Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo geležinkelių transporto srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, geležinkelių transporto veiklą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais geležinkelių transporto veiklą;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Teikia pasiūlymus dėl geležinkelių transporto srities teisės aktų tobulinimo, rengia teisės aktų projektus, išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

● Teikia pasiūlymus dėl geležinkelių politikos srities planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus minėtos srities planavimo dokumentus;

● Analizuoja tarptautinių geležinkelių transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų; taip pat atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant šiuos projektus, užtikrina šių tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai Tarptautinės vežimų geležinkeliais organizacijos (toliau – OTIF) ir kituose tarptautiniuose pasitarimuose, teikia grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, pasiūlymus dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose geležinkelių transporto klausimais;

● Teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę, jos įgyvendinimo, kitų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų įvykdymo ir informacijos Europos Sąjungos institucijoms pateikimo geležinkelių transporto klausimais;

● Teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų geležinkelių transporto klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikia kitoms institucijoms pasiūlymus dėl jų pateiktų pozicijų;

● Koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų įstaigų, biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių, veikiančių geležinkelių transporto srityje, veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus geležinkelių politikos srityje, t. y. analizuoja jų veiklą įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, teikia grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, išvadas ir pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;

● Atstovauja Susisiekimo ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose geležinkelių transporto klausimais;

● Kaupia, sistemina informaciją, susijusią su geležinkelių transportu;

● Teikia pasiūlymus dėl geležinkelių transporto tikslinių tyrimų programų;

● Prireikus teikia grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, pasiūlymus dėl asmenų prašymų ir skundų geležinkelių transporto klausimais nagrinėjimo, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Rengia informaciją visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms geležinkelių transporto klausimais;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vyresniojo patarėjo, kuruojančio geležinkelių transporto klausimus, pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.