Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje tvarkomi asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo tikslai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija tvarko duomenų subjektų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

1) prašymą, skundą Susisiekimo ministerijai pateikusio asmens duomenis prašymų ar skundų nagrinėjimo tikslu;

2) asmens, besikreipiančio į Susisiekimo ministeriją dėl pažymos apie darbo stažą ir (arba) draudžiamąsias pajamas pensijai skirti (toliau – pažyma), kitų dokumentų, kuriais patvirtinami juridiniai faktai, išdavimo, asmens duomenis pažymų išdavimo, kitų dokumentų, kuriais patvirtinami juridiniai faktai, išdavimo ir jų nagrinėjimo tikslu;

3) asmenų, atvykusių į Susisiekimo ministeriją, asmens duomenis asmenų aptarnavimo (kai į Susisiekimo ministeriją atvyksta interesantas) tikslu;

4) investuotojų asmens duomenis potencialaus dalyvio atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo tikslu;

5) potencialių antžeminių paslaugų teikėjų asmens duomenis potencialių antžeminių paslaugų teikėjų paraiškų vertinimo tikslu;

6) žemės sklypo savininko, žemės sklypo paveldėtojo, nuomininko, naudotojo, turto vertintojo asmens duomenis teritorijų planavimo, dokumentų rengimo organizavimo žemės paėmimo procedūrų klausimais tikslu;

7) dėstytojų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenis mokymų organizavimo tikslu;

8) vaizdo duomenys Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, besilankančių Susisiekimo ministerijoje asmenų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu;

9) valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenis vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo, civilinio mobilizacinio personalo sąrašų sudarymo ir tvarkymo, vidaus auditų atlikimo, mobiliojo parašo išdavimo) tikslu;

10) studentų, atliekančių praktiką Susisiekimo ministerijoje, asmens duomenis, stažuotojų ar savanorių asmens duomenis vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;

11) pretendentų į valstybės tarnautojo (darbuotojo) pareigas asmens duomenis pretendentų į valstybės tarnautojo (darbuotojo) pareigas konkurso (atrankos) organizavimo ir darbo pasiūlymų teikimo tikslu;

12) pretendentų į valstybės įmonės, kurios Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, įstaigos prie Susisiekimo ministerijos, viešosios įstaigos, kurios savininko ar dalininko teises įgyvendina Susisiekimo ministerija (toliau – valstybės įmonė, įstaiga prie Susisiekimo ministerijos, viešoji įstaiga), vadovo pareigas ir priimto į pareigas vadovo asmens duomenis pretendentų į valstybės įmonės, įstaigos prie Susisiekimo ministerijos, viešosios įstaigos vadovo pareigas konkurso (atrankos) organizavimo ir priimto į pareigas vadovo teiktų privačių interesų deklaracijų saugojimo tikslais;

13) kandidatų į valstybės įmonės, kurios Vyriausybės pavedimu savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, akcinės bendrovės, kurios valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija (toliau – valstybės valdoma įmonė), kolegialaus organo narius ir atrinktų narių asmens duomenis atrankos į valstybės valdomos įmonės kolegialaus organo narius organizavimo ir atrinktų narių teiktų privačių interesų deklaracijų saugojimo tikslais;

14) pretendentų gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos apdovanojimą asmens duomenis pretendentų gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos apdovanojimą atrankos organizavimo tikslu;

15) paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenis, vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir tolesnius sutartinius įsipareigojimus;

16) asmens duomenis, tvarkomus Susisiekimo ministerijos elektroninio pašto dėžutėse susirašinėjimo su Susisiekimo ministerija tikslu ir keičiantis informacija, naudojantis Elektroninio pašto ir grupinio darbo priemonių sistema;

17) apie korupciją pranešančio asmens duomenis pranešimų apie korupciją nagrinėjimo tikslu;

18) teismo proceso šalių asmens duomenis Susisiekimo ministerijos darbuotojams atstovavimo Susisiekimo ministerijai teismuose tikslu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-04