Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

 ● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – aeronautikos inžinerija (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – saugaus eismo civilinės aviacijos srityje patirtis ;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

● Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

● Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

● Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

● Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.

● Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

● Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

● Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

● Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.