Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip  3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo ES struktūrinių fondų administravimo ar strateginio planavimo dokumentų rengimo srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, biudžeto sudarymą, investicijų planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarką;

● Mokėti anglų kalbą  pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles ir jas taikyti praktikoje.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Vadovauja skyriui, planuoja skyriaus veiklą, koordinuoja skyriaus valstybės tarnautojų veiklą, paskirsto jiems užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku, nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

● Koordinuoja transporto, pašto, elektroninių ryšių sričių ir kitų institucijų ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentų rengimą ir jų įgyvendinimą;

● Organizuoja ir koordinuoja susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano rengimą ir jo tikslinimą, organizuoja ministro reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, viešųjų įstaigų, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, įstaigų prie ministerijos metinių veiklos planų rengimą; Valstybės investicijų programos projektų transporto, pašto ir elektroninių ryšių rengimą, investicijų projektų finansavimo šaltinių formavimo politiką ir rengia pasiūlymus dėl prioritetinių investicijų projektų finansavimo;

● Organizuoja ir koordinuoja veiklą rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos transporto, pašto ir elektroninių ryšių sričių projektus ir teikia pasiūlymus dėl jos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos transporto, pašto ir elektroninių ryšių sričių įgyvendinimo ir jos prioritetinių priemonių vykdymo ataskaitų projektus, organizuoja skyriaus kompetencijai priklausančių prioritetinių  priemonių įgyvendinimą;

● Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų, prioritetinių krypčių įgyvendinimą ir organizuoja informacijos apie pažangą įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;

● Rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su ES struktūrinių fondų skyrimu;

● Organizuoja ir koordinuoja veiklą teikiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) pakeitimų, rengiant nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius Veiksmų programos administravimą ir finansavimą, ir kitus susijusius dokumentus;

● Organizuoja ir koordinuoja transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos planavimo strateginio planavimo ir kitų dokumentų, reglamentuojančių lėšų planavimą ir projektų finansavimą, rengimą;

● Organizuoja visų tarpinės institucijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, susijusių su transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos planavimu, vykdymą;

● Užtikrina ES struktūrinių fondų investicijų ir bendrojo finansavimo lėšų susisiekimo sektoriui planavimą; analizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo prognozes pagal administruojamus prioritetus ir priemones, imasi priemonių, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos;

● Koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų Lietuvos ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimą; užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami Lietuvos teritorijoje;

● Organizuoja Nacionalinės pažangos programos, Nacionalinės reformų darbotvarkės ir kitų strateginių šalies planavimo dokumentų (tarpinstitucinių veiklos planų), už kurių vykdymą atsakinga ministerija, kasmetinių  ataskaitų rengimą, pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;

● Organizuoja transporto, pašto ir elektroninių ryšių veiklos prognozių ir Lietuvos Respublikos ūkio raidos prognozių rengimą;

● Atstovauja Susisiekimo ministerijai komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose rengiant ekonomines ir socialines kitų šalies ūkio sektorių plėtros programas ir studijas, susijusias su ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimu, teikia nuomonę Susisiekimo ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms suformuoti uždaviniai;

 ●  Planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, paskirsto gaunamus dokumentus, vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo;

● Organizuoja skyriaus gaunamų ir rengiamų dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, saugojimą;

● Organizuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų, susijusių su strateginio veiklos plano ir valstybės investicijų programos tikslinimu, nagrinėjimą, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.