigu pavedime nenurodytas konkretus pavedimo įvykdymo laikas. Pavedimai parengti atitinkamo teisės akto projektą turi būti įvykdyti ne ilgiau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo pavedimo registravimo DVS dienos, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

50. Jeigu nurodyta pavedimą vykdyti skubiai arba nedelsiant, jis turi būti vykdomas tą pačią dieną, o jeigu pavedimas buvo gautas po pietų pertraukos, jis turi būti įvykdytas ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pietų pertraukos. Tokiais atvejais Dokumentų valdymo skyrius turi fiksuoti konkretų pavedimo gavimo laiką.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530)

51. Jeigu pavedimo terminas yra nustatytas kitos institucijos ar įstaigos, gali būti rengiamas  raštas su argumentuotais paaiškinimais kitai institucijai ar įstaigai, prašant pratęsti kitos institucijos ar įstaigos pavedimo įvykdymo terminą. Toks raštas pateikiamas pasirašyti viceministrui pagal veiklos sritį ar ministerijos kancleriui pagal administravimo sritį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pavedimo gavimo dienos.

52. Likus 2 darbo dienoms iki pavedimo įvykdymo termino pabaigos, apie tai siunčiamas pranešimas pavedimo vykdytojams per DVS.

53. Ministerijos administracijos padalinys, laiku neįvykdęs Vyriausybės kontroliuojamų pavedimų, išsamią informaciją apie juos privalo pildyti pateikiamoje lentelėje (Reglamento 2 priedas).

Ministerijos administracijos padaliniai informaciją apie pavedimų vykdymą turi atnaujinti kas savaitę ir ne vėliau kaip iki antradienio 12.00 val. pateikti Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriui, kuris ne vėliau kaip iki antradienio darbo dienos pabaigos gautą informaciją skelbia Vidaus komunikacijos sistemoje.

Informacija apie ministerijos vadovybės kontroliuojamus pavedimus teikiama pagal poreikį.

Ne rečiau kaip kartą per mėnesį neįvykdytų pavedimų priežastys aptariamos ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio, ministro patarėjo (patarėjų), administracijos padalinių vadovų pasitarimuose.

Tarpinstitucinių pasitarimų ir Vyriausybės pasitarimų (posėdžių) medžiaga

(pakeista susisiekimo ministro 2018-05-03 įsakymu Nr. 3-213)

54. Dokumentų valdymo skyrius įdeda į ministerijos dokumentų mainavietę Vyriausybės pasitarimuose (posėdžiuose) ir tarpinstituciniuose pasitarimuose nagrinėtinų klausimų darbotvarkę ir jos pakeitimus.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530)

55. Vyriausybės pasitarimuose (posėdžiuose) ir tarpinstituciniuose pasitarimuose svarstant klausimus, susijusius su ministerijos administracijos padalinių kuruojamų įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų veikla, ministerijos administracijos padaliniai pagal kompetenciją darbotvarkę ir medžiagos kopijas elektroniniu paštu pateikia šioms įstaigoms ir įmonėms.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-05-03 įsakymu Nr. 3-213)

56. Ministerijos administracijos padaliniai pagal kompetenciją privalo išnagrinėti Vyriausybės pasitarimų (posėdžių) ir tarpinstitucinių pasitarimų medžiagą, įvertinti kuruojamų įstaigų ir įmonių pastabas ir pasiūlymus, prireikus su pateikta medžiaga susijusius klausimus iš anksto suderinti su ministerijos kancleriu pagal administravimo sritį ar viceministru pagal veiklos sritį.

Ministerijos administracijos padaliniai privalo raštu pateikti savo išvadas (pažymą) (Reglamento 3 priedas) ministrui, prireikus nurodyti kuruojamų įstaigų ir įmonių pastabas ir pasiūlymus dėl Vyriausybės pasitarimo ir Vyriausybės posėdžio klausimų  – ne vėliau kaip antradienį iki 12.00 valandos arba prireikus kitu ministro nurodytu laiku. Tarpinstituciniam pasitarimui išvados (pažymos) teikiamos ministerijos kancleriui – ne vėliau kaip pirmadienį iki 12.00 valandos arba prireikus kitu ministerijos kanclerio nurodytu laiku. Išvados (pažyma) rengiamos, kai klausimas buvo derintas su ministerija (kuruojamomis įstaigomis ir įmonėmis), taip pat kai klausimas nebuvo derintas su ministerija, bet šis klausimas aktualus ministerijai. Kai klausimas buvo derintas su ministerija (kuruojamomis įstaigomis ir įmonėmis), turi būti parengiama informacija apie klausimo esmę. Išvadas (pažymą) pasirašo rengėjas, vizuoja jo tiesioginis vadovas, savarankiško ministerijos administracijos padalinio vadovas, jo nesant – pavaduotojas ar kitas padalinio vadovo funkcijas vykdantis darbuotojas, prireikus suinteresuotų savarankiškų ministerijos administracijos padalinių vadovai, jų nesant – pavaduotojai ar kiti padalinių vadovų funkcijas vykdantys darbuotojai. Pažymos yra registruojamos DVS Vidaus dokumentų registre ir papildomai skelbiamos ministerijos dokumentų mainavietėje prie svarstomo klausimo medžiagos.

Kai turima pastabų dėl kitų institucijų teikiamų klausimų, jos išdėstomos atskirame lape, pridedamame prie išvadų (pažymos), kuris gali būti atiduotas institucijų atstovams tarpinstitucinio pasitarimo ar Vyriausybės pasitarimo (posėdžio) metu. Lapą su pastabomis vizuoja rengėjas, pasirašo savarankiško ministerijos administracijos padalinio vadovas, jo nesant – pavaduotojas ar kitas padalinio vadovo funkcijas vykdantis darbuotojas. Lapo apatiniame kairiajame kampe nurodoma rengėjo vardo pirmoji raidė ir pavardė, kontaktinė informacija (darbo telefono numeris, elektroninio pašto adresas). Minėtas dokumentas DVS susiejamas su išvada (pažyma).“

(pakeista susisiekimo ministro 2018-05-03 įsakymu Nr. 3-213)

57. Dokumentų valdymo skyrius Vyriausybės kanceliarijos dokumentų mainavietėje nuolat peržiūri, ar nebuvo svarstyta klausimų, kurie nebuvo įtraukti į darbotvarkę. Jeigu Vyriausybėje buvo svarstyti nauji klausimai, Dokumentų valdymo skyrius apie tai nedelsdamas informuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus. Jeigu turima pastabų dėl šių klausimų, ministerijos administracijos padaliniai turi nedelsdami informuoti ministerijos vadovybę ir oficialiu raštu pateikti pastabas klausimą teikusiai institucijai (pakeistas susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530).

58. Padalinių vadovai turi užtikrinti, kad nedelsiant būtų įvertintos ministerijos kanclerio, viceministrų ar ministro jiems perduotos tarpinstitucinių pasitarimų ir Vyriausybės pasitarimų (posėdžių) metu gautos pastabos ir pasiūlymai dėl ministerijos teiktų teisės aktų projektų.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-05-03 įsakymu Nr. 3-213)

 

 

IV SKYRIUS

ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

Teisės aktų projektų rengimas, teikimas išvadoms, skelbimas ir teisės aktų įsigaliojimas

59. Ministerija, įgyvendindama Vyriausybės programą ir kasmetinius Vyriausybės veiklos prioritetus, formuodama valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir vykdydama Vyriausybės, Ministro Pirmininko (Ministrui Pirmininkui pavedus – Vyriausybės kanclerio) pavedimus, taip pat savo iniciatyva rengia ir teikia Vyriausybei svarstyti įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, rengia ministro priimamų teisės aktų projektus, ministerijos kanclerio potvarkius (toliau – teisės aktų projektai).

60. Teisės aktų projektus rengia ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Taip pat teisės aktų projektams rengti gali būti sudaromos darbo grupės.

61. Savarankiškų padalinių vadovai užtikrina, kad jų vadovaujamame ministerijos administracijos padalinyje būtų parengtas ir periodiškai atnaujinamas padalinio kuruojamų teisės aktų sąrašas. Teisės aktai minėtame sąraše turi būti periodiškai peržiūrimi, prireikus rengiami šių teisės aktų pakeitimo projektai.

62. Tais atvejais, kai rengiamas teisės akto projektas, kuriuo numatoma keisti informacinių įpareigojimų, taikomų verslo subjektams, piliečiams ir kitiems asmenims, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, skaičių (nustatyti naujus ir (ar) naikinti esamus informacinius įpareigojimus), informacinių įpareigojimų vykdymo periodiškumą, tikslinės grupės (verslo subjektai, piliečiai ir kiti asmenys, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos) sudėtį ir (ar) dydį, informacinio įpareigojimo turinį (reikalaujamus duomenis ar informaciją, duomenų ar informacijos pateikimo būdą ir kt.), teisės akto projekto rengėjas privalo atlikti teisės akto projekto poveikio administracinei naštai vertinimą.

63. Tais atvejais, kai rengiamu teisės akto projektu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, Teisės ir personalo skyriaus valstybės tarnautojas, su kuriuo buvo derintas teisės akto projektas, privalo atlikti teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, vadovaudamasis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530)

64. Ministerijos rengiami teisės aktų projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos Seimo Statute, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakyme Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, nustatytus reikalavimus.

65. Parengti teisės aktų projektai suinteresuotoms institucijoms teikiami išvadoms ir derinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau –Vyriausybės darbo reglamentas), nustatyta tvarka.

66. Prie teikiamo derinti teisės akto projekto pridedama pažyma (Reglamento 3 priedas). Pažymos įdedamos į ministerijos dokumentų mainavietę, užregistruojamos DVS, susiejamos su dokumentais, dėl kurių yra parengtos, ir saugomos kartu su minėtais teisės aktų projektais (jų rengimo medžiaga).

67. Per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS) gaunami ES dokumentai registruojami DVS. Per LINESIS gaunamo ES dokumento kortelėje nurodytas poreikis rengti poziciją ir (ar) teikti pastabas dėl vertimo arba atlikti kitus veiksmus, taip pat prašymas pateikti pastabas dėl kitų valstybės institucijų ar įstaigų parengtų pozicijų prilyginamas ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimui. Ministerijos pozicija dėl ES Tarybos darbo grupėse rengiamų teisės aktų projektų rengiama ir derinama vadovaujantis Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“, ir ministro tvirtinamu tvarkos aprašu.

68. Jeigu teisės aktuose yra valstybės arba tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, bendruosius reikalavimus, kaip rengti, įforminti, tvarkyti, naikinti ir saugoti tokius teisės aktus, reglamentuoja Teisėkūros pagrindų įstatymas ir Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo  aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1307 „Dėl Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

69. Norminių teisės aktų ir teisės taikymo aktų, kurie yra Teisės aktų registro objektai, projektai (išskyrus tuos, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) skelbiami naudojantis Seimo kanceliarijos teisės aktų informacine sistema (toliau – TAIS), vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Teisės aktų projektus TAIS skelbia ministerijos kanclerio potvarkiu paskirti ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie yra TAIS registruoti naudotojai.

70. Ministerijos interneto svetainėje norminių teisės aktų ir teisės taikymo aktų, kurie yra Teisės aktų registro objektai, projektai (išskyrus tuos, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Ministerijos interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į TAIS ministerijos administracijos padalinių teisės aktų nustatyta tvarka paskelbtus norminių teisės aktų ir teisės taikymo aktų, kurie yra Teisės aktų registro objektai, projektus.

71. Ministro priimti norminiai teisės aktai ir teisės taikymo aktai, kurie yra Teisės aktų registro objektai (išskyrus tuos, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos), registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

72. Ministro priimtas norminis teisės aktas įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data, išskyrus Teisėkūros pagrindų įstatyme numatytas išimtis. Ministro priimtas teisės taikymo aktas, kuris yra Teisės aktų registro objektas, įsigalioja nuo paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės taikymo akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Ministro priimtas teisės taikymo aktas, kuris neskelbiamas Teisės aktų registre, ir ministerijos kanclerio potvarkis įsigalioja jo priėmimo (pasirašymo) dieną, jeigu pačiame teisės akte nenustatyta vėlesnė  įsigaliojimo data.

Kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų derinimas

73. Ministerija Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jai išvadoms pateiktų teisės aktų projektų.

74. Pateiktus ministerijai vizuoti kitų valstybės institucijų ar įstaigų teisės aktų projektus ministras (arba ministro rašytiniu pavedimu – viceministras ar ministerijos kancleris) Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja tik po to, kai dėl šių teisės aktų projektų rengę išvadas ministerijos administracijos padaliniai juos patikrina ir vizuoja. Jeigu dėl pateikto teisės akto projekto ministras turi pastabų ir pasiūlymų, jis vizuoja jį su pastaba, kuri pridedama prie vizuoto teisės akto projekto.

Teisės aktų projektų teikimas Vyriausybei

75. Teisės aktų projektai Vyriausybei teikiami Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.

Tarptautinių sutarčių ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis rengimas ir sudarymas

76. Tarptautinės sutartys ir susitarimai su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis rengiami ir sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių patvirtinimo“.

77. Pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų teikia ministerijos administracijos padaliniai pagal kompetenciją, šiuos projektus rengia Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius. Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius taip pat rengia raštus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai (toliau – Užsienio reikalų ministerija) dėl tarptautinės sutarties rengimo sudarymo tikslingumo, tarptautinės sutarties projekto perdavimo užsienio šalims diplomatiniais kanalais, taip pat raštus Vyriausybės kanceliarijai dėl tarptautinės sutarties projekto vertimo į užsienio kalbą organizavimo.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530)

Kitų sutarčių (susitarimų dėl jų pakeitimo, papildymo ir (ar) nutraukimo) rengimas ir derinimas

78. Ministerijos atliktų viešųjų pirkimų sutarčių (susitarimų dėl jų pakeitimo, papildymo ir (ar) nutraukimo) projektai rengiami ir derinami ministerijos kanclerio nustatyta tvarka. Ministerijos administruojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų sutarčių (susitarimų dėl jų pakeitimo, papildymo ir (ar) nutraukimo) projektų rengimą organizuoja Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-08-06 įsakymu Nr. 3-403)

79. Sutarčių turinys ir forma turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso  sutartims nustatytus reikalavimus ir kitų teisės aktų nustatytus specialiuosius reikalavimus.

 

V SKYRIUS

MINISTERIJOS DOKUMENTŲ VALDYMAS

 

80. Už ministerijos veiklos dokumentų valdymą ministerijos kanclerio patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka atsako Dokumentų valdymo skyrius.  

(pakeista susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530)

81. Korespondencija su žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ar „Riboto naudojimo“ registruojama ir saugoma vadovaujantis valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Šie dokumentai registruojami ir saugomi Dokumentų valdymo skyriuje.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530)

811. Tikrumo žyma „Kopija tikra“ rašoma,  kai reikia paliudyti ministerijos sudaryto ar jos gauto dokumento kopijos tikrumą. Prireikus dokumento kopijos tikrumą tvirtina pagal kompetenciją ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vadovaudamiesi Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

(papildytas susisiekimo ministro 2017-09-20 įsakymu Nr, 3-434)

82. Visi ministerijos administracijos padaliniai DVS registruoja valstybės tarnautojų ar darbuotojų laikiną (1 (viena) darbo diena ir ilgiau) nebuvimą darbe (dėl atostogų, ligos, tarnybinės komandiruotės ir pan.) ir nurodo juos pavaduojantį asmenį.

 

VI SKYRIUS

UŽSIENIO VALSTYBIŲ OFICIALIŲ ASMENŲ, TARPTAUTINIŲ INSTITUCIJŲ IR ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ PRIĖMIMAS

 

83. Užsienio valstybių oficialių asmenų, tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovų susitikimus su ministru organizuoja ministro padėjėjas, susitikimus su viceministrais, ministerijos kancleriu organizuoja Dokumentų valdymo skyriaus valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Užsienio valstybių oficialių asmenų, tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovų susitikimus su padalinių vadovais organizuoja suinteresuoti ministerijos administracijos padaliniai.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530)

84. Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki šio susitikimo darbotvarkė ir kita su susitikimu susijusi medžiaga pateikiama ministrui (viceministrams, ministerijos kancleriui), prireikus Komunikacijos skyriui. Apie neplanuotai įvyksiančius tokius susitikimus informacija pateikiama nedelsiant ministerijos vadovybei.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-08-06 įsakymu Nr. 3-403)

85. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ministerijai reprezentacinėms išlaidoms (užsienio valstybių oficialių asmenų, delegacijų priėmimų ir užsienyje arba šalies viduje rengiamų priėmimų išlaidos, darbo susitikimų išlaidos, išlaidos atminimo dovanoms, suvenyrams, nusipelniusiems asmenims sveikinti jubiliejų ir kitų švenčių progomis ir kt.), naudojamos Vyriausybės ir ministerijos kanclerio patvirtintos Valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS PAGAL VISUOMENĖS PAKLAUSIMUS

 

86. Visuomenės informavimu apie ministerijos veiklą ir palankios viešosios nuomonės apie ministeriją formavimu rūpinasi ministro patarėjas ryšiams su visuomene ir Komunikacijos skyrius ministro patvirtinto Informacijos teikimo žiniasklaidai tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-08-06 įsakymu Nr. 3-403)

87. Informacija pagal visuomenės paklausimus teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

88. Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali rengti ir pristatyti pranešimus ministerijos veiklos klausimais konferencijose, seminaruose ir naudoti ministerijos logotipą tik iš anksto apie tai informavę padalinio vadovą ir pranešimą suderinę su padalinio vadovu ir ministerijos kancleriu ar viceministrais pagal veiklos sritis. Tokiems pranešimams rengti turi būti naudojama nustatyto dizaino su ministerijos logotipais pranešimo forma.

 

VIII SKYRIUS

ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

89. Asmenų skundai ir prašymai nagrinėjami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų  aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“

(pakeista susisiekimo ministro 2018-05-03 įsakymu Nr. 3-213)

90. Nagrinėjant asmenų prašymus, ir skundus apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą (toliau – prašymai), Reglamento 89 punkte nurodytų teisės aktų nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja kiti įstatymai ir jų pagrindu priimti kiti teisės aktai.

91. Gautus asmenų prašymus registruoja Dokumentų valdymo skyrius DVS Procesinių dokumentų, asmenų prašymų, skundų, jų nagrinėjimo dokumentų registre. Popieriniai asmenų prašymai, skundai ir jų nagrinėjimo dokumentai saugomi Dokumentų valdymo skyriuje, skaitmeninės šių dokumentų kopijos, saugiu elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai saugomi DVS.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530)

 

IX SKYRIUS

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS IR ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

 

92. Ministerijos vadovybės, ministerijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, įstaigų prie ministerijos vadovų, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių vadovų vykimas į tarnybines komandiruotes į užsienį ir Lietuvos Respublikos teritorijoje organizuojamas ir įsakymų (potvarkių) projektai dėl jų rengiami, vizuojami ir pasirašomi vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, ir ministro tvirtinamomis Tarnybinių komandiruočių organizavimo ir išlaidų apmokėjimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje taisyklėmis.

93. (pripažintas netekusiu galios susisiekimo ministro 2017-08-03 įsakymu Nr, 3-349)

94. Ministerijos valstybės tarnautojams, darbuotojams, įstaigų prie ministerijos vadovams, valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovams, viešųjų įstaigų, kurių (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovams kasmetinių, tikslinių ir kitų atostogų suteikimo ir mokėjimo už jas sąlygas ir tvarką nustato ministro patvirtintas Atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje tvarkos aprašas. (pakeista susisiekimo ministro 2017-08-03  įsakymu Nr. 3-349)

95. Padalinių vadovų, neturinčių pavaduotojų, laikino nebuvimo metu jų funkcijas vykdo kitas ministro įsakymu ar kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

96. Padalinių vadovai asmeniškai užtikrina, kad jų vadovaujamų padalinių valstybės tarnautojams ar darbuotojams duoti pavedimai jų atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams. Suinteresuoti asmenys, besikreipiantys elektroniniu paštu į ministerijos darbuotoją, kurio laikinai nėra ilgiau kaip 1 (vieną) dieną, apie tai turi būti informuojami automatiškai nustatant elektroninio pašto funkciją out of office ir nurodant asmenį, į kurį prireikus galima kreiptis.

 

X SKYRIUS

MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS, MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

97. Ministerijos valstybės tarnautojai skatinami vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu ir ministro įsakymuose nustatyta tvarka.

Ministerijos darbuotojai skatinami darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų ir ministro įsakymuose nustatyta tvarka.

98. Ministerijos valstybės tarnautojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas vykdomas vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

99. Vykdant kasmetinį valstybės tarnautojų vertinimą, tiesioginiai vadovai pokalbio metu nustato valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir pateikia paraiškas Teisės ir personalo skyriui. Teisės ir personalo skyrius peržiūri, įvertina ir apibendrina valstybės tarnautojų ir darbuotojų tiesioginių vadovų pasiūlymus ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijų siūlymus dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo, nustato prioritetinius valstybės tarnautojų mokymo tikslus ir prioritetines valstybės tarnautojų mokymo grupes ir, atsižvelgdamas į Vyriausybės tvirtinamą Valstybės tarnautojų mokymo strategiją, ministerijos strateginius tikslus ir finansines galimybes, sudaro metinį valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo planą ir teikia valstybės tarnybos tvarkymo įstaigai.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-08-06 įsakymu Nr. 3-403)

 

XI SKYRIUS

MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

100. Ministerijos valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn, o už ministerijai padarytą materialinę žalą – materialinėn atsakomybėn Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

101. Ministerijos darbuotojai už ministerijai padarytą materialinę žalą gali būti traukiami materialinėn atsakomybėn darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

(pakeista susisiekimo ministro 2017-08-03  įsakymu Nr. 3-349)

102. Įstatymų nustatytais atvejais ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

XII SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS MINISTRUI, VICEMINISTRAMS, MINISTERIJOS KANCLERIUI, PADALINIŲ VADOVAMS, KITIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS AR DARBUOTOJAMS

 

103. Keičiantis ministrui reikalų perdavimo ir priėmimo aktas rengiamas trimis egzemplioriais, reikalų perdavimas organizuojamas Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Šiuo atveju viceministrų reikalai perduodami ministerijos kancleriui.

104. Keičiantis viceministrui, ministerijos kancleriui, padalinio vadovui, reikalai perduodami paskirtam naujam viceministrui, ministerijos kancleriui, padalinio vadovui. Jeigu nėra paskirto naujo viceministro, ministerijos kanclerio, padalinio vadovo, viceministro reikalai ministro pavedimu perduodami kitam viceministrui arba ministerijos kancleriui, ministerijos kanclerio reikalai – ministro pavedimu vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų, padalinio vadovo – aukštesniam pagal pavaldumą ministerijos valstybės tarnautojui arba ministro pavedimu kitam ministerijos valstybės tarnautojui, o padalinio, tiesiogiai pavaldaus ministrui, vadovo reikalai – ministro pavedimu kitam ministerijos valstybės tarnautojui.

105. Keičiantis viceministrams, ministerijos kancleriui, padalinių vadovams, kitiems ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams reikalai perduodami pagal reikalų perdavimo ir priėmimo aktą (Reglamento 4 priedas).

106. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas arba išeidami tikslinių nėštumo ir gimdymo, ir atostogų vaikui prižiūrėti, kiti ministerijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas) padalinio vadovui, taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas už ministerijos lėšas, antspaudus, spaudus, kompiuterinę įrangą ir kitą turtą, už kurį ministerijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas atsakingas, – materialiai atsakingiems ministerijos darbuotojams. Materialines vertybes, išduotas naudoti, atleidžiamas valstybės tarnautojas ar darbuotojas grąžina ministro patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka. (pakeista susisiekimo ministro 2017-08-03  įsakymu Nr. 3-349)

Padalinio vadovas paskiria valstybės tarnautoją (-us) ar darbuotoją (-us), atsakingą
(-us) už perduotų reikalų tvarkymą.

 

XIII SKYRIUS

ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

 

107. Ministerija turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.

108. Ministerijos antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, ministro paskirtas savarankiškojo ministerijos administracijos padalinio vadovas, vykdantis ministerijos kanclerio funkcijas.

109. Ministerijos antspaudas naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

XIV SKYRIUS

ARCHYVO TVARKYMAS

 

110. Ministerijos archyvą tvarko Dokumentų valdymo skyrius dokumentų archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

(pakeista susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530)

111. Už dokumentų tvarkymą ir saugojimą ministerijos administracijos padaliniuose ir jų parengimą perduoti archyvui atsakingi padalinių vadovai. Kiekviename ministerijos administracijos padalinyje turi būti paskirtas darbuotojas, atsakingas už dokumentų tvarkymą ir apskaitą. Šiems darbuotojams keičiantis, dokumentų bylos perduodamos pagal aktą, kurį tvirtina padalinio vadovas.

112. Nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylos (popieriniai dokumentai) saugomos ministerijos administracijos padaliniuose ir, praėjus metams po jų užbaigimo, įformintos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės) nustatyta tvarka, perduodamos į ministerijos archyvą. Gautus oficialiuosius elektroninius dokumentus ir skaitmeninius (skenuotus) dokumentus DVS ministerijos administracijos padaliniai turi priskirti bylai pagal patvirtintą dokumentacijos planą.

113. Ministro įsakymu sudaryta Dokumentų ekspertų komisija svarsto ministerijos administracijos padalinių, atsakingų už atitinkamą veiklos sritį, siūlymus, parengtus vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka, dėl dokumentų naikinimo ar tolesnio saugojimo ministerijos archyve.

 

XV SKYRIUS

TARNYBINIO TRANSPORTO IR TARNYBINIŲ MOBILIOJO RYŠIO TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

114. Tarnybinis transportas naudojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ ir ministro patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus tvarkos taisyklėmis. (pakeista susisiekimo ministro 2017-08-03  įsakymu Nr. 3-349)

115. Tarnybiniai mobiliojo ryšio telefonai naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 11 „Dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms limitų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, ir ministerijos kanclerio potvarkiais.

 

XVI SKYRIUS

 VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOJE


 

116. Siekdama atsižvelgti į visuomenės ir/ar tikslinių grupių nuomones, surinkti pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui, ministerija organizuoja viešąsias konsultacijas ir susitikimus su socialiniais partneriais.

117. Viešosios konsultacijos nevykdomos, jeigu:

117.1. sprendimą būtina priimti skubiai;

117.2. galima tik viena sprendimo alternatyva;

117.3. klausimas sprendžiamas tik tarp ministerijų ar ministerijos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių;

117.4. sprendimą lemia techninis ar eksperimentinis vertinimas.

118. Viešąsias konsultacijas pagal poreikį ir kompetenciją inicijuoja ir organizuoja ministerijos administracijos padaliniai. Inicijuodami ir organizuodami viešąsias konsultacijas, ministerijos administracijos padaliniai:

118.1. pagal kompetenciją priima sprendimą, ar vykdyti viešąją konsultaciją ir kokią, ir suderina tai su viceministru pagal veiklos sritį arba ministerijos kancleriu;

118.2. nustato viešosios konsultacijos tikslą, apibrėžia tikslinę grupę, parenka tinkamiausią viešosios konsultacijos metodą, įvertina sprendimų priėmimo aplinką ir galimas rizikas;

118.3. atlieka vykdytos viešosios konsultacijos rezultatų analizę, parengia ataskaitą ar protokolą;

118.4. viešosios konsultacijos metu gautus naudingus pasiūlymus panaudoja priimant sprendimus, rengiant teisės aktus;

118.5. apie viešosios konsultacijos rezultatus informuoja viešosios konsultacijos dalyvius, ministerijos vadovybę, Komunikacijos skyrių, Teisės ir personalo skyrių;

118.6. viešosios konsultacijos ataskaitą ir apibendrintus rezultatus, suderinę su Komunikacijos skyriumi, skelbia ministerijos interneto svetainės skiltyje „Viešosios konsultacijos“.

119. Komunikacijos skyrius inicijuoja ir organizuoja reguliarius susitikimus su socialiniais partneriais:

119.1. rengia susitikimų su socialiniais partneriais darbotvarkes, į jas įtraukia ministerijos administracijos padalinių ir socialinių partnerių siūlomus aptarti klausimus;

119.2. apie planuojamą susitikimą informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, socialinius partnerius;

119.3. rengia susitikimų su socialiniais partneriais ataskaitas, apibendrina rezultatus;

119.4. supažindina  ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, socialinius partnerius su susitikimų su socialiniais partneriais ataskaita, apibendrintais rezultatais;

119.5. informaciją apie susitikimus su socialiniais partneriais ir apibendrintus jų rezultatus skelbia ministerijos interneto svetainės skiltyje „Viešosios konsultacijos“.

120. Reguliarius susitikimus su socialiniais partneriais rekomenduojama rengti ne rečiau kaip vieną  kartą per ketvirtį. Šiems susitikimams vadovauja viceministras pagal veiklos sritį, ministerijos kancleris arba ministerijos administracijos padalinio vadovas.

121. Komunikacijos skyrius atlieka viešųjų konsultacijų viešinimą:

121.1. rengia viešųjų konsultacijų viešinimo strategijas ir suderina jas su ministro patarėju viešiesiems ryšiams;

121.2. pagal poreikį informuoja visuomenę apie vykdomą viešąją konsultaciją, viešina viešosios konsultacijos rezultatus, informuoja apie viešosios konsultacijos poveikį;

121.3. koordinuoja ministerijos administracijos padalinių parengtos informacijos apie viešąsias konsultacijas ir susitikimus su socialiniais partneriais paskelbimą ministerijos interneto svetainės skiltyje „Viešosios konsultacijos“.

(papildyta susisiekimo ministro 2018-10-19 įsakymu Nr. 3-530)

 

                                                                                                                                                                                            ____________________

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-05