Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo teisės srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, vandens transporto veiklą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais vandens transporto veiklą;

● Gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

● Mokėti dirbti kompiuterio „MS Office“ programiniu paketu;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Saugios jūrų laivybos srityje analizuoja užsienio valstybių, Tarptautinės jūrų organizacijos, Helsinkio komisijos ir kitų tarptautinių vandens transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų, taip pat atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant šiuos projektus, užtikrina tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;

● Koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos  transporto saugos administracijos veiklą įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus saugios jūrų laivybos srityje, t. y. analizuoja jos veiklą įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, teikia grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam vandens transporto klausimus, išvadas ir pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;

● Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, reglamentuojančių jūros aplinkos apsaugą; laivų techninę priežiūrą ir apžiūras; laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, laivo vėliavos valstybinės kontrolės vykdymą; hidrografinių darbų jūroje vykdymą, skelbiamų hidrografinių duomenų tvarką; kranto ir jūros navigacinių įrenginių eksploatavimą ir priežiūrą, teikiamą navigacinę informaciją; įmonių, kurių veikla yra susijusi su saugios laivybos užtikrinimu, atestavimo ir šių įmonių veiklos priežiūros vykdymą; valstybinės laivų kontrolės Lietuvos Respublikos jūrų uostuose tvarką ir vykdymą; įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą ir apžiūrą ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimą; Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, Būtingės naftos terminalo laivybos taisyklių reikalavimų įgyvendinimą; saugaus sauskrūvių laivų pakrovimo ir iškrovimo reikalavimų, keleivinių laivų saugaus plaukiojimo ir specialiųjų stovumo reikalavimų keleiviniams įvažiuojamiesiems laivams įgyvendinimą, taip pat dėl kitų su saugios laivybos jūroje klausimais susijusių teisės aktų;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų saugios jūrų laivybos klausimais;

● Siūlo, vertina ir įgyvendina priemones, mažinančias jūrų transporto neigiamą poveikį aplinkai;

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai Tarptautinėje jūrų organizacijoje, Helsinkio komisijoje ir tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam vandens transporto klausimus, dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos saugios laivybos administracijos veiklą tarptautinėse organizacijose saugios laivybos jūroje klausimais;

● Teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę, jos įgyvendinimo, kitų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų įvykdymo ir informacijos Europos Sąjungos institucijoms pateikimo saugios laivybos jūroje klausimais;

● Teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų saugios laivybos jūroje klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikia pasiūlymus kitoms institucijoms dėl jų pateiktų pozicijų;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose saugios laivybos jūroje klausimais;

● Kaupia, sistemina informaciją, susijusią su saugia laivyba jūroje, būtiną vandens transporto sričiai reguliuoti;

● Prireikus nagrinėja asmenų prašymus ir skundus saugios laivybos jūroje klausimais, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms saugios laivybos jūroje klausimais;

● Teikia pasiūlymus dėl saugios laivybos jūroje srities planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus minėtoje srityje;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vyresniojo patarėjo, kuruojančio vandens transporto klausimus, pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.