BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


 • Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
 • Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Marius Skuodis
  Ministras
  201
  Kornelija Dūdonytė
  202
  Agnė Vaiciukevičiūtė
  207
  Julius Skačkauskas
  205
  206
  Loreta Maskaliovienė
  215
  Ramūnas Dilba
  213
  214
  Mindaugas Tarnauskas
  Viceministras
  119A
  Gabrielė Vasiliauskaitė
  204
  Justas Nugaras
  119
  Nėrijus Kisielius
  216
  Agnė Amelija Mikalonė
  217
  Viktorija Benediktavičienė
  125
 • Komunikacijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Žydrūnė Tursaitė
  127
  Justina Šveikytė
  Vyriausioji specialistė
  129
  Linas Brazauskas
  127

                                                                                                       PATVIRTINTA
                                                                                                               Lietuvos Respublikos
                                                                                                             susisiekimo ministro
                                                                                                             2019 m. sausio
  14
  d.
                                                                                                         įsakymu Nr. 3P-8


  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

  KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI


  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Komunikacijos skyriaus  (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.

  3. Skyrius yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.


  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas, įmones ir kitas organizacijas apie ministerijos veiklą formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų investicijų panaudojimą transporto, pašto, elektroninių ryšių projektams įgyvendinti, transporto infrastruktūros efektyvumui didinti;

                        5.2. kurti ir įgyvendinti ministerijos komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, rengti ministerijos veiklos viešinimo planus ir koordinuoti jų įgyvendinimą, stiprinti visuomenės pasitikėjimą ministerija ir jos vykdoma politika, didinti ministerijos veiklos skaidrumą ir atvirumą, kurti teigiamą ministerijos įvaizdį;

  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia ir platina informaciją apie ministerijos veiklą žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos gavėjams lietuvių ir (ar) užsienio kalbomis, aktyviai siekia žiniasklaidos susidomėjimo aktualiomis temomis: inicijuoja interviu, publikacijas, teikia informaciją žiniasklaidai;

  6.2. kaupia, analizuoja ir sistemina žiniasklaidoje pateiktą informaciją transporto, pašto,  elektroninių ryšių temomis, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos veiklos viešinimo priemonių;

  6.3. nuolat bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais, rengia spaudos konferencijas, kitus žiniasklaidai skirtus renginius;

  6.4. prireikus koordinuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, viešųjų įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises įgyvendina ministerija ir įstaigų prie ministerijos (toliau – ministerijos įmonės ir įstaigos) informacijos teikimą žiniasklaidai, bendradarbiauja rengiant šią informaciją ir informacinius reprezentacinius leidinius, padeda ministerijos įmonių ir įstaigų komunikacijos specialistams organizuoti renginius žiniasklaidai, užmegzti ir palaikyti ryšius su žiniasklaida;

  6.5. dalyvauja tarpinstitucinėje veikloje, rengiant, keičiant ir įgyvendinant ES struktūrinių fondų investicijų komunikacijos strategiją, ilgalaikius, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie viešinimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;

  6.6. saugo  gaunamus ir rengiamus su ES struktūriniais fondais susijusius viešinimo dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

  6.7. rūpinasi ministerijos interneto svetaine, užtikrina jos reprezentatyvumą, inicijuoja ministerijos administracijos padalinių informacijos parengimą ir atnaujinimą, ministerijos interneto svetainėje operatyviai skelbia parengtą ir žiniasklaidai platinamą informaciją apie įmonių ir įstaigų veiklą, ministerijos vadovybės darbotvarkes, informuoja apie ministerijos renginius;

  6.8. suderinęs su ministerijos vadovybe, rengia ir įgyvendina ministerijos įvaizdžio formavimo strategiją;

  6.9. organizuoja informacinių-reprezentacinių leidinių, vaizdo filmų, televizijos, radijo laidų apie ministerijos veiklą kūrimą ir gamybą;

  6.10. organizuoja ministerijos veiklos viešinimo kampanijas, atvirų durų dienas, kitus renginius;

  6.11. inicijuoja visuomenės nuomonės tyrimus ir apklausas;

  6.12. rengia kalbas viešiems ministerijos vadovybės pasisakymams, rengia ir redaguoja oficialias ministerijos vardu skelbiamas sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešus tekstus, organizuoja jų vertimą į užsienio kalbas ir (ar) vertimo redagavimą;

  6.13. rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

  6.14. inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su ministerijos veiklos viešinimu, taip pat kitų paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti, viešuosius pirkimus;

  6.15. inicijuoja ir organizuoja susitikimus su socialiniais partneriais, vykdo  viešųjų konsultacijų viešinimą;

  6.16. organizuoja ministerijos veiklos viešinimą ministerijos paskyrose socialiniuose tinkluose;

  6.17. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų įgyvendinti ministerijos strateginiai tikslai.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
   

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  7.1. iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įmonių ir įstaigų gauti išsamią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

  7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, komentarams žiniasklaidai apie ministerijos ir ministerijos įmonių ir įstaigų veiklą teikti;

  7.3. naudotis kompiuteriniais tinklais, sukurtomis duomenų bazėmis, kitomis informacinių technologijų priemonėmis;

  7.4.  kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikaciją;

  8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

  9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
   

  10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.2. vertina Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir raštų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

  11.3. teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,  skatinimo ir nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos tobulinimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  11.4. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos įmonių ir įstaigų veiklos viešinimo, dalyvavimo šalies ir tarptautiniuose reprezentaciniuose renginiuose, informacinių leidinių parengimo;

  11.5. susirašinėja su ministerijos įmonėmis ir įstaigomis skyriaus kompetencijos klausimais;

  11.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, valstybės institucijose ir įstaigose;

  11.7. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

  11.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

  12. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

   

   

   V SKYRIUS

  SKYRIAUS  ATSAKOMYBĖ

   

  13. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis,  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.


  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas arba skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.


                                                 ________________________

   

 • Centralizuoto vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audrys Varnelė
  108
  Jelena Pojarkova
  109A
  Simona Karišauskaitė
  Patarėja
  109
  Genadijus Vidinevičius
  109

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos

  susisiekimo ministro

  2019 m. gruodžio 20 d.

  įsakymu Nr. 3P-253

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

  CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai reglamentuoja skyriaus veiklos tikslą, uždavinį, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys.

  3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui (toliau – susisiekimo ministras).

  4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų veiklos ir nėra už jas atsakingas. Skyriaus vedėjo ir skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – skyriaus vidaus auditoriai) veiklos nepriklausomumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 straipsniu.

  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, susisiekimo ministro patvirtintais skyriaus nuostatais.

  6. Skyriaus vedėjo ir skyriaus vidaus auditorių priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato specialūs įstatymai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų, pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų ir kitą įstatymuose nustatytą statusą turinčių asmenų priėmimą į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimą, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

   

  7. Skyriaus veiklos tikslas – padėti susisiekimo ministrui siekti ministerijos veiklos tikslo (-ų), tobulinant ministerijos valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

  8. Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

  8.1. tirti ir vertinti ministerijos valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

  8.2. tirti ir vertinti ministerijos gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;

  8.3. teikti susisiekimo ministrui rekomendacijas dėl ministerijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  8.4. konsultuoti susisiekimo ministrą, ministerijos administracijos padalinių ir (ar) jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

  9. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  9.1. vertina, kaip ministerija, jai pavaldūs ir (arba) atskaitingi viešieji juridiniai asmenys:

  9.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

  9.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

  9.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

  9.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;

  9.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

  9.1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

  9.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

  9.2. vertina ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

  9.3. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  9.4. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia pastebėjimus, išvadas ir rekomendacijas dėl ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  9.5. vykdo pažangos stebėseną (veiklą po audito): stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

  9.6. rengia ir teikia konsultacijas viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais susisiekimo ministrui, ministerijos administracijos padalinių ir (ar) jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovams;

  9.7. rengia skyriaus veiklos planus ir metinę skyriaus veiklos ataskaitą;

  9.8. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   

  IIISKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

   

  10. Skyrius turi teisę:

  10.1. pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;

  10.2. naudotis visa ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, reikalinga skyriaus funkcijoms atlikti;

  10.3. gauti iš visų audituojamų subjektų vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų originalais;

  10.4. pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose subjektuose;

  10.5. tikrinti audituojamų subjektų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir disponuoja juo;

  10.6. per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;

  10.7. gavęs susisiekimo ministro sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;

  10.8. deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti ministerijos organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;

  10.9. reikalauti iš audituojamų subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, skyriaus vidaus auditoriui savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas.

  11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS organizavimas

   

  12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas.

  13. Skyriaus vedėjas pavaldus ir atskaitingas susisiekimo ministrui.

  14. Skyriaus vedėjas:

  14.1. atsako už skyriaus veiklos tikslo pasiekimą, veiklos uždavinio įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;

  14.2. savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal susisiekimo ministro patvirtintus skyriaus nuostatus;

  14.3. tobulina savo kvalifikaciją ir sudaro sąlygas ją tobulinti skyriaus vidaus auditoriams;

  14.4. atlieka kitas Įstatymo 11 straipsnyje skyriaus vedėjui nustatytas funkcijas;

  14.5. atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;

  14.6. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir kitų organizacijų atstovais;

  14.7. gali turėti kitų teisės aktuose skyriaus vedėjui nustatytų pareigų ir teisių, susijusių su skyriaus kompetencija.

  15. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas susisiekimo ministro arba jo įgalioto asmens paskirtas skyriaus vidaus auditorius.

  16. Skyriaus vidaus auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

  17. Specialieji reikalavimai skyriaus vedėjui ir skyriaus vidaus auditoriams, jų kompetencija, veiklos nepriklausomumas ir pavaldumas nustatyti Įstatyme, kituose skyriaus kompetenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jų pareigybių aprašymuose.

  18. Skyriaus vedėjas ir skyriaus vidaus auditoriai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi laikytis finansų ministro nustatytų profesinės etikos principų.

   

   ––––––––––––––––

   

   

   

   

   

   

 • Teisės ir personalo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ramunė Mikalauskienė
  212
  Audronė Rutkauskienė
  210
  Neringa Kaktavičiūtė-Mickienė
  209
  Mindaugas Berniūnas
  211
  Eglė Mečkovskienė
  209
  Dalia Janulevičienė
  Vyriausioji specialistė
  218
  Daiva Dačkienė
  218
  Nerijus Bieliauskas
  Vyriausiasis specialistas
  211

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos
  susisiekimo ministro 
  2018 m.  gegužės 2 d.
  įsakymu Nr. 3P-131

                                                                                                      

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Teisės ir personalo skyriaus nuostatai nustato ministerijos Teisės ir personalo skyriaus veiklos tikslus, funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2. Teisės ir personalo skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, susisiekimo ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Teisės  ir personalo skyrius yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
  4. Teisės ir personalo skyrius tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

   

  II SKYRIUS
  TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS UŽDAVINIAI  IR FUNKCIJOS

   

  5. Teisės ir personalo skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. užtikrinti, kad ministerijos administracijos padalinių parengti teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams ir atitiktų Europos Sąjungos teisės,  teisės technikos, dokumentų ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
  5.2. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengti teisės aktų projektus ministerijos veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
  5.3. savarankiškai arba kartu su kitais su ministerijos administracijos padaliniais atstovauti ministerijos ir valstybės (jei ministerijai pavesta atstovauti valstybei) interesams teismuose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, kai nagrinėjami teisės taikymo, personalo ir viešųjų pirkimų klausimai, susiję su susisiekimo ministrui pavestomis valdymo sritimis, taip pat klausimai, susiję su susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse pradėto Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūra;
  5.4. padėti susisiekimo ministrui arba įstatymų nustatytais atvejais jo įgaliotam asmeniui, formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;
  5.5. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą;
  5.6. užtikrinti ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, dalyvauti planuojant kasmetinius ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.
  6. Teisės ir personalo skyrius vykdo šias funkcijas:
  6.1. savarankiškai arba kartu su ministerijos administracijos padaliniais rengia ir tobulina transporto, elektroninių ryšių ir pašto, informacinės visuomenės plėtros srities teisės aktų projektus;
  6.2. nagrinėja ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus teisės technikos požiūriu, vertina jų atitiktį Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisės aktams;
  6.3. pagal skyriaus kompetenciją teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kurie susiję su susisiekimo ministrui pavestomis valdymo sritimis;
  6.4. savarankiškai arba kartu su kitais su ministerijos administracijos padaliniais atstovauja ministerijos ir valstybės (jei ministerijai pavesta atstovauti valstybei) interesams teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisės taikymo, personalo ir viešųjų pirkimų klausimai;
  6.5. rengia procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, skundus, prašymus, atsiliepimus ir kt.);
  6.6. nagrinėja asmenų prašymus, skundus, jei reikalinga konsultacija dėl teisės aktų nuostatų taikymo;
  6.7. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), teisės taikymo, personalo, viešųjų pirkimų  klausimais;
  6.8. analizuoja, teikia pastabas ir pasiūlymus, teisines išvadas dėl klausimų, susijusių su susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse pradėto Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūra;
  6.9. analizuoja, teikia pastabas ir pasiūlymus, teisines išvadas dėl klausimų, susijusių su valstybės pagalba;
  6.10. teikia pastabas ir pasiūlymus, teisines išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų išvadų dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai;
  6.11. dalyvauja susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose teisės taikymo, personalo, viešųjų pirkimų klausimais;
  6.12. dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, valdymo organų darbe;
  6.13. analizuoja ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų ministerijos kompetencijai priskirtų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir ministerijos vardu ir pagal ministerijos kompetenciją sudaromų su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis ir įstaigomis susitarimų projektų;
  6.14. atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, kai rengiamu teisės akto projektu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje;
  6.15. nuolat analizuoja, įvertina ir teikia pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo ir tobulinimo ministerijoje;
   6.16. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais atlieka ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių (kompetencijų) analizę, prireikus teikia pasiūlymus dėl ministerijos darbo organizavimo tobulinimo;
  6.17. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų adaptaciją ministerijoje;
  6.18. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina ministerija (toliau – ministerijos įmonės ir įstaigos), vadovų priėmimo konkursus,  darbo sutarčių su jais sudarymą;
  6.19. analizuoja ir nustato ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį, rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo planus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už lėšų, skirtų valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, panaudojimą;
  6.20. teikia pasiūlymus dėl ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, apdovanojimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir darbo pareigų pažeidimo padarymo;
  6.21. vadovybės pavedimu atlieka tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimus;
  6.22. kontroliuoja, kaip laikomasi vidaus tvarkos taisyklių ir personalo elgesio ir profesinės etikos normų;
  6.23. teikia pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybos ir darbo sąlygų ministerijoje gerinimo;
  6.24. konsultuoja pareigybių aprašymų rengimo ir kitais personalo administravimo klausimais, teikia pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo; 
  6.25. užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
  6.26. organizuoja ir koordinuoja ministerijos valstybės tarnautojų, darbuotojų  ir įstaigų prie ministerijos vadovų tarnybinės ir darbinės veiklos vertinimą;
  6.27. kontroliuoja, kaip ministerijos valstybės tarnautojai vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
  6.28. rengia ataskaitas, informaciją personalo, valstybės tarnybos ir darbo santykių klausimais ir teikia jas ministerijos vadovybei, kitoms institucijoms;
  6.29. pagal ministerijos kompetenciją teikia pasiūlymus dėl valstybinių apdovanojimų, valstybinių pensijų skyrimo;
  6.30. organizuoja studentų praktiką ministerijoje;
  6.31. bendradarbiaudamas su ministerijos administracijos padaliniais rengia ministerijos įmonių ir įstaigų vadovų pareigybių aprašymus; 
  6.32. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pasiūlymus ir teikia pasiūlymus dėl tiekėjų pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, rengia ministerijos viešųjų pirkimų komisijų sprendimų projektus;
  6.33. pagal ministerijos administracijos padalinių pateiktus duomenis rengia ministerijos metinio viešųjų pirkimų plano projektą ir teikia jį ministerijos kancleriui tvirtinti;
  6.34. priskiria prekių, darbų pirkimo kodus ir paslaugų kategorijas atitinkamiems prekių, paslaugų ir darbų pirkimams rengiamame kasmetinio pirkimų plano projekte, skaičiuoja ministerijos viešųjų pirkimų vertes;
  6.35. rengia viešųjų pirkimų dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus ir teikia juos ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms;
  6.36. vykdo viešųjų pirkimų, susijusių su Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu, procedūras;
  6.37. rengia ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas apie ministerijos vykdytus viešuosius pirkimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
  6.38. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams, rengia ir teikia pranešimus, informacinius raštus tiekėjams;
  6.39. dalyvauja rengiant prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių (tarp jų ir sutarčių, finansuojamų Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) projektus;
  6.40. vertina ministerijos administracijos padalinių parengtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių (tarp jų ir sutarčių, finansuojamų Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  6.41. tikrina ministerijos administracijos padalinių pateiktų paraiškų-užduočių projektus, juose nurodytų  kvalifikacinių  reikalavimų tiekėjams  ir  techninių  specifikacijų  atitiktį  Viešųjų
  pirkimų įstatymo principams, prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių apskaičiavimo teisingumą;
  6.42. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie ministerijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;
  6.43. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   

  III SKYRIUS

  TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Teisės ir personalo skyrius, siekdamas jam pavestų tikslų ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų, informaciją, reikalingą Teisės ir personalo skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
  7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių darbuotojus, suderinus su jų vadovais, teisės aktų projektams rengti ir svarstyti bei kitoms skyriaus funkcijoms vykdyti;
  7.3. kelti Teisės ir personalo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją;
  7.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Teisės ir personalo skyriaus darbo tobulinimo.
  8. Teisės ir personalo skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
  9. Teisės ir personalo  skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   

  IV SKYRIUS
  TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Teisės ir personalo skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus ministerijos kancleriui. Teisės ir personalo skyriaus vedėją priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  11. Teisės ir personalo skyriaus vedėjas:
  11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  11.2. teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo; vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  11.3. atstovauja Teisės ir personalo skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka atstovauja ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose;
  11.4. nustatyta tvarka atsiskaito už Teisės ir personalo skyriaus darbą;
  11.5. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
  12. Nesant Teisės ir personalo skyriaus vedėjo, jį pavaduoja susisiekimo ministro paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.

   

  V SKYRIUS
  TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  13. Teisės ir personalo skyriaus valstybės tarnautojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

   

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Teisės ir personalo skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar Teisės ir personalo skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
  __________________________

   

 • Kelių ir oro transporto politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vladislav Kondratovič
  232

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos
  susisiekimo ministro
  2019 m. vasario 25  d.
  įsakymu Nr. 3P-57

   

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

  KELIŲ IR ORO TRANSPORTO POLITIKOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATATOS

   

  1. Šie nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Kelių ir oro transporto politikos grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

  2. Grupė savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.

  3. Grupė yra savarankiškas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Grupė yra pavaldi susisiekimo viceministrui (-ams) pagal veiklos sritį.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Svarbiausieji grupės veiklos uždaviniai yra šie:

  5.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką kelių transporto sistemos ir oro transporto sistemos funkcionavimo ir kelių infrastruktūros bei civilinės aviacijos infrastruktūros plėtros srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

  5.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką keleivių ir krovinių vežimo kelių ir oro transportu srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

  5.3. dalyvauti formuojant valstybės politiką kelių transporto saugaus eismo srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

  6. Grupė, siekdamas jam nustatytų uždavinių, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais saugaus eismo, kelių infrastruktūros ir kelių transporto bei oro transporto sričių klausimais; nustatyta tvarka atstovauja tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikai saugaus eismo, kelių infrastruktūros ir kelių transporto bei oro transporto sričių klausimais ir koordinuoja tarptautinių institucijų ir organizacijų sprendimų įgyvendinimą minėtose srityse; 

  6.2. teikia pasiūlymus dėl tarptautinių kelių infrastruktūros ir kelių transporto, saugaus eismo ir oro transporto sričių sutarčių projektų (turinio, vertimo, derinimo su kompetentingomis institucijomis, derybų poreikio), kontroliuoja šių sutarčių įgyvendinimą; taip pat dėl nuostatų integravimo į ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, pagal poreikį rengia, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų ir patvirtintus dokumentų,  susijusių su kelių transporto, saugaus eismo ir oro transporto sritimis;
  6.3. kaupia ir sistemina, ekonominę, technologinę, komercinę ir kitokią informaciją, būtiną kelių infrastruktūros ir kelių transporto, oro transporto ir saugaus eismo sritims reguliuoti, transporto infrastruktūros plėtrai užtikrinti, analizuoja kitų valstybių patirtį, susijusią su kelių, oro transporto, saugaus eismo sritimis ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei;
  6.4. analizuoja ir teikia ministerijos vadovybei, ministerijos administraciniams padaliniams pasiūlymus dėl privataus ir viešojo sektorių partnerystės modelio taikymo kelių infrastruktūros plėtros ir kelių transporto, saugaus eismo ir oro transporto srityse;
  6.5. teikia pasiūlymus dėl inovacijų ir intelektinių transporto sistemų diegimo ir naudojimo kelių ir oro transporto srityse, viešojo transporto sistemos, miestų transporto sistemos tobulinimo, ekologinio vairavimo principų skatinimo ir  darnaus judumo, dviračių transporto infrastruktūros tobulinimo,  transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos, darbo ir poilsio apskaitos, greičio ribojamųjų prietaisų naudojimo reikalavimų, transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo tvarkos, elektromobilių perdirbimo ir sertifikavimo reikalavimų tobulinimo,  reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat kvalifikacijos reikalavimų jų darbuotojams tobulinimo;
  6.6. teikia  ministerijos administraciniams padaliniams pasiūlymus dėl naudojimosi kelių ir oro transporto infrastruktūra rinkliavų, transporto paslaugų tarifų nustatymo; dėl priemonių, mažinančių neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinimo oro ir kelių transporto bei kelių infrastruktūros srityse; dėl universalaus projektavimo principų kelių transporto ir oro transporto srityse diegimo ir formuoja pasiūlymus dėl transporto pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms;
  6.7. kontroliuoja, kaip įgyvendinamos saugaus eismo gerinimo priemonės;
  6.8. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir atitinkamų tarptautinių teisės normų kelių transporto, saugaus eismo ir oro transporto srityse;
  6.9. analizuoja avaringumo priežastis ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl jų mažinimo ir Kelių saugumo audito reikalavimų tobulinimo;
  6.10. organizuoja eismo dalyvių švietimą saugaus eismo klausimais;
  6.11. atstovauja ministerijai Valstybinėje saugaus eismo komisijoje, rengia Valstybinei eismo saugumo komisijai teikiamų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl šios komisijos ir Saugaus eismo tarybos darbotvarkės sudarymo;
  6.12. dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, viešųjų įstaigų, kurių dalininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, valdymo organų darbe;
  6.13. koordinuoja ir kontroliuoja VšĮ Transporto kompetencijų agentūros, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, valstybės įmonės Lietuvos oro uostų, valstybės įmonės ,,Oro navigacija“, akcinės bendrovės „Problematika“, AB „Kelių priežiūra“ valstybinės reikšmės veiklą įgyvendinant įstatymus ir kitus teisės aktus, t. y. vertina veiklą, įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, teikia išvadas ir pasiūlymus ministerijos vadovybei;
  6.14. teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su kelių infrastruktūros ir kelių transporto, saugaus eismo ir oro transporto sritimis;
  6.15. rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms kelių infrastruktūros ir kelių transporto, saugaus eismo ir oro transporto klausimais;
  6.16. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, susijusius su kelių infrastruktūros ir kelių transporto, saugaus eismo ir oro transporto sritimis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  6.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti  ministerijos strateginiai tikslai.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Grupė, siekdama jam nustatytų uždavinių ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, nustatyta tvarka iš ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, įstaigų prie ministerijos ir viešųjų įstaigų informaciją reikalingą grupės uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti, asmenų prašymams, pranešimams ir skundams nagrinėti;

  7.3. kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikaciją;  

  7.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl grupės darbo tobulinimo;

  7.5. atstovauti ministerijai susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose.

  8. Grupė, siekdama jam nustatytų uždavinių ir atlikdama jam pavestas funkcijas, turi pareigą laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  9. Grupė turi ir kitų teisės aktų suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupei vadovauja grupės vadovas. Jį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka.

  11. Grupės vadovas:

  11.1. organizuoja grupės darbą – paskirsto užduotis grupės vyriausiesiems patarėjams, tiesiogiai pavaldiems vyresniesiems patarėjams ir patarėjams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis; kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų tikslų ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;

  11.2. teikia ministrui pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su grupės veikla, svarstymo ministerijos kolegijoje;

  11.3. teikia ministrui pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  11.4. atstovauja grupei ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka atstovauja ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;

  11.5. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis pagal priskirtas funkcijas;

  12. Nesant grupės vadovo, jį pavaduoja grupės vyriausiasis patarėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

   

  V SKYRIUS

  GRUPĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už tinkamą jiems iškeltų uždavinių ir priskirtų funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės darbo organizavimas keičiamas ar grupė naikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

  __________________

   

 • Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vidmantas Tamulis
  131
  Eglė Vyšniauskaitė
  245
  Gitana Aukštuolienė
  247

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos  susisiekimo

  ministro 2019 m. vasario 22 d

  įsakymu Nr. 3P- 56

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

  VANDENS IR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO POLITIKOS  GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

  2. Grupė savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.

  3. Grupė yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Grupė yra pavaldi susisiekimo viceministrui (-ams) pagal veiklos sritį (-is).

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Svarbiausieji grupės uždaviniai yra:

  5.1. formuoti ir įgyvendinti valstybės strategiją ir politiką pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais, saugios laivybos ir geležinkelių transporto eismo, Lietuvos narystės Europos Sąjungoje srityse;

  5.2. nustatyti jūrų, vidaus vandenų ir geležinkelių transporto plėtojimo pagrindines kryptis;

  5.3. koordinuoti jūrų, vidaus vandenų ir geležinkelių transporto veiklą;

  5.4. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, akcinių ir , kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, ir valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklą ekstremaliųjų situacijų prevencijos, terorizmo prevencijos, civilinės saugos, NATO reikalų, priimančios šalies paramos, mobilizacijos, mobilizacinio rezervo ir ministerijai priskirto valstybės rezervo rengimo srityse;

  5.5. dalyvauti rengiant strateginius dokumentus Europos Sąjungos fondų paramai gauti, pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl projektų finansavimo ir atlikti Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo priežiūrą.

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia transporto, elektroninių ryšių ir pašto, pavojingųjų krovinių vežimo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos, terorizmo prevencijos, civilinės saugos, NATO reikalų, mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos bei ministerijai priskirto valstybės rezervo tvarkymo srities (toliau – saugumo sritis), vandens ir geležinkelių transporto srities planavimo dokumentus, kontroliuoja priskirtų programų įgyvendinimą, įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus;

  6.2. analizuoja vandens, geležinkelių transporto ir saugumo srities tarptautinių transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų, taip pat atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant šiuos projektus, užtikrina tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;

  6.3. koordinuoja, kontroliuoja ir kuruoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų įstaigų, biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių, veikiančių geležinkelio ir vandens transporto srityse veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

  6.4. analizuoja vandens, geležinkelių transporto ir  saugumo srities rezultatus, teikia pasiūlymus, kaip pagerinti veiklos rezultatus;

  6.5. analizuoja, rengia ir tikslina teisės aktus vandens, geležinkelių transporto ir  saugumo srityse, teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų grupės kompetencijos klausimais;

  6.6. įvertina ir teikia tvirtinti Lietuvos jūrų uostų ir juose esančių įrenginių (terminalų) apsaugos įvertinimus ir apsaugos planus;

  6.7. rengia ir teikia informaciją ministerijos vadovybei tinkamai vandens ir geležinkelių transporto srities registrų veiklai užtikrinti;

  6.8. siūlo, vertina ir įgyvendina priemones, mažinančias vandens ir geležinkelių  transporto neigiamą poveikį aplinkai;

  6.9. rengia pasiūlymus dėl valstybės pagalbos suteikimo vandens ir geležinkelių transporto srityje;

  6.10. organizuoja vandens, geležinkelių transporto ir  saugumo sričiai priskirtų tarybų, komisijų, komitetų ir kitų darbo grupių posėdžius, užtikrina jų metu priimtų sprendimų įgyvendinimą;

  6.11. koordinuoja integruotos jūrų politikos, trumpųjų vežimų jūra ir Baltijos jūros greitkelių plėtros klausimus;

  6.12. parenka geležinkelio įmones (vežėjus) teikti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir organizuoja viešųjų paslaugų sutarčių sudarymą;

  6.13. ministerijos kompetencijos srityje teikia pasiūlymus dėl  triukšmo prevencijos priemonių įgyvendinimo;

  6.14. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinti valstybės saugumą ir viešąją tvarką, koordinuoja ministerijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl būtinųjų priemonių taikymo;

  6.15. rengia ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, ministerijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano ir mobilizacijos plano projektus;

  6.16. atlieka valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų tvarkymo priežiūrą;

  6.17. atsako už civilinės saugos organizavimą pagal ministerijai skirtos veiklos pobūdį ir kompetenciją;

  6.18. teikia pasiūlymus dėl transporto ir informacinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems priemonių ir pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais jas įgyvendina;

  6.19. vandens, geležinkelių transporto ir saugumo srityse bendradarbiauja su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse  organizacijose ir tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos Respublikos vandens  ir geležinkelių transporto įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą tarptautinėse organizacijose;

  6.20. dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, ir viešųjų įstaigų, kurių dalininko ar savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, valdymo organų darbe;

  6.21. vandens, geležinkelių transporto ir saugumo srityse perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

  6.22. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas vandens, geležinkelių transporto ir  saugumo srities klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos, nustatyta tvarka pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;

  6.23. atstovauja darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose vandens, geležinkelių transporto ir saugumo sričių klausimais;

  6.24. kaupia, sistemina informaciją vandens, geležinkelių transporto ir saugumo sričių klausimais;

  6.25. rengia ir organizuoja tikslinių tyrimų programas vandens, geležinkelių transporto ir saugumo srityse;

  6.26. prireikus vandens, geležinkelių transporto ir saugumo srityse nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

  6.27. rengia informaciją visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms vandens, geležinkelių transporto ir saugumo sričių klausimais;

  6.28. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti iš ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų ir ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą grupės uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2. atstovauti grupei ministerijos administracijos padaliniuose ir kitose institucijose;

  7.3. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl grupės darbo tobulinimo;

  7.4. kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai),  kvalifikaciją.

  8. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi:

  8.1. nustatyta tvarka užtikrinti, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai;

  8.2. dalyvauti konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose vandens, geležinkelių transporto ir saugumo srities klausimais;

  8.3. laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal sritis šiuose nuostatuose įvardytas funkcijas.

  9. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupei vadovauja grupės vadovas. Jis skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  11. Grupės vadovas:

  11.1. organizuoja grupės darbą: paskirsto užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už grupei priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;

  11.2. teikia pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo,  tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimų ištyrimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  11.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl vandens, geležinkelių transporto ir  saugumo sričių teisės aktų projektų rengimo;

  11.4. teikia ministrui, grupę kuruojančiam susisiekimo viceministrui pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su grupės veikla, svarstymo kolegijoje;

  11.5. vertina grupėje rengiamus dokumentus;

  11.6. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

  12. Nesant grupės vadovui, jį pavaduoja vienas iš grupės vyriausiųjų ar vyresniųjų patarėjų, kuriuos priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos susisiekimo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

   

  V SKYRIUS

  GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  13. Grupės darbuotojai atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės darbo organizavimas keičiamas ar grupė naikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  _______________________

   

 • Infrastruktūros plėtros grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vytautas Palevičius
  309

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos

  susisiekimo ministro

  2021 m. gegužės 3  d.

  įsakymu Nr. 3-253

   

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

  PĖTROS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO  GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

  2. Grupė savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.

  3. Grupė yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Grupė yra pavaldi viceministrui pagal veiklos sritį.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Grupės uždaviniai yra:

  5.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką intermodalinio transporto plėtros, vežimų kombinuotu transportu, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, teritorijų planavimo, žemės paėmimo srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

  5.2. koordinuoti ministerijos administracijos padalinių dalyvavimą Europos Sąjungos (toliau – ES) teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse;

  5.3. vertinti veiklą, įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, teikti ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus dėl įstaigos prie ministerijos veiklos pasienio kontrolės punktų plėtros srityje.

  6. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. koordinuoja Šiaurės ir Baltijos jūros pagrindinio koridoriaus plėtros įgyvendinimą;

  6.2. rengia ministerijos išvadas dėl teritorijų planavimo ir žemės paėmimo dokumentų rengimo ir derinimo dokumentų dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo ir jų keitimo, susisiekimo komunikacijų naudojimo ir techninės priežiūros, taip pat kitų dokumentų, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymų nuostatos, projektus;

  6.3. renka ir teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane ministerijai priskirtų įgyvendinimo priemonių plano vykdymo eigą;

  6.4. koordinuoja pozicijų dėl ES teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, derinimą ir jų pristatymą ES institucijose komitetuose ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

  6.5. koordinuoja ministerijos specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos ES nuolatinėje atstovybėje ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse užsienio šalyse veiklą;

  6.6. koordinuoja ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą, kitų Lietuvos narystės ES įsipareigojimų vykdymą, teikia pasiūlymus ir imasi reikalingų priemonių, kad laiku ir kokybiškai ES teisė būtų perkelta į nacionalinę teisę, ir pagal kompetenciją perkelia ES teisės aktų nuostatas į nacionalinę teisę;

  6.7. organizuoja pasirengimo stojimui į tarptautines organizacijas procesą, renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie dalyvavimą tarptautinėse organizacijose;

  6.9. rengia, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, teikia pasiūlymus tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo, ES reikalų klausimais ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams;

  6.10. organizuoja tarptautinių sutarčių sudarymo procesą, atstovauja ministerijai susitikimuose, derybose dėl tarptautinių sutarčių sudarymo, jungimosi prie tarptautinių konvencijų, tarptautinių sutarčių parafavimo ir pasirašymo procesuose, rengia tarptautinių sutarčių projektus, derina ir teikia tvirtinti dokumentus dėl įgaliojimų pasirašyti tarptautines sutartis, jų ratifikavimo ar tvirtinimo;

  6.11. rengia aukščiausio lygio vizitų programas ir ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio, politinio asmeninio pasitikėjimo ir kitų valstybės tarnautojų vizitus į užsienį, tarpininkauja vizų gavimo klausimais, sprendžia delegacijų apgyvendinimo, aprūpinimo transportu, maitinimo, protokolinių ir kultūrinių renginių organizavimo, finansavimo klausimus;

   6.12. rengia aukščiausio lygio vizitus bei užsienio oficialių asmenų ir tarptautinių organizacijų atstovų priėmimą  ministerijoje;

   6.13. vykdo Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklos įgyvendinant įstatymus ir kitus teisės aktus stebėseną, koordinuoja vykdomų pasienio kontrolės punktų plėtros projektų įgyvendinimo eigą ir lėšų panaudojimą, teikia apibendrintą informaciją ir pasiūlymus vadovybei;

  6.14. rengia teisės aktų projektus ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų pateiktų išvadoms gauti ir (arba) derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, analizuoja kitų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos rengiamus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų atitikties ES teisės aktų nuostatoms, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, teritorijų planavimo, žemės paėmimo srityse;

  6.15. nagrinėja asmenų prašymus, skundus vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros,  valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo klausimais, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

  6.16. koordinuoja pasirengimą ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdžiams, rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto, Vyriausybės, tarptautinių susitikimų, darbo grupių, komisijų ir komitetų, Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijos posėdžiams, taip pat rengia informaciją, ataskaitas, rekomendacijas, pranešimus ministerijos vadovybei vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo klausimais;

  6.17. atstovauja ministerijai susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus teritorijų planavimo, žemės paėmimo, ES reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;

  6.18. konsultuoja kitus ministerijos administracijos padalinius pagal priskirtą sritį, teikia jiems metodinę pagalbą;

  6.19. rengia, derina, tikrina ir viešina valstybei svarbių projektų, už kurių įgyvendinimą atsakinga ministerija, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo dokumentus;

  6.20. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių informaciją, reikalingą grupės uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2. dalyvauti konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros,  valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, teritorijų planavimo, žemės paėmimo, ES reikalų, tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;

  7.3. kelti grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikaciją;

  7.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl grupės darbo tobulinimo.

  8. Grupė turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.

  9. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupei vadovauja grupės vadovas. Jis skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka.

  11. Grupės vadovas:

  11.1. organizuoja grupės darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako, kad grupei priskirti uždaviniai ir funkcijos būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;

  11.2. vertina ir derina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus grupės kompetencijos klausimais;

  11.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, kvalifikacijos tobulinimo, vertina grupės valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  11.4. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

  12. Nesant grupės vadovo, jį pavaduoja kitas paskirtas grupės valstybės tarnautojas.

   

  V SKYRIUS

  GRUPĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATSAKOMYBĖ

   

  13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už tinkamą grupei priskirtų funkcijų vykdymą įstatymų nustatyta tvarka.

   

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

     14. Grupės darbo organizavimas keičiamas ar grupė naikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

                                             ___________________________

   

 • Tarptautinio bendradarbiavimo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gytis Mažeika
  316
 • Ateities susisiekimo politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Stravinskas
  237

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

  2021 m. gegužės 3 d.

  įsakymu Nr. 3-253

   

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

  ATEITIES SUSISIEKIMO POLITIKOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

                                                                                                                                             I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Ateities susisiekimo politikos grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

  2. rupė savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.

  3. Grupė yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Grupė yra pavaldi susisiekimo viceministrui pagal veiklos sritį.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Svarbiausieji grupės veiklos uždaviniai yra šie:
  5.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką intelektinių transporto sistemų (toliau – ITS) ir ITS paslaugų plėtros, inovacijų ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

  5.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką darnaus judumo skatinimo srityje, įgyvendinant žaliojo kurso politiką susisiekimo sektoriuje;

  5.3. dalyvauti formuojant  valstybės politiką elektroninių ryšių ir pašto srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

  5.4.  dalyvauti formuojant valstybės politiką patikimumo užtikrinimo paslaugų srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

  6. Grupė, siekdama jai nustatytų uždavinių, atlieka šias funkcijas:
  6.1. teikia pasiūlymus dėl inovacijų ir ITS diegimo ir naudojimo visose transporto srityse, viešojo keleivinio transporto, miestų transporto sistemų, darnaus judumo, judumo valdymo, pėsčiųjų ir dviračių transporto infrastruktūros tobulinimo;

  6.2. pagal poreikį teikia ministerijos administraciniams padaliniams pasiūlymus dėl priemonių, mažinančių neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinimo;

  6.3. teikia pasiūlymus dėl universalaus projektavimo principų taikymo susisiekimo sektoriuje ir formuoja pasiūlymus dėl susisiekimo sistemos pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms (neįgaliesiems, senyvo amžiaus gyventojams, kt.);

  6.4. analizuoja ir vertina AB Lietuvos pašto, viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centro veiklą įgyvendinant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, teikia ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus;

  6.5. koordinuoja ITS ir ITS paslaugų, susisiekimo paslaugų skaitmeninimo ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros politikos formavimą ir įgyvendinimą;

  6.6. koordinuoja ministerijos bendradarbiavimą su mokslo ir verslo institucijomis tyrimų ir plėtros klausimais, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą, dalyvavimą rengiant tikslines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas ir organizuoja informacijos apie užsakomųjų tiriamųjų darbų (studijų) poreikio ministerijos strateginiams tikslams įgyvendinti surinkimą;

  6.7. rengia teisės aktų projektus ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų pateiktų išvadoms gauti ir (arba) derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektų transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, darnaus judumo, judumo paklausos valdymo, dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros plėtros, transporto aplinkosaugos, triukšmo valdymo ir triukšmo taršos mažinimo, alternatyvių degalų, ITS ir ITS paslaugų plėtros, savivaldžių automobilių infrastruktūros plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto plėtros (finansavimo galimybių, poreikio planavimo, kt.), mokslinių tyrimų elektroninių ryšių ir pašto srityse;

  6.8. rengia elektroninių ryšių ir pašto sričių teisės aktų projektus, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų, susijusių su elektroninių ryšių ir pašto veikla, projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;

  6.9. nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su grupės kuruojamomis sritimis, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai;

  6.10. analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų teisės aktus, susijusius su elektroninių ryšių ir pašto sritimis, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų;

  6.11. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų rengimo ir užtikrina jų įgyvendinimą elektroninių ryšių ir pašto, darnaus judumo ir inovacijų srityse;

  6.12. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Galileo, EGNOS, kvantinio ryšio infrastruktūros (QCI) ir kitų Europos Sąjungos kuriamų kosminių technologijų diegimo susisiekimo sektoriuje galimybių;

  6.13. bendradarbiauja su socialiniais partneriais grupės kompetencijų klausimais, sprendžia išskylančias socialines, ekonomines ir kitas problemas, teikia pasiūlymus, kaip šias problemas spręsti;

  6.14. rengia ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl privalomų nurodymų, užduočių ir užsakymų ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams, kad apsaugotų ir palaikytų reikiamus elektroninių ryšių tinklus, taip pat juos sujungtų ir prireikus apribotų visuomenės galimybę naudotis elektroninių ryšių tinklais nenugalimos jėgos ir ekstremaliųjų situacijų ar kitų ypatingų aplinkybių atvejais, taip pat siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinti valstybės saugumą ir viešąją tvarką, davimo;

  6.15. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų palaikymo prioritetų tinklo katastrofinio gedimo ar nenugalimos jėgos pasireiškimo atvejais nustatymo, taip pat ekstremaliųjų situacijų ir kitais ypatingų aplinkybių atvejais, kad būtų palaikomas aukščiausias paslaugų lygis;

  6.16. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei viešosios sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros (įskaitant 5 G), ypač vietovėse, kuriose šios infrastruktūros nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas, koordinavimo ir įgyvendinimo;

  6.17. analizuoja, rengia ir teikia ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus dėl periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos, dėl kitų paslaugų, kurias teikia universaliosios pašto paslaugos teikėjas, teisinio reglamentavimo tobulinimo, dėl pašto rinkos priežiūros institucijos ir pašto paslaugų teikėjų teikiamų pasiūlymų pašto srities reguliavimo klausimais;

  6.18. organizuoja Pašto mokos ženklų leidybos komisijos posėdžius, užtikrina pasiūlymų dėl pašto mokos ženklų išleidimo ir kitų klausimų svarstymą, kasmetinio Pašto mokos ženklų leidybos plano ir kitų dvejų metų pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų patvirtinimą;

  6.19. ekstremaliųjų situacijų atvejais rengia ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl išskirtinių sąlygų, užtikrinančių universaliosios pašto paslaugos teikimą, nustatymo;

  6.20. imasi reikalingų priemonių, kad būtų užtikrintas paslaugų teikimas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą;

  6.21. rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms grupei priskirtais klausimais;

  6.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti  ministerijos strateginiai tikslai.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Grupė, siekdama jai nustatytų uždavinių ir atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, nustatyta tvarka iš ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, įstaigų prie ministerijos ir viešųjų įstaigų informaciją, reikalingą grupės uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti, asmenų prašymams, pranešimams ir skundams nagrinėti;

  7.3. kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikaciją; 

  7.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl grupės darbo tobulinimo;

  7.5. atstovauti ministerijai susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose.

  8. Grupė, siekdama jam nustatytų uždavinių ir atlikdama jai pavestas funkcijas, turi pareigą laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

  9. Grupė turi ir kitų teisės aktų suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  10. Grupei vadovauja grupės vadovas. Jis priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka.

  11. Grupės vadovas:

   11.1. organizuoja grupės darbą – paskirsto užduotis grupės vyriausiesiems patarėjams, tiesiogiai pavaldiems vyresniesiems patarėjams ir patarėjams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis; kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už grupei priskirtų tikslų ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;

    11.2. teikia vadovybei pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su grupės veikla, svarstymo ministerijos kolegijoje;

    11.3. teikia vadovybei pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

    11.4. atstovauja grupei ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka atstovauja ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;

    11.5. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis pagal priskirtas funkcijas.

    12. Nesant grupės vadovo, jį pavaduoja grupės vyriausiasis patarėjas.

   

  V SKYRIUS

  GRUPĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už tinkamą jiems iškeltų uždavinių ir priskirtų funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės darbo organizavimas keičiamas ar grupė naikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

  __________________

   

 • Biudžeto ir investicijų departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Saulius Kerza
  410
  Zita Dubickienė
  414
  Raimonda Eidžiūnė
  Patarėja
  405

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos
  susisiekimo ministro
  2018 m. balandžio 12 d.
  įsakymu Nr. 3-110


  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  BIUDŽETO IR INVESTICIJŲ DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto ir investicijų departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Departamentas yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
  4. Departamente yra Strateginio planavimo skyrius, ES investicijų koordinavimo skyrius, Ekonomikos ir apskaitos skyrius.
  5. Departamentas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausieji departamento uždaviniai yra:
  6.1. dalyvauti įgyvendinant valstybės transporto, pašto, elektroninių ryšių, informacinės visuomenės plėtros sričių strategiją ir politiką, rengiant strategines šių sričių programas, koordinuoti jų įgyvendinimą;
  6.2. koordinuoti veiklą rengiant sprendimų projektus, nustatančius Lietuvos transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių plėtojimo pagrindines kryptis, skatinti Lietuvos transeuropinio transporto tinklo (toliau – TEN-T) plėtrą ir koordinuoti šio tinklo integravimą į regionus, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitus tarptautinius transporto tinklus;
  6.3. koordinuoti susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija (toliau – valstybės įmonės), akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija (toliau – bendrovės), viešųjų įstaigų, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija (toliau – viešosios įstaigos), įstaigų prie ministerijos metinių veiklos planų, valstybės investicijų programų transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse rengimą nustatant lėšų poreikį programoms įgyvendinti, finansavimo šaltinius, ir koordinuoti jų įgyvendinimą;
  6.4. vertinti ministerijos planuojamas vykdyti, vykdomas ar baigtas vykdyti biudžeto programas (tikslus, uždavinius, priemones) dėl jų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymo;
  6.5. koordinuoti 2014–2020 metų ES fondų investicijų, Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP) ir kitos tarptautinės finansinės paramos planavimą ir panaudojimą transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse;
  6.6. koordinuoti susisiekimo sričių projektus, įgyvendinamus viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (valdžios ir privataus subjektų partnerystė (VžPP); koncesija) ir vykdyti jų stebėseną;
  6.7. vykdyti išankstinę finansų kontrolę ir teikti buhalterinės apskaitos dokumentus Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;
  6.8. koordinuoti korupcijos pasireiškimo tikimybių ir rizikų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, bendrovių ir įstaigų veiklos srityse vertinimą.
  7. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  7.1. rengia transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  7.2. koordinuoja TEN-T tinklo kūrimą ir integravimą į regioninius, ES ir kitus tarptautinius transporto tinklus, formuoja TEN-T plėtros ilgalaikius prioritetus;
  7.3. organizuoja pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos (toliau – Vyriausybės programa) ir jos įgyvendinimo plano parengimą, juos teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, koordinuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų ir veiklų įgyvendinimą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai informaciją apie pažangą įgyvendinant darbus;
  7.4. rengia (tikslina) susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano projektą, ministerijos metinį veiklos planą, sudaro (tikslina) ministerijos vykdomų programų sąmatų projektus;
  7.5. užtikrina 6.3 papunktyje nurodytų subjektų, kurie gauna biudžeto lėšas ir kurie dalyvauja įgyvendinant susisiekimo ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą, metinių veiklos planų rengimą, rengia išvadas ir teikia siūlymus dėl jų tvirtinimo (tikslinimo), rengia apibendrintą informaciją apie šių planų įgyvendinimą ir programų vykdymą, analizuoja rodiklius, rengia išvadas ir pasiūlymus, rengia ministerijos metinės veiklos ataskaitą;
  7.6. vertina susisiekimo ministro valdymo sričių strateginiame veiklos plane numatytas programas, teikia informaciją ir pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl programų efektyvumo, tobulinimo ir tolesnio įgyvendinimo tikslingumo;
  7.7. koordinuoja transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių infrastruktūros finansavimą, teikia pasiūlymus dėl prioritetinių investicijų projektų finansavimo, rengia valstybės investicijų į transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sektorius programų projektus, koordinuoja ir kontroliuoja valstybės investicijų programos projektų įgyvendinimą;
  7.8. teikia siūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) keitimo, 2014–2020 metų ES fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymo atnaujinimo, rengia, derina su kitomis institucijomis ir tikslina 2014–2020 metų ES fondų investicijų strateginius ir kitus dokumentus, planuoja Veiksmų programos transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių prioritetų ir priemonių įgyvendinimą, užtikrina transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektams ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą;
  7.9. užtikrina transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektų, finansuojamų 2014–2020 metų ES fondų lėšomis, planavimą ir atranką, planuoja kvietimus teikti paraiškas, inicijuoja sprendimų dėl projektų finansavimo skyrimo ar panaikinimo parengimą, atlieka projektų įgyvendinimo stebėseną;
  7.10. užtikrina departamentui priskirtų funkcijų, numatytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje vidaus procedūrų vadove, vykdymą;
  7.11. užtikrina transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektų, finansuojamų ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir nacionalinėmis lėšomis, įgyvendinimą; organizuoja ES fondų lėšomis finansuojamų projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komitetų posėdžius;
  7.12. atlieka Veiksmų programos ministerijos administruojamų priemonių  įgyvendinimo stebėseną, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia Veiksmų programos metinei ir galutinei ir kitoms periodinėms įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
  7.13. užtikrina kitų tarpinės institucijos funkcijų, numatytų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą taisyklėse, vykdymą;
  7.14. teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją projektų, finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, iš 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos lėšų, užbaigimo procedūroms atlikti;
  7.15. koordinuoja susisiekimo sektoriaus projektus, įgyvendinamus viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (valdžios ir privataus subjektų partnerystė (VžPP); koncesija) ir vykdo jų stebėseną;
  7.16. rengia programoms, kurių vykdytojai nėra biudžetinės įstaigos, skirtų biudžeto lėšų naudojimo sutarčių projektus;
  7.17. atstovauja valstybės interesams, įgyvendinant jai nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises akcinėse bendrovėse, įmonių savininko teises ir pareigas valstybės įmonėse, teises ir pareigas viešosiose įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė;
  7.18. koordinuoja korupcijos pasireiškimo tikimybių ir rizikų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, bendrovių ir įstaigų veiklos srityse vertinimą ir parengia korupcijos prevencijos priemonių planą, vykdo jo įgyvendinimo stebėseną;
  7.19. vykdo išankstinę finansų kontrolę, užtikrina dokumentų Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui pateikimą, atlieka kitas ministerijai pavestas buhalterinės apskaitos funkcijas;
  7.20.  savarankiškai arba kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia teisės aktų projektus, susijusius su strateginio planavimo, ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos, biudžeto, apskaitos klausimais;
  7.21. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, susijusius su strateginio planavimo, ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos, biudžeto, apskaitos klausimais, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
  7.22. atstovauja ministerijai susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose strateginio planavimo, ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos, biudžeto, apskaitos klausimais;
  7.23. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

  8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  8.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, šių nuostatų 6.3 papunktyje nurodytų subjektų informaciją, reikalingą departamento uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
  8.2. gauti iš ES struktūrinių fondų vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, mokėjimus atliekančiosios ir įgyvendinančiosios institucijų visą informaciją, susijusią su ES fondų investicijų administravimu;
  8.3. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, valstybės įmonių,  bendrovių, viešųjų įstaigų specialistus, susitarus su jų vadovais, departamento uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;
  8.4. kelti departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  kvalifikaciją;
  8.5. teikti ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento darbo tobulinimo.
  9. Departamentas turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.
  10. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Departamentui vadovauja direktorius, kuris yra pavaldus ministerijos kancleriui. Departamento direktorius priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  12. Departamento direktorius:
  12.1. organizuoja departamento darbą – paskirsto užduotis departamento skyriams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai;
  12.2. vertina, užtikrina tinkamą departamento parengtų raštų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų kokybę departamento kompetencijos klausimais;
  12.3. teikia ministerijos vadovybei siūlymus ir išvadas departamento vykdomų funkcijų klausimais;
  12.4. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, kvalifikacijos tobulinimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  12.5. atsiskaito už departamento darbą;
  12.6. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
  12.7. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.
  13. Nesant departamento direktoriaus, jį pavaduoja departamento direktoriaus pavaduotojas, kuris skiriamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  V SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,  ATSAKOMYBĖ

  14. Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už tinkamą departamentui priskirtų funkcijų vykdymą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   15. Departamento darbo organizavimas keičiamas ar departamentas naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
     
  ___________________________

   

   

  • Strateginio planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ramūnas Rimkus
   416
   Zita Nemanienė
   411
   Birutė Mieldažienė
   411
   Jurgita Vitė
   415
   Eugenijus Ramaškevičius
   413
   Rasa Sirutavičienė
   412
   Giedrė Kizevičienė
   413
   Vaida Kazlauskienė
   415

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos
   susisiekimo ministro
   2020 m. vasario 20 d.
   įsakymu Nr. 3P-39

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   BIUDŽETO IR INVESTICIJŲ DEPARTAMENTO
   STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto ir investicijų departamento (toliau – departamentas) Strateginio planavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra departamento padalinys.
   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
    5.1. rengti transporto, pašto, elektroninių ryšių sričių ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, koordinuoti jų įgyvendinimą;
    5.2. teikti pasiūlymus dėl transporto, pašto ir elektroninių ryšių sričių pagrindinių krypčių skatinant Lietuvos transeuropinio transporto tinklo (toliau – TEN-T) plėtrą ir koordinuojant šio tinklo integravimą į regionus, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitus tarptautinius transporto tinklus ir investicijų nustatymo;
    5.3. rengti strateginio planavimo dokumentus ES investicijoms gauti, teikti pasiūlymus dėl projektų finansavimo; rengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano projektą;
   5.4. planuoti 2014–2020 metų ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos panaudojimą transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse.
   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:                                    
   6.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika, rengia (prireikus tikslina) susisiekimo ministro valdymo sričių strateginį trejų metų veiklos planą, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, viešųjų įstaigų, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, įstaigų prie ministerijos metinius veiklos planus; rengia informaciją ir teikia pasiūlymus (prireikus tikslina) transporto, pašto ir elektroninių ryšių srityse valstybės investicijų programoms rengti, nustato lėšų poreikį programoms įgyvendinti ir finansavimo šaltinius;
   6.2. rengia pasiūlymus dėl transporto, pašto ir elektroninių ryšių sričių biudžeto programų sudarymo (investicijų klausimais);
   6.3. rengia informaciją ir teikia pasiūlymus susisiekimo ministro valdymo sričių valstybės kapitalo investicijų projektų trejų metų įgyvendinimo programoms rengti, koordinuoja jų įgyvendinimą, rengia ir analizuoja valstybės kapitalo investicijų panaudojimo ataskaitas;
    6.4. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo plano, rengia informaciją ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei  apie Susisiekimo ministerijos koordinuojamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų ir veiksmų vykdymą, organizuoja veiklą, kad laiku būtų vykdomi  Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbai ir veiksmai, rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitų nustatytų dalių projektus;
   6.5. Rengia pasiūlymus dėl susisiekimo ministro valdymo srities veiklos prioritetų (n-n+2)-iesiems metams ir koordinuoja jų įgyvendinimą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai informaciją apie pažangą įgyvendinant susisiekimo ministro valdymo srities veiklos prioritetus;
   6.6. rengia transporto, pašto ir elektroninių ryšių sričių ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus (programas ir veiklos planus), koordinuoja jų įgyvendinimą; rengia transporto, pašto ir elektroninių ryšių veiklos prognozes, teikia pasiūlymus rengiant Lietuvos Respublikos ūkio raidos prognozes transporto, pašto ir elektroninių ryšių srityse;
    6.7. teikia pasiūlymus formuojant ir koordinuojant Lietuvos TEN-T plėtros ilgalaikius prioritetus, pasiūlymus dėl kitų institucijų įgyvendinamų plėtros programų ir kitų rengiamų strateginio planavimo dokumentų (tarpinstitucinių veiklos planų);
   6.8. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su ES fondų investicijų skyrimu; atstovauja Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose;
   6.9. rengia informaciją ir teikia pasiūlymus dėl planuojamų investicijų, numatomų finansuoti ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, susisiekimo ministro valdymo srityse;
   6.10. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) pakeitimo, rengia 2014–2020 metų ES fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymo ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų  ministerijoje vidaus procedūrų vadovo pakeitimus;
   6.11. rengia ir tikslina transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių 2014–2020 metų ES fondų investicijų planavimo strateginio planavimo ir kitus dokumentus, reglamentuojančius Veiksmų programos administravimą ir finansavimą;
   6.12. rengia transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektų, finansuojamų 2014–2020 metų ES fondų lėšomis, atrankos kriterijus, teikia pasiūlymus dėl šių projektų atrankos, užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje;
   6.13. atlieka tarpinės institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, susijusias su transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių 2014–2020 metų ES fondų lėšų planavimu;
   6.14. atlieka transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektų, finansuojamų 2014–2020 metų ES fondų lėšomis, ir kitų tarptautinių investicijų, planavimą ir atranką (projektinių pasiūlymų ir investicijų projektų vertinimą), planuoja kvietimus teikti paraiškas, vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
   6.15. prognozuoja 2014–2020 metų ES fondų lėšų ir kitų tarptautinių investicijų panaudojimą pagal administruojamus prioritetus ir priemones, imasi priemonių, kad fondų lėšos nebūtų prarastos, rengia Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo planą ir planuoja ES fondų investicijų ir bendrojo finansavimo lėšas susisiekimo sektoriui;
   6.16. rengia ir teikia informaciją Veiksmų programos stebėsenos komitetui, dalyvauja Veiksmų programos valdymo komitetų veikloje;
   6.17. organizuoja Valstybės projektų planavimo ir atrankos komisijos darbą, užtikrina sprendimų įgyvendinimą;
   6.18. renka ir sistemina informaciją apie 2014–2020 metų ES fondų  lėšomis finansuojamus transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių infrastruktūros projektus;
   6.19. rengia ir teikia mokėjimo institucijai einamaisiais ir pirmais ateinančiais metais numatomų patvirtinti deklaruotinų išlaidų prognozes;
   6.20. užtikrina skyriui priskirtų funkcijų, numatytų 2014–2020 metų ES fondų investicijų administravimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje vidaus procedūrų vadove, vykdymą;
   6.21. teikia ir atnaujina informaciją, kuri skelbiama ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lrv.lt ir ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
   6.22. užtikrina skyriaus dokumentacijos tinkamą saugojimą, pagal patvirtintą dokumentacijos planą tvarko skyriaus bylas ir atiduoda jas į ministerijos archyvą, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;
    6.23. rengia Nacionalinės pažangos programos, Nacionalinės reformų darbotvarkės ir kitų strateginių šalies planavimo dokumentų (tarpinstitucinių veiklos planų) priemonių, už kurių vykdymą atsakinga ministerija, kasmetines ataskaitas;
    6.24. bendradarbiauja su šalies ir tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, fondais, agentūromis transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros finansavimo klausimais;
    6.25. rengia teisės aktų, susisiekimo ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių projektus, susijusius su ES fondų investicijų administravimu ir strateginio planavimo dokumentų parengimu;
   6.26. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, susijusius su ES fondų investicijų administravimu ir strateginių dokumentų parengimu, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   6.27. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
   III SKYRIUS
    TEISĖS IR PAREIGOS

   7. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
   7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, įstaigų, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, informaciją, reikalingą skyriaus tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
   7.2. gauti iš ES fondų vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimus atliekančios, įgyvendinančiosios, kitų institucijų (Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir kt.) ir projektų vykdytojų visą informaciją, susijusią su ES fondų investicijų administravimu;
   7.3. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su vadovais, skyriaus priskirtiems klausimams spręsti;
   7.4. kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikaciją;
   7.5. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl  darbo tobulinimo.
   8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.
                                                                                                              IV SKYRIUS
   DARBO ORGANIZAVIMAS
   10. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir  darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   11.2. vertina, užtikrina tinkamą skyriaus parengtų raštų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų kokybę skyriaus kompetencijos klausimais;
   11.3. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,  skatinimo, tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo ir skyriaus darbo tobulinimo;
   11.4. atsiskaito už skyriaus darbą;
   11.5. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   11.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
   V SKYRIUS
   SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR  DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ, ATSAKOMYBĖ
    12. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
   VI SKYRIUS
    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
    13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

    

  • ES investicijų koordinavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   402
   Simonas Babianskas
   404
   Rasa Tomonienė
   403
   Giedrė Gaidelionienė
   417
   Rita Jankauskienė
   404

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos susisiekimo 
   ministro 2018 m. balandžio 12 d.  
   įsakymu Nr. 3P-110

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   BIUDŽETO IR INVESTICIJŲ DEPARTAMENTO
   ES INVESTICIJŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI
                                                                            
   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto ir investicijų departamento (toliau – departamentas) ES investicijų koordinavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką bei atsakomybę.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra departamento padalinys.
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.


   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS


   5. Svarbiausias skyriaus uždavinys yra koordinuoti  2014–2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų, Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP) (toliau bendrai – ES investicijos) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių srityse, teikti informaciją 2000–2006 m. Sanglaudos fondo, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, ES finansinės pagalbos transeuropinių transporto tinklų plėtros projektams (toliau – TEN-T programa) lėšomis finansuotų projektų klausimais suinteresuotoms institucijoms ir asmenims.
   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   6.1. rengia teisės aktų, reglamentuojančių transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sričių ES investicijų ar kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo ir finansavimo projektus,  jų detalizavimo dokumentus, atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, ministerijos kanclerio tvirtinamą potvarkį dėl atsakomybės sričių administruojant ES investicijų nustatymo; teikia pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl ES investicijų kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos tobulinimo;
   6.2. vertina projektinius pasiūlymus dėl valstybės projektų, kuriems siekiama gauti   2014–2020 m. ES fondų finansavimą, įgyvendinimo ir įtraukimo į valstybės projektų sąrašus;
   6.3. atsižvelgdamas į VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) teikiamas projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas, rengia susisiekimo ministro įsakymų dėl finansavimo projektams skyrimo projektus; nustatyta tvarka teikia juos derinti ir pasirašyti;
   6.4. inicijuoja ir koordinuoja ministerijos, CPVA ir projektų vykdytojų trišalių projektų sutarčių pasirašymą, jų pakeitimų derinimą, jeigu taip numatyta projektų finansavimo sąlygų aprašuose; koordinuoja dvišalių projektų sutarčių pasirašymą tarp CPVA ir projektų vykdytojų;
   6.5. Finansų ministro patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu projektų vykdytojams: tikrina iš CPVA gautas mokėjimų paraiškas asignavimų valdytojui (ministerijai), atlieka atitinkamus veiksmus 2014–2020 metų ES fondų posistemyje (toliau – SFMIS2014), kad mokėjimo paraiškos būtų perduotos ministerijos Ekonomikos ir apskaitos skyriui;
   6.6. vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją; įtaręs pažeidimą arba įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su 2014–2020 m. ES fondų investicijų ar EITP lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša atitinkamoms institucijoms;
   6.7. rengia ir teikia atsakingiems darbuotojams ar vadovaujančiajai institucijai aktualią informaciją apie ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuotus ar finansuojamus projektus, kurios reikia metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose numatytai informacijos sklaidai užtikrinti ar kuri turi būti skelbiama ministerijos interneto svetainėje ir interneto svetainėje
   www.esinvesticijos.lt;
   6.8. koordinuoja 2014–2020 m. ES fondų investicijų lėšomis finansuojamus projektus, naudodamasis SFMIS2014, CPVA ir projektų vykdytojų teikiama informacija, vykdo projektų, finansuojamų ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, priežiūrą, stebėseną, analizuoja įgyvendinamų projektų pasiektus rezultatus, kaupia informaciją apie projektų įgyvendinimo eigą, lėšų panaudojimą periodinėms, metinėms ar galutinėms įgyvendintų projektų būklės ataskaitoms parengti, prireikus teikia aktualią suvestinę informaciją ministerijos vadovybei ir atsakingoms institucijoms;
   6.9. koordinuoja EITP lėšomis finansuojamus projektus, teikia Europos Komisijai paraiškas, ataskaitas ir kitus dokumentus, rengia ir atnaujina Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisykles, Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektų valdymo ir kontrolės sistemos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą; rengia suvestinę aktualią informaciją apie įgyvendinamus projektus;
   6.10. prireikus rengia ir teikia informaciją ministerijos vadovybei, atsakingoms institucijoms bei suinteresuotiems asmenims apie 2000–2006 m. Sanglaudos fondo bei TEN-T programos lėšomis finansuotus projektus;
   6.11. dalyvauja kuriant Lietuvos transeuropinį transporto tinklą, koordinuoja šio tinklo integravimą į regionus;
   6.12. koordinuoja 2014–2020 m. ES fondų investicijų techninės paramos lėšomis finansuojamus ministerijos įgyvendinamus projektus, vykdo projektų priežiūrą, stebėseną, analizuoja pasiektus rezultatus, kaupia informaciją apie projektų įgyvendinimo eigą, lėšų panaudojimą, prireikus teikia aktualią suvestinę informaciją ministerijos vadovybei, atsakingoms institucijoms, periodinėms, metinėms ar galutinėms įgyvendintų projektų būklės ataskaitoms parengti;
   6.13. gavęs informaciją, kad įgyvendinant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotus projektus, buvo padarytas pažeidimas, Finansų ministro patvirtintų Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių nustatyta tvarka inicijuoja sprendimo dėl tolesnių veiksmų ar dėl 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų, susijusių su nustatytu pažeidimu, grąžinimo priėmimą;
   6.14. atlieka veiksmus, susijusius su 2014–2020 m. ES fondų investicijų lėšų susigrąžinimu;
   6.15. kaupia, rengia, analizuoja ir sistemina informaciją apie projektus, finansuotus ar finansuojamus ES investicijų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, kuriems skiriama valstybės ar de minimis pagalba, koordinuoja projektų vykdytojų veiksmus, kai reikia kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą ar Europos Komisiją dėl atitikties valstybės ar de minimis pagalbos taisyklėms, rengia ir prireikus teikia suinteresuotoms institucijoms metines suteiktos valstybės pagalbos ataskaitas ir kitą aktualią informaciją, susijusią su valstybės ar de minimis pagalba;
   6.16. atstovauja ministerijai ir dalyvauja darbo grupių ir komisijų veiklose, susitikimuose ir kituose renginiuose ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos koordinavimo klausimais;
   6.17. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, susijusius su šiuose nuostatuose skyriui priskirtų funkcijų vykdymu, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   6.18. saugo pagal skyriui priskirtą kompetenciją gaunamų ir rengiamų ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo, lėšų panaudojimo ataskaitas ir kitus aktualius dokumentus, užtikrina, kad dokumentai būtų tvarkingai surūšiuoti ir prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims, paruošia dokumentus saugojimui archyve;
   6.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

    

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
   7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija,  įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, kuriose ministerija įgyvendina teises ir pareigas, akcinių bendrovių, kurių akcijų valdytoja yra ministerija,  informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
   7.2. gauti iš vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, mokėjimus atliekančiosios, įgyvendinančiosios institucijų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, koordinuojančios regionų projektų įgyvendinimą, regionų plėtros tarybų, Stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo komitetų, kitų institucijų ir jų administruojamų duomenų bazių ir pareiškėjų/projektų vykdytojų visą informaciją, susijusią su Sanglaudos fondo strategijos, Veiksmų programų ir projektų įgyvendinimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos;
   7.3. vykdyti CPVA funkcijų atlikimo priežiūrą ir kontrolę;
   7.4. tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;
   7.5. prireikus siūlyti pasitelkti mokslinių institucijų ir konsultacinių įmonių ekspertus įgyvendinant transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sričių projektus;
   7.6. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, dokumentų projektams rengti ir svarstyti,  skyriui priskirtiems klausimams nagrinėti;
   7.7. kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikaciją;
   7.8. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo.
   8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   10. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   11.2. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, kvalifikacijos tobulinimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   11.3. vertina, užtikrina tinkamą skyriaus parengtų raštų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų kokybę, skyriaus kompetencijos klausimais atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   11.4. atsiskaito už skyriaus darbą;
   11.5. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius departamento direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

    

   V SKYRIUS
   SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATSAKOMYBĖ

    

   13. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

    

   VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   _____________________________________________

    

    

    

  • Ekonomikos ir apskaitos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Žydrūnas Jonutis
   401
   Jūratė Ona Krupavičiūtė
   408
   Ilona Tamelė
   Patarėja
   409
   407
   Dalia Liachovičienė
   407
   Rasa Puluikienė
   406
   Aelita Lisauskienė
   409
   Viktorija Purikovienė
   406

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos susisiekimo
   ministro 2018 m. balandžio 12  d.
   įsakymu Nr. 3P-110

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
   BIUDŽETO IR INVESTICIJŲ DEPARTAMENTO
   EKONOMIKOS IR APSKAITOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto ir investicijų departamento (toliau – departamentas) Ekonomikos ir apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra departamento padalinys. 
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
   5.1. dalyvauti  rengiant transporto, pašto, elektroninių ryšių, informacinės visuomenės plėtros sričių vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;
   5.2. sistemingai ir objektyviai vertinti susisiekimo ministrui pavestų reguliavimo sričių planuojamas vykdyti, vykdomas ar baigtas vykdyti biudžeto programas (tikslus, uždavinius, priemones) dėl jų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymo;
   5.3. rengti ministerijos metinio veiklos plano projektą, vertinti įstaigų prie ministerijos metinių veiklos planų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintai Strateginio planavimo metodikai (toliau – Strateginio planavimo metodika) ir kitiems teisės aktams;
   5.4. vertinti susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano (toliau – Strateginis veiklos planas) programų (tikslų, uždavinių, priemonių, rodiklių) vykdymą, parengti apibendrintą informaciją apie metinių veiklos planų įgyvendinimą, programų vykdymą ministerijos metinei veiklos ataskaitai;
   5.5. sudaryti Strateginio veiklos plano biudžeto programų sąmatų projektus;
   5.6. vykdyti ministerijos administracijos išankstinę finansų kontrolę, teikti buhalterinės apskaitos dokumentus Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, analizuoti Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtus dokumentus.
   5.7. analizuoti, vertinti korupcijos pasireiškimo tikimybes ir rizikas ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų, bendrovių veiklos srityse, parengti motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo nustatymo.
   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. vertina Strateginio veiklos plano programas, rengia ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas ir teikia informaciją departamento vadovybei sprendimams dėl programų tikslingumo, tobulinimo ir jų tęstinio tikslingumo priimti;
   6.2. vadovaudamasis Strateginio planavimo metodika, rengia (tikslina) ministerijos administracijos valstybės biudžeto skaičiavimų formas reikalingas Strateginio veiklos plano projektui parengti;
   6.3. rengia Strateginio veiklos plano programų sąmatų projektus, teikia juos tvirtinti susisiekimo ministrui, įkelia duomenis Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);
   6.4. rengia Strateginio veiklos plano biudžeto programoms ir jų priemonėms, kurių vykdytojai nėra biudžetinės įstaigos, įgyvendinti skirtų biudžeto lėšų naudojimo sutarčių projektus;
   6.5. rengia ministerijos metinio veiklos plano projektą ir vertina valstybės įmonių, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų ir akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija (toliau – akcinės bendrovės), kurios dalyvauja įgyvendinant Strateginį veiklos planą, metinių veiklos planų atitiktį Strateginio planavimo metodikai ir kitiems teisės aktams;
   6.6. įkelia į Stebėsenos informacinės sistemą (SIS) informaciją apie ministerijos ir įstaigų prie ministerijos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų įgyvendinimą, Strateginio veiklos plano programų vykdymo ataskaitų duomenis;
   6.7. analizuoja ir vertina ministerijos, valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, įstaigų prie ministerijos ir akcinių bendrovių, kurios dalyvauja įgyvendinant Strateginį veiklos planą, vykdomų programų ir metinių veiklos planų tarpines ir metines ataskaitas ir kitą informaciją, būtiną ministrui priskirtoms veiklos sritims reguliuoti;
   6.8. rengia ministerijos metinės veiklos ataskaitos projektą;
   6.9. teikia valstybės institucijoms informaciją apie ministerijos biudžeto programoms, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija, skirtų asignavimų naudojimą;
   6.10. rengia ministerijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių vardinius sąrašus ir teikia su tuo susijusią informaciją departamento vadovybei;
   6.11. vykdo išankstinę ministerijos administracijos finansų kontrolę, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant asignavimų, numatytų patvirtintose biudžeto programų sąmatose, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti ir ūkinė operacija yra teisėta;
   6.12. užtikrina, kad pateikti dokumentai Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui būtų pasirašyti asmenų, atsakingų už ūkines operacijas, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais;
   6.13. derina Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtą apskaitos politiką;
   6.14. analizuoja Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtus finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, ministerijos konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
   6.15. registruoja ir kaupia sutarčių ir jų pakeitimo papildomų susitarimų originalus;
   6.16. atlieka ministerijos, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių funkcijų peržiūrą, rengia ataskaitas ir rekomendacijas dėl šių įstaigų ir įmonių veiklos gerinimo;
   6.17. organizuoja ir koordinuoja susisiekimo sektoriaus projektų, įgyvendinamų ir planuojamų įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu (valdžios ir privataus subjektų partnerystė (VžPP); koncesija) galimybių studijų vykdymą, projektų įgyvendinimo eigą, rengia informaciją su išvadomis ir pasiūlymais;
   6.18. analizuoja, vertina korupcijos pasireiškimo tikimybes ir rizikas ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų, bendrovių veiklos srityse, apibendrina pasiūlymus ir parengia  korupcijos prevencijos priemonių planą, vykdo jo įgyvendinimo stebėseną;
   6.19. rengia motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo nustatymo susisiekimo ministro valdymo srityje, kuri kasmet teikiama Specialiųjų tyrimų tarnybai;
   6.20. organizuoja Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos ir Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos posėdžius, atlieka priimtų sprendimų vykdymo stebėseną;
   6.21. organizuoja Susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų viešojo valdymo tobulinimo grupės posėdžius, atlieka priimtų sprendimų įgyvendinimo stebėseną;
   6.22. koordinuoja rizikų valdymo procesus, apibendrina rizikų valdymo priemonių plano įgyvendinimo rezultatus;
   6.23. koordinuoja Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimą, rengia jų įgyvendinimo apibendrintas ataskaitas, kurios skelbiamos Vidaus komunikacijos sistemoje;
   6.24.  rengia Finansų kontrolės būklės ataskaitas;
   6.25. rengia teisės aktų projektus, teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, susijusius su šiuose nuostatuose nustatytomis funkcijomis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   6.26. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
   7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
   7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, dokumentų projektams rengti ir svarstyti, skyriui priskirtiems klausimams nagrinėti;
   7.3. kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau –darbuotojai), kvalifikaciją;
   7.4. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo.
   8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus departamento direktoriui. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir  darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   11.2. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo ir tarnybinių (drausminių)  nuobaudų jiems skyrimo; vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   11.3. vertina ir vizuoja skyriaus parengtus raštus, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   11.4. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka  ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
   11.5. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

   V SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   13. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

   VI SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

                               _____________________________________________

 • Valstybės turto ir įmonių valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Roma Andruškevičienė
  243
  Janina Laskauskienė
  244
  Indrė Bernotaitė
  124
  Evelina Verikienė
  251
  Jovita Razgutė
  124
  Ričardas Rutkauskas
  250

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos susisiekimo
  ministro 2018 m. balandžio 27 d.
  įsakymu Nr. 3P-125

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
  VALSTYBĖS TURTO IR ĮMONIŲ VALDYMO SKYRIAUS
  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Šie nuostatai nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys.
  4. Skyrius tiesiogiai pavaldus susisiekimo viceministrui pagal priskirtą veiklos sritį.

   

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. spręsti klausimus, susijusius su ministerijos, kaip ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių (toliau – valstybės įmonė), viešųjų įstaigų (toliau – viešoji įstaiga) savininko, dalininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų bendrovių (toliau – bendrovė) valstybei nuosavybes teise priklausančių akcijų valdytojos (toliau – valstybės valdomos įmonės), funkcijų įgyvendinimu;
  5.2. spręsti klausimus, susijusius su ministerijos, šių nuostatų 5.1 papunktyje nurodytų subjektų ir įstaigų prie ministerijos valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo;
  5.3. pagal kompetenciją koordinuoti ir vykdyti šių nuostatų 5.1 papunktyje nurodytų subjektų veiklos priežiūrą.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. nagrinėja ir rengia teisės aktų dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir valstybės įmonių patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimo, panaudos, nurašymo, investavimo, kapitalo didinimo ir mažinimo projektus;
  6.2. nagrinėja ir rengia teisės aktų dėl bendrovių pagal patikėjimo sutartį valdomo valstybės  turto perdavimo, nurašymo, investavimo, įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo projektus;
  6.3. nagrinėja ir rengia teisės aktų dėl valstybės turto perdavimo ministerijai, įstaigoms prie ministerijos, valstybės įmonėms, bendrovėms ar viešosioms įstaigoms projektus;
  6.4. nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl įstaigų prie ministerijos ir valstybės įmonių turto nuomos viešo konkurso būdu;
  6.5. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo, dalyvauja rengiant atitinkamų teisės aktų projektus;
  6.6. rengia įsakymų dėl šių nuostatų 5.1 papunktyje nurodytų subjektų įstatų tvirtinimo ar jų pakeitimo projektus, rengia ministro įsakymų dėl šių nuostatų 5.1 papunktyje nurodytų subjektų kolegialių organų sudarymo ir jų keitimo projektus, Vyriausybės nustatytais atvejais rengia ministro įsakymų dėl įgaliojimo suteikimo asmenims perduoti ar priimti valstybės turtą projektus;
  6.7. nagrinėja ir rengia dokumentų, susijusių su bendrovių valstybei nuosavybės teise priklausančio pagal patikėjimo sutartį valdomo nekilnojamojo turto registravimu Nekilnojamojo turto registre, projektus;
  6.8. nagrinėja ir rengia pasiūlymus (suderinimus, sutikimus) dėl įstaigų prie ministerijos ir valstybės įmonių turto valdytojų sprendimų dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo kitam juridiniam asmeniui ir pasiūlymus (suderinimus, sutikimus) dėl įstaigų prie ministerijos ir įmonių turto valdytojų sutikimų (arba sprendimų, jeigu turtas perduodamas turto valdytojo sprendimu) dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais kitiems Vyriausybės  patvirtintame Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos apraše nurodytiems subjektams;
  6.9. rengia ministro įsakymų dėl įgaliotinio balsavimo bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų metu, kai bendrovėse yra daugiau kaip vienas akcininkas, projektus, ministro įsakymų, kurie prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams, kai visų akcijų valdytoja yra ministerija, projektus, ministro įsakymų dėl valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų strateginių veiklos planų, pagrindinių finansinių rodiklių, finansinės atskaitomybės ir paskirstytinojo pelno paskirstymo tvirtinimo projektus;
  6.10. rengia paraiškas bendrovių valdyboms visuotiniam akcininkų susirinkimui sušaukti;
  6.11. kas ketvirtį surenka iš bendrovių išrašus iš vertybinių popierių sąskaitų (arba akcijų sertifikatus), apibendrina duomenis apie valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičių, akcinį valstybės kapitalą, analizuoja priežastis dėl akcijų skaičiaus padidėjimo arba sumažėjimo ir teikia duomenis ir išvadas ministerijos finansinei atskaitomybei sudaryti bei pareikalavus kontroliuojančioms institucijoms;
  6.12. analizuoja informaciją ir rengia pasiūlymus dėl valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų vadovaujančiųjų darbuotojų darbo užmokesčio, rengia su tuo susijusius teisės aktų projektus;
  6.13. analizuoja informaciją ir rengia pasiūlymus dėl valstybės įmonių ir bendrovių kolegialių valdymo organų atlygio, rengia su tuo susijusius teisės aktų projektus;
  6.14. teikia valstybės institucijoms informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų  valstybės įmonių, bendrovių ir įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį;
  6.15. analizuoja valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų strateginių veiklos planų projektus, metines veiklos ataskaitas, ekonominius ir finansinius rodiklius ir teikia ministerijos vadovybei išvadas;
  6.16. renka duomenis apie valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir bendrovių metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitą informaciją, nurodytą Vyriausybės patvirtintame Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių apraše, sistemina gautą informaciją;
  6.17. kaupia, apibendrina ir teikia aktualią informaciją suinteresuotoms institucijoms apie  valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus;
  6.18. kaupia ir sistemina valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklos rodiklius ir kitą informaciją, kurios reikia ministerijos strateginiams tikslams įgyvendinti;
  6.19. analizuoja, vertina rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklos srityse, dalyvauja įgyvendinant kovos su korupcija programas bei programų priemonių įgyvendinimo planus;
  6.20. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, susijusius su šiuose nuostatuose skyriui priskirtomis funkcijomis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  6.21. nagrinėja kitų valstybės institucijų, įstaigų, ministerijos administracijos padalinių parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų valstybės turto ir įmonių valdymo klausimais projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
  6.22. konsultuoja ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybės turto ir įmonių  valdymo klausimais;
  6.23. atstovauja ministerijai valstybės institucijose, įstaigose prie ministerijos, valstybės  įmonėse, viešosiose įstaigose, bendrovėse  valstybės turto ir įmonių valdymo klausimais;
  6.24. saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
  6.25. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, nustatyta tvarka iš įmonių, įstaigų informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms įgyvendinti ir ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti;
  7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti;
  7.3. tobulinti skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją;
  7.4. teikti susisiekimo viceministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo.
  8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.
  9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus susisiekimo viceministrui. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai;
  11.2. vertina ir vizuoja skyriaus parengtų raštų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų ir dokumentų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  11.3. atstovauja skyriui pasitarimuose ir posėdžiuose ministerijoje, o ministerijos vadovybės pavedimu nustatyta tvarka – ir kitose valstybės institucijose, įmonėse ir įstaigose;
  11.4. teikia susisiekimo viceministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ir skyriaus darbo tobulinimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  11.5. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų skyriaus darbuotojams sudarymu ir jų kvalifikacijos tobulinimu;
  11.6. atsiskaito už skyriaus darbą;
  11.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   

  V SKYRIUS
  SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  12. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų vykdymą.

   

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

 • Organizacijos valdymo departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Raminta Zimbienė
  101
  Daria Sukhatska
  Specialistė
  113

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos

  susisiekimo ministro

  2021 m. gegužės 3 d.

  įsakymu Nr. 3-253

   

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

  ORGANIZACIJOS VALDYMO DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Organizacijos valdymo departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.

  3. Departamentas yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Departamente yra Dokumentų valdymo skyrius, Informacinių sistemų skyrius, Veiklos kokybės ir projektų valdymo skyrius, Ūkio skyrius.

  5. Departamentas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

   

  II SKYRIUS
   DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Svarbiausieji departamento uždaviniai yra:

  6.1. koordinuoti ir kontroliuoti (užtikrinti) kokybės vadybos sistemos taikymą ir palaikymą ministerijoje;

  6.2. organizuoti ir kontroliuoti ministerijos reguliavimo srities transporto sektoriaus įmonių (toliau – įmonės) klientų-piliečių pasitenkinimo aptarnavimu ir teikiamomis paslaugomis tyrimų vykdymą, analizuoti informaciją apie klientų-piliečių poreikius, vertinti klientų-piliečių pasitenkinimą ir jo kitimą, nustatyti tobulintinas veiklos sritis;

  6.3. koordinuoti ir kontroliuoti asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą ministerijoje, atsakymų rengimą laiku, priežasčių, dėl kurių pažeidžiamos piliečių teisės ir jų teisėti interesai, pašalinimą;

  6.4. organizuoti, kontroliuoti ir teikti metodologinius pasiūlymus dėl projektinio valdymo ministerijoje;

  6.5. organizuoti ministerijos dokumentų ir  įslaptintų dokumentų valdymą (registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą), pavedimų vykdymo kontrolę;

  6.6. organizuoti asmenų priėmimą ir jų aptarnavimą nustatyta tvarka;

  6.7. tvarkyti ir saugoti ministerijos archyvuose įslaptintus ir neįslaptintus dokumentus;

  6.8. plėtoti ir prižiūrėti ministerijos vidaus administravimo informacines sistemas, užtikrinti sistemų veiklos tęstinumą ir saugą;

  6.9. diegti naujas informacines technologijas ir metodus, automatizuoti ir robotizuoti duomenų apdorojimo procesus;

  6.10. užtikrinti tinkamą ministerijos kompiuterių, spausdintuvų, išmaniųjų ir laidinių telefonų, vaizdo ir garso įrangos, kompiuterių tinklo, tarnybinių stočių ir kitos techninės ir programinės įrangos veikimą;

  6.11. sudaryti ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) saugias ir ergonomiškas darbo sąlygas, aprūpinti juos reikalingomis darbo priemonėmis, atsargomis ir materialinėmis vertybėmis;

  6.12. rūpintis ministerijos patalpų ir teritorijos, materialiojo turto, įrenginių ūkine ir technine priežiūra ir energetinių sistemų eksploatacija ir remontu;

  6.13. organizuoti ministerijos darbuotojų evakuaciją ir ministerijos materialiojo turto ir svarbios dokumentacijos gelbėjimo darbus ekstremaliųjų situacijų metu;

  6.14. užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių ministerijos darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir civilinę saugą, įgyvendinimą;

  6.15. organizuoti ministerijos nuasmenintų ir neslaptų duomenų atvėrimo, koordinavimo ir įgyvendinimo procesą.

  7. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. diegia ministerijos veiklos kokybės gerinimo modelius ir įgyvendina veiklos tobulinimo priemones, taikydamas kokybės vadybos sistemos LEAN įrankius;

  7.2. rengia analitinę medžiagą, informaciją dėl kokybės vadybos sistemos LEAN metodų taikymo ministerijoje, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną;

  7.3. rengia kokybės vadybos srities dokumentų projektus, teikia ministerijos administracijos padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą kokybės vadybos sistemos metodų diegimo klausimais, pasiūlymus dėl procesų, susijusių su jų įgyvendinimu, veiksmingumo, veiklos tobulinimo (optimizavimo);

  7.4. teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl ministerijos veiklos procesų tobulinimo, optimizavimo, robotinio procesų automatizavimo, veiklos efektyvumo didinimo ir kokybės vadybos sistemos LEAN metodų taikymo ministerijoje;

  7.5. rengia įmonių klientų-piliečių pasitenkinimo aptarnavimu ir teikiamomis paslaugomis tyrimų modelį bei tvarką, rekomendacijas dėl įmonių klientų patirties anketų, respondentų informavimo ir valdymo;

  7.6. analizuoja įmonių klientų-piliečių patirties valdymo aspektus ir pasitenkinimą įmonių aptarnavimu, suteiktomis paslaugomis, taikydamas palankių klientų rodiklio (angl. Net Promoter Score) (toliau – NPS) metodiką;

  7.7. kartu su kitais administracijos padaliniais dalyvauja formuojant ministerijos veiklos kokybės rodiklius (klientų pasitenkinimo srityje) ir koordinuoja, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  7.8. priima asmenų prašymus ir  skundus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi; registruoja Dokumentų valdymo sistemoje AVILYS (toliau – DVS) gautus prašymus ir skundus; formuoja užduotis ir prireikus perduoda tvirtinti ministerijos vadovybei;

  7.9. analizuoja ir kontroliuoja, kaip laikomasi asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo, atsakymų išsiuntimo terminų, apibendrina asmenų prašymuose ir skunduose keliamas problemas ir sistemingai teikia analizės rezultatus ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos vadovybei;

  7.10. atlieka ministerijos projektų stebėseną, analizuoja stebėsenos duomenis, padeda valdyti projektinio valdymo rizikas, teikia metodologinius siūlymus projektų vadovams ir pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl sprendimų priėmimo reikalingumo;

  7.11. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, priskirtinus ministerijos kompetencijai, ir imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

  7.12. aptarnauja telefonu ir elektroniniu paštu asmenis, informuoja apie problemų sprendimo procedūrą; asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymą ar skundą nagrinėjantį darbuotoją, nagrinėjimo eigą, prireikus įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus; ne rečiau kaip kartą per metus atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo kokybės analizę;

  7.13. tikrina, redaguoja ir vizuoja ministerijos rengiamų teisės aktų, kurie skelbiami Teisės aktų registre ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, projektus, užtikrina, kad jie atitiktų kalbos taisyklingumo, aiškumo, tikslumo, logikos ir kitus kriterijus; dalyvauja ministerijos Terminijos komisijos veikloje;

  7.14.  peržiūri, sistemina ir paskirsto dokumentus, gautus bendruoju ministerijos elektroninio pašto adresu, paštu ir faksu, per Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistemą; paskirsto ir perduoda ministerijos administracijos padaliniams skirtus leidinius;

  7.15. registruoja DVS gautus ir vidaus, taip pat siunčiamus dokumentus pagal departamento kompetenciją; prireikus skenuoja dokumentus ir užtikrina, kad dokumentų skaitmeninės kopijos arba oficialūs elektroniniai dokumentai būtų įrašyti į DVS registracijos korteles, dokumentai tarpusavyje būtų susieti; tvarko DVS juridinių ir fizinių asmenų kontaktus, užtikrina įrašytų duomenų teisingumą;

  7.16. formuoja DVS rezoliucijų projektus  ir perduoda tvirtinti ministerijos vadovybei, prireikus formuoja užduotis; pagal kompetenciją perduoda, supažindina ministerijos administracijos padalinius su jų veikla susijusiais dokumentais; teikia susisiekimo ministro įsakymus Teisės aktų registrui; teikia Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinei sistemai;

  7.17. vykdo įslaptintų dokumentų administravimą (rengia įslaptintus dokumentus, juos registruoja ir pateikia vykdytojams pasirašytinai; vykdo kitus teisės aktų, reglamentuojančių darbą su įslaptinta informacija, reikalavimus), tvarko įslaptintų dokumentų archyvą;

  7.18. užtikrina įslaptintų dokumentų fizinę apsaugą, tinkamą įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėmis sistemomis gaunamos ar perduodamos informacijos tvarkymą; administruoja tinklo darbo vietos kriptografines priemones;

  7.19. tvarko ministerijos neįslaptinto archyvinio fondo apskaitą ir teikia Lietuvos valstybės naujajam archyvui informaciją apie ministerijos archyve saugomus dokumentus; rengia archyvo pažymas apie ministerijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą ir asmenų, dirbusių ministerijoje, darbo stažą; tvarko ir perduoda Lietuvos valstybės naujajam archyvui nuolat ir ilgai saugomus elektroninius dokumentus, pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims archyvinių dokumentų paieškos klausimais; derina ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, įstaigų prie ministerijos, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų pateiktus dokumentų ir bylų apskaitos dokumentų duomenis;

  7.20. organizuoja ministerijos administracijos padaliniuose susidariusių dokumentų perdavimą į ministerijos archyvą; kontroliuoja, kaip ministerijos administracijos padaliniuose tvarkomi dokumentai, jų būklę ir kiekį; tvirtina archyvinių dokumentų kopijas, išduoda ministerijos darbuotojams archyvines bylas ir dokumentus laikinai naudoti;

  7.21. rengia ministerijos dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašus,  nuolat ir ilgai saugomų dokumentų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus pasibaigus jų saugojimo laikui; rengia įslaptintų dokumentų naikinimo, inventorizacijos, išslaptinimo aktus;

  7.22.  teikia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų ir įstaigų  pateiktų derinti ir (ar) išvadoms gauti teisės aktų ir kitų dokumentų projektų departamento kompetencijos klausimais; rengia teisės aktų projektus departamento kompetencijos klausimais;

  7.23. padeda ministerijos kancleriui ir viceministrams užtikrinti efektyvų ir sklandų jų darbą (tvarko ir sistemina elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis gaunamą korespondenciją ir kitą informaciją; kontroliuoja perduodamų pasirašyti dokumentų procesą; sudaro planuojamų susitikimų ir vizitų kalendorių; organizuoja asmenų, svečių, užsienio valstybių oficialių delegacijų, atvykstančių su darbo vizitais, priėmimą pagal tarnybinį protokolą; sudaro susitikimų (renginių) reprezentacinių išlaidų sąmatą; teikia su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą, užsako kelionės dokumentus ir atlieka jų pirkimą iš kelionių organizavimo paslaugų teikėjo; tvarko posėdžių dokumentus;

  7.24. užtikrina, kad tarpinstitucinių pasitarimų, Seimo plenarinių posėdžių ir Vyriausybės pasitarimų ir posėdžių darbotvarkės ir ministerijos administracijos padalinių parengtos išvados (pažymos) būtų pateiktos ministerijos kancleriui ir viceministrams;

  7.25. analizuoja informaciją apie Vyriausybės kontroliuojamus ir laiku neįvykdytus pavedimus,  formuoja ataskaitas ir skelbia jas ministerijos kompiuterių tinklo kataloge „Bendra informacija“;

  7.26. atsako už civilinę, gaisrinę saugą ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ministerijoje:

  7.27. organizuoja ministerijos patalpų ir teritorijos priežiūrą ir remontą;

  7.28. kontroliuoja, kad efektyviai, taupiai ir pagal paskirtį būtų naudojamas ministerijos įsigytas ar jai priklausantis materialusis turtas;

  7.29. nustato ministerijos energetinių išteklių, darbo priemonių, atsargų ir materialinių vertybių poreikį;

  7.30. prižiūri visų ministerijos patalpų ir teritorijos ekonomišką aprūpinimą vandeniu, šilumos ir elektros energija;

  7.31. rūpinasi, kad tinkamai veiktų visos energetinės ir ventiliacinės sistemos ir įrenginiai (elektros ir šilumos tinklai, vandentiekis, kanalizacija, telefono ryšys, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemos ir kt.), organizuoja jų remontą;

  7.32. dalyvauja ministerijos materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizacijose, teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto likvidavimo procedūras;

  7.33. tiekia, sandėliuoja ir išduoda ministerijos darbuotojams darbo priemones, atsargas ir materialines vertybes;

  7.34. prižiūri ministerijos DVS, Įėjimo (išėjimo) į (iš) ministerijos patalpas (-ų) leidimų (SALTO) sistemą, Vaizdo stebėjimo sistemą, Buhalterinės apskaitos (posistemių Profit-W ir ALGA HR) sistemą (toliau – informacinės sistemos), administruoja informacinių sistemų naudotojų paskyras ir prieigos prie informacinių sistemų teises, užtikrina tinkamą informacinių sistemų darbą ir jose tvarkomos elektroninės informacijos saugą;

  7.35. administruoja interneto svetainės naudotojų paskyras ir prieigos prie interneto svetainės teises, Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos ministerijos naudotojų paskyras ir prieigos prie sistemos teises;

  7.36. atlieka kompiuterių tinklo įrangos (komutatorių, ugniasienės, bevielio ryšio tinklo valdiklių,  tinklo įrangos įrašų analizatoriaus ir kt. įrangos) techninės ir sisteminės programinės įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus;

  7.37. užtikrina tarnybinių stočių ir virtualių mašinų techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą, jose tvarkomos elektroninės informacijos saugą, atlieka tarnybinių stočių ir virtualių mašinų sisteminės bei taikomosios programinės įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus; kontroliuoja  tarnybinių stočių ir virtualių mašinų duomenų rezervinį kopijavimą ir atkūrimą iš kopijų;

  7.38. užtikrina kompiuterių tinklo duomenų saugą, kompiuterių tinklo techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą, vykdo nepageidautinų elektroninių laiškų ir interneto turinio filtrų, duomenų srautų ir įsilaužimų prevenciją;  administruoja antivirusinę programinę įrangą, atlieka virusų diagnostiką ir šalina virusų padarinius;

  7.39. užtikrina darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos darbą, kompiuteriuose tvarkomos elektroninės informacijos saugą, atlieka darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos, išmaniųjų ir laidinių telefonų, spausdintuvų, vaizdo ir garso įrangos, kitos techninės ir programinės įrangos instaliavimo, priežiūros ir trikdžių šalinimo darbus; administruoja kompiuterių darbo vietų valdymo ir atnaujinimo programinę įrangą;

  7.40. administruoja aktyvių katalogų (angl. Active Directory) sistemą, naudotojų prieigos prie sistemų teises ir paskyras; administruoja el. paštą, bendravimo ir kt. programas, esančias Microsoft Office 365 aplinkoje;

  7.41. teikia pasiūlymus, planuoja pokyčius, nustato reikalavimus, sandarą ir poreikį, rengia technines specifikacijas dėl informacinių sistemų sąsajų tobulinimo, tarnybinių stočių, virtualių mašinų, kompiuterių tinklo, darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos, išmaniųjų ir laidinių telefonų, spausdintuvų, vaizdo ir garso įrangos ir kitos techninės ir programinės įrangos tobulinimo, mobiliojo ir fiksuotojo ryšio, spausdinimo įrangos nuomos ir priežiūros paslaugų, duomenų perdavimo poreikio, išduoda ir apskaito SIM korteles;

  7.42. inicijuoja ir organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, administruoja sutartis, susijusias su departamento veikla;

  7.43. konsultuoja ministerijos darbuotojus priskirtų sričių klausimais;

  7.44. tvarko duomenis apie naudojamus išmaniuosius ir laidinius telefonus, spausdintuvus, vaizdo ir garso įrangą, darbo vietų kompiuterius, kompiuteriuose ir išmaniuosiuose telefonuose įdiegtą programinę įrangą, apskaito programinės įrangos licencijas, rengia perduodamos darbuotojams tarnybiniam naudojimui kompiuterinės ir programinės įrangos sąrašus;

  7.45. koordinuoja ir prižiūri, kaip informacinėse sistemose įgyvendinami saugos politikos reikalavimai, teikia pasiūlymus dėl informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo atlikimo, informacinės sistemos saugos dokumentų priėmimo ir keitimo, organizuoja informacinių sistemų rizikos vertinimą;

  7.46. koordinuoja informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos ir kibernetinių incidentų tyrimą, bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, tiriančiomis elektroninių ryšių tinklų, informacijos saugumo incidentus, neteisėtas veikas, susijusias su elektroninės informacijos saugos incidentais; atlieka grėsmių ir pažeidžiamumų, galinčių turėti įtakos kibernetiniam saugumui, vertinimą, teikia pasiūlymus dėl kibernetinio saugumo atitikties reikalavimams vertinimo atlikimo, parengia ir pateikia per praėjusius kalendorinius metus įvykusių kibernetinių incidentų (jeigu tokių buvo) valdymo patirties vertinimą; teikia pasiūlymus dėl informacinių technologijų ir informacinių sistemų saugos gerinimo, inicijuoja ir organizuoja prekių ir paslaugų, susijusių su informacinių sistemų sauga, pirkimus;

  7.47. teikia pasiūlymus dėl naujų informacinių technologijų ir metodų diegimo ir dalyvauja automatizuojant ir robotizuojant duomenų apdorojimo procesus;

  7.48. teikia pasiūlymus dėl ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų, saugos politikos įgyvendinamųjų dokumentų ir kitų teisės aktų, susijusių su elektroninės informacijos sauga, tobulinimo;

  7.49. atstovauja ministerijai susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose;

  7.50. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   

  III SKYRIUS

   DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

   

  8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų subjektų informaciją, reikalingą departamento uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, valstybės įmonių,  bendrovių, viešųjų įstaigų specialistus, susitarus su jų vadovais, departamento uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  8.3. kelti departamento darbuotojų kvalifikaciją;

  8.4. teikti ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento darbo tobulinimo.

  9. Departamentas turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.

  10. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  11. Departamentui vadovauja direktorius, kuris yra pavaldus ministerijos kancleriui. Departamento direktorius priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  12. Departamento direktorius:

  12.1. organizuoja departamento darbą – paskirsto užduotis departamento skyriams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai;

  12.2. vertina, užtikrina tinkamą departamento parengtų raštų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų departamento kompetencijos klausimais kokybę;

  12.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas departamento vykdomų funkcijų klausimais;

  12.4. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, kvalifikacijos tobulinimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  12.5. atsiskaito už departamento darbą;

  12.6. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;

  12.7. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Nesant departamento direktoriaus, jį pavaduoja kitas susisiekimo ministro paskirtas valstybės tarnautojas.

   

  V SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATSAKOMYBĖ

   

  14. Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už tinkamą departamentui priskirtų funkcijų vykdymą Valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

              15. Departamento darbo organizavimas keičiamas ar departamentas naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

                                                                  

  ___________________________

   

   

   

  • Viešųjų pirkimų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ramunė Jovaišienė
   Skyriaus vedėja
   118
   Kornelija Petrulienė
   Patarėja
   102
   Jurgita Krejerienė
   102
   Irma Aliukonienė
   Vyriausioji specialistė
   102
  • Veiklos kokybės ir dokumentų valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Dominykas Narbutas
   Skyriaus vedėjas
   110
   Džeralda Tylienė
   Patarėja (asmenų priėmimas ir aptarnavimas, archyvo klausimai )
   121
   Gražina Gecevičienė
   126
   105
   Asta Varnienė
   Vyriausioji specialistė
   117
   Evelina Stankevičienė
   Vyriausioji specialistė
   117
   Lina Gaškauskienė
   104

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos

   susisiekimo ministro

   2021 m. gegužės 3 d.

   įsakymu Nr. 3-253

    

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

   ORGANIZACIJOS VALDYMO DEPARTAMENTO

   DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Organizacijos valdymo departamento (toliau – departamentas) Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tvarką.

   3. Skyrius yra departamento sudėtyje esantis ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

   5.1. organizuoti ministerijos dokumentų valdymą (registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą), pavedimų vykdymo kontrolę;

   5.2. organizuoti įslaptintų dokumentų valdymą (registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą), kontrolę ir užtikrinti jų apsaugą;

   5.3. organizuoti asmenų priėmimą ir jų aptarnavimą nustatyta tvarka;

   5.4. redaguoti ministerijos rengiamus teisės aktų projektus ir kitus su teisės aktų projektais susijusius dokumentus valstybinės kalbos taisyklingumo požiūriu;

   5.5. tvarkyti ir saugoti ministerijos archyvuose įslaptintus ir neįslaptintus dokumentus;

   5.6. padėti ministerijos kancleriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) užtikrinti efektyvų ir sklandų jų darbą.

   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   6.1. priima asmenų prašymus ir  skundus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi; registruoja Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) gautus prašymus ir skundus, formuoja užduotis; nagrinėja asmenų prašymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

   6.2. aptarnauja telefonu ir elektroniniu paštu asmenis, informuoja apie problemų sprendimo procedūrą; asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį ministerijos darbuotoją, nagrinėjimo eigą, prireikus įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus; ne rečiau kaip kartą per metus atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo kokybės analizę;

   6.3. tikrina, redaguoja ir vizuoja ministerijos rengiamų teisės aktų, kurie skelbiami Teisės aktų registre ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, projektus, užtikrina, kad jie atitiktų kalbos taisyklingumo, aiškumo, tikslumo, logikos ir kitus kriterijus; dalyvauja ministerijos Terminijos komisijos veikloje;

   6.4. peržiūri, sistemina ir paskirsto dokumentus, gautus bendruoju ministerijos elektroninio pašto adresu, paštu ir faksu, per Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistemą; paskirsto ir perduoda ministerijos administracijos padaliniams skirtus leidinius;

   6.5. registruoja DVS gautus ir vidaus dokumentus, taip pat siunčiamus dokumentus pagal skyriaus kompetenciją; prireikus skenuoja dokumentus ir užtikrina, kad dokumentų skaitmeninės kopijos arba oficialūs elektroniniai dokumentai būtų įrašyti į DVS registracijos korteles, dokumentai tarpusavyje būtų susieti; tvarko DVS juridinių ir fizinių asmenų kontaktus, užtikrina įrašytų duomenų teisingumą;

   6.6. formuoja DVS rezoliucijų projektus ir perduoda tvirtinti ministerijos vadovybei, prireikus formuoja užduotis; pagal kompetenciją perduoda, supažindina ministerijos administracijos padalinius su jų veikla susijusiais dokumentais; teikia susisiekimo ministro įsakymus Teisės aktų registrui; teikia duomenis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinei sistemai;

   6.7. skelbia tarpinstitucinių pasitarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir posėdžių, Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdžių, Seimo komitetų, kurių posėdžiuose dalyvauja ministerijos darbuotojai, darbotvarkes ministerijos kompiuterių tinklo kataloge „Bendra informacija“; formuoja Vyriausybės kontroliuojamų ir laiku neįvykdytų pavedimų ataskaitas ir skelbia jas ministerijos kompiuterių tinklo kataloge „Bendra informacija“;

   6.8. vykdo įslaptintų dokumentų administravimą (rengia įslaptintus dokumentus, juos registruoja ir pateikia vykdytojams pasirašytinai; vykdo kitus teisės aktų, reglamentuojančių darbą su įslaptinta informacija, reikalavimus), tvarko įslaptintų dokumentų archyvą;

   6.9. užtikrina įslaptintų dokumentų fizinę apsaugą, tinkamą įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėmis sistemomis gaunamos ar perduodamos informacijos tvarkymą; administruoja tinklo darbo vietos kriptografines priemones;

   6.10. tvarko ministerijos neįslaptinto archyvinio fondo apskaitą ir teikia Lietuvos valstybės naujajam archyvui informaciją apie ministerijos archyve saugomus dokumentus; rengia archyvo pažymas apie ministerijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą ir asmenų, dirbusių ministerijoje, darbo stažą; tvarko ir perduoda Lietuvos valstybės naujajam archyvui nuolat ir ilgai saugomus elektroninius dokumentus, pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims archyvinių dokumentų paieškos klausimais; derina ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, įstaigų prie ministerijos, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų pateiktus dokumentų ir bylų apskaitos dokumentų duomenis;

   6.11. organizuoja ministerijos administracijos padaliniuose susidariusių dokumentų perdavimą į ministerijos archyvą; kontroliuoja, kaip ministerijos administracijos padaliniuose tvarkomi dokumentai, jų būklę ir kiekį; tvirtina archyvinių dokumentų kopijas, išduoda ministerijos darbuotojams archyvines bylas ir dokumentus laikinai naudoti;

   6.12. rengia ministerijos dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašus, nuolat ir ilgai saugomų dokumentų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus pasibaigus jų saugojimo laikui; rengia įslaptintų dokumentų naikinimo, inventorizacijos, išslaptinimo aktus;

   6.13. atlieka ministerijos archyve saugomų Ryšių ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių bylų ir dokumentų paiešką pagal įstaigų, įmonių ir asmenų pateiktus prašymus dėl šiose įstaigose ir įmonėse dirbusių asmenų darbo stažo ir gautų draudžiamųjų pajamų; rengia archyvo pažymas ir dokumentus apie asmenų gautas draudžiamąsias pajamas, stažą ir kitą informaciją; užtikrina pateiktų duomenų atitiktį archyvinėse bylose esantiems dokumentams; tvarko ir sistemina Ryšių ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių bylas ir dokumentus, užtikrina, kad dokumentai būtų tinkamai saugomi; tvirtina gautų ir parengtų dokumentų kopijas;

   6.14. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų ir įstaigų  pateiktų derinti ir (ar) išvadoms gauti teisės aktų ir kitų dokumentų projektų skyriaus kompetencijos klausimais; rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.15. konsultuoja ministerijos administracijos padalinių darbuotojus dokumentų rengimo ir tvarkymo, valstybinės kalbos ir terminų vartojimo, įslaptintų dokumentų rengimo ir fizinės apsaugos klausimais, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų darbuotojus – archyvų tvarkymo ir įslaptintų dokumentų valdymo klausimais;

   6.16. padeda ministerijos vadovybei užtikrinti efektyvų ir sklandų jų darbą (tvarko ir sistemina elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis gaunamą korespondenciją ir kitą informaciją; kontroliuoja perduodamų pasirašyti dokumentų procesą; sudaro planuojamų susitikimų ir vizitų kalendorių; organizuoja asmenų, svečių, užsienio valstybių oficialių delegacijų, atvykstančių su darbo vizitais, priėmimą pagal tarnybinį protokolą; sudaro susitikimų (renginių) reprezentacinių išlaidų sąmatą; teikia su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą, užsako kelionės dokumentus ir atlieka jų pirkimą iš kelionių organizavimo paslaugų teikėjo; tvarko posėdžių dokumentus;

   6.17. užtikrina, kad tarpinstitucinių pasitarimų, Seimo plenarinių posėdžių ir Vyriausybės pasitarimų ir posėdžių darbotvarkės ir ministerijos administracijos padalinių parengtos išvados (pažymos) būtų pateiktos ministerijos vadovybei;

   6.18. organizuoja kolegijos posėdžius Susisiekimo ministerijos kolegijos darbo reglamento nustatyta tvarka, vykdo ministerijos kolegijos sekretoriaus pareigas, organizuoja kolegijos darbo techninį aprūpinimą;

   6.19. pagal nustatytą veiklos sritį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

   6.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti departamento strateginiai tikslai.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   7.1. teikti pasiūlymus ir nurodymus ministerijos darbuotojams dokumentų rengimo, bylų formavimo ir kitais dokumentų valdymo klausimais;

   7.2. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, išsamią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

   7.3. reikalauti iš ministerijos administracijos padalinių perduoti trumpai, ilgai ir nuolat saugoti atrinktas ir tinkamai paruoštas bylas į ministerijos archyvą jų apskaitai sutvarkyti ir saugoti;

   7.4. kelti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

   7.5. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus darbo tobulinimo.

   8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. organizuoja skyriaus darbą ir paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę;

   11.2. asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   11.3. peržiūri skyriaus parengtų teisės aktų ir dokumentų projektus;

   11.4. vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;

   11.5. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;

   11.6. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

   11.7. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas valstybės tarnautojas.

    

   V SKYRIUS

   ATSAKOMYBĖ

    

   13. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   __________________________________

    

    

  • Informacinių sistemų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Irena Truchanovič
   116
   Valdas Ivaškevičius
   107
   Martynas Urbutis
   107
   Deivis Gerasimavičius
   107

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos

   susisiekimo ministro

   2021 m. gegužės 3 d.

   įsakymu Nr. 3-253

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

   ORGANIZACIJOS VALDYMO DEPARTAMENTO

   INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1.Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Organizacijos valdymo departamento (toliau – departamentas) Informacinių sistemų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tvarką.

   3. Skyrius yra departamento sudėtyje esantis ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

   5.1. plėtoti ir prižiūrėti ministerijos vidaus administravimo informacines sistemas, užtikrinti sistemų veiklos tęstinumą ir saugą;

   5.2. diegti naujas informacines technologijas ir metodus, automatizuoti ir robotizuoti duomenų apdorojimo procesus;

   5.3. užtikrinti tinkamą ministerijos kompiuterių, spausdintuvų, išmaniųjų ir laidinių telefonų, vaizdo ir garso įrangos, kompiuterių tinklo, tarnybinių stočių, virtualių mašinų ir kitos techninės ir programinės įrangos veikimą.

   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   6.1. prižiūri ministerijos Dokumentų valdymo sistemą AVILYS (toliau – DVS), Įėjimo (išėjimo) į (iš) ministerijos patalpas (-ų) leidimų (SALTO) sistemą, Vaizdo stebėjimo sistemą, Buhalterinės apskaitos (posistemių Profit-W ir ALGA HR) sistemą (toliau – informacinės sistemos), administruoja informacinių sistemų naudotojų paskyras ir prieigos prie informacinių sistemų teises, užtikrina tinkamą informacinių sistemų darbą ir jose tvarkomos elektroninės informacijos saugą;

   6.2. administruoja interneto svetainės naudotojų paskyras ir prieigos prie interneto svetainės teises, Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos ministerijos naudotojų paskyras ir prieigos prie sistemos teises;

   6.3. užtikrina tarnybinių stočių ir virtualių mašinų techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą, jose tvarkomos elektroninės informacijos saugą, atlieka tarnybinių stočių ir virtualių mašinų sisteminės bei taikomosios programinės įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus, kontroliuoja tarnybinių stočių ir virtualių mašinų duomenų rezervinį kopijavimą ir atkūrimą iš kopijų;

   6.4. atlieka kompiuterių tinklo įrangos (komutatorių, ugniasienės, bevielio ryšio tinklo valdiklių,  tinklo įrangos įrašų analizatoriaus ir kt. įrangos) techninės ir sisteminės programinės įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus;

   6.5. užtikrina kompiuterių tinklo duomenų saugą, vykdo nepageidautinų elektroninių laiškų ir interneto turinio filtrų, duomenų srautų ir įsilaužimų prevenciją; administruoja antivirusinę programinę įrangą, atlieka virusų diagnostiką ir šalina virusų padarinius;

   6.6. užtikrina darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos darbą, kompiuteriuose tvarkomos elektroninės informacijos saugą, atlieka darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos, išmaniųjų ir laidinių telefonų, spausdintuvų, vaizdo ir garso įrangos, kitos techninės ir programinės įrangos instaliavimo, priežiūros ir trikdžių šalinimo darbus; administruoja kompiuterių darbo vietų valdymo ir atnaujinimo programinę įrangą;

   6.7. administruoja aktyvių katalogų (angl. Active Directory) sistemą, naudotojų prieigos prie sistemų teises ir paskyras;

   6.8. administruoja el. paštą, bendravimo ir kt. programas, esančias Microsoft Office 365 aplinkoje;

   6.9. teikia pasiūlymus, planuoja pokyčius, nustato reikalavimus, sandarą ir poreikį, rengia technines specifikacijas dėl informacinių sistemų sąsajų tobulinimo, tarnybinių stočių, virtualių mašinų, kompiuterių tinklo, darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos, išmaniųjų ir laidinių telefonų, spausdintuvų, vaizdo ir garso įrangos ir kitos techninės ir programinės įrangos tobulinimo, mobiliojo ir fiksuotojo ryšio, spausdinimo įrangos nuomos ir priežiūros paslaugų, duomenų perdavimo poreikio, išduoda ir apskaito SIM korteles;

   6.10. inicijuoja ir organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, administruoja sutartis, susijusius su ministerijos informacinių sistemų priežiūra ir modernizavimu, tarnybinių stočių, virtualių mašinų, kompiuterių tinklo, darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos, išmaniųjų ir laidinių telefonų, spausdintuvų, vaizdo ir garso įrangos ir kitos techninės ir programinės įrangos įsigijimu ir priežiūra, mobiliojo ir fiksuotojo ryšio, spausdinimo įrangos nuomos ir priežiūros paslaugų, duomenų perdavimo paslaugų įsigijimu;

   6.11. konsultuoja ministerijos darbuotojus dėl kompiuterio techninės ir programinės įrangos, išmaniųjų, laidinių telefonų, spausdintuvų, vaizdo ir garso įrangos, kompiuterių tinklo, kompiuterių antivirusinės apsaugos, kitos kompiuterio techninės ir programinės įrangos ir informacinių sistemų funkcijų ir saugaus naudojimo, kuria ir administruoja bendro naudojimo dokumentų šablonus;

   6.12. tvarko duomenis apie naudojamus išmaniuosius ir laidinius telefonus, spausdintuvus, vaizdo ir garso įrangą, darbo vietų kompiuterius, kompiuteriuose ir išmaniuosiuose telefonuose įdiegtą programinę įrangą, apskaito programinės įrangos licencijas, rengia perduodamos darbuotojams tarnybiniam naudojimui kompiuterinės ir programinės įrangos sąrašus;

   6.13. koordinuoja ir prižiūri, kaip informacinėse sistemose įgyvendinami saugos politikos reikalavimai, teikia pasiūlymus dėl informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo atlikimo, informacinės sistemos saugos dokumentų priėmimo ir keitimo, organizuoja informacinių sistemų rizikos vertinimą;

   6.14. koordinuoja informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos ir kibernetinių incidentų tyrimą, bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, tiriančiomis elektroninių ryšių tinklų, informacijos saugumo incidentus, neteisėtas veikas, susijusias su elektroninės informacijos saugos incidentais; atlieka grėsmių ir pažeidžiamumų, galinčių turėti įtakos kibernetiniam saugumui, vertinimą, teikia pasiūlymus dėl kibernetinio saugumo atitikties reikalavimams vertinimo atlikimo, parengia ir pateikia per praėjusius kalendorinius metus įvykusių kibernetinių incidentų (jeigu tokių buvo) valdymo patirties vertinimą; teikia pasiūlymus dėl informacinių technologijų ir informacinių sistemų saugos gerinimo, inicijuoja ir organizuoja prekių ir paslaugų, susijusių su informacinių sistemų sauga, pirkimus;

   6.15. teikia pasiūlymus dėl naujų informacinių technologijų ir metodų diegimo ir dalyvauja automatizuojant ir robotizuojant duomenų apdorojimo procesus;

   6.16. teikia pasiūlymus dėl Susisiekimo ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų, saugos politikos įgyvendinamųjų dokumentų ir kitų teisės aktų, susijusių su elektroninės informacijos sauga, tobulinimo; rengia šių ir kitų teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.17. pagal nustatytą veiklos sritį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

   6.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti departamento strateginiai tikslai.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   7.1. apriboti naudotojo teises dirbti su jam priskirta technine ir programine įranga dėl veiksmų, galinčių turėti įtakos kompiuterių tinklų ar duomenų saugumui;

   7.2. teikti pasiūlymus ministerijos darbuotojams darbo su ministerijos vidaus administravimo informacinėmis sistemomis, kompiuterių technine ir programine įranga, klausimais;

   7.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, išsamią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

   7.4. kelti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

   7.5. teikti pasiūlymus departamento direktoriui  dėl skyriaus darbo tobulinimo.

   8. Skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas.

   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. organizuoja skyriaus darbą ir paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę;

   11.2. asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   11.3. peržiūri skyriaus parengtų teisės aktų ir dokumentų projektus;

   11.4. vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;

   11.5. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;

   11.6. nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

   11.7. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas valstybės tarnautojas.

    

   V SKYRIUS

   ATSAKOMYBĖ

    

   13. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

    

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   14. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   __________________________________

    

    

  • Ūkio skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Alvydas Grybėnas
   112
   Nerijus Vasiliauskas