Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) technologijų ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, geležinkelių transporto veiklą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais geležinkelių transporto veiklą;

● Gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Analizuoja, rengia ir pagal poreikį tikslina teisės aktus, reglamentuojančius geležinkelių sistemos sąveiką; geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių tiekimą į geležinkelių transporto paslaugų rinką; techninių sąveikos specifikacijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimą; teisės valdyti geležinkelių riedmenis įgijimą; geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimą; pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus teikimo, geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimą; bendrųjų eismo saugos rodiklių nustatymą; geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimus; reikalavimus geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemoms; techninių prižiūrėtojų sertifikavimą; Lietuvos Respublikoje taikytinų geležinkelių posistemių techninių taisyklių rengimą ir taikymą, pervažų įrengimą ir naudojimą;

 ● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų geležinkelių transporto techninės sąveikos, klausimais;

● Geležinkelių transporto  techninės sąveikos srityje analizuoja tarptautinių transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų, taip pat atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant šiuos projektus, užtikrina tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;

● Organizuoja geležinkelių transporto sričiai priskirtų tarybų, komisijų, komitetų ir kitų darbo grupių posėdžius geležinkelių transporto techninės sąveikos klausimais, jų nutarimų įgyvendinimą;

● Analizuoja užsienio valstybių, Europos Sąjungos, Bendros Europos geležinkelių erdvės komiteto (SERAC), Europos geležinkelių sistemos saugos ir sąveikos komiteto (RISC) ir kitų tarptautinių geležinkelių transporto organizacijų teisės aktus ir konvencijas geležinkelių transporto techninės sąveikos  klausimais;

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos transporto saugos administracijos veiklą tarptautinėse organizacijose geležinkelių transporto techninės sąveikos  klausimais;

● Perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus geležinkelių transporto techninės sąveikos  klausimais, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas geležinkelių transporto techninės sąveikos  klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikia pasiūlymus kitoms institucijoms jų pateiktoms pozicijoms;

● Koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos transporto saugos administracijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ veiklą įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus geležinkelių transporto techninės sąveikos  srityse, t. y. analizuoja jų veiklą įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, teikia grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, išvadas ir pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose geležinkelių transporto techninės sąveikos klausimais;

● Kaupia, sistemina informaciją, susijusią su geležinkelių transporto technine sąveika, būtiną geležinkelių transporto sričiai reguliuoti;

● Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms geležinkelių transporto techninės sąveikos klausimais;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vyresniojo patarėjo, kuruojančio geležinkelių transporto klausimus, pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.