Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo geležinkelių transporto srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, geležinkelių transporto veiklą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais geležinkelių transporto veiklą;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Koordinuoja geležinkelių transporto klausimais dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, veiklą, paskirsto jiems užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina jų darbo drausmę ir atsako už jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku, nustatyta tvarka atsiskaito už jų darbą;

● Organizuoja ir kontroliuoja geležinkelių transporto srities teisės aktų parengimą, išvadų dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų parengimą;

● Organizuoja ir kontroliuoja geležinkelių transporto planavimo dokumentus, kontroliuoja priskirtų programų įgyvendinimą ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus minėtoje srityje;

● Organizuoja geležinkelių transporto srities tarptautinių transporto organizacijų teisės aktų analizę, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų, taip pat atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant šiuos projektus, užtikrina tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;

● Organizuoja ir kontroliuoja užsienio valstybių ir tarptautinių geležinkelių transporto organizacijų teisės aktų ir konvencijų analizę, pasiūlymų dėl tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų teikimą ir užtikrina būtinų tam dokumentų projektų pateikimą;

● Organizuoja geležinkelių įmonių (vežėjų), kurios teiks viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas, parinkimą ir organizuoja viešųjų paslaugų sutarčių sudarymą;

● Organizuoja geležinkelių transporto sričiai priskirtų tarybų, komisijų, komitetų ir kitų darbo grupių posėdžius, jų nutarimų įgyvendinimą;

● Organizuoja geležinkelių transporto ekonominės veiklos rezultatų analizę, teikia siūlymus dėl rezultatų gerinimo;

● Organizuoja klausimų, susijusių su tarptautinių ir Lietuvos Respublikos standartų taikymu geležinkelių transporto srityje, sprendimą;

● Užtikrina Lietuvos transporto saugos administracijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ veiklos, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, koordinavimą ir kontrolę, t. y. analizuoja jų veiklą įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, teikia grupės vadovui išvadas ir pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;

● Teikia informaciją tinkamai Geležinkelių riedmenų registro, Traukinio mašinistų registro, Geležinkelių infrastruktūros registro veiklai užtikrinti;

● Organizuoja ir kontroliuoja priemonių, mažinančių geležinkelių transporto neigiamą poveikį aplinkai, vertinimą ir įgyvendinimą;

● Organizuoja ir kontroliuoja pasiūlymų dėl valstybės pagalbos suteikimo geležinkelių transporto srityje parengimą;

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose ir tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą tarptautinėse organizacijose;

● Dalyvauja AB „Lietuvos geležinkeliai“, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ valdymo organų darbe;

● Organizuoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę, jos įgyvendinimą, kitų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų įvykdymą ir informacijos Europos Sąjungos institucijoms pateikimą geležinkelių transporto klausimais;

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas geležinkelių transporto klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikia pasiūlymus kitoms institucijoms dėl jų pateiktų pozicijų;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose geležinkelių transporto klausimais;

● Organizuoja informacijos surinkimą ir susisteminimą, būtiną geležinkelių transporto sričiai reguliuoti;

● Rengia ir organizuoja tikslinių tyrimų programas geležinkelių transporto veiklos srityse;

● Prireikus organizuoja asmenų prašymų ir skundų geležinkelių transporto srityje nagrinėjimą, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Organizuoja informacijos ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms geležinkelių transporto veiklos klausimais parengimą;

● Pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.