BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Informacija apie Susisiekimo ministerijoje tvarkomus asmens duomenis

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, [email protected]) tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Susisiekimo ministerija tvarko duomenų subjekto (valstybės tarnautojo, darbuotojo, studento, stažuotojo, savanorio, pretendento į valstybės tarnautojus ar darbuotojus, asmens besikreipiančio į Susisiekimo ministeriją ir kito asmens, kurio asmens duomenis tvarko Susisiekimo ministerija) asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu: 1) jo sutikimu; 2) kai tvarkyti asmens duomenis Susisiekimo ministeriją įpareigoja atitinkami teisės aktai; 3) vykdant Susisiekimo ministerijai pavestas viešosios valdžios funkcijas; 4) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Susisiekimo ministerijos teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija tvarko duomenų subjektų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

1) prašymą, skundą Susisiekimo ministerijai pateikusio asmens duomenis prašymų ar skundų nagrinėjimo tikslu;

2) asmens, besikreipiančio į Susisiekimo ministeriją dėl pažymos apie darbo stažą ir (arba) draudžiamąsias pajamas pensijai skirti (toliau – pažyma), kitų dokumentų, kuriais patvirtinami juridiniai faktai, išdavimo, asmens duomenis pažymų išdavimo, kitų dokumentų, kuriais patvirtinami juridiniai faktai, išdavimo ir jų nagrinėjimo tikslu;

3) asmenų, atvykusių į Susisiekimo ministeriją, asmens duomenis asmenų aptarnavimo (kai į Susisiekimo ministeriją atvyksta interesantas) tikslu;

4) investuotojų asmens duomenis potencialaus dalyvio atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo tikslu;

5) potencialių antžeminių paslaugų teikėjų asmens duomenis potencialių antžeminių paslaugų teikėjų paraiškų vertinimo tikslu;

6) žemės sklypo savininko, žemės sklypo paveldėtojo, nuomininko, naudotojo, turto vertintojo asmens duomenis teritorijų planavimo, dokumentų rengimo organizavimo žemės paėmimo procedūrų klausimais tikslu;

7) dėstytojų, Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenis mokymų organizavimo tikslu;

8) vaizdo duomenys viešosios tvarkos užtikrinimo, Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kitų asmenų, kurie lankosi Susisiekimo ministerijoje, gyvybės, sveikatos, teisių ir laisvių, bei jų ir Susisiekimo ministerijos turto apsaugojimo tikslu;

9) Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenis vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo, civilinio mobilizacinio personalo sąrašų sudarymo ir tvarkymo, vidaus auditų atlikimo, mobiliojo parašo išdavimo), vidinės komunikacijos užtikrinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų suvokimo apie karjeros perspektyvas ir galimybes Susisiekimo ministerijoje didinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų motyvacijos ir įsitraukimo didinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų būrimosi į bendraminčių grupes skatinimo, tarpusavio santykių ir Susisiekimo ministerijos bendruomeniškumo stiprinimo tikslais;

10) studentų, atliekančių praktiką Susisiekimo ministerijoje, asmens duomenis, stažuotojų ar savanorių asmens duomenis vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;

11) pretendentų į darbuotojo pareigas asmens duomenis pretendentų į darbuotojo pareigas konkurso (atrankos) organizavimo ir darbo pasiūlymų teikimo tikslu;

12) pretendentų į valstybės įmonės, kurios Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, įstaigos prie Susisiekimo ministerijos, viešosios įstaigos, kurios savininko ar dalininko teises įgyvendina Susisiekimo ministerija (toliau – valstybės įmonė, įstaiga prie Susisiekimo ministerijos, viešoji įstaiga), vadovo pareigas ir priimto į pareigas vadovo asmens duomenis pretendentų į valstybės įmonės, įstaigos prie Susisiekimo ministerijos, viešosios įstaigos vadovo pareigas konkurso (atrankos) organizavimo ir priimto į pareigas vadovo teiktų privačių interesų deklaracijų saugojimo tikslais;

13) kandidatų į valstybės įmonės, kurios Vyriausybės pavedimu savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, akcinės bendrovės, kurios valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija (toliau – valstybės valdoma įmonė), viešosios įstaigos kolegialaus organo narius ir atrinktų narių asmens duomenis atrankos į valstybės valdomos įmonės, viešosios įstaigos kolegialaus organo narius organizavimo ir atrinktų narių teiktų privačių interesų deklaracijų saugojimo tikslais;

14) pretendentų gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos apdovanojimą asmens duomenis pretendentų gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos apdovanojimą atrankos organizavimo tikslu;

15) paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenis, vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir tolesnius sutartinius įsipareigojimus;

16) asmens duomenis, tvarkomus Susisiekimo ministerijos elektroninio pašto dėžutėse susirašinėjimo su Susisiekimo ministerija tikslu ir keičiantis informacija, naudojantis Elektroninio pašto ir grupinio darbo priemonių sistema;

17) apie korupciją pranešančio asmens duomenis pranešimų apie korupciją nagrinėjimo tikslu;

18) teismo proceso šalių asmens duomenis Susisiekimo ministerijos darbuotojams atstovavimo Susisiekimo ministerijai teismuose ar ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose tikslu;

19) Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų, darbuotojų ir lankytojų, besinaudojančių elektromobilių įkrovimo prieiga, asmens duomenis šių asmenų registravimo tikslu;

20) Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, skambinančio asmens duomenis bei telefoninių pokalbių duomenis telefoninių pokalbių įrašymo, siekiant užtikrinti telefonu teikiamos informacijos kokybę, asmenų pretenzijų dėl ypatingos valstybinės svarbos projektų įgyvendinimo nagrinėjimo objektyvumą, įrodymų surinkimą, darbuotojų ir telefonu besikreipiančių asmenų teisių bei jų teisėtų interesų apsaugą, tikslu;

21) kandidatų asmens duomenis darbo pasiūlymų kandidatams teikimo tikslu;

22) Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, vaikų, pensininkų ir kitų asmenų, dalyvavusių Susisiekimo ministerijos organizuojamuose renginiuose, pristatymuose, šventėse, vykdomose akcijose, išvykose (toliau - renginiai) asmens duomenis Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, vaikų, pensininkų ir kitų asmenų, dalyvavusių renginiuose fotografavimo ir filmavimo, asmens atvaizdo naudojimo, visuomenės informavimo ir archyvavimo tikslais.

Asmens duomenys teikiami žemiau nurodytiems tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina, kad būtų įvykdyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai taikoma teisinė prievolė, taip pat vykdant Susisiekimo ministerijai pavestas viešosios valdžios funkcijas arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Duomenų subjekto asmens duomenys teikiami:

1. Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenys teikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (per Valstybės tarnautojų registrą), Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

2. Asmenų, pretenduojančių į valstybės tarnautojų, valstybės įmonės, įstaigos prie Susisiekimo ministerijos, viešosios įstaigos vadovo pareigas, asmens duomenys teikiami Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. 

3. Investuotojų asmens duomenys teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai.

4. Žemės sklypo savininko, žemės sklypo paveldėtojo, nuomininko, naudotojo, turto vertintojo asmens duomenys teikiami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

5. Paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenys teikiami Viešųjų pirkimų tarnybai per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą. 

6. Apie korupciją pranešančio asmens duomenys teikiami Specialiųjų tyrimų tarnybai.

7. Teismo proceso šalių asmens duomenys gaunami ir teikiami teismui per Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemį.

8. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, pažymos dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių funkcijas susiejimas su Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo funkcijomis aiškinamoji lentelė teikiama Centrinei projektų valdymo agentūrai.

9. Civilinio mobilizacinio personalo sąrašas teikiamas Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos.

10. Kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Susisiekimo ministeriją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Susisiekimo ministerija gali teikti duomenų subjekto asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia Susisiekimo ministerijai paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenų subjekto asmens duomenis Susisiekimo ministerijos, kaip duomenų valdytojo, vardu, prieš tai sudarius su jais duomenų tvarkymo sutartį. Susisiekimo ministerija gali teikti duomenų subjekto asmens duomenis duomenų tvarkytojams vadovaujantis teisės aktu pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisę.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Susisiekimo ministerijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti paslaugų teikimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Susisiekimo ministerija pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Duomenų tvarkytojai yra:

1. saugos tarnyba, su kuria yra sudaryta duomenų tvarkymo sutartis – vaizdo stebėjimo tikslu;

2. informacinių technologijų bendrovės, kurios asmens duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;

3. bendrovė, teikianti virtualios IP telefonijos paslaugas;

4. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, centralizuotai atliekantis personalo administravimo funkcijas ir organizuojantis centralizuotą viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą;

5. Informacinės visuomenės plėtros komitetas, centralizuotai teikiantis IT paslaugas (prieglobos).

1. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir ministerijos kanclerio įgalioto asmens patvirtintu Dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, sunaikinami.

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo sistemoje įrašyti asmens duomenys saugomi kartu su kitais duomenimis duomenų bazėje 5 metus. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys kartu su kitais duomenimis perkeliami ir saugomi duomenų bazės archyve – 10 metų. Buhalterinės apskaitos sistemoje (Profit-W ir Alga HR posistemiuose) įrašyti asmens duomenys kartu su kitais duomenimis saugomi 10 metų. Vidaus komunikacijos sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lrv.lt Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojo, darbuotojo asmens duomenys sunaikinami kitą darbo dieną, pasibaigus darbo ar tarnybos santykiams. Susisiekimo ministerijos interesantų atvykimo (išvykimo) registracijos žurnale įrašyti asmens duomenys ir vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi 1 mėnesį nuo įrašo padarymo dienos. Asmens duomenys kandidatų CV duomenų bazėje saugomi 6 mėnesius nuo sutikimo davimo dienos arba iki sutikimo atšaukimo. Naudojimosi elektromobilių įkrovimo prieigos registracijos žurnale įrašyti asmens duomenys saugomi 7 kalendorines dienas nuo įrašo padarymo dienos. Praėjimo kontrolės sistemos duomenys yra saugomi 7 mėnesius nuo įrašo padarymo dienos. Telefoninių pokalbių įrašų duomenys yra saugomi 6 mėnesius nuo telefoninio pokalbio garso įrašo padarymo dienos. Pasibaigus saugojimo terminui ar atšaukus sutikimą, asmens duomenys sunaikinami.

Duomenų subjektas turi šias teises:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Atšaukti savo sutikimą;
  • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 17 straipsnio 1 dalyje.

  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;

  • Teisę į duomenų perkeliamumą;

  • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;

  • Pateikti skundą priežiūros institucijai.

1. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu [email protected]

2. Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į Susisiekimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta Susisiekimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui.

3. Susisiekimo ministerijos veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L.Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.vdai.lrv.lt, taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

4. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-06