Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

 ● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – vadyba (arba);

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – transporto sistemos funkcionavimo/valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

●Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

●Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

●Palaiko nuolatinį ryšį su rezidavimo valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis dvišalio ir regioninio bendradarbiavimo susisiekimo klausimais.

●Pagal Susisiekimo ministerijos kompetenciją padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką.

●Dalyvauja dvišalių susisiekimo ir kitų darbo grupių veikloje, rengiant ir derinant tarptautinių susitarimų projektus, svarstant kitus klausimus.

●Plėtoja ryšius su rezidavimo valstybės transporto, ryšių, pramonės, amatų ir kitomis verslo asocijuotomis struktūromis, teikia informaciją, susijusią su investicijų projektų planavimu ir įgyvendinimu.

●Padeda organizuoti Susisiekimo ministerijos vadovybės ir darbuotojų vizitus į rezidavimo valstybę susisiekimo klausimais, teikia pasiūlymus dėl abiejų valstybių atstovų vizitų tikslingumo.

●Renka ir raštu teikia Susisiekimo ministerijai apibendrintą informaciją apie rezidavimo valstybės vykdomą susisiekimo politiką, strateginius planus ir jų įgyvendinimą, institucijų reformas, analitinę medžiagą.

●Pagal priskirtą specializaciją prisideda prie Lietuvos Respublikos ambasados rezidavimo valstybėje metinių ekonominės veiklos planų, ataskaitų ir kitų vidaus dokumentų rengimo.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.