Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijos ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo transporto srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, vidaus vandenų transporto veiklą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais vandens transporto veiklą;

● Gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų  rengimo taisykles;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Prekybinės ir saugios laivybos vidaus vandenų srityje analizuoja užsienio valstybių, Jungtinių Tautų Ekonominės komisijos Europai ir kitų tarptautinių vandens transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų, taip pat atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant šiuos projektus, užtikrina šių tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;

● Koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos transporto saugos administracijos, VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos veiklą įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus prekybinės ir saugios laivybos vidaus vandenų laivybos srityje, t. y. analizuoja jų veiklą įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, teikia grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam vandens transporto klausimus, išvadas ir pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;

● Teikia pasiūlymus dėl prekybinės ir saugios laivybos vidaus vandenyse srities planavimo dokumentų rengimo, kontroliuoja priskirtų programų įgyvendinimą ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus minėtoje srityje;

● Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių pramoginių laivų projektavimo, statybos, teikimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento reikalavimų įgyvendinimą; vidaus vandenų transporto priemonių registravimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą; Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros ir apžiūros atlikimą; laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių likučių tvarkymą, taršos iš laivų prevencijos užtikrinimą; motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių rengimą, vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų bei pramoginių laivų laivavedžių liudijimų išdavimą; minimalių techninių reikalavimų laivams, plaukiojantiems Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliais, įgyvendinimą; keleivių, krovinių ir bagažo vežimą vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje; krovinių vežimą krovininiais vidaus vandenų laivais, taip pat dėl kitų su prekybinės ir saugios laivybos vidaus vandenyse klausimais susijusių teisės aktų;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų prekybinės ir saugios laivybos vidaus vandenyse klausimais;

● Teikia informaciją tinkamai Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro veiklai užtikrinti;

● Siūlo, vertina ir įgyvendina priemones, mažinančias vidaus vandenų transporto neigiamą poveikį aplinkai;

● Organizuoja darbo grupių, susijusių su prekybinės ir saugios laivybos vidaus vandenyse klausimais, posėdžius, jų nutarimų įgyvendinimą;

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai Jungtinėse Tautose, tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam vandens transporto klausimus, dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos saugios laivybos administracijos veiklą tarptautinėse organizacijose prekybinės ir saugios laivybos vidaus vandenyse klausimais;

● Teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę, jos įgyvendinimo, kitų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų įvykdymo ir informacijos Europos Sąjungos institucijoms pateikimo prekybinės ir saugios laivybos vidaus vandenyse klausimais;

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas prekybinės ir saugios laivybos vidaus vandenyse klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų pateiktų pozicijų;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose prekybinės ir saugios laivybos vidaus vandenyse klausimais;

● Kaupia, sistemina informaciją, susijusią su prekybine ir saugia laivyba vidaus vandenyse, būtiną vandens transporto sričiai reguliuoti;

● Prireikus nagrinėja asmenų prašymus ir skundus prekybinės ir saugios laivybos vidaus vandenyse klausimais, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms prekybinės ir saugios laivybos vidaus vandenyse  klausimais;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vyresniojo patarėjo, kuruojančio vandens transporto klausimus, pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.