Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – viešojo administravimo srityje;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba – anglų ir rusų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

● Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

● Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

● Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

● Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

● Atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant jūrų transporto infrastruktūros naudojimo ir plėtros projektus, užtikrina šių tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas.

● Teikia pasiūlymus dėl jūrų transporto infrastruktūros naudojimo ir plėtros planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus minėtoje srityje.

● Organizuoja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos, Lietuvos Respublikos jūrų uostų apsaugos komiteto ir kitų darbo grupių jūrų transporto infrastruktūros naudojimo ir plėtros srityje  posėdžius, jų nutarimų įgyvendinimą.

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai Tarptautinėje jūrų organizacijoje ir tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose.

● Vertina ir teikia tvirtinti Lietuvos jūrų uostų ir juose esančių įrenginių (terminalų) apsaugos įvertinimus ir apsaugos planus.

● Perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus jūrų transporto infrastruktūros naudojimo ir plėtros klausimais, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.