Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, kelių infrastruktūros plėtrą ir kelių transporto sektoriaus veiklą;

● Gebėti spręsti bendruosius darbo organizavimo klausimus, planuoti savo veiklą;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Rengia, kaupia ir sistemina informaciją, susijusią su kelių ir oro transportu;

● Nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, susijusius su kelių ir oro transportu, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Rengia vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

● Rengia, atnaujina, teikia ir deda informaciją apie rengiamus ir priimtus teisės aktus kelių ir oro transporto srityje į Susisiekimo ministerijos interneto svetainę;

● Tvarko dokumentus, registruoja gaunamąją ir siunčiamąją korespondenciją, rengia informaciją apie skyriaus atliktus darbus;

● Deda grupės rengiamus teisės aktų projektus į Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą;

● Tvarko ir sistemina informaciją apie grupės kontroliuojamus pavedimus kompiuterinėje duomenų bazėje, formuoja ataskaitas apie vėluojančius pavedimus;

● Koordinuoja, kad pažymos Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams dėl klausimų, už kuriuos atsakingi grupės darbuotojai, būtų parengtos ir pateiktos laiku;

● Koordinuoja, kad grupės veiklos, numatytos vidiniuose Susisiekimo ministerijos teisės aktuose, būtų atliktos laiku (ataskaitų rengimas, planų sudarymas ir t. t.);

● Rengia grupės dokumentacijos planą ir kontroliuoja jo vykdymą, formuoja bylas, užtikrina dokumentų saugojimą ir jų atidavimą į archyvą, dalyvauja ministerijos archyvų ekspertinės komisijos darbe;

● Pildo grupės dokumentų registracijos kompiuterinę bazę;

● Organizuoja grupės aprūpinimą kanceliarinėmis priemonėmis ir organizacine technika;

● Konsultuoja naujai priimamus grupės darbuotojus techniniais-organizaciniais klausimais, supažindina su naudojamų kompiuterinių sistemų ypatumais, dokumentų rengimo taisyklių reikalavimais;

● Pildo grupės darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

● Dalyvauja organizuojant grupės kuruojamus oficialius renginius, seminarus, konferencijas, pasitarimus (prireikus rašo protokolą, rengia kvietimus ir t. t.);

● Dalyvauja organizuojant tarpvalstybinėse sutartyse nustatytų Jungtinių komitetų posėdžius;

● Atlieka kitus grupės vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.