Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – transporto sistemos funkcionavimo/valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS               

● Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

● Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

● Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

● Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

● Koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos  transporto saugos administracijos veiklą įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus saugios jūrų laivybos srityje, t. y. analizuoja jos veiklą įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, teikia grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam vandens transporto klausimus, išvadas ir pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo.

●  Siūlo, vertina ir įgyvendina priemones, mažinančias jūrų transporto neigiamą poveikį aplinkai.

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos saugios laivybos administracijos veiklą tarptautinėse organizacijose saugios laivybos jūroje klausimais.

● Teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę, jos įgyvendinimo, kitų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų įvykdymo ir informacijos Europos Sąjungos institucijoms pateikimo saugios laivybos jūroje klausimais.

● Teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų saugios laivybos jūroje klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikia pasiūlymus kitoms institucijoms dėl jų pateiktų pozicijų.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.