BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Informacija apie registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkomus asmens duomenis

Duomenų subjektas turi šias teises:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 17 straipsnio 1 dalyje.
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;
  • Pateikti skundą priežiūros institucijai.

1. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ar duomenų tvarkytojui, veikiančiam Susisiekimo ministerijos vardu, turi pateikti prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis.

2. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ar adresas, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

3. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

  • kreipdamasis žodžiu ar pateikdamas prašymą Susisiekimo ministerijos ar duomenų tvarkytojo, veikiančio Susisiekimo ministerijos vardu, darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

  • pateikdamas prašymą paštu kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;

  • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu turi pasirašyti jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

4. Duomenų subjektui nepatvirtinus savo asmens tapatybės, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 13 ir 14 straipsnius.

5. Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

6. Duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu nedelsdamas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Šis terminas prireikus duomenų tvarkytojo vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoja duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

7. Jei duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu nesiima veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą, duomenų tvarkytojas Ministerijos vardu nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, informuoja duomenų subjektą apie neveikimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pagal Reglamento (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalį ar pasinaudoti teisių gynimo priemone pagal Reglamento (ES) 2016/679 79 straipsnį.

8. Detalesnę informaciją apie duomenų subjekto teisių įgyvendinimą galite rasti čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d1cfad5a4dd611eaa1dfa55695c2be13?jfwid=-nj8h6tuvp.

9. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama naudoti Susisiekimo ministerijos svetainėje www.sumin.lrv.lt skiltyje „Rekomenduojamos prašymų formos“ esančias prašymų formas.

1. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu [email protected].

2. Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į Susisiekimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta Susisiekimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui.

3. Susisiekimo ministerijos veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L.Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.vdai.lrv.lt, taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

4. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-06