Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir lenkų kalbą pradedančio vartotojo A2 lygiu;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1961 metų Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatais, pagrindiniais Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos ir kitais tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais transporto sistemą ir infrastruktūrą, keleivių ir krovinių vežimą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos santykių su Lenkijos Respublika prioritetais, pagrindinėmis bendradarbiavimo sritimis;

● Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

● Išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Išmanyti tarptautinio protokolo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Pagal Susisiekimo ministerijos kompetenciją padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką;

● Palaiko nuolatinį ryšį su Lenkijos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis dvišalio ir regioninio bendradarbiavimo transporto (ypač projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo) srityje, šalių pozicijų rengiant Europos Sąjungos teisės aktų projektus derinimo ir kitais aktualiais klausimais;

● Dalyvauja dvišalių transporto ir kitų darbo grupių veikloje, rengiant ir derinant tarptautinių susitarimų projektus;

● Plėtoja ryšius su Lenkijos Respublikos transporto, pramonės, amatų ir kitomis verslo asocijuotomis struktūromis, teikia informaciją, susijusią su investicijų projektų planavimu ir įgyvendinimu,  apie Lietuvos transporto įmones ir transporto infrastruktūros objektus, palaiko nuolatinį ryšį su Lietuvos transporto asocijuotomis struktūromis, tarpininkauja, kad potencialūs bendradarbiavimo partneriai ir tiesioginiai užsienio investuotojai susidomėtų Lietuvos transporto sektoriaus įmonėmis ir jų teikiamomis paslaugomis;

● Plėtoja ryšius su Lenkijos Respublikos įmonėmis – esamomis ir potencialiomis Lietuvos transporto įmonių partnerėmis, pagal kompetenciją teikia informaciją Lietuvos transporto įmonėms, ieškančioms naujų rinkų ir potencialių klientų, padeda spręsti iškilusias problemas;

● Bendradarbiauja su Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos žiniasklaida, suderinęs su Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijos Respublikoje vadovu ir  Susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriumi teikia informaciją apie investicijų ir bendradarbiavimo galimybes, Lietuvoje rengiamas parodas, muges, seminarus ir kitus renginius, padeda organizuoti Lietuvos transporto asocijuotų struktūrų ir įmonių atstovų susitikimus su Lenkijos Respublikos verslo ir žiniasklaidos atstovais;

 ● Keičiasi informacija ir bendradarbiauja su Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniais;

● Susisiekimo ministerijos pavedimu dalyvauja konferencijose, parodose, mugėse, kituose renginiuose, skirtuose užsienio šalių visuomenei ir verslo atstovams supažindinti su Lietuvos transporto sektoriaus galimybėmis ir plėtros  perspektyvomis;

● Padeda organizuoti Susisiekimo ministerijos vadovybės ir darbuotojų vizitus į Lenkijos Respubliką transporto ir logistikos klausimais, teikia pasiūlymus Lenkijos Respublikos institucijoms ir Susisiekimo ministerijai dėl Lenkijos Respublikos atstovų vizitų į Lietuvą;

● Renka ir raštu teikia Susisiekimo ministerijai apibendrintą informaciją apie Lenkijos Respublikos vykdomą transporto ir ekonominę politiką, strateginius planus ir jų įgyvendinimą, institucijų reformas, analitinę medžiagą, renginių, galinčių sudominti Lietuvos valstybės institucijas, transporto, pramonės ir kitų verslo sričių atstovus, apžvalgas ir kitą Susisiekimo ministerijai aktualią informaciją;

● Pagal priskirtą kompetenciją prisideda prie Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijos Respublikoje metinių ekonominės veiklos planų, ataskaitų ir kitų vidaus dokumentų rengimo, pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos pateiktas instrukcijas teikia informaciją per Užsienio reikalų ministerijos sukurtą elektroninę Lietuvos diplomatinių atstovybių ekonominės informacijos valdymo ir keitimosi priemonę;

● Pagal priskirtą kompetenciją vykdo kitas Susisiekimo ministerijos vadovybės pavestas funkcijas, pavedimus ir užduotis, taip pat Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijos Respublikoje vadovo pavedimus, siekdamas prisidėti prie diplomatinei atstovybei pavestų ekonominės veiklos užduočių ir metinių planų įgyvendinimo.