Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1961 metų Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatais, pagrindiniais Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos ir kitais tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais transporto sistemą ir infrastruktūrą, keleivių ir krovinių vežimą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos santykių su Kazachstano Respublika prioritetais, pagrindinėmis bendradarbiavimo sritimis;

● Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

● Išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

● Išmanyti tarptautinio protokolo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Pagal Susisiekimo ministerijos kompetenciją padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslus, spręsti klausimus, susijusius su Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos  įgyvendinimu;

● Palaiko nuolatinį ryšį su Kazachstano Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis rengiant, derinant tarptautinių susitarimų dvišalio ir regioninio bendradarbiavimo transporto srityje projektus ir kitais aktualiais klausimais;

● Dalyvauja dvišalių transporto ir kitų darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus dėl susitikimų darbotvarkių, protokolinių įrašų ;

● Plėtoja ryšius su Kazachstano Respublikos transporto, pramonės, amatų ir kitomis verslo asocijuotomis struktūromis, teikia informaciją, susijusią su investicijų projektų planavimu ir įgyvendinimu, apie Lietuvos transporto įmones ir transporto infrastruktūros objektus, palaiko nuolatinį ryšį su Lietuvos transporto asocijuotomis struktūromis, tarpininkauja ieškantiems potencialių bendradarbiavimo partnerių, tiesioginių užsienio investuotojų;

● Plėtoja ryšius su Kazachstano Respublikos įmonėmis – esamomis ir potencialiomis Lietuvos transporto įmonių partnerėmis, pagal kompetenciją teikia informaciją Lietuvos transporto įmonėms, ieškančioms naujų rinkų ir potencialių klientų, padeda spręsti juridinio ir organizacinio pobūdžio problemas;

● Bendradarbiauja su Kazachstano Respublikos ir Lietuvos Respublikos žiniasklaida, suderinęs su Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Kazachstano Respublikoje vadovu ir  Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyriumi teikia informaciją apie investicijų ir bendradarbiavimo galimybes, Lietuvoje rengiamas parodas, muges, seminarus ir kitus renginius, padeda organizuoti Lietuvos transporto asocijuotų struktūrų ir įmonių atstovų susitikimus su Kazachstano Respublikos verslo ir žiniasklaidos atstovais;

● Keičiasi informacija ir bendradarbiauja su Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniais;

● Susisiekimo ministerijos pavedimu dalyvauja konferencijose, parodose, mugėse, kituose renginiuose, skirtuose užsienio šalių visuomenei ir verslo atstovams supažindinti su Lietuvos transporto sektoriaus galimybėmis ir plėtros  perspektyvomis;

● Padeda organizuoti Susisiekimo ministerijos vadovybės ir darbuotojų vizitus į Kazachstano Respublikos institucijas transporto klausimais, teikia pasiūlymus Kazachstano Respublikos institucijoms ir Susisiekimo ministerijai dėl Kazachstano Respublikos institucijų atstovų vizitų į Lietuvą;

● Renka ir raštu teikia Susisiekimo ministerijai apibendrintą informaciją apie Kazachstano Respublikos vykdomą transporto ir ekonominę politiką, strateginius planus ir jų įgyvendinimą, institucijų reformas, analitinę medžiagą, renginių, galinčių sudominti Lietuvos valstybės institucijas, transporto, pramonės ir kitų verslo sričių atstovus, apžvalgas ir kitą Susisiekimo ministerijai aktualią informaciją;

● Pagal priskirtą kompetenciją prisideda prie Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Kazachstano Respublikoje metinių ekonominės veiklos planų, ataskaitų ir kitų vidaus dokumentų rengimo, pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos pateiktas instrukcijas teikia informaciją per Užsienio reikalų ministerijos sukurtą elektroninę Lietuvos diplomatinių atstovybių ekonominės informacijos valdymo ir keitimosi priemonę;

● Pagal priskirtą kompetenciją vykdo kitas Susisiekimo ministerijos vadovybės pavestas funkcijas, pavedimus ir užduotis, taip pat Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Kazachstano Respublikoje vadovo pavedimus, siekdamas prisidėti prie diplomatinei atstovybei pavestų ekonominės veiklos užduočių ir metinių planų įgyvendinimo.