Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė;

studijų kryptis – ekonomika;

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – transporto sistemos funkcionavimo/valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

●  Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

●Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

●Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.

●Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

●Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

●Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

●Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

●Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl geležinkelių transporto politikos įgyvendinimo rengimą, rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo priskirtos srities klausimais.

●Organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą geležinkelių transporto politikos klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas priskirtos srities klausimais, prireikus ją pristato komisijų, darbo grupių, ES institucijų posėdžiuose, kituose dalykiniuose renginiuose, derybose ir konferencijose, atstovauja ministerijai šiuo klausimu kitose valstybės institucijose ir įstaigose.

●Organizuoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos geležinkelių transporto politikos klausimais nagrinėjimą, išvadų ir pasiūlymų dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvos Respublikai pateikimą, nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką priskirtos srities klausimais, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvos Respublikai.

●Analizuoja užsienio valstybių, Europos Sąjungos, Bendros Europos geležinkelių erdvės komiteto (SERAC), Europos geležinkelių sistemos saugos ir sąveikos komiteto (RISC) ir kitų tarptautinių geležinkelių transporto organizacijų teisės aktus ir konvencijas geležinkelių transporto klausimais.

●Organizuoja geležinkelių transporto sektoriaus ekonominės veiklos rezultatų analizės atlikimą, analizuoja geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo veiklos rezultatus, akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai” strateginius planus, investicinius projektus ir teikia grupės vadovui išvadas ir pasiūlymus.

●Užtikrina Lietuvos transporto saugos administracijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ veiklos, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, koordinavimą ir kontrolę, t. y. analizuoja jų veiklą įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, teikia grupės vadovui išvadas ir pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.