Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

 studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

● išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – transporto sistemos funkcionavimo/valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

● Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

● Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

● Pagal Susisiekimo ministerijos kompetenciją padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką priskirtos srities klausimais.

● Dalyvauja atstovaujant Lietuvos Respublikai ES Nuolatinių atstovų pavaduotojų komitete ir ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdžiuose, svarstant paskirtos specializacijos klausimus, teikia informaciją apie posėdžių eigą ir rezultatus, teikia pasiūlymus dėl Europos Komisijoje rengiamų teisės aktų projektų;.

● Padeda rengti Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES Tarybos darbo grupių, COREPER I, ir kituose ES Tarybos posėdžiuose svarstomų teisės aktų projektų.

● Rengia pozicijų dėl TTE taryboje ar neformaliame ES ministrų susitikime numatomų svarstyti pasiūlymų priimti ES teisės aktus ar kitų ES dokumentų, ministro pasisakymų TTE taryboje ar neformaliame ES ministrų susitikime projektus atstovaujamos specializacijos klausimais.

● Organizuoja ir dalyvauja organizuojant dalykinius Susisiekimo ministerijos ir įstaigų prie Susisiekimo ministerijos atstovų vizitus ir susitikimus ES institucijose.

● Pagal atstovaujamas sritis informuoja Susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Tarptautinio bendradarbiavimo skyrių ir/ar kitus padalinius, taip pat Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas įmones ir įstaigas apie ES institucijų organizuojamus svarbius susisiekimo sričių susitikimus, renginius ir svarbiausius susisiekimo sričių įvykius ES.

● Išimtinais atvejais, Susisiekimo ministerijai pavedus ir negalint dalyvauti paskirtiesiems Komisijos komitetų, darbo grupių, pogrupių ir kt. atstovams, pavaduoja juos pristatydami Lietuvos Respublikos poziciją ES Komisijos, NATO ar kituose darbo grupėse, komitetuose, kituose formatuose.

●  Kiekvieną savaitę rengia praėjusios savaitės esminių įvykių ataskaitą ir pateikia einamosios savaitės veiklos planą Susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamentui bei ES klausimus kuruojančiam viceministrui.

● Vykdo pažeidimų priskirtos specializacijos stebėseną, prireikus, informuoja Susisiekimo ministeriją apie situacijos pasikeitimus ir siūlo sprendimus.

● Tarpininkauja bendraujant su Europos Komisijos direktoratais vykdysimų projektų notifikavimo klausimais.

● Vykdo BREXIT proceso klausimų stebėseną ir informuoja Susisiekimo ministeriją apie svarbiausius derybinio proceso pokyčius.

● Prireikus, tarpininkauja ministerijoms ir jų reguliavimo srities įmonėms dėl CEF ir CEF 2 programų projektų, aviacijos, laivybos transporto finansavimo galimybių klausimais.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.