Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika;

tudijų kryptis – teisė;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – transporto sistemos funkcionavimo/valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

● Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

● Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

● Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas priskirtos srities klausimais, prireikus jas pristato komisijų, darbo grupių, Europos Sąjungos institucijų posėdžiuose, kituose dalykiniuose renginiuose, derybose ir konferencijose, teikia informaciją transporto atašė, atstovauja ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose.

● Nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką priskirtos srities klausimais, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvos Respublikai.

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus priskirtos srities klausimais, dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose.

● Analizuoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pasiūlymus dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimo, teikia pasiūlymus dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo įgyvendinamų viešosios geležinkelių infrastruktūros plėtros programų ir projektų eigos.

● Rengia pasiūlymus dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų, Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių uždarymo (likvidavimo), jų užkonservavimo ir naujų objektų statybos.

● Analizuoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ekonominės veiklos rezultatus, teikia pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo viešosios geležinkelių infrastruktūros techninės priežiūros, atnaujinimo ir plėtros projektų įgyvendinimui užtikrinti.

● Užtikrina viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus viešosios geležinkelių infrastruktūros techninės priežiūros, atnaujinimo ir plėtros srityse, koordinavimą ir kontrolę, t. y. analizuoja jų veiklą įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo.

● Organizuoja ir kontroliuoja priemonių, gerinančių geležinkelių paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims, ir priemonių, mažinančių geležinkelių transporto neigiamą poveikį aplinkai, vertinimą ir įgyvendinimą.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.